รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเยาวภรณ์  อรุณไพศาลกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงสุรัยญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธนบูรณ์  จิวริยเวชช์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายศิวกร  ภาสว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกีรติพร  สีมันตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายศุภณัฐ  บุญงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงศิวาการ  รักเหลือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงพวรัญชน์  การตูม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณัชพล  มิ่งมหาพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงรมย์รัมภา  ช่างบุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงญาโณทัย  นรกานต์กร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายสุรพัศ  เจริญกิจเสรีวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายพุฒิกานต์  วรัชญ์เฉลิมกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญโชควิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายบุรธัช  ทำบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายเมธิพัฒน์  นาภะสินธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายเพชรศิลา  สีบุญเรือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเปรมศิณี  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสิริญาพร  เกิดสีหาวรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณทัศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกชกร  สวัสดีมูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณัฐพร  พรมเสน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงภาวิิณี  รอดดำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงลลิดา  ธรรมสา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศุภกร  กาบตุ้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายภัทรกร  สิริทรัพย์อุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกฤติเดช  พิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพัชรินทร์  มามุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอโนทัย  บุญยเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวราตรี  ผิวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายพศวัต  ศรีทองหลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงมิณธัณภัฐ  มาภัธ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงยุจิรา  เหลี่ยมกำแหง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงลลนา  ทอประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายเพิ่ม  พาใจสงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายศักดิ์รินทร์  แก้วงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพันธ์ฐญา  ลัภนาเคนทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายศุภวิชญ์  อุษณกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายวชิรวิชญ์  กานิล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกันตเสฎฐ์  วรเชษฐานันท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายสุทธิพงษ์  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายอธิเชษฐ์  โทลักษณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอาทิตยา  ขออ่อนกลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวปาณิศา  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอนัญะตา  ชัยชุมพล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาววิภาสินี  สมวงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวเฌอกานต์  บุญหล้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงบุญญิสา  คุรุศักดาพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวธัญญรัตน์  จันทรานุวัฒน์กูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเอื้อการย์  มุกดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกนิษฐา  ไทยลี่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชาญช่างเหล็ก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกันต์กมล  พงษ์เฉลิม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายธนภัทร  มณีศิลป์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฎฐ์สิริ  กลมเกลี่้ยง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนฤภร  มุกดาพัฒนากุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาววรรณรดา  บุญเวช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวชนาภา  ภักดีคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวิกรม  กองทิพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวจิรารัตน์  คงปิ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงภรณ์วชิรา  ทองวชิระ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกานต์ชนิต  น้อยเอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธันยชนก  รอดพุก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคฐิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอาทิตยา  หงษาคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมชัยเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปภัสสินี  ตั้งกิตติวงศ์กุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุภาวดี  ภิญญะวัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงทอแสง  อัมพรจรัส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวชนาภา  ไชยตัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวศิรินทิพย์  คำสุขุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงหทัยชนก  สิงห์เฉลิม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงวัสนันท์  รู้อยู่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายนวพล  สงวนพันธุ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาววิภาสิริ  ไชยพรหม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงบงกชกร  นนทนาคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภกร  ญาณนาคะวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนวัฒน์  หอมหวล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายศิวกร  พุกะนัดด์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายทศพร  ลีฬพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปรเมษฐ์  พกุลานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์คำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐิตารีย์  จารุจิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวพิมลวรรณ  ชยางกูร ณ อยุทธยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวพัชรินทร์  ทองขาว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายนิติพล  ปัตติกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวกิริดา  มงคลบวรนิมิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวโชติชนิต  ญาติพิมล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาญช่างเหล็ก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพัชรพร  แจ่มรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณีรชนก  ทองจันทนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายวงศธร  กำลังหาญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงตะวันรัศมิ์  สุริยะรัศมิ์สัวสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนสานส์สุนทร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายวรโชติ  ผลพิบูลย์ลาภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายวิศรุต  ดีแท้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายสัณห์ประวีณ  ลาลุน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอัซมี่  อรุณรัตน์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภูริวัจน์  รงคะพิพัฒน์กุล โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณิชารัศม์  วรรณะตรีพงศ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงบัณฑิตา  อาจเอื้อ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพัชรี  ทาเคมา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายศุภกฤต  มาเรือน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายวรรณพงษ์  มาอ่อน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายสหรัฐ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกนกพล  เทียมดี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐพล  อุดมสุข โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวรรณกวินท์  มงคลนาม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงวรรษกมล  คำประเสริฐ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสุประวีณ์  เหลืองยวง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธนภัทร  สงสุวค์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายรชต  นวลเป็นใย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสุธิมนต์  ธรรมหรรษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนิมานรดี  เตียวสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายตนุภัทร  ทักษิณพิลา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจูนซู  คิม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชญานนท์  สมจิตร โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอังคาร  สุคนธนิยม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเจตตานันท์  วิจิตรทฤษฎี โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุตาภัทร  พุดน้อย โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปริยการ  โครตชัย โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธิติสุดา  วิปสิทธิ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงศิรินันท์  เย็นบำรุง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพรธีรา  เสาวรส โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปกฉัตร  โอ๊กละคร โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพาขวัญ  บุตรศรีคุ้ย โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนภัสสร  พวงมณี โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวรัชยา  ไวว่อง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีเจริญวรากูล โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์คำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิหคหาญ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปวริศา  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรแสน โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิชชาพร  ฉายวงษ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปาณิศา  ไผ่วงศ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงประภาสินี  คำเอี่ยม โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงรามาวดี  อ่องอิ่ม โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกฤตพร  สุขเอี่ยม โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจีนะ  เกิดแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงศศิภา  รัตนวงษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธรรญชนก  โชติชินธนาสิทธิ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฮกอ่อน โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรรณิดา  อุปการคำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณกมล  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสรวีย์  ญาธนิญกรณ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปาณิศา  ประสิทธิ์แสงอารีย์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงนิชานันท์  กาญจนการุณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศิริพร  หอมนาน โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรติมา  สอนธนู โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนรมน  แสงเสียงฟ้า โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เอี่ยมอ้อย โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสุธาทิพย์  รักญาติ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวริศรา  ภู่พลับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฐสรัญ  วิกรัยทวีพงษ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงเบญจพร  สุขไพบูลย์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนนทพร  ทรงหมู่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพรนัชชา  เงินหิรัญ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศิริจันดา โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสิริณยา  ลอยโต โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชัญญานุช  พรมใจ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รุ่งอ่วม โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนจตุพร โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์สุโท โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัคจิรา  คมน์ธนาธร โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวลีรัตนา  สุขใส โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสนธยา  อุดมพรวิเศษ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงเขมิกา  พุทธาภิวัฒน์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเขมจิรา  ตั้งจิตมั่นสกุล โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภูวนิดา  หิรัญธนาวงศ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอัยมี่  อภิรักษ์วัฒนา โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปัณฑิตา  โรจนรวีวงศ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐชมธร  นรินทรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงดุษยา  กาญจนะ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเบญญาพร  เต๋จ๊ะ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัชชา  จาตุนิตานนท์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจุฬาตรีคูณ  คัทมาร โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสิริกร  สุธีระ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนิชาดา  สุนทรานุสร โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสลินทิพย์  พรมหนองโดก โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนิกันติ  แซ่อึ้ง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงไอศิยา  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนภัสสร  สุมาลี โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญทรง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนิมมิดา  สุภานิจวงศ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกฤช  วงศ์วรรณดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวสิริรัตน์  บริบูรณ์สมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธณัฐ  นันทุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายจิรสิน  จ้างประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธีรธัช  อิทธิไมยยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายดุลนาท  นาทองลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายฐนพล  ชาญอนุเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายคุณานนต์  พงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชนัญญู  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายชยพล  สุทธิกาญจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชลันธร  สุวรรณแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณภัทรสพล  เสืองามเอี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายทีฆทัศน์  ศิริสุขโภคา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธนธรณ์  สุขเจริญยิ่งยง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนภัทร  เปรมชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธารรพี  เกตุสุขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายนพนนท์  นิภานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนพรัช  วงค์สูง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนภัทร  บุญเอนก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายปัณณทัต  ศรีชุณหวณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปิติพงศ์  ปิยสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพนธกร  จรูญเสถียรพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภูวิศ  อาภาพิสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายรัชชานนท์  ทาระวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายลิขิต  กิตติศักดิ์เสรีกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวันก้าว  โพธิ์ถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายศรัณย์  สัตตะพิบูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศิรสิทธิ์  ครุฑนอก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศุภกร  กล่ำทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายศุภชีพ  รัศมีมรรคา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสิรภพ  ทับสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายโสภณัฐ  เตชะพิชญะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกชพรรณ  เรืองขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกิรณา  ชีวศุภกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงจิตตินัน  โล่ห์เจริญสุขเกษม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทราภิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเจียระไน  ชัยสารัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงน้ำเพชร  มีอิสสระ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปุณยนุช  เชาว์มานะเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพรกนก  จึงสวัสดิ์เมธา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวริศรา  รักมนุษย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวิตรานันท์  อาจแย้มสรวล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิริธรานนท์  อรรควัฒน์เดโช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสาริศา  รุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธ์บุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายกิตติธรา  สุทธาภิรมย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกีรติ  ยุบลมาตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชโยดม  เปี่ยมไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายญาณศรณ์  บุตรชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายณัชพล  งาใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายณัฐนันท์  หัสคุณไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายณัฐพล  จินตกสิกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนภูมิ  ไชยเสนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธภัทร  สหวุฒิภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธเรศ  หนูนาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์สุนทราพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนพณัฐ  นันทุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนรภัทร  เปลี่ยนศิลปชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายนิธิศ  ศิริมะณีวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปพน  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายประกาศิต  ใจหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปัณณธร  ศรีชุณหวณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพิทยา  สุธีรวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภคิณ  จู้จินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายรัญชน์  ก้องเกียรติพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายรัฐกรณ์  บุญพา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายวิชญ์พล  พลายงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายวิริทธิ์พล  โชดกพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวิศรุต  ปฤษณารุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายศุภกร  ตันสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสุทธา  ไพทยะทัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายสุรสีห์  ศรีรุ้ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณภัทร  สุขเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธมกร  สุรวัฒนสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปีย์วรา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปูชิตา  วงษ์ษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงค์ไชย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธินา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อยู่เล่ห์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู่หุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศศิธร  วงศ์เดชงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสริตา  จินดาพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสาธิตา  แสนอินยศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอรัญดา  จรรย์โกมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณพวิทย์  คณิตทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนนทิพัทธ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายคณิติน  ตติยก้องเกียรติ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวชิรวิทย์  ลาภประเสริฐล้ำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวณัฐชริยา  เลี่ยงวัฒนคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวทัญญู  อุตมฉันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภัทรพล  วัดจำนงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐณิชา  พฤฑฒิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงตติยา  สีหะตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพาลาภ  วสุวัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายสุวิจักขณ์  ตั้งยืนยงวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงญาดา  รัตนวราหะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรตนสร  พฤทธานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปัณฑา  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงฐิตา  ธนาสดใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพิชญาภา  คชลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพันธรัฐ  วิชาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปัณณิกา  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายกิตติชัย  ตั้งปรัชญาวุธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายเนติพล  เพชรภคกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุจีรา  นิลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นายภาสวิชญ์  วรจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายณัฐชนนท์  ชลมารค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชญานิน  จันทร์ขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสุธีกานต์  ผาสุกมูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประภาศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายศุภณัฐ  เนยทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวนภัสสร  ลู่ชัยชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงศรินรัตน์  จรัสจารุทัศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุขเนียม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพรทย์  วิสุงเร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายสุภศักศิ์  ศรแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิยะดา  เรืองวรเวทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุชานรี  มงคลชัยชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงนัชมณ  ทองแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปาณิศา  มาโนชโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายวรวัฒน์  วราศรัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีนวล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐวัศ  เลิศสิรินันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาววรวลัญช์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอานันท์  ประภัสสรพิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายคีตะ  เจียมจิตจรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์สวัสดิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายทวิกานต์  สุขหน้าไม้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธีรุตม์  ผลวิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายณัฐวัตร  ตรีเสถียรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปัญญากร  รักปรางค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงทอฝัน  วโรรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงจิดาภา  น้อยสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงโศรดา  ลิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวลลิดา  โมกขรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศุภนิจ  ภูมิธเนศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภูมิวิทย์  วงศ์มูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงมณีรินทร์  สุขศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายวรปรัชญ์  อภิชนบุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอรอินทุ์  ปานสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธัญวัสส์  กันยาสนธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงช่อชิชา  นาคอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธิติวุฒิ  เหี้ยมโท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภาคิน  ปรางสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณภัทร  อ้นวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชญาณิศา  มีสุโข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายกองพล  เสถียรกานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกวินท์  ซึงถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวณัฐสุดา  ชุบไธสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงธนาวดี  จันเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายก้องภพ  เศษวิสัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายภูรินท์  จินดาพรพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปรายฟ้า  ลาภพูนนิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายเปรมปรีดี  ทองทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายศุภณัฐ  เย็นจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงเลลานี  เภกะนันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสิรวิชญ์  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนลิน  สีหพาหุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงณัฏฐพร  ดาศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกัฐชาติ  พูดสงคราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายจักรพัฒน์  ธาราวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายจิรายุ  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายชาญอินทร์  ตรีกรุณาสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายฐนกร  พิเชียรโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายณภัทร  ทรงจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายณภัทร  สุขรักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายนุสวรรธ  พิชัยรณรงค์สงคราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายบูรณัฐ  วุฒิชนม์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปภพ  บุญยกิจสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายปัณณวิชญ์  วันเทียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  ลางคุลเกษตริน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายวราวุฒิ  เตชะมโนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายสิทธิวรรธน์  กุลชนะเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายสิรวิษญ์  อัครฉัตรพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายสุทธิกานต์  ใจนุ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสุนิธิ  ธนากรวงศารัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายอนันทศักดิ์  บุญเสือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายเปรมปรีดิ์  จรัสกำจรกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชวกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวิชญาดา  วิเศษปรีชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอนัญชนา  มูลสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงโชติกา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภูดิศ  ตันสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกังสดาญ  มหจิตรเลิศนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกฤษกร  แท่นแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกาบรีเอล  ภูมิ คาร์สเทนส์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายคทาทิพย์  อาทิตย์วงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชยพล  ปัญญาพัฒนศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายฐิตพัฒน์  นิลประพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายฐิติพันธ์  ทิฆัมพรวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัฐชนน  หมอนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายทันณ์  สมยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนกฤต  กิตติสุรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์โกศล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธฤต  อาจชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธารากร  วิไลวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายบารมี  วุฒิไกรศรีอาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายบูรณนท์  วุฒิชนม์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายปราบดา  ศรีพิชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพลพรรธน์  ห้าวหาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายพนธกร  วัชราศรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพิพัฒพล  มะพลับทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายภีมพัฒน์  ทองมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภูภิพัฒน์  ศรีธุระวานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายยสินทร  สันนิภางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายรุจิภาส  ศรีชุมพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวรัญญู  วรเนตรสุดาทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายวรเดช  ธารวุฒิพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายวัฒนพล  เนื่องจากจ้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกมนณัฐริศา  พิพัฒนณัฐเดโช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชญานิศ  หัสดิเทียนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงฐิติพร  อู่เงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนาทา  หนูเนียม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรแสงดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงภูษิชา  สุขจิตรฐากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงรสกร  ญาณะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงศศิกาญ  ลาภทรงสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ลิ่มตั้ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสิริกานต์  กลักเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสีตลา  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอิงฟ้า  วโรรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศุภกฤต  อ้อยอิสรานุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายกิตติคุณ  พวงสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายนรภัทร  ลือกิตินันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณภพ  สุรรัตน์ สุรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชนัญกันย์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชวิน  จิตสง่าเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายปฐพี  วายามานนท์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทรัพย์สุริต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วเบาะคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนวพร  สุริวัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงปติญญา  สุราวุธ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูชัยยะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณก้อน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงจินต์ชนก  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่างทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัทรวดี  รักษ์เลิศวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงถาวรีย์  ชาญเดชสิทธิกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปัญจนาภรณ์  ใจพราหมณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสุมินตรา  อ่อนศิระ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพรยมล  ดลธนเสถียร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสาวิกา  จำปาเตี้ย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวริศรา  ละมั่งทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนูศิลป์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวริศรา  ขันธโสภา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุธินี  คุ้มกัน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกมลชนก  จงสุขสวัสดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอิสรีย์ญาภรณ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนันธิชา  ภาคารูป โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุปรียา  ภู่ทิม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกฤตณิชาภรณ์  วงษ์กฤษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลืองชัยวัฒนา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มัธยธนา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงศุภวิกา  ภาคทิพย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอัญชิสา  เสาวนียากร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปราณปรียา  สุเมธาธิกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงลลิตา  ชื่นขาว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวริศนันท์  ตันตระกูล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ธีระศิลป์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสิริมา  งามมานะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวิมลสิริ  ชนะโลก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสริณญ์พร  ทองพันชั่ง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงประภา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนิจิตตรา  อัศวภูชิตกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีหามายา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเยาวนภา  วชิรเลิศพันธ์ุ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพัชรภรณ์  แย้มศรีบัว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงปนัดดา  เลาะวิถี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกุลิสรา  องอาจเดชาชัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอินทิรา  กองศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอชิรญา  อยู่สำราญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศุภรัตน์  ศุภกำเนิด โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวริศรา  อารีรักษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงภูริดา  ปิ่นโต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภษิตา  สายสมาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภควดี  เตชพาหพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้ายแขก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีแจ่ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมกีรติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงธาวินี  โคตนิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธนัชพร  จันทนวงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ไชยกุมาร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พบบุบผา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงฐิตา  เรือนปิงวัง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชยุดา  ทรงโสม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงชฎาพร  กระแสสัตย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจิรชยา  จ้อยทองมูล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกฤตธิชานันท์  วงษ์กฤษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงทรงอัปสร  สิทธิสาร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงพรรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายติณห์  เลื่อมใส โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวอภิชญา  วันดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสโรชา  ฤกษ์อรุณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐณิชา  มานิตยกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจิรัชยา  ทางธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปิยภรณ์  ทองลอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายธิติวุฒิ  ทางธนกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวปรียารักษ์  เจริญรักษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายนพรุจ  สุนทรนันท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนนทศักดิ์  แสงนนท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนกฤต  ปั้นศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวภัคจิรา  สุขรื่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวณัฐชา  จันทร์สง่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวิรุฬห์  ศรีอินต๊ะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 นายจรัสพงศ์  ไม้เลี้ยง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกันทรากร  สุดกังวล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายนนทวัฒน์  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกฤติน  เกตุเงิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายปองภพ  หวังเทพอนุเคราะห์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายีกฤตัชญ์  ดวงจิตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายธีรภัทร  เข็มอนุสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนันทิตา  เจริญผล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายกฤติพงศ์  ตาแก้ว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวเจนจิรา  วงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปิยธิดา  ทนงศักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายภููธร  ธรรมเจตนา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงชนากานต์  จันทตน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนันทกานต์  สารีบุตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายพรหมพิทักษ์  คำศรีโสด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอริสา  เลิศดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปานระพี  หงสประภาส โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกนกนันท์  รูปขำ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภวัต  แย้มวงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายธรรมราช  สุชาติพงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายชยาทิต  ศรนรายณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายเสรีชน  อุทัยกร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายสรวิศ  รักญาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภูริต  อ่อนไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายศิริมณโฃค  พงษ์ธานี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายคุณากร  คงเจริญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศิวัช  ยิ้มสิงห์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภัครศักดิ์  พลสนอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงวรกานต์  โพธิ์ประสาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายนัฐกานต์  พิมเลขา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายก่อเกียรติ  ภิรมย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกัลยารัตนื  ชำนาญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวสายธาร  เฟื่องขจร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพลอยมณี  บริคุต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงรัถยา  มีเมธี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายปิยะวัช  รัตนรุ่งเรืองดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนพงษ์  แก้วโย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเอี่ยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายก้องภพ  อินอ๊อด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปัณณวรรธ  กรุดวงช์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวณิชา  กั้งสม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอกไม้พุ่ม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวิภาวดี  อำไพรัตน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายปิ่นพงษ์  เรืองระวีนุกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสารัช  หาเรือนจักร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสหรัฐ  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายวัชรพล  แผ่พร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรัตนฤดี  ช่วยโสภา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพงษ์พันธุ์  ล้อมกัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิมัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธีรยา  ลังกาวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายภานุพงศ์  วงษ์ยอด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายชนาทิต  พิชนะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสิทธิพงษ์  เลาหภิชาติชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์รู้คุณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพัชรพล  ศุภกรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณภัทร  ไวยนาค โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายชัยสิทธิ์  อิ่มสงวน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายทวีชัย  มะพลับ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายณัฐพล  ตั้งนิธิกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายรัฐรวี  สัมฤทธิ์ดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 นายวรวุฒิ  พงมีสวัสดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงภัคจิรา  แจ้งพันธุ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายณัทพล  ร่วมพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวธนียา  นกอินทรีย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธันยพร  ภัทรเจริญสิทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาววราภรณ์  เจนหนองแวง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวศุภกานต์  โคขุนทด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อยู่คง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์จินดา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพชรพล  เข็มอนุสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธนวรรณ  ภาคเดช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงรวินันท์  สุดาเดช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรหล่อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธีรเมธ  ดนตรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงสุธาสินี  ยุพจันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิราภา  เตียรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวจิรัฐติกาล  หาญสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายบัญชา  ยุวะชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายปฎิพัทธ์  มาตรโสภา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงประภัสสร  บัวชวัญแท้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอภินันท์  โพธาราม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพชรวรรณ  โมระนิธิสวัสดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวกัญญาณัฐ  พยัคฆ์เด่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวรัญญา  บูรณธนานุกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอริสรา  ฆ้องกอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายชีพชนก  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพศวีร์  พาสน์เศรษฐี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอภิญญา  เผือกผ่อง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายรัฐภูมิชัย  ไผ่งาม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกฤตัชญ์  ดวงจิตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ลากตระกูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธเนศ  สุวรรณภิรมย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจิณณา  ผ่องเกษม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายธรรมนันท์  เมธีดล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมโลกา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายพัฒน์ธานิศ  จันทร์เทศนา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอัจฉรา  สว่างเนตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุปรียา  เอนอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายจารุภัทร  มาลัยขวัญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นจันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกิตตภณ  โงสันเทียะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงประภาพร  หนองคำแก้ว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายปวรุตม์  เกิดทันตรา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภูรินทร์  เริงสังข์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชนม์นิภา  มณีฉาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศศิประภา  โสสว่าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายเนติภัทร  โพธ์พันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  พูลมา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศิวานนท์  นุชคุ้ม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นายวรัญชัย  เจริญโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายปิติภัทร  ไชยศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายปรเมศวร์  รุ่งจิรธนกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายปัณนทัต  บุญปล้อง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงธันยพร  ขุมเพ็ชร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นายทีฆายุ  ศุขนัล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงรัฐภรณ์  ต่อสติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวอัจฉราพรรณ  ยาบ้านแป้ง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวงศธร  เฉลิมบุญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงดวงหทัย  ธีรพงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงธารฟ้า  อุดบัววงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายจิรายุ  วัยนิธิ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชัยทัศน์  มีสมศักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวประภัสสร  ไตรพรหม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสิริญา  ยงเพชร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายอากีร่า  คาโต้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายอดิศร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชนวีร์  บุณยรัตผลิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปรุงกลิ่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปุรเชษฐ์  รอดประยูร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวจันทิมา  รุ่งอ่วม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวรัญญา  บุญเกษม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงเทียนแก้ว  ปีไธสง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ทองแท่ง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกิตติชนก  เสือไพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายวราห์ฤทรี  หามนตรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศิริภัสสร  ฉันใด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายจักริน  คุ้มทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนบุรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธนพร  ตาบโกไสย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายกฤติน  มณีชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายณัฐวัตร  ขาวเงินยวง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายเหนือตะวัน  สว่างเดือน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายนันทณัฐ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนพณิชา  ศิริพฤกษ์พงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนภัส  ภู่ทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชนิกานต์  พันทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นายอัษฎาวุฒิ  แม้นกลิ่นเนียม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายจิรภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายณฐนนท์  สิทธิ์น้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายธนศักดิ์  แพทย์รักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายศุภณัฐ  ทรัพย์มาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายกลวัชร  เรืองหิรัญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงจีราภรณ์  สามารถ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นายรุ่งเรือง  สมทรง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายปณิธิ  เหมมาลา่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายวริทธิ์ธร  อักษร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายจิรกิตต์  สิทธิพฤกษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายภูเบศ  โควาภิรักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายอติวิชญ์  เกิดจินดา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวสิริชนม์  ทองศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายมินธาดา  เอนกลาภ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกันต์ธัช  นพภาพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายศุฬพิชณาย์  เลิศสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุธาสินี  สุคนธสังข์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงศศิริมล  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายกฤศภณ  ศรีลาแลง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงเบ็ญจพร  คำตัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงนภารัตน์  พัฒนเดช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงนรินทร์  ขำเถื่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายชัชธรรม  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 นางสาววิชญาดา  จิรจำรูญศักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนภัสร  เบ็ญจมาศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงชญานุช  กุลนิชบวรเดช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายสาริน  ทำทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายชนธา  ขันสิงห์หา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงภัสร์นลิน  อธิรัฐธนฤทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธนายุทธ  ครองยุติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นายอินทนนท์  วัฒนคาม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายเจตนิพิฐ  ดาวเกษม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนนทวัชร์  กวางทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวกัญญาพัชร  ถอสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายธนรัตน์  เกิดปลั่ง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุภัชชา  ขันทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายสิทธิโชค  สมหวัง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวิรดา  เกษางาม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุริวัสสา  เชยสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายสุรศักดิ์  จิตรีบาล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 นายอมรเชษฐ์  จันทะศิลา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวจิตรดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงนิล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายนพันษกรณ์  ศรีธนพิพัฒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปวริศร์  พรมดีมา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  กันทมูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปาลิตา  เสือไพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นายทัศน์ชัย  มหาปราบ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวดวงดี  วิถีไพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนเทพ  แดงกำพล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวกมลชนก  บวดขุนทด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายจิรัฐกาญจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นายวนัส  สายเติมศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงนวภัทร  เกตุกรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวพิมพ์ชนน์  สำเร็จศิลป์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนริศรา  อรรคฮาดศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายชวนินทร์  ด่านศิริสมบูร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชัชพิมุข  สมัยมาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายณัฐทล  คงสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวณัฐพร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายศตายุ  ดาษดา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายพงศ์ธร  ชีวิตไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายณัชพล  หลงครุร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  มีวงษ์สม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายพศุตม์  ศักดิ์กระทัด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธารายุทธ  เกษตรธนานุกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวพิชญาภัค  จินดากุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชะณีลึก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชินพัฒน์  เพ็งเลี้ยง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายอเนชา  คุ้มจั่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นายชินวัตร  กลักทองคำ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงขนิษฐิกานต์  แสงอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายรัชชานนท์  งามเขต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นายกฤษณพงศ์  ชูชื่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายวัชรชยา  มั่นหมาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายพัชรพล  พรหมเสนา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ศรีรุ่ง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวบัวชมพู  นันทกูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณัฐปคัลภ์  คุตตะสิงคี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวรติกร  นาคชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายคณน  ใคร่ครวญขจร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวรรณษา  เภากัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวปริตา  พงษ์รื่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายลัทรวิทย์  พูลสัมฤทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นายสิริวัต  หันตรา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายวริทธ์  พรรณสาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายจิรพงศ์  วาริพินทุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวมนัสนันท์  อินทสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายแทนไทย  มงคลเมฆ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงรดา  เพียรยิ่ง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวกวินธิดา  เกิดพักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนิรัญญา  เฉลิมกาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพีรัศวี  โดษะนันท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศิวะ  เมืองยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูกลิ่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายธนาดล  อนุสรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงนงนภัส  สุขวงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนภัสกร  ศิริเเพทย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายพนม  นัยอาภรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายพสิษฐ์  ชวพงทวีสิทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายปณิธิ  งามพักตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอธิชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายปิติโรจน์  กุลสุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายธนกร  เหลือเกตุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายวงศธร  เจริญสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายพิธินัย  ชัยนเรศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวสุวราภรณ์  สุวรรณแขก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายธนาธิป  น้อยใจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงมานิตา  นกไพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงลลิตา  งามลักษณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงรวิชา  ศรีสลับ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวปาลิตา  พิษาภาคย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายฐิติคุณ  เวียงนนท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายสรวิชญ์  ดำขำ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชลธิดา  ผุลละศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวนวรัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายทศพล  ไกรสำอางค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายวิภูษณะ  ปันแก้ว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณัฐทนันท์  จันหอม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธนภรณ์  ม่วงสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกษิดิ์เดช  วารีศรีศุภชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวกัลยากร  จันทะโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงชนวรรณ  สนเทห์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสโรชา  ทาทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นายภานุวัฒน์  เมฆมะตูม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายภูริ  ข้าวสามรวง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอชิระ  กระแสสัตย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงไปรยา  พรรณอรรถ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายยศธร  แพรสุพัฒน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวธนพร  ลายนารี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายอติเทพ  ชุดนอก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงปนิดา  บัวลอย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงนารีรัตน์  ฟุ้งเฟือง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 นายภรภัทร  พุ่มศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวศิน  พืชจันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวกัณทิมา  อินพยัคฆ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายณัฐภัทร  เหลี่ยมพิทักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายธนุพล  โกษะนันท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวชนิภรณ์  แบนจาด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายเลิศวุฒิ  จิรรัชวณิช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาววรารักษ์  รุจืกลิ่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่ำขื่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายวรกันต์  อุ่นธู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงญาดา  เกษมสังข์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายภูรินทร์  ศักดิ์คี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงมุฑิตา  นุชนวล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายเษกศิริ  กล่ำเจิญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายชารีฟ  โอบอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ใจสุภาพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวจิตรราภรรณ์  เหลี่ยมสังข์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายเอื้ออังกร  เปาริก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวเก็จมณี  ชมภูเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวมารตี  บุญช่วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นายพีรพัฒน์  หน่วยทุกข์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวอาฑิตยา  เมืองพิล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอัญชลี  ธัญญชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายณัฐชยา  หิรัญพลกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายพฤกษ์  จุฬาปกณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงสุภัคณา  คชสิทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายณภัทร  พุ่มศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายอาทิวรา  พันธุ์สวัสดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวสิรภัทร  บุญทวี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายสกรรจ์  บุญปกครอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปวัณรัตน์  รักชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์ทาศร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายบัณฑิต  ตรีอุโภชน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นายภัทรกร  สังข์แจ่ม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายธนโชติ  จันทร์ทาโล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนาตาลี  ปิยะกาโส โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นายชัยนันท์  วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายชาคร  สงประสพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพีรนันทร์  อินธิเสน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชาริสา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 นายธเนศพล  สุขแสง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภูรินท์  อินเลี้ยง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายอรรถพล  อินถาต๊ะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายนรบดี  ไตรอุโภค โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัฐชา  มาสนันท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นายปรัตถกร  จินตะมัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอาทิตยา  อบพล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายสนทรรศน์  กระจ่างชีพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายบูรพา  วุฒิวัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายภาสกร  เกษสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงสาวิตรี  กกค้าพลู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสุพิชณาย์  วรจันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวธนัชพร  ทับทิมวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายเมธัส  ศรพรหม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายภูริพัฒน์  แสงใยมณี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายสุวิจักขณ์  ดวงกมล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวสุทธิดา  วงนารก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายพงศกร  ใยคง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวพิชญาภา  ทรัพย์อัมพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงภิงค์ภัส  หวลห้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายชนะพัตน์  บุณบทรรพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายอุทิศ  สมาธิ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 นายณัฏฐนันท์  ฟ้าทอกาญจน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอนุภัทร  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงนวพร  โค้วิศริไพบูลย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายวสุธร  ประยุรคล้าย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงปนัดดา  ฤทัยเเช่มชื่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายฉัตรฃัย  นพบรรลัง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ธรรมมา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงปาลิตา  ชนะชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นายธวัชชัย  หอมสิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายอิทธิโชติ  สินไชยคีรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอชิรญา  เขียวมณี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายวงศกร  ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายปรมี  ตรีสิทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวนันทิกานต์  นพศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวปรียนุช  นาคเอี่ยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงญาณิกา  เหล่าสัจจะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนิภาพร  บุญทะศักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพัชราวัลย์  ลากูด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงยุพาพร  พงษ์อ้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายกฤตนัย  พูลสมบัติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายจักรพงษ์  พยอมใหม่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุพัชฌา  น้อยโพธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธนรัฒน์  พันธวงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายภลภรรดิ์  ผ่องอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงภัทร์ดาพร  ศัตรูคร้าม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายเขมรักข์  ขำเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่องเกตุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายชลชาติ  สุขอุทัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงจิรฐิพร  รัตนบุตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายภวิษย์พัฒณ์  ภาคาพรต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายรัตนกร  หวังวีระ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาราช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายณัฐภูมิ  วิลากุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายศุภณัฐ  มะลิขาว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพูนพิศาล  เลิศธนัสวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายนัฏวุฒิ  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายนนท์ธเณศ  นามวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพรทิพย์  คงเกษม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงสุธิณัฐ  มีบุตรสม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกตุประสิทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพุทธินันท์  พุทธรักษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนันณภัส  เกตุแก้ว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงญาณิศา  ไพศาลวรเกียรติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงเนตรชนก  ถนอมวงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงปณิตา  คงเกษม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงภัสพร  สมนอก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกมลชนก  กระแสวุฒิ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงจิราพร  ศรีทองอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสมสิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายศรัณย์ภัทร  วิชิตพงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงณัฐชยา  ตั้งนิธิกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงทัตพิชา  อ่วมภักดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายกฤดิกานต์  แสงไพโรจน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายณภัทร  สรวลเสน่ห์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายรวิชญ์พล  ตรีวิเชียร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายพชรพร  ดวงลา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิยานนท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงภัทรนันท์  พิลารักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายจิระวัฒน์  มีธรรมยุติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายจิรายุ  ดวงดอกไม้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายฐปนพัฒน์  ดนตรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายภาสรินทร์  ทองดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงพิยดา  ประสพเนตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายธนภูมิ  ปลื้มปัญญา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปัญชริตา  ศุภผล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงพรรพษา  คมขำ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงนภัสนันท์  แตงทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวสุริยพร  ศิริพฤกษ์พงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายณัฐสรณ์  สมรูป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายอดิเทพ  แก้วเทพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทำไร่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายวชิรวิทย์  พฤกษอาภรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นายสรสิฏธิ์  วรวิเศษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นายนัทธพงษ์  รักกฤษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายทีฆายุ  คงธารา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายธนพล  สังขโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันหอม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวรัตยา  พาภิรมย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายชนกันต์  เข็นอำนวย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงธันยพร  โคตรสมบัติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมกระศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายวลัญชน์  สุริเจย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวอารยา  ไวยสุภี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงมนัสชนก  อุดมกิตติกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงญานิศา  กุดแถลง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงธนาวดี  ธนาภาจิรากร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงแพรพลอย  สมดัง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวพิชญาภัค  อินโต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวกนกมรกต  จันทร์ผิว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาวดวงน้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวนวพร  แสงพระจันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงหทัยพัชร  สนธิศักดิ์วรรณะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์เขียว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวสุธิมา  บุตรดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวณฐมน  สกุลปัญญาก้อง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ม่วงมณี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพงษ์พัฒน์  พิมพ์เพชร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงดลพร  อจรานนท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นายอภิสิทธิ์  สอาดศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายณัฐภัทร  ไล้เลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงวรลดา  อู่ชมภูทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวภวิณธิดา  แย้มเจริญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายพชร  พัชรวลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายศุภชัย  จิตรฉาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นายเกียรติศักดิ์  ดีจันจ้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นายฐิติพล  โอริส โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวสุชาดา  อุดมประเสริฐกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวชญานิศ  ช่างย้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธนกฤต  เพชรแสง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น