รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธีรัตม์  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชยนันต์  แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤติเดช  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายชยากร  เชิดชูปัญญาชน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธีร์ธวัชณ์  เกียรติวีรภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายพรพินิต  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายพริสร  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปกรณ์สิทธิ์  สิทธิเวชไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายรวินทร์  ชมมิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายภัสภูมิ  ตันนิรันดร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทิพยเนตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายณัฐนันท์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายศุภวิชญ์  ตระการสิงหนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายรวินภ  โสดาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายสถิโชค  พรประเสริฐมานิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกันตพงศ์  ทับเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณฐดนย์  สมัยรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายสิรภพ  สงวนความดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายวศิน  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกานต์นิธิ  จักรเสมาสถิตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายรชานนท์  มั่นเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายนวพล  วชิรศักดิ์สุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณภัทร  นลรัตนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายเจตวัฒน์  ดาวเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายหยก  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายวีรภัทร  ลี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายนรวิชญ์  จันจุติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปรินทร์  นวลศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายชิษณุชา  สันติอมรทัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายมนชิต  วิโรจน์เตชะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายไตรสิทธิ์  กุลไตรรัตนนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ลิ้มปิยะไชยพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลิ่มปิยะกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายรัชพล  ไข่สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายวีรวิทย์  นิรันพรพุทธา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายปวริศร์  กลิ่นเสียงดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายวิชญ์พล  สาดตระกูลวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ชุมนุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภูวิศ  อริยะสกุลทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจีระพัสก์  เกล็ดเครือมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพีรวัส  จิรสิริโรจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธัญวัฑฒน์  เอี่ยมปรีชากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชยภัทร  เลิศงามมงคลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายวงศธร  สงแสงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธนสิน  พานิชสมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายสิรวิชญ์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนพล  อุทานปทุมรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชาคริต  ซึมสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนภัทร  โรจน์ชีวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนันทภพ  แจ่มทรัพย์ถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกวินพัฒน์  แพทย์พันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนวุฒิ  ตันธนศักดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกุลกันต์  แก้วกัลยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปรเมศร์  เจียรสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายสุพัฒน์พงษ์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชินพัฒน์  คำพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภัทร์วีร์  เเก้วพิทักษ์คุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวรพล  ศรีวรเวียง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายเตชพัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายจิรวัฒน์  จรูญธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธรรศธรรม  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายศุภสัณห์  เข็มพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศิรสิทธิ์  รอดพ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอาชาไนย  ยกสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นายณัฐวุฒิ  บัวประเสริฐยิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศุภกร  แย้มหลั่งทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนกร  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสุรอรรถ  สุวรรณสุขโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพีรณัฐ  กรชาลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพชรพล  บรรเจิดประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปองคุณ  ศิวาลัยพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศุภณัฐ  อาจอำนวยวิภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นายกฤชรัช  ปิ่นกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฐชนน  ชัฎสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปิตุภูมิ  สุนทรธานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภีมกฤษฏิ์  ภัคสิริศรีโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพงศ์ภีรัฎน์  วีรปกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายปราชญา  อินทรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายศิวกร  ญาณทศศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายอัครพล  สว่างพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภูรินทร์  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภวิส  ภาสวรรณกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายพีร์วาทิน  วัฒนการุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชวิน  พุทธประยูรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายฐาปกรณ์  พิพัฒน์ผจง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนินธร  โลหะพงศธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกรวีร์  ลีลาอดิศร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายคีตบดินทร์  เกษมพรมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสุภชัย  พัฒนะธีระเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณัฐนันทภูมิ  ฉายไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวรพล  อภิรักษ์คุณวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเจตพัฒน์  ตันติพิทักษ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นายกิตติกร  วิลาศรัศมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายณัฐดนัย  เขียนสา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวสุ  โชติการนิธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายรชต  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชัยวิชญ์  จุนแสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายศิรวิชญ์  ทูลไพรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนภูมิ  อังกูรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอัครวินท์  ลิ้มพรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปุริมพล  ตั้งตระการกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายศิร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายแสนยา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฏฐพนธ์  คงสวัสดิ์ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสิราวุธ  มโนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพีรพัทธ์  วิวัฒอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นายกันตภูมิ  วงศ์สร้างทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายพีรวิชญ์  ชาติศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายจรูญวิทย์  อมรปฏิเวธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภรัณยู  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายอรรถ  ทวีกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายอชิระ  สรเลขกิตติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายอิทธิพัฒน์  ซ่อมประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวิชญ์  มูลสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายอิศรเมศวร์  เลาห์สัฒนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภัทรเดช  ธรรมธาดาวิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายพิสิษฐ์  โลหะพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายกฤษดา  ศังกรสิริกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายดนยวัฒน์  เมฆฉาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายรสัณณพ  รุ่งสิริเมธากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายสัจจพล  สุคตะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนดิศ  เจริญรุจิจินต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสรวิชญ์  คิดประดิษฐ์ทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายสรวิชญ์  สงวนงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนัฐนันท์  คำวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปวริศร์  คลังเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายวรวลัญช์  โอ้ประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายอิทฐิวัฒน์  จงประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพชร  อุดมพรวิรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนพัสสต์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรควัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายชญานนท์  อินทรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายทศธรรมรังสี  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายคมกริช  สาครสุขศรีฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายศิระ  รักษาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธิติวัฒน์  ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชาญดล  งามเจริญสถาพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายจรูญโรจน์  อมรปฏิเวธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพิชญะ  อุดมศรีโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธีรานันตชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกฤติน  นวลจริง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุนทราทรพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นายพศวัต  พุทธเชนม์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกันตฤทธิ์  แสงประชาธนารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปรีดิปก  มากเจริญชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธีรพล  สันติเทวกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายติณณ์รัญชน์  สัทธรรมสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกันตินันท์  แสงประชาธนารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวันชาติ  สุภวิรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณัษฐภัทร์  คุ้มเมธา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธีรโชติ  เลิศขจรสิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนกร  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายเตชสิทธิ์  กิตติวิรยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสฤษฎ์  ศรีกมลาชีพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชวิศ  พันธ์นิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เล้าแสงชัยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภีม  เสนานุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายจิรเมธ  แสงแจ้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายกฤตพจน์  แสงประชาธนารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายมนัญชัย  จันทร์ควง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพัฒฒ์  พฤฒิวิลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายวสุรัตน์  สัมปทานุกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอาชวิต  ไชยศิริธัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธนโชติ  ท่างาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นายศุภกรณ์  ภู่ขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอภิบูร  ธนาบุญประกอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายเอกณัฏฐ์  แจ่มใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภูริพัศ  เจริญสันเทียะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายนนทพัทธ์  มีวงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายวรพล  จันทร์นก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายสิรวิชญ์  กิจนพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐวิทย์  แพรวพรายสุขกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปานเทพ  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภานพ  วงศ์วาฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายศุภเสฏฐ์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพงษ์พิชญ์  บุญสมพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภารุจ  ตั้งเทียนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปิยะพัชร์  ทรัพย์แสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวัชรธร  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกรวิชญ์  ตันตินิพันธุ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  กปิญชรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายจุลานนท์  สุไวศยวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 นายณพัฒ  เฉลิมกลิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายวันเลิศ  นาวีพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายยศกร  โพธิ์อ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายสรร  ตันวิจิตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายโสภณวิชญ์  วัตนะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายโภคิน  ศศิวิมลพันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวริศ  ฉัตรวิชัยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพลัฏฐ์  จงประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 นายนรชน  ทองทำมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพัณณ์เดชน์  สร้อยสมุทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปรรณพัชร  สฤษฏ์ผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายคณธัช  วันสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณฐยศ  อรุณสุริยศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายวราพงศ์  เข็มทองเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวีรวิทย์  เจริญวงศ์นำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสิรณัฏฐ์  เธียรสุขสันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายศุภกร  กรองทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายกรฤต  เกรียงไกรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพงศกร  ก่องแก้วรัศมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนภูมิ  ฉันทวิทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพิชญ์พีรศุ  บุญมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายรตินันท์  แดงวิไลเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายณฐภัทร  ศรีอำพลเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายศรัณย์ชัช  ตันติลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายธรรมรัตน์  เทียมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นายธัชธนินท์  ลีเชี่ยวยุวสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายอชิรญาณ์  สฤษดิพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายภูมินันท์  อัศวะศิริจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพิสิษฐ์บวรนันท์  ธารชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายนนทพัทธ์  สระสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายศรุต  มหาศร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกฤต  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกฤตภาส  เขียนประชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายอคิฬะ  ลิมปนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายวรินทร  บวรกิจปกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภาสกร  พนิตนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปภพ  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายคชาทัช  นกใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชินทิป  กุลทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภคิน  เนียมสอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายทิวไผ่ทอง  รอดวงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายสิปปภาส  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายปุณณสิน  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายปัณฑิวัฒน์  ธรรมนูญรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายอิทธินันท์  เมนอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชลสิฒภ์  ชินวรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายอมต  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายเธียร  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นายนนท์ปวิธ  สุริยานุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายทิวัตถ์  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธัชพันธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสุภนัย  รอดนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพินิต  กล่อมจิตเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐภัทร  ลัลากิจทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายยุทธนา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายเอกณัฐ  ตันชวลิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายสุวลักษณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายจิรภัทร  รุจิรายุกต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนกร  เตมัยสมิธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นายเนติภูมิ  สิทธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายหะทัยธรรม  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
293 นายชาญพิชญ์  พันธ์ุเสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายจิรภัทร  สุทธิโอภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายเสถียร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายเอ็ดวิน  ชาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายศรัณย์ทร  อัศวรังติคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายกันตภณ  งั่วบุญศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพร้อม  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรสันทัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนกร  สุธรรมเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสิรภพ  แสงมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายโอบนิธิ  ซินโซ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายจิณณวัตร  ปานกำเนิด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวรภพ  วิทยธีราภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฐพฤทธ์  พุทธิวโรดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภัทรดนัย  ปรางเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวรเมธ  ศิริวารินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ผ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภูริวัฒ  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายนัทธี  จตุปาริสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพงศ์พล  สีม่วง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกฤตภาส  หยูคล้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชินพงศ์  ศิริพัชราวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพรหมินทร์  กิตติวิทยากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายบดินทร์  พันธ์เดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปพน  องค์เจริญวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายวริทธิ์  หมื่นแยง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภูริทัต  ดำทองสุก โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายฤทธากร  เลิศปิติธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภฤศณพล  อดุลนิรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายกฤตานน  พฤกษาชัยพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธัชวุฒิ  ธนารุ่งโรจน์กิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายรวิชภาส  พักตร์อำพน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายฐาปนันท์  โชติพันธวานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปวินทร์  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายชนุดม  เกียรติก้องทวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณัฐวัตร  อิสสรณวัตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายกวิล  เพชรปลูก โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปุณณพัฒน์  คำอาจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายรหัทวิชญ์  ลิขิตบันเทิงพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพงศพัศ  คงเสรีภาพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภพธร  ญาณอภิมนตรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายณัฐกมล  พิงพิทยากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายนนทชา  โดมพนานคร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายชนุตพงษ์  รสหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายศุภฤกษ์  เจริญศรีศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายชยุต  ไชยทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปฐมพงศ์  ณัฐธนินท์รัฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวรพล  อุปริพุทธิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายศักดิพัฒน์  สุขเณศกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนภัทร  ขยันเพียรภาระกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพชรพล  บุณยโชติมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศรัญตกฤษ  รัศมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 นายธงธน  แหลมเขาทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายโสภณ  ธนศรีสถิตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธิติพัทธ์  เทพเสน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายชยพัทธ์  วรกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายภัคพล  อุดมพานิชวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนภณ  สดุดีมีชัยทวีโชค โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณัชพล  จันทร์นิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายพัทธดนก์  รัตนอุดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายศุภสิน  เจริญยิ่งสถาพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเจษฎากร  สวนอุดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกฤษฏิ์  บุญศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธนภัทร  เชี่ยวชาญอาชีวะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธนโชติ  จิระวรานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวีระภัทร  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปิยะณัฐ  อยู่ประเสริฐชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายยศวริส  โขมะนาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายอภิชา  เฉลิมบุญชัยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกฤตยชญ์  กาลัญุญุตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายนพวิชญ์  ไพศาลอนันตกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธีระทัศน์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพงศ์ปณต  ดิสราพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกฤติน  ยโสธร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายคุณานนท์  อุตสาหวณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายรวิภาส  แก้วอินทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นายณัฐดนัย  เพ็ชรักษา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกิตติภพ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายปัณณพัฒน์  วงศ์พิชยกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายจารุทิวัตถ์  อินชัยบูรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายมกร  นูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายธนกร  ซีถวัลย์กุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกฤตล์วัชร  ไชยรดีโรจน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภูเบศ  เขียวสอาด โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายสัณหกร  เต็มกาญจน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภากร  สหพัฒนา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชาญวริทฒิ์  เอี่ยมวงศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธนภูมิ  คงสุทธิ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายเมธวิน  จิตรอารี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายกันติทัต  กุรุพินท์ศิริ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายศุภัชกรณ์  สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธัชทฤต  กฤตพัฒนภาคิน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายยศภูมิ  กิตติพัธโนทัย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายชัชนันท์  โศจิพันธุ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายสักรินทร์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายภูผา  บัญชรมาศพรรณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายขวัญวงศ์  อติวรรณาพัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นายพศวัต  สุขโต โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายเจษฎาพล  เชยอักษร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธรรมบดินทร์  อยู่พูล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพศภพ  ชัยกิตติ์พิภัทร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายฉันทิชัย  บุญเรืองรอด โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวิษณุ  จารุวัฒนศักดิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายปวีร์วุฒิ  ประสิทธิ์ชยพล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายวรภพ  วงศ์รันตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเศรษฐรุจ  สินธวานุวัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายกฤษฎา  สายธารทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสุรชัย  ฉัตรปทุมทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 นายอาลิคาชีฟ  ราห์มัน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกชกรณ์  รัตนวิเชียรชาญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงกุลธิดา  เปรี้ยวไธสง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวเขมนันทร์  เจริญมงคลการ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงงามพรรณ  โฉมงาม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวชญาน์ทิพย์  จันทนวารี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวชญานันทน์  ชินวงศ์เขียว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวชภิญาดา  รัตนเลิศรทา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวญานิกา  เซี่ยง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวณัฐนรี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวนวลพรรณ  แววศรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงบุณยาพร  วิริยะวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวปุญญิศา  อัตตวิริยะสุวร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพชรสร  ศักดิ์เวคิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวพรไพลิน  แสงจง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวพัชฌมณฑ์  แจ่มวิถีเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงเพียงรวี  แซ่เฮ้ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวภีรภัทร  โสภาพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวมนัญชยา  องศ์ยา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาววรรณพร  อำไพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงวรันธร  องศ์ศรีตระกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเวธกา  ฉายะโอภาส โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชาวเรือ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุพิชดา  คู่ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวอทิตยา  คงอุตส่าห์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุวิชาดา  นิธินโรดม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกชกร  ทวีลาภ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจตุรีย์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงจิรชญา  รุ่งนนทรัตน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่มี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชฎาพร  อ่อนบึง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชนรดี  ปั้นสังข์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อัตถ์ประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐกมล  เธียรรัตนกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์ผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชนะภัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัฐนิช  อนันต์รัตนากูร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เหล่าสุวรรณพงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธนัชพร  ใจคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงธนาภา  ดำพะธิก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธาวิณี  สะและวงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปฏิมาพร  ไชยกุลชื่นสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโกศล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณโภคิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงปุญชิดา  วานิชธำรงกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพรโพยม  ศิริวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันทวี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวนิดา  สิทธิโชคจำเริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์สนธิกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวรินธร  ฉายะโอภาส โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวิภาดา  โมรินทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญส่ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสขิลา  เหลืองภาณุ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปรีชาเลิศประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอิสรีย์  อุไรสินธว์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงแพรวลักษณา  อภิสอทธิ์ภูวกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เวทย์สุวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จีระมงคลพาณิชย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  มิวันเปี้ย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงณัฏฐกมล  มอญปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนภกมล  คำปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ปิ่นทองน้อย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนิลมณี  สอนสุภาพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปนัดดา  สาระผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปรารวี  ไฝ่เมตตา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพัณณิน  รัตตะรังสี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงภัทรดา  ศรีพยุงฉันท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงมธุรพัจน์  แจ่มอารทรา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงลักษณารีย์  กุลจิตติวงศ์ธร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงวสิษฐ์พร  สุวรรณมาตร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสิรภัสสร  มีสุขสบาย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงสิริกร  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงสิริยาพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอาทิตยา  เรือนอุบล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดิลกพัฒน์พงศา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงธีรกานต์  ธีรกานต์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจษฎาประกฤต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงเจญจิรา  บุญอาจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณภัทร  สิริสาธิต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงดาวลดา  แสงประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนีรนุช  บุตรงาม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปาลิตา  สุดดี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันติธนวิกรัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงศุภิสรา  หมอนทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงจิดาภา  จิระรัตนานุกูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงรัตนาวดี  ตันติศิลปพงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวศุภกานต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสัณห์สินี  พุทธสุวรรณ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวกุลณิษฐ์  เผือกเพ็ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงมนสิชา  สารพล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวฐากุลณัฐ  บุญรอดสิรสุทธิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนลินี  แสงยศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวิจิตรา  กาญจนาศรีสุนทร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวชนิตา  เปลี่ยนแปลง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวปาริชาติ  มีแก้ว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพินทุสร  ธนาเปรมจิตร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงแพรชิตา  ชมภูคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวเพียงพอ  วัฒนกิตานนท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวสิราวรรณ  วงษ์ษาสันต์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ปานา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงวัชรินทร์  สีเห็มทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนราศรี  ยิ่งสุภาพร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาววรดา  ยอดประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวพีรดา  เตชะวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวคัทลียา  ทาตะวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิขิตพิทยา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวสุชาดา  ศิลาเณร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวธัญญรัตน์  รัตนพรสมปอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวณิรชา  บุตระ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสมิตา  ธาดาศิลารวม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนธินี  กำลัง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอทิติยา  คำลือเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวปาริฉัตร  หาญคุณตุละ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงฐิตาภา  เกษมสุรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวดาริกา  เปรมปรีดา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวธนาพร  จูวิทยพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวกัญญารัตน์  มูลดี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวกันยรัตน์  ฐานวีโร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวรักษ์นรินทร์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวเบ๊นซ์  สายใจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกิตติยา  มูลพร้อม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงจตุวรรณ  บุญนาง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชนนน  สุขหนองโปร่ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงฐิตาพร  สามารถ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตรีอินทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนราพร  ยิ่งสุภาพร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปรียาภัคร  เชื้อบุญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุปกัง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีผุย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงภัทรา  ภาชู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงมณฑิกา  ถาวรวิสุทธิ์สกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีสุข โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญพินิจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุจิตรา  เพียกุณา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุชาดา  สาระชิต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสุทธิดา  คงอนันต์ทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุภาวดี  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์รัตนมนตรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอาทิตยา  มหาเจริญสิริ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอารียา  สุขเกษม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอิสรียา  ศิริยา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงณัชชา  จิตร์ส่งสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวชนกพรรณ  จันทิมา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุกัลป์ญา  ตั้งศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฏนรี  ปัตตพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองสินธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวภัฏฏินีย์  จันตราชู โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงจิดาภา  บูรณโยชน์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 นางสาววรรณกร  อึ้งวิริยะสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงศุภรัตน์  ตันติปริมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวสุชัญญา  เสริมทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงภัทรวดี  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวธัญลักษณ์  ศิริสมบูรณ์เวช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวกันติชา  อินทโฉม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสิชนิกานต์  เสฏฐกุลวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงภัทรา  ตรีพลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอรวิลาสินี  ลีกำเนิดไทย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวปัณณพร  จาตุรพิทักษ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวนิศาชล  ศิลปวงษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวปานไพลิน  เมธีธาดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวรินรดา  สรรพวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงรินรดา  สุวิยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปณิธิตา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวปฤณฎา  กบรัตน์ตติวงษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงจอมขวัญ  ชีวินไกรสร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงอภิชญา  สุวัฒนพันธุ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวิชญา  นรินทร์สุขสันติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวณัชชา  นิธิพูนโชค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงธมกร  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชนาภา  นิธิพูนโชค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกชพร  น่วมลิวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกชพร  ศรีนาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพิชญา  ปรมาเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกรณิศ  วรองศ์ทัต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกษิรา  ชุณหวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปันปรมี  อมรวัชรพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธาราธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงศศิภา  นีรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชนกชนม์  ภัทรารักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศศิรดา  ประทีปภวเมธา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเมือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิรโชติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงญาณิศา  ตันจริยภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  ปรีชาศิลปกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสุพิชา  กำปิลันจักรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฐพิมล  ศิริเจริญสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงตุลยดา  ไพรสันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงทักษพร  เเช่มสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงสิริภรณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงทักษพร  ไทยภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงธัญจิรา  ใจดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงนฎา  ประเสริฐดีงาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงนันทพัช  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงฟ้าใส  โตธนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงบุณณดา  อมตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงรุ่งธริยา  กาญจนามั่งศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปณพรรณ  ยงจันทนาสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงฐานิตา  ชูสังข์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปริณดา  ชื่นชม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปัฐน์ผลิตา  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพัฒนพร  จงเลิศวราวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพัสนันท์  ประกอบธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศปัญจาศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัชชา  มโนภินิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงภัคจิรา  ชินธนรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปภาชญาน์  บัวประเสริฐยิ่ง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงรัญชิดา  เลี่ยวศรีสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกรชนก  เจริญยงอยู่ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุพิชา  บุญมาสุวราญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ถิรนันทนากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอภิชญา  โรจน์สิริวรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวรรณรดา  สมบูรณ์ธเนศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงอรณัฐ  วัฒนปรีชานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอิสสริยา  อิสริยะวาณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธัญชนก  เตชอมรธนกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธันยพร  วัฒนะรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงรดาพร  จุฑานพมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงฐานิกา  กุลธนปรีดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณศิกาญจน์  กมสิงห์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงเปรมา  ตั้งปูชนียกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงญาณิกานต์  เลิศวงศ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอัญมณี  รักงาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนลิน  ศรีบัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงตมิสา  คงวัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพิมพกานต์  หาญนามชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงบุณยาพร  เต็งศรีประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงณัฐนพิน  สัมมากสิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอริสรา  ศรีวิระ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอชิรญา  ประยูรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่อชมภู โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณิชมน  สุภานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงภารดี  เตชะมโนดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณัฐนันทน์  ฉันทานุรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์แสงอนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธัชชา  บูชากรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คชสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  นภัสเมธาพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงมานิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิยดา  วงศ์อิสริยาภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพิสชา  นุยา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงรัญชิดา  สินพิชิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนภัสสร  วรธำรง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชะเกษมบัณฑิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ค้าธัญญมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงภิญญดา  สรรมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสรณ์สิริ  กองชีพ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจียมจิระเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธฤดี  สันติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงรติ  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสรัสวดี  วรสถิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงญาโณณัทฐ์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เชย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนภัสสร  สกุลศรีจิรวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฏฐญาดา  ธาราณัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญศรีเมือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงภัณฑิรา  นันทิยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงวรนิษฐา  เลาหสมพลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชัชชญา  สร้อยทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพรนภัส  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสุญาดา  พุกโฉมงาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กันทะจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองอินตา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงแพรฟ้า  สุธีวีระขจร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอัญพัชร์  นิธิจรัสรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชาญชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพิชญา  เหมวรานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  จิรวัฒน์กานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงนิชานันท์  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภวิษย์พร  เเย้มงามเหลือ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงรินรดา  กาญจนวุฒิธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสาวินี  ขุนทรง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงแพรวริน  พังจุนันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภัสนันท์  บวรไกรเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิชญา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิยธีรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธาดาชัยพงศธร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนุชวรา  กัลยาวินัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงภิญญดา  วงศ์อาษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธมล  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอักษรินทร์  วงศ์สุทธิเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีระเดช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธัญชนิต  ธีรภาพรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณิชารีย์  สีผึ้ง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงเมทิกา  ไทยเเหลมทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงปภาดา  ปุจฉาการ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล็กอิ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอาริยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอาระยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงรินรดา  ริ้วตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอชิรญา  หินเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณฐมน  ประกอบชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงจอมขวัญ  เหมือนนึก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนลออสมบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอัณณา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงธิญาดา  หอเพชรรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงภารดี  วัฒนสาธิตอาภา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวธมนวรรณ  กอบเกื้อกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธิดา  โพธิ์แดง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงศุภานิช  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปัญญ์ชญา  มีสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพัทรดา  บงกชมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงจิรนุช  กานตานันทะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงรินลณี  เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสาริศา  เชิญศิริดำรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวอำไพ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวณุทยา  คิดนุนาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงธนภรณ์  ธิติอภิธาน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงณัฐนรี  คุณวโรตม์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชวพร  เชิดชูปัญญาชน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงหทัยภัทร  หงษ์วิไล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธนัชชนก  มั่นคงดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงทิพจุฑา  ขัตตินานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอรณัฐ  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวิภูษิตา  บุญถนอม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงปาณิศา  เจนจิรพจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวสุจีรา  นามนัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวพลอยปภัส  นนท์นภัสพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจิตราพร  เผ่าอำนาจฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภวิษย์พร  อภิสิทธิวาสนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงรสิตา  เตชะมหพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงณภัทร  วารีเศวตสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงภูริชญา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนภัสสร  กิจจารุวรรณกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพรรณภัทร  สหายา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วังวิวัฒน์เดชา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณิชกานต์  เเซ่ลิ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสุกฤตา  หิรัญบัฏ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธมนวรรณ  เกริกกวิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวฑิตยา  วรวงศ์ทัต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสานกุลกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณัชชา  บุญโชคช่วย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงณพิชญา  เหลืองอร่ามพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฏฐพร  ชมภูโคตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงเภาฐ์ลีณา  จำจด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายรินรดา  สุขเสดาะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงวิรัลสิรี  พันเกตุศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  ฉันทกิจโกศล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงธัญมน  ลิลิตการตกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวบุณยาพร  เฮงสุวนิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงติณณา  เจียรวาปี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงนัทธมน  เหลืองอร่าม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงวริศรา  ปาติ๊บ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงเกวลี  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงจิรภัทร  ฐิติภัค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงปภาณิน  กิจทวีสินพูน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวรติวฤนท  ทีฆรัชตธนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงเกวลิน  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองเกิด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวพิมพ์บุญ  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงศรินรัตน์  พงศ์ภานุสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงภคมน  บุญญาอรุณเนตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพิมพ์ชยา  ฉายเพิ่มศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวสโรชา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงบุณยวีร์  อุฬารเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวปุญณิศา  วัชรภาธร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงกรกนก  ฐาปนโสภณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงศิริหทัย  บุญประสิทธิพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอาทิติยา  โสนุช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวชยากร  จันทพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงชวลิตา  ลาภศิริอนันต์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงบัณฑิตา  วัชโรทน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปัณศ์ชนิต  วิไลพรรัตนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวนรมน  เวียงสีมา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณิชมนทน์  ตันติวัฒนเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวปรียาภัทร  กรนานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกฤชภัทร  งามพรชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีวรเวียง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงจรดภครพร  พงศ์อติชาต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวชลิดา  ลีลากุลเวชช์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 นางสาววิมพ์กมล  หิรัญรักษ์พัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองมีแสง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพิชญากาญจน์  สุธรรมพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงทอฝัน  ชินสุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงบัณฑิกา  บัณฑิตนุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  สถิตธรรมศานต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนภาดา  เสงี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชนิสรา  สดายุรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวณภัสสร  อัครชัยยันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงศรณ์พิชชา  วัชระชัยพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวนพณัฐ  จิวัฒนาสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงรมิดา  สร้อยศรีขำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวปริยาภัทร  ฐิติพันธ์รังสฤต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงนรมน  อาชาเจริญสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวธัญจิรา  ว่องไวคุณอนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพัณณิตา  วจนะจรรยา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวณัทธมนต์  เมฆธน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชวิศา  สง่าเจริญกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงบัณฑิตา  หัวใจเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสุขุม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงรฐา  พุทธชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัชชา  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงกรกาญจน์พัช  รัตนาภิรตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชนันธร  อาสน์สิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายกันต์  มาลานิยม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายชยวรรธน์  ยุวบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงปวันรัตน์  รังสีวิจิตรประภา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชลิศา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปุณยนุช  กังวานสายชล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายพชรพล  พวงคุ้ม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายกฤษณพงษ์  อินทร์พรหม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวพิมพ์รัชนี  สุนสะธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาววรินทร์ดา  หร่ายเจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวทวินันท์  นพทีปวังวาล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณัฐชนก  ลิมปิชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงอาภากร  นพชาติสถิตย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกนกธนา  นพชาติสถิตย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 นายจิรภัทร  จุลประภา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายสุพัฒน์  วัฒนกุลจรูญสิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายณัฐกฤช  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวญาณิศา  ทรงไตรย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายนิธิศ  สุกขชาติ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปรียาวัลย์  คลังวิจิตรภา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายกษิดิศ  ด้วงน้อย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 นายสมพล  นวลรัตนตระกูล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นายกีรติกร  ขุนแก้ว โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงญาณิศา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงสุจิรา  พัชรครุกานนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปัณฑ์นภัส  ธนะสมบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวอัศรี  เพ็ญศิริสมบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวรันธร  ศรีชาญกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายธีรกฤต  คงเวสน์สุพัฒน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายรัญชน์  นาคจีน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวภัททิยา  ทองพานิช โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงกันย์สินี  คูศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงญาดา  อริยศรีวัฒนา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนันทพร  พัวพันบุญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายณัฐวรรธน์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพริมา  ลิ่มสุนทรกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปัณณพร  จ่างกมล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 นายอนุตรันต์  พงษ์เวช โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยทวีทิพย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงศรุตา  ลิ้มไพศาลสกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงภัทรมน  พงศ์เจตน์พงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายศิริพงษ์  บุญศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงทักษพร  ตรังคฤหัสถ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงฐิตาพร  เอกสมบัติชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงนิชนันท์  บุญศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 นายปรัถกร  หาญหริรักษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  กลั่นกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงณัฐนิชา  โอสถานันต์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงอารยา  ชัยทวีโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงภูษณิศา  ม่วงวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายกฤษติธี  โชติคราม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายกฤษฎาธร  ผลิศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงณัฐชญานัน  อัศวธีระธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงธัญธิตา  วุฒิธนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายศุภกร  อัคคะพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงพิริยา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายกิตติภูมิ  กิจนะกุลการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงบุณยศรี  คงพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนวิเชียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายรตน  วโรตมาภรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายต้นกันย์  เสกขุนทด ณ ถลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอธิชา  อิสิชัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายกฤติน  วีระประวัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายนพณัฐ  ภู่วโรดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงภรณ์ศศิริ์  อุบลพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงธัญ  จีระธัญญาสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายภาคิน  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงมารีน  อิงธรรมจิตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงหฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกรินทรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายนันทวัฒน์  ปิติเสถียรธนพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอภิสรา  นิโรธสมาบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจิรชยา  นารัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายธนภัทร  ปฐมกสิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายคณิสร  พุทธรักษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายวีวริทธิ์  โพธิมนต์ตรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงชนิสรา  ลีวานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายพีรธัช  เหล่าโกสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณัชชา  ยอดระยับ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกานต์สินี  กฤติยารัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายไตรภูมิ  ปาตัก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงธัญรมย์  อวเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงชวิศา  ทรัพย์พ่วง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกัษณารี  ชุณหวิกสิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปุณิกา  อัญชลีนุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายภคณจิตต์  ทัศนประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายภวดล  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงอัญญา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงธาตา  สิริพัฒนากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายธรรมรัตน์  จริยตันติเวทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายชยพล  ชัยสังฆะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายชัดชาญ  ทรัพย์สมานวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ล้ำเลิศลักษณชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงสิตานัน  ขำละม้าย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกฤษฏ์  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปารมิตา  แสงห้าว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงปุณยภา  ครุสารพิศิฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายสิปปภาส  ลาภังยะวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงวริสา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายสุนิธิ  ครุสารพิศิฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  จองทรัพย์สิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายอินฑัช  แก้วเกตุ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายรุจ  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายภูฟ้า  เวชพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศิริกิตติกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายลภัส  พรธนมนตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายศุภกิตติ์  วิชญานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายชินพัฒน์  เตชะเกสมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายคงสหัส  วงศ์จินดานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายอธิคม  เฉียงตะวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอนพัทย์  กิจสมมารถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายปุณณภพ  กระแสร์ตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงภัคธีมา  วิวัฒนาประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงจิดาภา  จองวงศ์รักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายพชรปพน  พรรณพิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คุตตะศิริสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอัครภา  ปัญหา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงอมิตา  ปฏิมาประกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงธารทิพย์  หอมทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธนะสกุลประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายศุภวิชญ์  สาริกา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายรัชพล  จิตติเรืองเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายฉันทณัฏฐ์  ไมยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายธนกฤต  หอมจีน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายสิทธิเดช  ศิวะยุทธกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายภูมินทร์  สิทธิวรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายพิจักษณ์  วณิชยากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายพัชรพล  ธูปประสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายธีร์ธวัช  แย้มวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายพิทยวัฒน์  หอมสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสมชนก  ตระกูลไตรตรึง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงญาณิศา  เลี้ยงสุพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงใบบุญ  จันทะศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงภัทรมน  เตชนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายชลรติ  อำนวยชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัฐธนิษฐา  ธนภัทรศิริโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพชร  มหาวิจิตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพรรณวัทน์  วงศ์งาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกานติมา  โรจน์วิบูลย์ชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปุณยารัศมี์  จิรวรรณวาสนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงศุภัทชญา  ผาติผดุงกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงจิติรณี  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงบวรรัตน์  สุนทรส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสุพิชญา  ดีรัศมี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงณัฐณิชา  โถวประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายจักรภัทร  การุณงามพรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายธีรัช  วรกิจเจริญผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายชาญ  สงเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐลดา  สิมะเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายภัทรกร  หาญสำฤทธิ์ผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสาธิตา  เตชะวิภู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงชาลิสา  นาคประกอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายพีรชัช  แมนเมธี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงจิรัชยา  วานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายภัทรเดช  ตันจาตุรนต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงปภาสร  วัฒนกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอลีนตา  อาจเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายปรานต์วิทย์  ชัยภูวภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายศักย์ประเสริฐ  บุญเนาว์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอัคริมา  จงวัฒนาไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงปุณิกา  อุ่นอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนิธิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงปพิชญาณัฏฐ์  คิมนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายภูริณัฐ  ลีวรรณนภาใส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสิริญญา  ทองนิรันดร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายภูวนัตถ์  เนียมหลวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพัชรพร  ไทยสุริโย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงแพรวา  อินทกรอุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงบุษกร  คุณงาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงปนวรรณ  แซ่ลู่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงบาจรีย์  เทียนทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายภูมินทร์  ปรีชาธนวิชญ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพงศ์เดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยมงคลโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงพิมพ์อร  เจริญกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงญาณิศา  ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงชนินาถ  ตั้งขจรโกศล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูชัยพฤฒิพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายนนธนัช  เตปันวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายธนภูมิ  คุณมาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปรินทร  พรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสิริณ  ศรีใส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายอนันตรชา  สันติสิริพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงภัทรมน  ตันติสุญญตา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายวราวิชญ์  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายธนภูมิ  จุฑาวรรธนะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายณัฐกฤต  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายพันธ์เทพ  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณมาลี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายวัชรสวัสดิ์  เจตน์โสภณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงวราภรณ์  สิรยานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงไข่มุก  เหลืองวงศ์ไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีบุญเกิด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงกัญญณัช  คงวณิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฐวรา  สัณหจริยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพาขวัญ  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงพิมพ์  จุฑากรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงแพรวา  จียาศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายกวินวัธน์  พิทักษ์วงศ์เลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายกัษณะ  ชุณหวิกสิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายพัฒน์กุลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายนวัต  พิมลเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายอนิวรรต  ลิ้มสุเวช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอนรรฆกมล  อนันท์ธนานุกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงลภัสรดา  วนานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงธมน  ศิริไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายปัณณธร  ขจีสวัสดิการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงกุลธิดา  ลิ้มศิริเศรษฐกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณิชา  ศรีธนาอุทัยกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายพนธิตร  แพแสง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงชนากานต์  ผลทวีวัฒนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายวัชรพงศ์  ฤทธิ์คัมภีร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสโรชา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงรุจีรัตน์  น้อยประไพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายอสิวิช  ชัฎอนันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชั่วกัลปาว์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายอภิชาติ  นริศรางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงศิรประภา  ไตรยปัญจวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายวุฒิภัทร  ผมขุนทด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงนภัสสร  บุญศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายนันทพงศ์  โคตรประทุม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พื้นพรหม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนิษฐ์ธิรา  มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพัทธนิช  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฉายานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายธนัช  พันธุ์อุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายติณณพัฒน์  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายยุทธ  กาญจนประยุธ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายอัครัช  ดวงบุบผา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายอัครพล  ตันติโชติวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถาวรธนนันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายก้องภพ  ลิ้มเพียรชอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงภัทรียา  จงอุดมสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายศิวกร  สายทวี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายณัฏฐพล  อยู่รุ่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงนรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายธีร์จุฑา  อุมาลี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายวาทิต  ศิริพันธ์พิริยะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  สถาวรจันทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายกฤษฎิ์  ลือศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายณัฐศรัณย์  ดำรงไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงพรนภา  โสภณพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงเจียระไน  พันธ์ุพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงรดา  แก้วแสงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายปัญญวัต  รัตนวิเชียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายสหภพ  สารสิทธิธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนกุลวัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายภูมิรพี  ส่งสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงพิณมาดา  วุฒิศรุต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายพีรรัศ  ยาโตปะมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายกิจพินัฐ  ขำวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงปิยมน  สลักฤทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายสุภิยะ  สกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวมี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายกฤตภาส  รัตนเวสส์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายธีรวีร์  จิรสิทธิ์ธนาโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงปิยมน  ประเสริฐสุโข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  เกียรติชนกานต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายวิชชาภัทร  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงฐานิดา  ขุนทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนธิรอต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอรณิชา  อาศรมเกษร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงรมิดา  พงคพนาไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลาเจริญธนกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายศุภณัฐ  จิตต์ธรรมเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายปวริศ  พานิชกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายรัฐนันท์  รุ่งอุทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายปุณณวิทย์  วงศ์ประทีปวิไล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงปานระพี  ภักดีวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายกิตติธัช  ชีวินวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงรษิกา  กอสุราษฎร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงโศภิตจิต  ฤทัยเจตน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายสุวพัชร  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงศศธร  พาหุวัฒนกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงชัญญา  สิทธินันทวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายอชิระ  ธัญเจริญกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทัยเจตน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายบุลเสฎฐ์  มีมะโน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายณัฎชนนท์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายกฤตยชญ์  วรคุตตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  มงคลตรีรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงณฐมน  ศิริสุนทรลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายยศกร  ชวรัตนานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงจรัลรัตน์  จาริกานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายก้องภพ  ไพเราะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายจิรภาส  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงจิรัชยา  สุภโชคสหกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงธนกร  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายศักย์ศรณ์  มาลาสุทธิชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  นรัจฉริยางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงปาลระพีร์  จีระพรมงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงพีรดา  หลิ่วสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพิชชากร  แซ่อั๊ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงสิตานัน  เงินเลิศวัฒนะชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายศักดิ์นฤน  ศรีมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายภคพงษ์  ผาติผดุงกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายกิตตินันท์  กิจเจริญวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายปัณณวัฒน์  โลหณุต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวปภาดา  ปรีชาวิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงกุลญะนิษฐ์  สมเชื้อ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายวัลลภ  วิวิธวรรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงฐิตารีย์  ครองแถว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวณัฐชยา  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวณิชารัศม์  ทิพย์จิระสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงธัญจิรา  นฤนาทชีวิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงธนภร  ศุภชัยศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายณัฐดนย์  อภิรติชัยศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวอิชยาพร  มินิพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นายจิรายุ  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายปาณัสม์  หวังอุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสุประวีณ์  ครองแถว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายณัฐวริษฐ  แจ้งหมื่นไวย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงนภัส  ศิริวันสาณฑ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาวศิรดา  นามากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายเอกจีระ  ศักดิ์อนุชาต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวภัทรชยา  ขวัญพิชิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายยศสรัล  ดำรงไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายเอกกรณ์วิต  แก้วด้วง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายชิษณุพงศ์  นรวิไชยภัสร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายสรภัทร์  สามสมบัติสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงอริสา  โกยวาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 นางสาวเปมิก  ไพรแสนสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงศิริรัตน์  เสือพลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวพัชรพร  จันทผลึก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงญาณรัตน  นาควานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงเกสราภรณ์  รุจยากรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นายศุภณัฐ  ทองหว่าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นายธาม  วสันต์เสรีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นายวรันธร  จันทร์สว่าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นายทีปต์ชนิตว์  สิริสุขนันทเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงนิรินธน์  แสงสิงหศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นายชยพศ  ตันติโชติวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายชยากร  เลิศคชาธาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จงตระกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงกัณฐณัฏฐ์  ถิรธนบูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงณัฐนิชา  จารุกิจไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นายธนบดี  โอภากวินกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นางสาวกันติชา  เกษเพ็ชร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายสิรภพ  ชาดแดง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงบัวอรุณ  เสรีเจริญสถิตย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงณัฐพัชร  รุ่งฟ้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงวรันรัชต์  พัฒนศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายปกรณ์ธรรม  พรรณมรรคา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงพัชรนันท์  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงชฎาพร  สินธุภิญโญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 นางสาวนิรมล  ฉัตรพิภพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวจิรประภา  จิรัปปภา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงอรณัส  ฉัตรศิริสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงณภัสร์  จันทร์ทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงฐิติยา  นภาโชติศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายปวริศ  สุขุมาลไพบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 นางสาวกุสุมา  ใจเปี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายธนรัฐ  เลาหอุดมโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์กำแหงหาญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวศศมน  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายพนธกร  ประเสริฐสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงภาศิณี  ล้อมวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวอภิชญา  อภิชาตพงศธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นายวิภู  เหล่าชินชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายกรธวัช  แววพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงสิริกุล  ศรัทธาบุญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงสิวาสินี  กานต์วิริยะกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายพิสิฐพงศ์  แก้วธัญญานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์กรวรเวช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงภูณิชา  กุญช์สุรนาท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายภูริสิริ  บุญสละ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวพิมพ์พจี  ผดุงพจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายกษโรจน์  ศรีแย้ม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายภคิน  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงสุพิชญา  คุณธนสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายศักย์ศรณ์  จักราพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพริมา  โตวรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นายศุภณัฏฐ์  กิตติขจรรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงณิชากร  เลิศไตรภิญโญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงกีรติยา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณฑาพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงณภัทร  เบญจศุภางค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงกัลยา  กองคำ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงสมิตา  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายณภัทร์  ชะนะกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธนกร  วงศ์มาลาสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พัวพันธุ์นิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายกนล  มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายกรธนัช  วงศ์ศุภโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายอินทัช  โชติทรัพย์สกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงณัชยาภา  กฤตยานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงยิหวา  ภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายจงรัก  ภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายพงศ์พล  กาญจนเภตรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายกุลบุตร  ปัญญา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายอภิมุข  ชูพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นางสาวอัครชา  กวีวุฒิศิลป์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายกชภูมิ  สุริยาวรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายชินดนัย  พรสิงห์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายน่านนภนต์  สารบูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงวงษ์ภัสสร  เจริญกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวณิชา  ตรีธรรมรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 นายกิตติชัช  ศรีวงสุทธิ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายชนน  สมเจษ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายชลชาติ  ทองประดับ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นายณัฐพัชร  หิรัญยะนันท์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 นายธนพันธ์  พันธ์ภักดิ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 นายธนากร  เหล่าเขตร์กิจ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายนันทิพัฒน์  วิวัฒน์รังสรรค์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายเพชรสมุทร  บุตรบุญแก้ว โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายโภคยศ  วิบูลย์แสง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายไอยศิริ  ศรีอุทัย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 นายอัครวินท์  พานิชย์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายศุภวิชญ์  มีแสง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวฐิติวรดา  ธีราธนารัศมิ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงศุภิสรา  มหันตชัยสกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวกัญญาภัค  หมื่นกันยา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงกอบกุล  อึ้ง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงจินตนา  ปรือปรัง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงญาณิศา  ฝ่ายกลาง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวณัฐพร  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวบุญยานุช  อิงควงศ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 นางสาวบุญยานุช  สิงห์วะราช โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวบุณยาภรณ์  ได้พร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวปฏิพร  กงพาน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 นางสาวปทุมวดี  รัตนคำ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวปาริฉัตร  เพรียบจริยวัฒน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงพิมพ์กมล  จอมยิ้ม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงเพชรลดา  เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงภิญชญานิจฉ์  ประดิษฐ์พงษ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์วรเทวา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศรุตา  สุขสมบูรณ์กุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  ศรีคง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาวเอื้อมอารีย์  บุญชาติ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงสุปัณฑิตา  ทองด้วง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 นางสาวกรสุจิต  ภู่ชม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายกิตติกานต์  ศรีสุพพัต โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายกิตติวัฒน์  อนุรักษสกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายจักกริช  สาเทียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายจักรชวิน  หงสกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายเจษฏากร  อึ่งน้อย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายผลพันธ์ทอง  ไตรปิยานนท์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายธนบูรณ์  หัสนาม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายพรพรหม  เพชรล้ำ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายภูวดล  เสาวโรจน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายไตรทศ  สินธุพาชี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงวทันยา  วิรัตนพรกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงฐิตาชญา  พานิชการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงกวินทร์วรรณ  โอสถอภิรักษ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงเขมจิรา  ธรรมรังษี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงจิรภัทร์  จันทรเกษมจิต โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงธนัญญา  ธรรมศรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงถิรดา  นกอยู่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงอาทิตยา  ตุลารัตน์เรืองนาม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงธัญทิพย์  บุญเสริมทรัพย์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงนลินี  ผดุงขันธ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงนวพร  เตียนศรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญดิษฐ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงภัคธีมา  เหมะจันทร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงภารดา  ชาคะพา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงมทินา  ปัญญายงค์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงมธุรดา  เลิศวงศ์วีรชัย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงวรรณพร  เทพชนะ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงศวิตา  จำปาน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงสรัลชนา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงรมิดา  เจียมเจริญ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายจักรรินทร์  สังข์อ่อง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายฐิติกร  แสงอิศราภิรักษ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายณภัทร  รงค์ทอง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายธนทร  ชูศรีทอง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายนันทภัทร  วงค์จินดา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายนาราภัทร  วงมั่นคง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายปณพันธ์  กันยาลัง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายปรวรรตฐ์  อมรสิริพาณิชย์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายพฤษชาติ  ฤกษ์เจ็ดณี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายภควัต  สุวรรณปะเถาว์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิธิศักดิ์พรกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทรา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายวีรภัทร  มีทอง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายศิวกร  ขอมเดช โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายสิรวิชญ์  โสภณสฤษฎ์สุข โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายสิริพงษ์  สาเจริญ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายอริญชย์  กิตติวัฒนางกูร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายอาชวิน  วงศ์รัตน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายพุทธพจน์  ทองทาบ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายกฤตยชญ์  เย็นยามสุข โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทิมสา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงจิดาภา  จินดาธนกิตติ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงญาดา  ฝ่ายกลาง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยเมือง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงศศิปรียา  บุญโยธา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงทิณดา  สุขสาขา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงธนารีย์  ทองด้วง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงนันทพัทธ์  คำวอน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงพรพิมล  ปราชญ์วุฒิกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงพรรณษมล  สืบอาทะ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เพชรสุทธาวาส โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทัศนบรรจง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงภูริชญา  ภูมูลมี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงศลักษณ์ภร  พรธนาศิริวรกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรไชย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงอภิจิตรวี  สุนทานนท์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงอริสรา  วัฒนสุนทร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงฐิษศ์ฏญาค์  เชื้อกลางใหญ่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงกัลยาณี  ห่อบุ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงธัญญาเรส  สงไขย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายกฤษฎา  วงศ์โสภานนทชัย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงสุกฤตา  โป๊ะจิีด โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เพชรชำนาญ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายกิตติธัช  พินทุ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายชนะพล  กุนันท์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายรชพฤกษ์  มัชถาปะโท โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายปิยราษฏร์  กำริสุ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายธนวัฒน์  พนาลัยสีทอง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพรวิรุฬห์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายชวกฤช  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 นายอวิรุทธ์  ปานทอง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นายจีรธนภัทร  บุญมี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นายจงรัก  มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายภูมิรพี  วิสุทธิเทพกุล โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายบุรุษรัตน์  สุวรรณภักดี โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายณภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงชญาภา  ไตรวิทยานุรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 นายอิศรา  ศรีวรลักขณา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงลักษิกา  กรารัตนวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงโสภิดา  ว่องไพโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายจักริน  อ.ใบหยกวิจิตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 นายกษมะ  วิกยานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายกานต์ธีร์  ฤกษ์ขจรเกียรติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายกันตรักษ์  จันทรคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นายจิระพัชร์  ภิรมย์เอี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายฉันทัช นีล  ไนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายขันต์ชัย  ประดาศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายกิรพัชร  ณรัณชย์กูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อินทร์ชุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายคู่บุญ  หอมชื่น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายจักริน  อ.ใบหยกวิจิตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 นายธนกฤต  พุทธศรีโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายพงศภัค  เดโชเกียรติถวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายจักรีวุฒิ  เชื้อชม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายกิตติพัฒน์  มุรินทร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงนัสรีญา  พันทรกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 นายชวิน  ไวเมลืองอรเอก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายณภัทร  ชิณะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายศรัณยพงศ์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายเดชดนัย  มีคุณสุต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายจิตติ  ประกอบคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายธงณัฐ  สิทธิเกษร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายวรวัฒน์  พงษ์ไสว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงหญิงปวริศา  เชิญศิริดำรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายธาม  เสริมศิริมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายพลภูมิ  รักจรรยา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นายกันต์พงศ์  สุพละเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายทัฬหมน  คันธิก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายณรัฏฐ์  จ่าทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายพจนินท์  วชิรวิทยากุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายปรานต์  วงค์ธานี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายพุทธิกัญจน์  กิติวรนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงชนากานต์  โอสถานุภาพ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 นายธนกฤต  อนันต์ธราทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายวงศธร  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายอธิวัฒน์  เลิศศศิภานันท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายธัญวิชญ์  ธรรมจรัส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายธนา  อภิธนาคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายกฤษติน  คารวพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายปรเมษฐ์  อริยกุศลสุทธิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายพศวินทร์  ต่อสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายชินทัต  แก่นคุณธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายปรินทร  วีระวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายกฤตพัฒน์  ปู่สระ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายธราธิป  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายธิติ  งามคำพร้อม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงปาริชาติ  ตุลาสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายรวิชญ์  ลี่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายพรนัชชา  ทวีสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายสุภวัทน์  ศิริอธิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายธัชพล  ชลธิชานันทน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายเขมินท์  เอื้อสุขสถาพร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายพีรสุ  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 นายรัชวิศน์  จันทร์รุ่งอนันต์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายโสภณัฐ  สำเนียงงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายกิตติพัทธ์  ทองสุกดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายณกรณ์  บุญประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 นายพุฒินาท  ชูแช่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นายปัญญวัฒน์  เตชานุวัตร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายนนทกานต์  ศรีมาลา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายโรจนะ  จิวัธยากูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายนนทกร  ฉัตรทรงเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายณัฐดนัย  คิดควร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายอธิษฐ์  หล่ออภิบาลกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายภัทรพล  ฐิติกุลวณิชย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงสายขิม  หงษ์สุรชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 นายชวัลวิทย์  มาผาสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายสุรวิช  ส่องแสง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายพุทธ  อินทรสืบวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายธนากร  เที่ยงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทียนศศิธร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายปภัทร์  เลิศชาญวิทย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายวรรณธัช  สายอ๋อง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 นายพงศธร  กองตองกาย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายณัฐภัทร  รุจิระปราการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายปรีดา  พิทยธนากุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายภัทรธร  ปานรสทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายลาภิศ  ธิติธรรมพฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายภูกรรณ์  เดือนฉาย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายสมพล  อริยเมธี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายปริณท์  ไชยวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงปิยวรรณ  หมอนชูเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายภาณุวิชญ์  แปงเครื่อง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายวุฒิชัย  เปี่ยมทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 นายสหรัถ  ชวฤาชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายนิธิศ  คงเกรียงไกร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายธีรัตม์  งามพรวิพุธ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายพัสรัฐ  อาจหาญศิริวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายสุทธิพงษ์  สุดศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายจตุพล  บัวแย้ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายวีรภัทร  รัชตะประกร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายวีรวิชญ์   มัลลิกมลศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 นายปวเรศ  ทับโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายภูบดินทร์  สมหวัง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายอนุสัญญา  แก้วสุวสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 นายสิทธิพจน์  เตชะไทยเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายพงศ์กร  แสงทองสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายเสฏฐวุฒ  มีพันลม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายภูวรินทร์  หริตกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายอรรถกร  รักเสนาวนิช โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นายรวิศวงษ์  สรงประภา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายพัฒนชัย  แก้วประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงกชกร  ชูศิลป์กิจเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 นายวรภพ  สกุลแก้วมณี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 นายอลงกรณ์  ศุภวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายกฤษปภัส  สัญญานุพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายชายภูริต  ไวยวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 นายอุดมชัย  ชุนหสุนทร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 นางสาวชนสรณ์  สุวรรณเวก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายปรเมษฐ์  เปรมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรวีร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงกมลพรรณ  แก้วแสน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายณัฏฐ์พล  ทิมปทุม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายภูริต  สุนทรชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายสุวรรณภูมิ  งามงด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายกล้ากวี  ปลื้มเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงปริษา  วงศ์ภาธร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุกดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายกัณตภณ  จิวะตุวินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายหิรัณย์  สิมะโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 นางสาวสินีรัชต์  ขวัญอิ่มจิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงหญิงกัญญาวีร์  เกตุปรากฏ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุ่นวิจิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 นางสาวจารุวรรณ  ผาสีดา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายปุณวัสส์  เลิศกิจรัชพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายวรปรัชญ์  พึ่งพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงพิชชาวีร์  อินทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายศศิศ  ฤทธิมัต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายอนาวิล  อำไพพิสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 นายภีรภัทร  สารสิริรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายคุณานุชน  ดาวาจาเกียรติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงญาดา  เจียะรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงชญานันท์  อนุเอกจิตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 นายญาณพัฒน์  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายศิวกร  สุวรรณกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 นายอัครภัทร  วุฒิสาธิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายอรัญ  ชลันบุรีธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาวญาณิน  กาญจนวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงทิพสุกัญญา  นรสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายชิติพัทธ์  ถามณี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำถนอม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 นางสาวชนิกานต์  พรหมแสงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายนนท์ปวิธ  ไชยพงศาวลี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงธนสร  ธนสุวรรณธาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงณภศา  ทองประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายธีร์  มโนรถกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายกฤตบุญ  หาญทวีทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวณัฐรดา  ตาตะนันทน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงศุภมาศ  ศรีวรรณญา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 นายณฐพล  กมลวัทน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงธัญกร  ปัญญามโนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายธีรภัทร  ใจเด็ด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวณิชาภา  ชยารังการณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงธนพร  นาคะสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายสิทธา  หาญวิชิตชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงพิมลมาศ  บาลมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายพรหมพจน์  คงมานะเกียรติคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายภัทรกร  หลีตึ๊ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายปิยพล  ม่วงมี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 นางสาวปานชีวา  ภู่ชยพล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายธนกานต์  เสือประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กมลวดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 นางสาวเพียงขวัญ  เหลืองชัยชาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงภาณิตา  ชัยวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายวรรธก  กาญจนวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงกัณฑรินทร์  เหรียญทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงวริษา  รัตนสุภากร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายเตลัญชกร  ทางมีศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายณพวิทย์  สาทิตานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงสุธิดา  เล็กประทีป โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเอื้อ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายศรัณย์รัฐ  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายกอบศักดิ์  ตันประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายปัณณธร  อุยยานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายศุภกิตติ์  หวัง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงเอมณิชา  เครือคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายพฤฒธร  ชวาลกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายปวีร์วิชญ์  จุลวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริอธิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงกัลยกร  บุรวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 นายณพวุฒิ  ปันแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายบุญญวัฒก์  ขำมีศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงรติรัตน์  เทพนิมิตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงนันท์นลิน  มธุรส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองรอด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายภูเบศ  เลิศบรรจงงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายปุณณภพ  พวงผกา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงรุจิรา  ธิติประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงพริมานนท์  จันไกรผล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองชัยชาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงศุภกร  เอกจริยกร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายอัฐฐ์  อัชชะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงภัทรลดา  เทพวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 นายรัชชานนท์  วงศ์ขจรกิตติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 นายณภัทร  วีระพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายหฤษฎ์  พลังพัฒนากิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงกิติยา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายธเนศพล  เจริญพรธรรมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายภูริต  สิริวรฉัตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงเตชินี  ผลเสวก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 นายพีรดนย์  แก้วอารีลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายศุภวัชร  อุ่นแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมธาราชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายฐานันดร  หรรษาภิรมย์โชค โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 นายกิตติ  เที่ยงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 นายธนพัฒน์  ทวินิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายปุณณวิช  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงสุธาธิดา  ฐิตยานันท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีโรจน์นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายศุภณัฐ  เขียวมีส่วน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงจิดาภา  ไทยยานันท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 นางสาวกันติชา  รอดงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายทินภักดิ์  เหล่าสุวรรณพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงวรัญญา  จงเจริญมุ่งธัญญา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงศุภกานต์  เชษฐวงศ์รัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายณัฐวัชร  โสภณธนาทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ภู่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายกานิศิวัช  โคเต้ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายธนวัตร  หาวิชา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายสหชาติ  ตั้งทรงคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายนฤเบศ  กลัดเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายธนกฤต  อภัยรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 นางสาวอภิญญา  สายวุฒินนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงเฌอมาศ  ชลธิชานันทน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงณิชา  แสงไทย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายอนันตสิน  ลาภวิสุทธิสาโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงพัชญาวี  รุ่งสมัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายวรรธก  กาญจนวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายธนพลทิต  มาศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงกัลยกร  เกษแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายนรวิชญ์  เอี้ยงมี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์รัตนโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายพศุตม์  สุจิตพิริยกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายธนากร  เรือนเพ็ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 นางสาวกัญชพร  นิ่มเนียม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงสิริญญา  ชุมสงฆ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายพีระศิลป์  แน่นสีนิล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุดมรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงณิชมน  แซ่หลิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายพลวัต  เกตุเที่ยงกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายพงษ์วิสุทธิ์  วงค์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายณัฎฐ์  แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงณิชารีย์  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงธนพร  ภูริพงษ์ชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายณฐพล  ศรีแสง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงมัชฌิมา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงชารีดา  พึ่งกริม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 นางสาวสิตภา  โชคไชย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายสิทธิพันธ์  เนียมพลับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายณัฐพงศ์  โรจนวิภาต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงบุณยวีร์  เพียรจริง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายณรินทร์  เจริญสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงชญาภรณ์  รักษี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีขำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายทวีป  เทียนสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายภควุฒิ  สุเมธี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวอภิชญา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนอักษรศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายพีรภัทร  ลิขิตสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายเอกวุฒิ  โซวเกียรติรุ่ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงสาธิดา  เฉลิมวโรภาส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงณัฐวดี  สิตะหิรัญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายวัชระ   วรรณมิตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายธนวัฒน์  จุลมนัส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายศตวรรษ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายธนดร  ขุมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงรมิดา  กลิ่นทองหลาง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงปุณยภา  พฤฒิพันธุ์พงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงอรภาณี  จรุงลาภผล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายรณภพ  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงลักษิกา  กำทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงกมลพิศุทธิ์  พุ่มเรืองนาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายสลาตัน  สารพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชมภูทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงปิ่น  ร่มโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 นางสาวศิวพร  นัมคนิสรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายธนนธรณ์  นาคดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงวรรณิษา  รัตนากร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุขท้วม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงนัทธมน  นาคสู่สุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดดารา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายธนกฤต  อินพลับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กชายเบญจพล  วณิชย์วรนันต์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงกชกรณ์  โพธิ์รักษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงนรมน  ติ่งต้อย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงธนิดา  พรงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงณกุลกานต์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนัญญาเขต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 นายธนา  มาศสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายอรุณรุ่ง  ศิริวนิชสุนทร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงวธูสิริ  เหมะทัพพะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายณภัทร  ชูวัง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงปณาสี  แนบสนิทวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงฐิติวัลย์  ศิริเจริญสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงณัฐกมล  งามขำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงสหัสศร  หนูสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงจิรัฐธยาน์  ธนาศุภวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงวรินท์ศยา  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายพิษณุเดช  แซ่โง้ว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายวรพล  จันทรมี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 นายพีรพัฒน์  อรุณดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงฐิตาพร  เล็กสรรเสริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงรัตชนา  ชวเมธี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงอริสา  พรหมพันธกรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงชฏาพร  ขอพรกลาง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายสรวิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงอัยยาพร  ขุนสีห์ภาคย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงสุธัญวรัตน์  สิริกิจวณิชย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงสาริศา  ภพนรภาคย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงปารัชนิช  พัฒน์กูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายณยศ  จ่าทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  นุชทองม่วง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายภัทรพล  เย็นจิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนชัยฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีดอนเมือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงทิพานัน  สุภากิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายสิรภพ  คุรุศักดาพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงปริยากร  เหรียญทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงพันธุ์พิชญา  พันธุ์พานิช โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงสุวัชรา  อัศวกาญจนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงภัคกร  พันธ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอารีญา   ดูเบย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายชินทัช  มานะกอบการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงชนิกานต์  สุทิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงณิศชากร  ดวงสุนทร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายภูริธัต  กำลังพัก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงการะเกด  สายหยุด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงศุภิสรา  อักษรกำราล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายเมธัส  กรรณภูติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายศุภณัฐ  กิจปราชญ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงศศิวิมล  โมกขกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงจิรัชยา  นิรินธนชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงศวิตา  ขจรพจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงธณพัชญ์  อ่อนดีกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงอภิชญา  วิวัฒนะวัฒนาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 นางสาวกุญชริกา  สาสนกูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงนภสร  สุนทรชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงมัลลิกา  เลิศวิชโย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงกุลชา  รงค์บัญฑิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงนภัสสร  ฉัตรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงลริสา  ลิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายสีหนาถ  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงภัทร์ณิชา  โชติมงคลทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวอารยา  เมืองจันทึก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงปารมี  เหลืองนฤมิตชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงศิริขวัญ  มั่นถาวรวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงธันยาพัณณ์  ทิฆัมพรจรัส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงธนภรณ์  แทนศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาวเมธาวดี  คณานิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 นางสาววราทิตย์  รัตนแสงสกุลไทย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงธัชนันท์  วงษ์อนุสาสน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงมินนา  กระถินทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งจิตวิสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงสรัลณกรณ์  ณรัณชยังกูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายพัชรพล  กู้สมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงรวิสรา  วิลัยพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายสมชาติ  สุขเกษม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายทัตนพ  รุจีธนโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงตวิษา  ครองรุ่งโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงนิรดา  ภิญโญโภคาภาส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายรตนะ  วิทยานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศิริรัตนเวคิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงดวงกมล  ปิติมานะอารี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายธนาธิป  ชวลิตพร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายภูมิพัฒน์  ม่วงไม้ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายสิทธิชัย  จตุพรทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงจิรฐา  เกษมสุขมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงญาดา  มัสโอดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงนวภรณ์  นิยตานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาวนวลพรรณ  เวชอุดม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาวรมิตา  นิลโนรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นายอนิรัตน์  พุกสาย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงรมิดา  ตานแต่ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงศิวพร  ศิริโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงนิชาภา  เพ็ชร์ดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงกายทิพย์  ใจสนุก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงคร้าม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงอภิสรา  ฤทธิ์นภาดุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายทรูโดร  คาเวอร์ลี่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายอรรคสิต  โชคไชย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงศุทัตตา  สิทธิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายอภิสิทธิ์  แป้นแหลม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายชยพล  ตันตสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงญาณิกา  นัฏสุภัคพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงสิรัชชา  เตชะกุลปราณี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วแดง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 นางสาวเบญญาภา  ค้ากำไร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริโทวัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายยุทธนากร  เครือจันทร์ต๊ะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายพศิน  สินวิรส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายถิรวัฒน์  บุญทะจิตต์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายธนกร  พุทธศรีโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 นายภูเขตร  ลีลาภูมิสิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 นางสาววรันยา  วรรณรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายภควา  จินดาทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายสิทธิโชค  เจริญธรรมานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายภูริพัฒน์  อุดมสถาพร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายกฤชรัตน  นามมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายณัฐจักร์  ภูวนาถอภิรมย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายชนธัญ  โรจน์ทนง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายปรานต์  จุลวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายปรัชญนัน  กาญจนเกื้อกูลชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายชวภณ  ดีเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายยศพัทธ์  บูรณะชนอาภา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายเจตภาณุ  เทพฉิม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายกณิศ  มหพล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายรัชชานนท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชาววัง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายวงศพัทธ์  บูรณะชนอาภา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 นางสาวรัชตา  กุลไกรศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายพงษ์พิศุทธิ์  แก้วสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 นางสาวสุพิชฌาย์  ธรรมเพียร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายนิโคลัส  คุค โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 นางสาวจันทราภรณ์  เค้าอุทัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงชญาดา  กุณฑลบุตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 นางสาวปวริศา  ปริยพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 นางสาวสิริมินตรา  วิบูลกิจธนากร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงรินรดา  ลบล้ำเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายภูริภัทร  อูปคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายภวิศ  มัจฉาฉ่ำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายสรชา  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายวิศพนธ์  กิตติผัด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายโชติพัฒน์  บูรณะธนัง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายกนก  ธาราสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายชัยชนะ  ศรีแจ่มเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายอติรุจ  ชยาติวนัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายธีรวัจน์  บาลมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายพงษ์พัฒน์  บางข่า โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายวิคเตอร์ วิชญ์  ไรเพริ์ต บราทซ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายพีรพัฒน์  กิติกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทรงเมือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายชินวัตร  แซ่กี้ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายหัสเฐียร  โชตกวณิชย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายสรกฤช  วศินปัทมชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายณัฐรัชภัฏ  จิตจำรัสทิวัตถ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายฉัตรชัย  ส่งมณี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายภาสพัชญ์  วงศ์ก่อไพบูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายวีรวัฒน์  วงศ์สามัคคี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายณภัทร  ชาติวันชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายรชต  มั่นจิตแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายวีรินทร์  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายกิตตินันท์  ตั้งภัทรธนวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายธาวิน  ควรพินิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายวศินปัทมชาติ  รุ่งสมัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายปฤณ  เปาริบุตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายแทนคุณ  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายอัศวิน  การะเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายทักษ์ดนัย  มังกรแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายฐิติพงษ์  จันทรส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายนภสินธุ์  ฉินเจนประดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายธวัชวงศ์  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายธนกฤต  หลีตึ๊ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายปุณยธร  แนบสนิทวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงปณิดา  ใจดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายจิรันธนิน  นันทโชคเกียรติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงกุลธารินท์  เจตสันติ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายธีรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายณัฐดนัย  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงฐิติกมล  รุจิรกาโมทย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายวัฒนา  ใจห้าว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายธิปก  ทีปภาศน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงวธูศิริ  ไม้สุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงณิชาพร  จงสุขกิจพานิช โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายณัชพันธ์  ชฎาสง่าวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันภูษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายทัตเทพ  ยังมี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนภู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงวีรีย์  เทพนุภา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายกรวัชร  กฤษณเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายคัมมิน  แท่นบุบผา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายพลวัต  อรัญยถาวร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงลิลลี่  ตระการรัตนชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงเพชรดาว  เพ็งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายนวิน  ผ่องเผือก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายณภัทร  สงวนตั้ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายสิรภพ  ไชยนาพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงธัญธาร  รัตนทรงชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายสุริยะ  อัศวทองกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงสุวรา  รุจิศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายพีรพล  กิตติกุลชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายกิตติภัทร  หนูน้อย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันยะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายญาณาธิศ  ทองสุพรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมานทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายทัณฑธร  เรือนงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายณัฐกรณ์  ไกรยสินธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายคณิศร  จงกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายยศพัทธ์  แจ้งวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงพัชธินัน  สุขุตมตันติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงสุชาวลี  เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายธนดล  ศรีโห้มี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงกันยากร  คำพิทูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเสริมสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายพิจักษณ์  คงศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายธภัทร  ใจหาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงญาณิกา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายกิตติทัต  มโนขันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงปริภาดา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงกชวรรณ  ถิรางกูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงณัฐธิรา  จุฑารัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายอาทิต  มังคละมณีชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายชญางกูร  กุณฑลบุตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงศุภสุตา  สัญญานุพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงอชิรญา  มีแจ้ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายธฤต  เกตุขาว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงลัดดาณัฏฐ์  ไตรวิทยคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงคีตราภัทร  สร้างนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายมงคลชนะ  อัจฉริยสุชา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงกานต์สินี  หาญมุ่งปณิธาน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงไม้ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงชิษณุชา  นิรันดร์รุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงชิดชนก  ชิณโคตร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงสุภางค์พิศา  ชาติเดชาพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงพชรกมล  เทียมจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงวราภรณ์  วังพรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกัญญานัธฐ์  ธัชศิรินิรัชกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงสุชันษา  จรุงลาภผล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงจีราภา  ขันเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงอชิรญา  พูลท้วม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองรุชติชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงญาณิศา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงพิมพ์พริมา  หาดปิ่นขจรจารุ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงจิณห์คณุตม์  แสงสุคนธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยก้อม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงปุณณภา  ชุตินันทน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จีราคม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงณัฐธนันท์  วิริยกรอบชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงน้ำหอม  ลิ้มบูพศิริพร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงขวัญฤทัย  คุ้มปานอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีโสภณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือพงศ์ไพจิตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงหิรัญญา  แดงบูรณะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงปัญญพร  วีชะรังสรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงชนิกานต์  ตันธนสุทธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงพัณณิน  สุวรียนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงขวัญฤทัย  บรรจงชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงอรปรียา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงกชกร  เมืองที โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงนัชชา  ศิริสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หงษ์รัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงศิริฤดี  ไชยสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงทิพย์ทวี  วังลึก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงลักษิกา  ทาหอม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุริยา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงภัทรดา  วงศ์วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงพิชญา  มัสโอดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงใบเฟิร์น  ทองวิชิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงพรพุทธมนต์  งามปรัชญานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงอริญญา  พรมเมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงอันตรา  รุ่งแจ้ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงพรรณพร  นนธิ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 นายสราวุฒิ  ราชวงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 นางสาวธารศิริ  รูปไธสง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 นายอัชฌาสัย  นิลขำ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงศรัญญา  บุญศุข โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายสีหรัฐ  สื่อบริรักษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัดภัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 นายนันทกานต์  ภูมิเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงออมทอง  เกียรติธนะกิจ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงชนกนันท์  ชิว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 นางสาวสุธิชา  ภูแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงจศิรา  พิทักษ์กิจนิเวศน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 นางสาวนนทวรรณ  เทียนทับทิม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายกิตติภัฏ  กล่อมบรรจง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 นายธนพนธ์  ธรรมชาติ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงจิรวรรณ  ยิ่งสกุลการกิจ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงพิมพ์วรัชญ์  ศรีมะโน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายสวัสดิชัย  หงษ์สา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายภีระพงศ์  ฐิติเมธาภิรมย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงพัชรินทร์  นิยมเจนค้า โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมทะรักษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายสรสิช  วัจจะตรากูล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายสรวิชญ์  วัจจะตรากุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 นางสาวบุษยา  กาละพวก โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิศเพ็ง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงมาริสา  ธีรโสภิต โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 นางสาวนีรนุช  พูนพัฒน์พิบูลย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 นางสาวขนิษฐา  ฟองคำ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ประทุมชาติ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายสถาปนา  ตินพ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายไกรวิชญ์  พันธ์เพ็ง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายธนกฤต  ธรรมตระกูล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายปุณยวีร์  งามธรรมคุณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงนวรส  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงสิรินดา  หลักบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงวรรณภร  ศรีทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 นางสาวสิริพัชร  บู่ศรี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงขวัญข้าว  สิทธิวโรทัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงปทิตตา  จันทยัง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงอภิรดี  ชูชีพ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงอภิญญา  คุณแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายกฤษดา  นิพนุติยันต์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงนาริฒน์  พิเคราะห์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงจินตนา  ก้ำสังนอก โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงรวิสรา  ขาวแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายใต้ฟ้า  สุขเรือง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายสาริศ  ชูพงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กชายกิตติพงศ์  ก่อกิจสุนทรสาร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงนภสร  บุญญะภานุพล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายสิทธิชัย  ใจเมือง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงปราณปรียา  วงศ์สว่างพานิช โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงพิชชาพร  อมรประเสริฐชัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายวีรภัทร  เลิศกำจรวัฒน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงวิวรรธณี  ประภาทรงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายภูวเมศฐ์  มงคลโรจน์พัชร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงนิศาชล  สุภาพ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงมณฑิตา  ทักทาย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายธัญธร  สุขเกษม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่เตี๋ยว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงศตพร  หล้ากุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงณัชชานันท์  แตงอ่อน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธีระรุจินนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงปัณณธร  คมกฤส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายณัฐกร  เผื่อนโภคา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงจิรนันท์  อภิตุคะโลปกรณ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงทอฝัน  เอมอ่อง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายนนทพันธ์  พิบูลพงศ์พันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงรินรดา  แสงศร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงญาณิกา  กองสุภาพันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงอรุณีย์  กุลธรรมโยธิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติน้ำเพ็ชร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายเวชพิสิฐ  นันทเสนีย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงแพรวทิพย์  บุญทวีสมบูรณ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงกันธิชา  นัจจนาวากุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงพรรวษา  วงศ์วัฒนา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายพุฒิพงศ์  เบญจชัยวัฒน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงจิราภรณ์  เสมาศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายวรรธนากร  มีไม่จน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายธนาธรณ์  แจ้งเจริญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงณีรกาญจน์  เอื้อทวีพล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายเปรมปวีณ  เลิศไตรภพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงสุญาณี  สุคนธชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายชนินทร์  ขาวพ่วน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงณัฏฐติการณ์  กลิ่นทรัพย์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงภคอร  กุลเกษมปรีชา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงจิรนันท์  ธนก่อพิมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่โล้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชัยชโลทรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงเมย์ศิรินทร์  เเก้วคำกอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณชีวะศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่จู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กชายธนวัฒน์  มะปะเท โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีหาบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายสิรวิชญ์กมล  ล้อมพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายนันทพัทธ์  ฝูงใหญ่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงพราวรวี  หลากสุขถม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กชายจิรายุ  เกิดกูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงพิชญา  หงส์สุวรรณรวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายศุภกร  เจตนาเจริญชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชจบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงนิชกานต์  พิรุฬห์ภาวดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงแพรวพลอย  โสภณจริยาวัตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงณิชกมล  จริยปรัชญากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงรัตมณี  อินมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงสุพิชญา  สิทธิเชียงพิณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงภาณุมาส  อุดมพัฒนกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายอิทธิกร  พงษ์อร่าม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายญาณภัทร  ศรียะอาจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายปิยะวัฒน์  เจิ้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงปาริชาต  เหรียญอนุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงธนวรรณ์  ไทยรักประวัติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายเตชินท์  ชวณากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายกิตติกร  วรประทีป โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายยศกร  ธเนศานุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายวิศรุต  ศุภมงคล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายภาคิน  ตุ้มเงิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายชลิต  ยศเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายวทัญญู  เกษรขจรทิพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงวศินี  พิศบุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กชายปณชัย  อัครธรรมกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงณฐพรรษ  ศิริพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงอทิตญา  จันทร์สายทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงอิสริยา  คำนึงผล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงคุณัญญา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงเกณิกา  พิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงศุภัชญา  พุกชาวนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงภาลักษณารีย์  ตันชรากรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงภัทรนันท์  หัตถกรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  สิทธิจรรยาวิไล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายอัจยุต  ศิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายธนพงษ์  รุ่งพิพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงสิรภัทร  มุ่งโนนบ่อ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงมาริสา  อาดัมเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงพุทธชาติ  บุญเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงณัฐสุรีย์  ธนเจริญปราชญ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายพีรวัส  อุดมเจริญนันต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายปัญญพนต์  มุสิกฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงณัฐฌา  ไชยพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายธีรสันต์  อยู่ไพศาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงปาณิศา  สุทธาชีพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงทวินันท์  นันทขว้าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายบุญยวีร์  เจึยรสุนันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายอัศวิน  มณีสุธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายภูรี  วัฒนสิริโสภาภัณฑ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายญาณภัทร  บุฝ้าย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น