รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายร่มเกล้า  เมืองสำราญ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภคิน  พรทวีโจน์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายภัทรพล  เหล็กดี โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชิวาวุธ  บัวจันทร์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชนัท  แก้วพิชัย โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนัญญา  พันธมาศ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรรวี  ลิ่มสลักเพ็ชร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูริต  ยิ้มศรวล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ศรี โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายฟ้าคราม  รักมณี โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเพชรดา  ชาคะพา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปวรุตม์  เอกพิศุทธิ์สุนทร โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนิธิกร  เหล่ารอด โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายติณห์  โอภาสพนา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนกฤต  วิชิตนพวรรณ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤติเดช  ชื่นจิตต์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสุทธิพจน์  พรบุญบานเย็น โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายมหาสมุทร  แสงอรุณ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทราศิณีย์  ศิระพัฒนานนนท์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิชชาพร  ลิมปมาลัยพร โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนวิชญ์  ลิ้มศิริเศรษฐกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายภควรรษ  ขำดี โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปพน  พลเรืองทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายรวิชญ์  เดชอาคม โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสนใจ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิมพิชชา  แสงเงิน โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายอัครวินท์  เหล่าเรืองธนา โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ปารชนพรมมา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงคัคณางค์  บรรลิขิตกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ปล้องไหม โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจิรายุ  จำปาแดง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชนาธิป  อมรธรรมสถิต โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอนันตญา  สาระ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงโศภิษฐา  จักราพงษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพัชรพร  เหลืองอ่อน โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เต่าแก้ว โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณฤดี  เธียรชูบุญ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเมธานันท์  หนูบัว โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรเสน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายติณณ์  วิไลรัตนาภรณ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศตกมล  ขมักการ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงดลพร  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายจุลจักร  จันทรศรีวงษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายตนุภัทร  แร่เพ็ชร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนแสง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญชนก  มีแก้ว โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอนันตญา  อบเทียน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธิชากร  รอดกำเนิด โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพรนภา  พินึกรัมย์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมเสวีฤกษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกวิสรา  เร้ารุ่งอรุณ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัทรลดา  ศิริรัตน์มงคล โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเมธินี  ปัญญายงค์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพัชรชัย  นิลวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนกฤต  นิรนาท โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายไชยภัทร  ชวลิตสกุลชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายคณนภ  พูลฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัทรดา  ประมวลชัยกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฑิตยา  นิรนาท โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายสัณหพลวัช  พุกะทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์ทอง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายกฤตัชญ์  กอสัมพันธุ์สุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภัสนันท์  วิริยยิ่งยง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธนกฤต  แดงแต้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายรัชพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายชญานิน  ปรีชาพานิช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายชลันธร  วงค์มิ่ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายอรรถพล  เปี๊ยะขายคล่อง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายภูมิพฤกษ์  จารทัศนีย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แสงสุก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายนภัสกร  วุฒิชัยสารานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายโชติพัฒน์  จีนจรรยา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภูรินาท  ตัณฑศรีสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงแทนขวัญ  อุกฤษฎ์เจริญผล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายภูม  เสนานุตร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายกฤติเดช  บุณยะยุตกูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายอริย์สร  เลิศพลังสันติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภสิน  ไชยรัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายจักรพันธ์  ธรรมชาติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชยพล  ขจรเดชะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายมโนมัย  ชนะไพ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพงษ์ประภัสร์  วาศภูติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธมกร  ปิยมังคลังกูร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณิชากร  ศรีแก้ว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  ดีประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกรภัทร์  สุดเฉลย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภูกฤษ  ชูชินวัตร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสรวิชญ์  เดชมนตรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายญาณวุฒิ  อปริมาณ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภฤชฎา  อภิธรรมวิริยะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายปุณณพัฒน์  ไพศาลวัฒนวุฒิ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัชรพิมล  กลั่นธูป โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายชยางภาษณ์  โคตรชนะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชุติกาญจน  การสมโชค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายปารุสก์  พลากำแหง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุกฤตา  เจียรนันทรานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายภัทร  พลับแก้ว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัตยานุกูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายกฤติน  แก้วพิกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุชาฐิณี  ปัดป้องพิชย์กุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตั้งพิมลจิตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกันตวัฒน์  แสงอินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปิยรมย์  งามมุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายวรทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จารุพงษ์สกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัชชา  ถนิมวาสน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณิชจรีย์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคชัยพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายพัชรดลย์  โพธิ์ชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพชร  โตกระแสร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชมพูนุท  นิศยันต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอรวรา  ศรีถาวร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอุดมศิลป์  โชคชัยพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายกษิดิศ  ฉัตรทอง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิปาง  จงสวัสดิ์พัฒนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุพัชรีย์  อยู่ออมสิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายเจตณัฐ  มงคลรัตนชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายนพรุจ  เลิศวิริยะพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายไรวินทร์  พิทยาปรีชานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายนชนน์  ณัฐเศรษฐรัชต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายมิ่งมงคล  นาฎกระสูตร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวรรณพร  โกสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายกานต์ธีร์  มณีนันทน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณิชชานรี  พานิชชอบ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิรันดร์วิชย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปุณณ์พัฒน์  สุนทรสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชวัลญา  เลียบสื่อตระกูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธรรศ  ดวงจันทราศิริ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายสุวิจักขณ์  วิตะพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล่าสาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สิทธิสาริทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนรภัทร  เจริญเดชวุฒฺนันท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายปริชญ์  เลิศยิ่งยศ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธัชชัย  สุขรุ่ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายตฤณ  ปณีตจิตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายปฐมชัย  ประเสริฐศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภัทรดนัย  เตียพิริยะกิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนพนธ์  สุขพิบูลย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายฐานัจล์  เทียนทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงไปรยา  ลีวานันท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิชญาภา  คูสินทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจิรัชยา  เนียมหลวง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายคณาธิป  กาญจนาคม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายพงศกร  เฉลยอาจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายกษมา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อเส็ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทองขุนนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธนฉัตร  แซ่โคว้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสืองามเอี่ยม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายสินทรัพย์  ปัทมะทิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปัณณทัต  ทัสนารมย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปณัยทัศน์  ทัสนารมย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐธีร์  เจริญสุริยวัฒนา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพชร  สว่างเพชร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอธิศ  แคลลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรังสิมันตุ์  รัตนะโรจน์สกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธีรภัทร  หาญมุ่งปณิธาน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายิสิปปวิชญ์  โชตึก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอริยะภัทร  แพทย์พันธุ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสภูริ  สกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงยศวดี  ตาปราบ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงดุจญดา  ขอศานติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเขมจิรา  ยิ้มย่อง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนุชจิตรา  รุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงญาราภรณ์  นวกิจกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูมิพัฒน์  ถนัดกลึง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุญญาดา  ชัยจันทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพงศ์ภูมิ  จิตรานุกิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจตุรภุช  ดวงแก้ว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนศักดิ์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงญนันทนิยา  สักลอ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐกมล  วรคุณพิเศษ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอัครพัชร์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศิวัช  เจริญธรรมพจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศิรธีร์  ศรีจำนอง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนัช  ชัชวาลย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายยศวริศ  ภูมี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุภนิฎา  พานิชย์เจริญยิ่ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายยศกรณ์  ทองประสม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธีระพล  เจียมจิรอนันต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนวพร  เกื้อเส้ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทักษิโณตม์  วิเชียรพิทยา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปุณรณัตย์  รติชนิยกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ธรรมศรีสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุภโชค  ปัทมพงศ์ประยูร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณธัญพงษ์  หาญภาคภูมิ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวรพงศ์  แก้วสว่าง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธรรมชาติ  โจมเสนาะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภันทิสา  รังษีภโนดร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศักดิ์นันท์  สัตย์ธรรม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงโทสิตา  คำสำเริง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปริยากร  กุดทิง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสภาพร  สุขร่วม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอมลรดา  อภิธรรมวิริยะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกิตติโชค  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงขวัญหทัย  ปิยะปัญญามงคล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพงศภัค  อภิวัฒนานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวชิราทิตย์  อินทรา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกฤตธีรา  ครามกระโทก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภีม  วัฒนะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิรญา  สินยุพาธี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปภังกร  บุญอ่อน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายหฤษฎ์  หอมจันทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤตยชญ์  วิเชียรพิทยา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสิระวีร์  จำนงนุสรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศศิรัศน์  ศุกรวรรณ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจิตศิลป์  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปภังกร  เมธาวรารักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสุทัศน์ศิริ  พิลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณกรณ์  ลีลาวัฒนพานิชย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกันย์ดนัย  อรุณโรจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายตรัยคุณ  วัฒนการุณ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูรินท์  ถนัดกลึง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวิชยะ  แก่งอินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายก่อกุศล  โชติกเสถียร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอัฑฒรัช  คุณรัตนปราการ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพลัฏฐ์ธา  ศรียาภัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปรัตถกร  วาระภาษ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกรวรรณ  สัตยานุกูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวสุพินท์  ไกรเกียรติกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายตนุภัทร  โชติกุลอนันต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชุติเทพ  กฤษฏาชาตรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปัญชรัศม์  อัมรนันท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณกร  งบพิมาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายยศกร  เม็งไธสง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายรัชพล  จรรยางาม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายก้องภพ  สุนทรวิจารณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภรรณภัทร  อัมรนันท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนิดาภา  ทัศน์ทอง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีรธรรศ  โกมลวรรธนะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายฉัตรนนท์  คำภูผง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพงศกร  ดุษดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชญาดา  เกิดไทย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายรัชชานนท์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐสุต  พลอยทับทิม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนณัฏฐ์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกฤติน  เตชสิรินารี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกิตติพัศ  แจ่มประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนัญญา  วัฒนาวรรณะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ถามา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวทานิยา  ธนูศิลป์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเมลิวรรณ  ไชยรดีโรจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายระวัทร์  พสุนธาวิโรจน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรุฑีฆัมพร  สงสาป โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ด่านวิรุฬหวณิช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพศิน  ชินาวัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพุทธมาศ  วุฒิกานากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัททิยา  สงวนจีน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วดอนรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปานิศราลักษณ์  ฐานารยชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายบารมี  พีรภาพ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายรวิทย์  ผ่านกุวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพัชรพร  หลี่ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธัญยธรณ์  ภูมิเฉลิมพิมล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพงศ์ชยัน  วันชัยจิระบุญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกานต์รวี  อัฐวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูตะวัน  อัฐวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกชพรรณ  สาขาว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพรสิทธิ์  จุเฉย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิตตินววัธ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพชรภูวดล  ไตรสุธา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสิรธีร์  สงวนกิจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวรุตม์  ยิ่งวิวัฒนพงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายเตชินท์  ศศิวิมลพันธุ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงทัศนวลัย  ศรีสงคราม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรเจริญมุสิกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธีมาพร  นุราณะผาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปัณณพัฒน์  สิริชัยธรณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญเผือก โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธิติ  ไกรเพชร โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชยพล  คงเมือง โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศศิประภา  เจิ้น โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมกร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์เดช โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายพงศภัค  ชะบา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศุพรรณษา  เรืองไตรภพ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายธนทัต  รัตนาสิทธิคุณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงนภา  คล้องกิจการค้า โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายศิรภัทร  หลิวค้ม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงลักษิกา  อินทร์สวาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิมนารา  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงนภสร  ไกรเชิงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพัชริดา  ขำดำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายธีทัต  ประกอบบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธนภัทร  ศรีบุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายจาโรว์  ชิว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิชญาภัค  กรัพณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภัทรกร  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตระเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพรฟ้า  อัจฉรารุจิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงชุติมา  โอภาสสมุทรชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปุณรดา  โชติเกษมกรสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอชิระ  กุลไพจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปารย์  ภูธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงทัชชกร  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ชาติงาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศสิธร  นนทะดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงไอรินลดา  จีรภัทร์พิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันท์นภัส  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอรกุลนันท์  สังข์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทบทวนน้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชุติมนต์  ทิมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนชาติ  ทบทวนน้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงยัสมีน  อิสมาแอล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฏฐริกา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศุภสิน  กองทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศานติ์  ทิพยโกศัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงบุณยวรรณ  อ่อนวิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอรกัญญา  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธันยพร  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงดนยา  รังสรรค์เกษม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวริศรา  หัสเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนภัทร  โพบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูวศิษฏ์  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนันท์นภัส  กวีรัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศิตา  เหลืองเพราเพริศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปาลิตา  มุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงแทนเพชร  ภูวรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอภิสรา  วิริยะบูรณะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิวาพร  สกุลลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชาลิสา  ปะวะบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภคพร  กัศยปสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกนกกร  วงศ์อุดร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชลธิชา  พรหมแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองอ่วม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสิรวิชญ์  หมื่นแผงวารี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณฐพัฒน์  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนลินทิพย์  วังอุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสันติภาพ  ชลมุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอภัสนันท์  อังก๊าศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกุลริศา  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงทิพกฤตา  ผดุงศักดิ์เดชา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนพรดา  ผดุงศักดิ์เดชา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ขจิตพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิชญ์ลักษณ์  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงปวริศา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชาติอิ่มเอิบธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่องสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายพชร  ขำหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แตงน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปวริศา  หวังธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงมุขริน  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณิชานันท์  มณีศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพรนิภา  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเกสรา  นิ่มเซียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวาสิตา  วิจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสุนีย์  เกษกัลยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายรัฐศาสตร์  เจริญวงศ์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายนฤเบศร์  อิทธิเมธีอมร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายปภังกร  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายธีรพล  จรัสรัชวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงลักษิกา  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงทิราพร  งามโสม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงขวัญทิพย์  เขียววิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงนรีรัตน์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงเกวลิน  รัตนศุภเวช โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณิชนันทน์  จังหวัด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอริสา  เทพสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงทิพวรรณ  สุตันติวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายธาวินทร์  เครือคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอารยา  วุฒิกรพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายพีรวิชญ์  กอนดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกิตติพล  จรัสรัชวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จุฑาวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธัญชนก  อดทน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรมิดา  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศุภิสรา  พูนภัทรคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเอมธิดา  จิตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพันมณี  โฮมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกีรติ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนดล  กัลยาณมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรณิดา  สวยสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอริสา  เจนภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงภาณิภัค  อัศวโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกรกมล  คงทน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงยศยา  สมสุขจิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงพรจิรา  แช่มสะอาด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายต่อตระกูล  รังษีวรการ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายสุนิติ  สุดกังวาล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายภูมิบุตร  อนุสรธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกมลพร  หมู่ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสราศิณีย์  ศิริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงลลิตา  มีหล้า โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพลอยพรม  ชัยคมสาระพาง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายปวริศ  สุดคง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศุภษร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายกรณ์  เตชะเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงภัทรศยา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายอชิตะ  อินทกรอุดม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายวัชรวิชย์  วรรณสุศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายลีห์นวัตรฎ์  ซื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงฐิติยาพร  โสมดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงบุณยาพร  นันทะศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิ่มเนตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  วรภูมิพิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธันย์ชนก  เอมนุช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสุพิตตา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพัชรพร  ปาวิชัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอันนา  พงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายอธิวัฒน์  อรุณศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสุขจิตต์  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายกฤธภพ  ภิวรรณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายรัตนะ  โพธิทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายสคร  สุวรรณศุภ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายภัทรดนัย  สมทรง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายนเรนยุทธ  นันทา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงศตพร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพริมาตา  รัตนะโกเศศ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงธัญชนก  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรพฤทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกิ่งเพชร  ตันติเกษตรกิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงชวัลญา  แช่มสะอาด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงรัฐธิดา  กิติราช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์ตากอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณภัทร  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสิรยากร  เทพนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปุญธิดา  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกวิน  ทองวิไล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายยศภัทร  ภัทรวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพุทธิวัฒน์  สุขแย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลีลาเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวิชชัยชาญ  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อู่ข้าวอู่น้ำ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวรพิชาภา  ธีราทร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอิสราภัทร์  อดุลย์วิทยากร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศศิปภัสร  ใครอุบล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอัคพล  เลื่อนพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพีรญา  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายบุณยภู  คู่มณี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจิรชยา  เสมาน้อย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกฤตภาส  เล็กน้อย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอภิธน เจมส์  สัยยะสิทธิ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอลิชา  นากระโทก โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงไพลิน  เอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกัลยาณี  ภควัตสิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพัชรากร  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายจิณณะ  ลีลาวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพรหมพร  ถิรมงคล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอิสรีย์  สถิตดร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนิธิศ  วนาเดช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวีรินทร์  เศรษฐจินดา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจิรัฎฐา  จิรฐิติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวศิกาญจน์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพอเพียง  ชิณกธรรม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชนะชัย  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรมย์รุจี  ขำตา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายคณาธิป  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอังศวีร์  ฤกษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรรณหงส์  ราชราวี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชิษณุพงษ์  มีอำนาจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสิริพร  อรชร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายภาพงษ์  พลชาติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภาสวิชญ์  กองพิธี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกันตพัฒน์  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิทูกิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงมณินทร  วิทยกิจพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภูดิศ  สุขมานะ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนัทธมน  แผ่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชัยภ้ทร  มุขขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุนทรวิภาค โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธนนันท์  ขาวบาง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนภัทร  กังหลี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณิฐิพงศ์  ลักขษร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธนัญญา  เจษฎาภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวิจิตรมณี  สิริวิชชุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชาลิสา  เต๊ะเปีย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภัทรศักร์  เลิศไตรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปณาลี  ลีลาขจรจิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุชานาฏ  หวังวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปานตะวัน  เงินวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนิสรินทร์  กาหลง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอภิรบ  หาวิธี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงญาณิศา  ปุ่นอุดม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพัชรมัย  สายบุ่งคล้า โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ธนโพธิกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปิยังกูร  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธนารีย์  ปัญญะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปฐวี  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอัครนันท์  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญกันต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสิร  ลิ้มธนาคม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปวรุตม์  บุญเส็ง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำนวล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูผุด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงบุญยาพร  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุนัฐชา  ธนูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิรภัทร  งามสุทธิ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายฐากูร  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายศนัยฉัตร  หาญยืนยงสกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภาสุ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนกฤต  กลอนครบุรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชโยทิต  อินทุประภา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงหทัยชนก  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายยศพัทธ์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิชิต โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวรัทยา  เอี่ยมขำ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพัฒน์สุภางค์  สุขแย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพรนัชชา  คงทน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายก้องพล  โพธิ์เผื่อนน้อย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายจารุบุณณ์  ด้วงดล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภาณุพล  โบดขุนทด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชาภัทร  ภัทรวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายสรวิชญ์  คำนวล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพงศ์ปณต  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีไชยา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเจษฎากร  คงยืน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพาทิศ  กาญจนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงภูริชญา  ภูติรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายสุรยุทธิ์  คำมานพ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตุ้ยเต็มวงค์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ชัยธัญญะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายชวาลภพ  บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รุจิเบกษานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  พุ่มขจร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพิพิธธน  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมณีรัตน์  นัยปรีดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพงศ์ณัฐกร  สาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฏฐ์เณรี  จำปา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายเกียรติภูมิ  วัชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพัชราภา  เกิดความสุข โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธนัชญา  เกาะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายฐานวัฒน์  มาสิริวิโรจกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายปณิธาน  วีระโอฬารกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงจุฑาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงคัณธรัตน์  พินพิสิทธิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายกิตติภพ  ก้าวงามพาณิชย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณปภา  บุญวานิช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายณัชธร  หมู่พิมล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชำนาญเศรษฐกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายณตฉรรต  ส่งสิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธนภร  อิ่มแช่ม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณธีพัฒน์  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายสรวิชญ์  แสงดาว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายธนวัฒน์  สิริวัฒนพรพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงจิระรัตน์  กิจตรอง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายญาณธาดา  พวงจันดา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายศตายุ  เจริญโชควันชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงกนกพร  ไชยวราสินธ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเพ็ชร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายพิทยนันท์  เทียนเจริญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายสิทธิชัย  โชติเวชชกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงศิรดา  ยกย่องเกียรติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงคล้องขวัญ  ชาญนำสิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงณัฐนันท์  อัคการณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายพงศกร  กนกพาณิชย์สกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  ภูพญาครุฑพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปานตะวัน  เปียสงวน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงธันย์นิชา  จรัสโสภาพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายวรพล  พันธ์ุเมธิศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงธันวา  ศรีน้อย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายเจมชรันต์  ศรีแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  บุตรสระ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายณภัทร  ใจเต็ม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายนัธทวัฒน์  เรืองรองสรไกร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชนะบุญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายปภพ  รื่นภาค โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายชวนากร  แซ่แต้ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายณัฎฐกัลย์  สกุลจันทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายศิโรตม์  อินทศร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงสิริอัปสร  พลายชนะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วสีงาม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายอภิศิลป์  กิจตรอง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตรสระ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายพัสกร  จิวะวรเกียรติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายพศวัต  สุขรินทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายทยากร  อมฤตนทีธร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายสิรวิชญ์  วิริยะพิษฐาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศุภโชติ  เปรมจิตต์ชื่น โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกรพัชร  เรืองเดชรังษี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายธนกฤต  เทียมเดช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศิริภากรณ์  แยบยนต์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายกิตติพัศ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณิชกานต์  ภาภักดี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศุภรัตน์  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธฤษณุ  บวรผดุงกิตติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพงศนาถ  พงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายอนพัทย์  ชาญพาณิชกิจการ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณภัทร  เอื้อมงคลนนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนราวิชญ์  ตันติพิทักษ์โชติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภูรี  มงคลชีวสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปภังกร  แทนประสาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์สินสมุทร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพิรัชย์  พฤกษ์วัฒนานุกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายปัณณรุจน์  พีรสกุลลักษณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสิริวิมล  ธนากรประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศุภรดา  น้อยนิตย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวิริญญา  ภู่ดำรงค์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพิชญะ  ทิพยพรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  รัตนศรียากรณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวิชชุกร  เติมวรคุณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายจิรโชติ  เทพณรงค์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัชชา  นิมิตร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกิตติคุณ  มหาเจริญสิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงโสมภัสรา  ส่งเชื้อ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชนาธิป  ฑีฆะเสถียร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงดาว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงภัทรธิดา  เนียมมณี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงขวัญชนก  ไตรรุ่ง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เด่นประยูรวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอธิภัทร  ธรรมไชยธรรศ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอรรถกร  อัศววงศ์เสถียร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒพันธพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายภาสวิชญ์  กุลแก้วกรพินธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายสิปปภาส  กรรณสูต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายกมลภู  ชุนเฮงพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายกาย อริญชย์  กนกากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายตุลย์  กาญจนาภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายธนเดช  ลีเจริญกิจไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณธีรางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายพีรวัส  รักษ์โชติวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายภัทรกร  ลันโทมรัตนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายมนกร  จักษ์เมธา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายวชิรวัฒน์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายวรรณวิชญ์  สุขัคคานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายศุทธิกร  เลิศฤทธิ์จรัสกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายสัญพัชญ์  อัครจีราวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายพิชญุตม์  ปรุงสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายกุศลิน  ประทุมแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายชนสรณ์  กุลภัทรนิรันดร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายญาณภัทร  พูลผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายสิปปภาส  ลิปิพัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายธรรศ  ลาภธนภัทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายวัสย์ศร  นุชจาวิทยาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายสิริพิชญ์  สมุทระประภูต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายปองคุณ  ศุกลรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายศุภวิชญ์  เต็มสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายธิติศักดิ์  บุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายวสุพล  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายกฤติน  พานิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายเดชายุทธ  ปัญญาวุธวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายพชรพล  มานะธรรมไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายญัฐกันต์  โฆษิตจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายกิตติพันธ์  จีระเรืองรัตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายพีรณัฐ  เหมบรรจง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายกฤตมุข  นภารักษาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายวิชญุตม์  กิติทวีเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายปรัณ  ธรรมเดชศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายมาธวิน  เผ่าทิตธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายภูวศิษฏ์  หล่อวินิจนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายวาฌิ  ใจเย็นดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายศุภวิลล์  เลิศวงศ์กรกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายอรรถพันธ์  ศิรสิทธิโชค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายอภินนท์  ธนภัทรศรีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายฑิรษิภัข  ตรีประเสริฐพจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายชัชชพล  เวสสะโรจน์กิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายศุภเกียรติ  มนัสศิริวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญกว้างโพธิวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายปภังกร  จิตวุฒิไกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มอำไพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายปัณปพล  เธียรวณิชพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายธนกร  เสถบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายณฐาภพ  ศรีธรากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายณธกร  ธรรมสิริภาส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายรุ่งรพี  เจริญสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายเตชินท์  เย็นสุขสรรค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายจิรทีปต์  เสกธีระ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายกรกวี  สันติอมรทัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายรตนะ  ว่องวัฒนากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายวิศรุต  พอล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายธนินท์ธร  วุฒิธนาเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายทีปกร  แก้วอำดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายอินทวิทย์  จันทร์หอม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายณภัทร  อิสรานุคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายพสิษฐ์  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายจีราวัฒน์  เทศทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายณัฐภัทร  โฆษิตจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายเอกอนันต์  โชคเจริญเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายภัทรกร  พลยะศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายปงศ์ปณต  จงพุฒิศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายปวริศร์  ชยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายอัครเทพ  โชติหิรัญเดชสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายฑีฆาอัศม์  ศุภพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายภัคพล  มาจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายสิปปกร  หิริกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายปภังกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายนนทนัตถ์  รอดบำรุง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายจรูญวงศ์  อินทจาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายณัฐวรรธน์  วิสิทธิ์กำธร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายลภัส  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายญาณิน  พากย์สุขี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายสิทธิเชฏฐ์  นววงศ์เสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายวิรัลพัชร  กิติพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายนิติธร  กลย์ธรพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายณชพล  มหัตชวโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายสิรภัทร  สุภวาสน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายพิริยกร  อุดมผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายวิชญ์ภัทร  ตันพัฒนรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายศานติ  กองแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายพิชญะ  แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายศิลปกร  แสนชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายณพวิทย์  อาชวเมธี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรีไชยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายเธียรวิชญ์  พันธุ์สุวรรณกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายบุลากร  นภารุ่งหิรัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายเดชาธร  สงวนวรพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายศุภวิชญ์  จินทนาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายณัฐชนน  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายหลักชัย  ศรีปทุมวราภรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายพิสิษฐ์  จีรทวีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายชเนศ  อิงคสัมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายณัฐพล  ลักษณะงาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายกรปภพ  ตั้งจิตกรุณา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายพิงควัฒน์  ฉัตรสกุลวิไล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายธนินท์รัฐ  งามวงศ์เวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายภูวดล  ธรรมวิมุตติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายนราวิชญ์  เผือนพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายอภิรวิชญ์  เดชากฤชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายทันตี  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายจิรภัทร  วาเกียรธนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายปพน  จินตบัญญัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายกิตติพัทธ์  หวังศิริสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายชานน  คำหอม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายจิรพัฒน์  วงศ์ชิตมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายชนิตพล  กำนลมาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายศุภกฤฑ  คงศิริวัฒนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายกิตติภพ  คณิตวิทยานันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายคมกฤช  เจนเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพีร  ธีระนิรมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายพิชญุตม์  ติยะพิษณุไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายสรวีย์  วรวิชญาวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายปวีร์  ชมภูพล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายกันต์  ตันตนาตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายศิริอานันท์  บุญประสิทธิ์พันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายสิรวิชญ์  จงเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายศิรพัฒน์  จิตสำราญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายพิสิษฐ์  พีระสินเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายเอกพิสิษฐ์  หล่ออภิบาลกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายธาม  บันฑิตอนุกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายปุณณ์  ปทุมสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายโอมภัทร์  ดารายน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายณัฐปพน  มหัทธนันชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายวรเมธ  ธรรมตรีรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายบุณยพัฒน์  ฟาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายวัจน์ธนพัศ  ภิญโญชนม์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายนัยยวัสส์  ภิญโญชนม์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายวรชัย  ชัยสุขขจี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายวีร์ทิวัตถ์  ศิริวัฒนากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายติณณภพ  จุนเจือจาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิศิษฎ์วโรดม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายปัณณทัต  ทองขาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
795 นายสุรสิทธิ์  คงเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายเป็นไท  ขยันกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายณัฏฐ์กร  จิระศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายกฤตธีพัฒน์  วรานุกูลศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายกฤตภาส  ศิลปเสวี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายนนทพัทธ์  งามโยธิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายอติเชษฐ์  เอกเชี่ยวชาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายชวัลวิทย์  ศิริรังคะรัตน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายพงศ์ธวัฒน์  วิริยะวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายธีร์  ด่านสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายปุณณ์  วีระพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายนนต์ภิวัฒน์  เกษมบุญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายพิศุทธิ์  สันติไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายคณธัช  วารณะวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายวงศพัทธ์  ไทยวัฒนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายพัสกร  รักษ์เวชปกรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายปริชญ์  สุขุมสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอาชวิน  ทองทั่ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายชานน  เจียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภวัต  วชิระเธียรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายอคิระ  พิพัฒน์ธาราสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายชยณัฐ  อาจเก่งกล้า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายสัณหณัฐ  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายปาณัสม์  มิ่งมาลัยรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายปัณณธร  กิจการเจริญสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธิติธรณ์  ส้มศรีทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณศรีไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายธนกร  วงอารีย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายพจน์  รุ่งเรืองบางชัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายธนพล  สุทธิโสภาอาภรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายเจตณัฐ  จินดาลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายภานุวัฒน์  จงอานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายปูรณ์  ตระกูลตั้งมั่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายกันต์กวี  คันธารวงสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายกิตติธัช  ธัญญะวัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายชนสรณ์  จึงรุ่งเรืองถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายศิทธา  ตันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายกันตินันท์  เกิดหลำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายวาริช  กันฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายนิธิโชติ  รัชตากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายกานต์ณัฐ  จรัสเจริญวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กิตติศรีไสว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายกรภัทร์  ลีลาโศภิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายปรมี  พันธรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายวสวัตติ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายธนิสร  อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายมีเซฟ  นาวิกนิเวท โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายชยพัทธ์  ทรงพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายพศุตม์  นันทะวรการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายพีรพัทธ  เค้าสงวนศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายจักรพันธ์  พสุไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายพงศ์พลช  มานะธรรมไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายเตชินท์  มิกี้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายอิธิพัฒน์  ธนบดีกาญจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายสิรภพ  แก้วเนตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายภัคพล  วงษ์นิติรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายณฐพัชร์  ประเสริฐสุขสม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายก้องภพ  ศรีนุช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยเจริญไมตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายภูมิรพี  เมืองน้อย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายถิระวัส  พินธุโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายณฐานิธิ์  เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายกัญจน์ธนัช  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายณวพล  ธนาเศรษฐ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกฤตพล  เมนอน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายกมลวรรธ  เอกเมธีพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายชัยเฉลิม  จีระศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายศรายุทธ  เฮงวัฒนากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายกันตพิชญ์  ศุภนุกูลสมัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณภัทร  เหลืองปัญญากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายภาณุวิชญ์  โล่ห์อำนวยกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายบุณยสิทธิ์  ฟาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายจิรภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายนิธิศ  อมรธาตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธนกฤต  บุญยิ่ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นายธีราธร  คุ้มสุพรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธีรภัค  โกมลมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายกิรกฤต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายภวัต  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพรรณทัต  กนกวรานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายเนกศ์  งานโภคิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายณภัทร  เกศอรุณสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายจอมคุณานนท์  เรืองพีระกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายสุวิจักขณ์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธนกฤต  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภูริณัฐ  บุนนาค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธนวินท์  เอมละออ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอิงควัต  ลียาทิพย์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายเอกพชร  ปะละไทย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวรินทร  อัสสมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัทสกรรจ์  อัศวโรจน์พานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายจิรภัทร  ศุภดล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายสิรวิชญ์  โปรา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายเอกทัน  ตระกูลธนศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายชยพล  จงวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายณชพล  สุขเสรีกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเมธาพัสท์  เอื้อสิวะคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายณภพ  โอภาสอุดม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายนะโม  หวังศิลปคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอัทธเมศร์  เฉลิมรัตนโยธิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอภิภพ  ศักดิ์โกศล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายชิษณุพงศ์  เขมเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายจิรพงศ์  จำรูญวงศ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายภาคิน  เจนช่างกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพัชรพล  ธรรมมล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายวสิษฐ์พล  แก้วรัศมีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายภูวศิษฎ์  วุฒิจักร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายสิรวิชญ์  เทวสิริโชคชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายฐปนรรฆ์  วงศ์สุริยาวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายฐปนกร  จิตต์วิบูลย์โสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายรสิก  โกศลมนตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายปธานิน  แสงบุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอชิรภัทร  ลิ่มพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายณศรณ์  เตชเมธากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธรรศกร  โภควนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายกร  อินทะนีย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายภูริพัชร  ทัศจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริพรรคชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายอิสระ  ศรีสุขจร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายจิรเดช  บุญปัญญาธนาชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพระคุณ  ตัณฑวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสุภณัท  อุดมเพทายกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายญาณวุฒิ  โอสิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอาดิเกสวา  วีระยุทธราชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายวิศกร  โป้ซิ้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ศรีตระกูลช่าง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิติเลิศนภากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายณัฐดนัย  ปาปะเขา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายพัทธดนย์  ณรงค์ฤกษ์นาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพลพีร์  สิทธิชัยสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายกันตภณ  ศิริพานิชวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายพุฒิพรณ์  สุริยาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงสังข์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอาสา  ลีวัฒนาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายกษิดิศ  งามมีศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายรัชพล  เพฑวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายนิชฌาน  โพธิ์ศรีประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวุฒิภัทร  เปรมโคกสูง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอรรถเชษฐ์  อนันต์คูศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปัณณธร  ศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายปัณณวัชร์  สรรค์เสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายเฉลิมรัช  ตั้งไตรภพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมศิริทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวศพล  อุ่นเรือน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายสิริวุฒิ  ภัสสรวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายวุฒิภัทร  อุดมผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายทศนภ  โลหชิตลำเพา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายสิริราช  เหมะรัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายหฤษฎ์  ไชยานุกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนดล  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายชาตรี  เงินดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธีร์  จิรพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศิริวิชญ์  วิริยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายจารุต  ตวิษาต่อลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพงศ์ธรณ์  หลายรุ่งโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายคุณากร  เชาวนวิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายศุภกิจ  เตวิชพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอภิภู  สังขเวทัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสิทธินนท์  สิทธิวรากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธนายน  สมะลาภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายภูเบศ  คมนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายต้นตวัน  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายชินธันย์  กฤษดาธิการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกรพล  ฉันทสกุลเดช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกษิติ  แซ่ซอ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายทัตธน  จุลวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายวรภัทร  วัฒนกำธรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายชลล์พฤกษ์  ตรงต่อศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายฐิติภัทร  พันธุ์ขะวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายตรัย  องอาจถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายภาวิน  สวิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายศิริพร  บุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพายพัตต์  ภักดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญคุปต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายฐิติวัชร์  ธนโชตเกษมสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายวิธวินท์  อนันตกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายนพรุจ  เยรบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์กุศลศีล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายสิรภัทร  แก้วเนตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายภาณพล  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภัทรพล  เฮงสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอธิพัชร์  วงศ์เนตรไตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายเตชะพิทย์  เตชะหงษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกันตพัฒน์  ทองพูน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายปุณณ์  มานะกุลสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายทิโมธี  ชาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายวรภพ  ไวยเจียรนัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายนรภัทร  ชาคริยานุโยค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายปิยะภูมิ  พูลจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอธิษฐ์  ลิ้มอาณาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายนรเศรษฐ์  รัตนะเศรษฐี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายอัครวินท์  อาชวเมธี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอัศวกรณ์  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายพงศ์ฌรณ์  หลายรุ่งโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายเมธัส  เรืองถาวรฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายสรวิชญ์  เวทการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธัชพล  ศรีมานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภัทรดนัย  เอี่ยมศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายณกรณ์  ตันติเวสส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายณณุดล  เจียมวิจักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายนพัศ  เปี่ยมพงศ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายกิตติคุณ  ท้วมเพ็ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายพัทธ์  เพิ่มพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธนวิชญ์  ธาราทิพย์อนันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายธนวิชญ์  เมธีพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายกิตตน์ฐนนท์  วงษ์คนดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายรวีโรจน์  อรฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายพิชชากร  ทวีชัยนพรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายภาสวัต  ส่วนเศรฐษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวิรชัช  ทองอุทัยศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายพลัฏฐ์ณัฐ  ศานติพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายรังสิมันต์  สุกเพ็ชร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายกฤติธีศ์  เจริญเกตุ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชอบอรุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายณัฐชนน  มโนมยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกฤติน  ฝักใฝ่ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายกรวีร์  บุณยชาติพิสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินธุวาทิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายปราการ  พรพิริยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายพีรวัส  ตั้งกิจทนงศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายกฤตภาส  วัชรประภาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายภณพชร  อาภานันทิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายกฤติธี  อยู่สำราญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายชยุตม์พณธ์  พงศ์สิริพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายปัณณทัต  อรุณพัลลภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายวปัศย์  เดชวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายคณพัฒน์  เฉลิมเกียรติสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภัคภาวัต  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายอัฏฐโชติ  ฉายภมร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายชยพล  ติรชุลี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายอัครชาติ  จุฬามณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายบรรณฑูรย์  เชียรเตชากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายพัทธนันท์  ตัณประเสริฐสุภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายกลทีป์  สุขวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอธิภัทร  เพฑวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายวัฒธนันท์  ตั้งกอบลาภ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกฤตภาส  ธีรนุลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายทยุต  ทวินววิธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภูวิศ  เจริญพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายบุญรักษ์  แสงหิรัญวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายกษิดิศ  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายธีรศักดิ์  เฉิน โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงเปรมบุญธกานต์  บุญญาธนานันตผื โรงเรียนกานดา 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงภัทธิ์นที  พงษ์ชู โรงเรียนกานดา 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายบุณยภู  บุญเจริญฤทธิ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์กิจชัย โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงวิชชุดา  จุลิรัชนีกร โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายฮีลามัน  กัญญาพันธ์ุ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงวนัชพร  ปิติฤกษ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอิสรีย์  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงนมัสสรา  ดวงภานุมาส โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายณพวุฒิ  ฉายากุล โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายณพวิทย์  ฉายากุล โรงเรียนกานดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงศศิวิมล  สุพิชญางกรู โรงเรียนกานดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงจิตรลดา  ไกรณรงค์ โรงเรียนกานดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพรรษกร  พฤฒิสืบ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงฉัตรชนก  ปรุงเกียรติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงปวริศา  ตรีวิทยาภูมิ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีเมือง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงชญานิศ  อภิพันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีแสงอยู่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงศรัณยา  รุ่งธิปานนท์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงพิชญาภา  สามารถ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงสิิริกร  วาณิชย์กุล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงญาณภัศ  เผ่ามหานาคะ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงภัทราพร  จูเจริญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงระกาแก้ว  สิงหจันทร์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณัฐนิช  โอวาทะสาร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงวริศรา  จูจ้อย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงนพวรรณ  ทับทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงฐิมกรณ์  ิอินทรกระทึก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนภัสสร  ก๋าระหัน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงนันทรัตน์  แซ่จิว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวาสิตา  อ่อนอัด โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกวิตา  ภู่ธิชัย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสิริยากร  แตงเจริญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงศวิตา  น้อยเปรม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงวรัทยา  วัชราไทย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพัฒนียา  พิญญพงษ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงขวัญปีใหม่  ศิริมหาธรรม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพิชญาภัค  สามารถ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงชฎา  เนื้อนวล โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายภัทรนันท์  เศรษฐภักดี โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายธนเดช  เกศมณีโชต โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายปภังกร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงปวริศา  เฟื่องฟู โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงณัฏฐ์นดา  บวรวัฒนดิลก โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายวัชรพล  ธิติวัชรเดช โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงณัฐาจารีย์  จันทร์ทายะวิจิตร โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงปิยาภา  สุทธินรเศรษฐ์ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายวิคเตอร์  รูฟโฟโล โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณิชชา  วิสูตรานุกูล โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกมลลฎา  โกวิทวิบูล โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวีรฐาน์  สถิรวิกรานต์ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัชชา  ภักดีกุล โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกวิน  เรืองศรี โรงเรียนจิตรลดา 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายอดิชาติ  สิริสุขอานันท์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายพีระณัฏฐ์  อมรานันทกิจ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายฌานวิชา  ไชยวัฒนวงศ์กุล โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายณัฐพล  ศรีจรรยา โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายยามาโตะ  ดีวงกิจ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงชนัญญ์ธนัฐ  เบญจอัสสกนก โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายราวิทย์  จัดดา โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายยศพัทธ์  รัฐพงษ์กานต์ โรงเรียนชินวร 1 ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายธนกร  ชุติมาพรกุล โรงเรียนชินวร 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายกนกพล  บุญเลาะ โรงเรียนชินวร 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายกิตติคุณ  เกษมสุข โรงเรียนชินวร 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงปวิชญา  การินทร์ โรงเรียนชินวร 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายเกียรติภูมิ  เติบสูงเนิน โรงเรียนชินวร 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายปวรปรัช  สนธิสิริ โรงเรียนชินวร 1 ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงณัฐวศา  แสงแก้ว โรงเรียนชินวร 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงสุธีกานต์  เพชรแก้ว โรงเรียนชินวร 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายธนวิชญ์  วงศ์เยาว์ฟ้า โรงเรียนชินวร 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายภูวนัตถ์  กุลสอน โรงเรียนชินวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอณัญญา  เขียวประเสริฐ์ โรงเรียนชินวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอมรรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงรดาอร  เดือนฉาย โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายวรินทร์ธร  จงเจริญวิทย์ โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงนัฎนรี  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพุทธิชา  วงศ์เด่นวงศ์ โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงปานไอฟ้า  เรืองเดช โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายกันตินันท์  จันทะเขต โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายกฤตภาส  อาริยวัฒน์ โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  พูลพิเศษ โรงเรียนชินวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองยาน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายกฤติธี  นาคอุไร โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายจตุพร  จอมแสง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายอธิชาต  เทียมเมือง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายพสิษฐ์  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายภีรกานต์  สารีนันท์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายชนภัทร  ทวีสุข โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายกฤตติภูมิศ์  ทองสุข โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงปิยาภรณ์  กมลพาณิชย์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายชนกันต์  เกษมวงศ์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงสุกฤตา  เศียรสมาน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายธัชนนท์  กิตติกุลเมธี โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายยศพล  เลิศพาณิชย์อนันต์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายวิกร  วนะบดีนิมิต โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายวิชญ์พล  เจนโชติสุวรรณ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายณัฐพัชร์  คำใส โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายชิตวัน  รชตรังรองกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงพรรวินท์  ฤทธิชัย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายนันทิน  เจริญวัฒนา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กชายกิตติณพ  เลาหเลิศศักดา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายปัณณ์  ประไพวงษ์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงมิลิน  อมาตยกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายคุณานนต์  บรรยงตะรัติ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายศุกฤษ  ปุสวิโร โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงสิรินภา  ปุกหุต โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศากุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายวีรภัทร  นามคีรี โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงนีรา  วรคามิน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงปุณฑริกา  เอื้มเพิ่มเกียรติ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงณภัชชา  รักวงษ์ไทย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงรภรภัท  ลีธรรมเนตร โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงญาณิศา  เจียมวิจิตรกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเมธปิยา  กล่ำอยู่สุข โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายปุณยวีร์  เอมโอษฐ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายชนมภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนภนทกานต์  นวเดโช โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายณัฐกิตต์  ประพันธ์วัฒนะ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธัญนุช  ศรีศิริทรงไชย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายภาสวัต  โพธิ์ทอง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายวรเมธ  ไมตรี โรงเรียนโชคชัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายนันทภพ  สัจจปาละ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายกรกฤต  ต้นพงษ์พันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายภาสกร  อินทรขาว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายศรรวิศ  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กชายวัขรวิชย์  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายอริญชัย  สโภคเวช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายฉัตริน  ปินโอฬารรัตนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายภาวิช  ธาระวานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายธนสนันทน์  เลิศเกษมฤทัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายปวเรศ  เชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายเจนติพนธ์  สุภาพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายสิริ  ดุษฎีกุลชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายขนนันทร์  เผือกสม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายปวริศร์  ชัยพิริยพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายณัฏฐกฤต  มีแสงแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายณัฐชนวีร์  สรเลขกิตติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายธนกร  โกญจนาทนิตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายศิวกร  หิรัญสุรงค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายทชภณ  บุญมาเกียรติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายณภัทร  เล่าระบือกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายปัณฑ์ทีปต์  ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายพิชญุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายภูริต  ภพภัครพล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ๊ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายณฐกร  แต่ผู้เจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายภูวิช  พัฒนางกูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายธรธร  โสธรประภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายดีงาม  นามบุตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายณภัทร  วุฒิกามากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กชายธุวชิต  เฉิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กชายพศิน  นิ่วเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายสิทธิธัช  เกียรติชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายสิรวิชญ์  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายหริษฐ์  อรุณศิริกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายพีรวัส  จำจด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายปราชญ์อังกูร  ชวิศเจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายรัฐนันท์  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  จันทร์อำภากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายศิวกร  ต๊ะกำเนิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายภากร  จิตต์สว่างดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายชนาธิป  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กชายชนานน  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กชายพีรวิชญ์  ผ้าเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กชายปลื้มปิติ  คล้อยอรุณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายอภิมงคล  เมฆชมภู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายปวเวศ  วรวิทย์จรุงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชื่นรัตนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายวิชญะ  อันทรีย์วรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายภาสวัฒน์  ฉันทวิริยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายจิรเมศร์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายพัสกร  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายณฐกรณ์  สิงห์หนองโดน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมปวธัญญู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายธนัชเอก  พรหมฝาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กชายภูริภัทร  วสุนธราภิวัฒก์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายสพัษฐ์  อัศวเลิศพลากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายรัชพล  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายธีรศักดิ์  เจียรธเนศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายพลวิชญ์  รัตนเดชาพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายกฤตภาส  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายตรรก  ลี้เฮง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายวินย์  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายปุณณัตถ์  บุญเก่า โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายณัฐพงษ์  ดิสสานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตนจำเนียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายธีร์ธวัช  ไชยนพกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายสหรัถ  นวมจิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายภาณุพงศ์  พิธิยากูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายอรรถเมธ  ตั้งกิตติพล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายพชร  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธนาบูรณ์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายพสธร  เชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายธรรมรินทร์  บุญประภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายธีภพ  อัศนีวุฒิกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายศักดิพัฒน์  เจียรธเนศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายศรวัสย์  บรรยง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายกฤติน  มหาประคุณชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายชินดนัย  จองสิทธิมหากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายวิชยุตม์  เหรียญกิตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายคมน์คณิน  ตราบดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายธีร์  รัศมีเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายธีรัตม์  สินวิโรจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายปุณณเมธ  มากพานิชย์วัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพงศ์พีระ  ทั่งทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายปัณณวิชญ์  อัศวรุ่งเรืองชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายธนกร  ทรัพย์นิธิ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายนิธิวัฒน์  สิริรัตนชัยกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายกรณภว์  เกตุพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายปองคุณ  เถรว่อง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธนกฤต  คุ้มวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายจิตเทิดไท  ภูติรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายปัณณ์  ปานกลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายคูณ  เกลียวปฏินนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายพลิษฐ์  ตั้งวรกุลชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายนนน  ตั้งวัฒนาพรชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายนพัตธร  ชัฎสุนทร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธนกฤต  ภานุโสภา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายชนุดม  จตุวีรพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายจิรภัทร  วัตตศิริ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายวรปรัชญ์  ปิ่นประไพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพีรเศรษฐ์  นิลฟู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายภทรธร  บุรุษพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายณธนวรรธน์  กฤตยาไชยวัฒน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายณัฐดนย์  ศิริธนพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายวุฒิภูมิ  แก้วยอด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายธีรสิทธิ์  สมบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายกร  สรรพอุดม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายกฤตยชญ์  ไทยสุริยันต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายสัญญา  บุญอดุลยรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายจิรุตน์  จันเจือมาศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายศวิษฐ์  ประไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายพสธร  ลุมพิกานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธนภัทร  แขดวง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายภูดิศ  ปรัชญานุพัทธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายการันยภาส  วิไลเนตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายภาณุวิชญ์  ธรรมจุนเจือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายณพวิทย์  มุทธาประพฤธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายศาศวัศ  เลิศสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายจิรัฎฐ์  พัสกรพินิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายธนกฤติ  นิวัตติมานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายสิรภัค  จักรวาลวิบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายมนัสวิน  แสงทองสุก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธีรัช  บุพพารัมณีย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายกันตพัทธ์  หรรษคุณารมณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายธีธัช  เจือณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายประวีร์  เรืองแรงสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายอภิวิชญ์  ปรัชญกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายภูริ  สรวลเส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายณัฐพัชร์  พรรณรายณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายนรภัทร  ศรีปรางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายวศวินทร์  อิงคเวทย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายภูมิรพี  ไทยนิยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายปกรณ์  ภูษิตาภรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายกันตพัฒน์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายพรพระ  สุขโต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายสรสิช  คิดละเอียด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอินทัช  เทียนเนียม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายวรากร  ลิลิตชาญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายสรวิศิษฏ์  กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายสุวัตร  ศุภกรวิวรรธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายปวเรศ  วรวิทย์จรุงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายประภัสร์  อัครปัญญาธร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายกนิษฐ์  พริ้งพัฒนพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายภัทรพล  เต็นเฉี้ยง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายภูชิต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายกฤติรัตน์  ฝั้นคำอ้าย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายภวัต  รุ่งรัศมี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายอภินัทธ์  งามพันธุ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายชุติวัต  กฤตยานวัช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายวรดร  ทรัพย์สิทธิเวศย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายชนะภูมิ  สุขสง่าเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายธีธัช  ถิรเดชสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายธนิก  ลี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายได  ฮอนด้า โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายปุณณวิช  พจน์มณีรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายธีรดนย์  บุสโร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายปวริศ  เตละวาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายณัทพงศ์  พันเสรีวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายดลภัทร  ธันโยดม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายปัณณาธีร์  มหาวิจิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายกรณ์  สถิรปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายติณณ์  ใหม่เจริญศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายฐาประภนท์  เลิศประเสริฐภากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายนันทวัฒน์  ฐิติกมล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กชายกฤศ  กรรณิการ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กชายภาธร  เกตุราทร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายฮารุคิ  ยามาอุจิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายหัฎฐกร  อมิตรพ่าย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายกฤติเดช  ถาวรกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายแสงแรก  สุวรรณรพ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายภูริญ  กิตติจิตต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กชายจตุรวิทย์  ประจักษ์วิทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กชายสิรวิชญ์  มั่งมี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายณธฤต  สันติธรารักษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กชายเอกกร  สุดสวงค์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายจิรัฏฐ์  คณิศิรินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กชายพศวัต  ฉวาง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายรณกฤต  ติยานนท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กชายธัญชนน  เสนาดี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กชายเมธัส  ชัยนิธิกรรณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กชายพลภูมิ  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายศิษฎิเจฏฐ์  สี่พยัคฆ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายภัทรพล  ชัยมี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายอภิภู  นันทไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายธนดล  พักรอด โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายภทรธร  ไพศาขมาศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายฮิโรคิ  ยามาอุจิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายอดิพณ  ศิรินันท์อนุกูล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายปฏิภาค  จุลพลัง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายณัฐพัชร์  ตระกูลสุนทรชัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายปกรณ์  กวยาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายชญานนท์  วารีเกษม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายกฤตเมธ  ช้างเผือก โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายวรพล  วัลลิภากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายศุภณัฐ  ฮันส์ โห โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายฉลองบุญ  พนัสอำพน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายณภัทร  เจิดวิจิตร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายนนทพัทธ์  ตรีไพชยนต์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายฟูจิ  บรรสพผล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายธนพนธ์  ไทยานุสร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิยะจันทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายศุภรเศรษฐ์  อมรรัตนโกศล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายสรวิศ  เกียรติจรูญศิริ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายศรัณย์  แซ่เบ๊ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายจักริน  นวกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายกฤชประพัตธ์  เลิศประเสริฐภากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายจิรัฏฐ์  ล้วนวุฒิพงษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายปวเรศ  จิตการุณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายสิรวิชญ์  โสฬสจินดา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายภพรพี  พิมพานทอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายธนภัทร์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายนวิน  โตศิลานนท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายธนาเดช  สินส่งเสริม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายภาวิศ  วีระพัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายอัฐณัฏฐ์  เต็มสุวรรณพานิช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายปิติภูมิ  พิเชียรพงษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายจิรายุ  กำจรเวทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายภูวิศ  เกิดปราโมทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายภูริวัจน์  ฤดีจรัสวัลย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายอิโซนะ  ทานากะ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายจิรภัทร  โชคเชาว์วรรธน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายฐิติวุฒน์  เตชะอำนวยวิทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายศรณ์  จัดเครือ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กู้ศักดิ์สถาพร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายสุภกิณห์  ติณพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายกานต์  จิวัธยากูล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายกวีรภัทร์  ไชยไธสง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายกัณฑ์กฤช  เหล่าพาณิชกร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายอินทัช  สุริยะเจริญ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายธีรัช  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันติธีรพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายชวินธร  ท้วมเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายไอยวิชญ์  สุวรรณนภาศรี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายอชิน  เครื่องจันทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายกฤตเมธี  ชามาตย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายสิตกร  นาคเจือทอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายภูมิพัฒน์  กัมมารังกูร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายขจรยศ  วิจิตรพรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายพฤฒิกุล  พฤฒิกิตติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายพชร  จารุวร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายกิตติ  ศิริพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายศุภชัย  ศรีวรรณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายกฤษกร  กัมปนานนท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายพาเหนือ  สุรีย์พงษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายณพสิทธิ์  เผ่าศิริพงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายอัครวินท์  สมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายชนิชญ์กรณ์  ศรสงคราม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายศุภศิษฏ์  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายชานล  สิงหะ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายจิรภัทร  กรณีสุข โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายวิชญ์พล  สินธุสาร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายพชร  อังศุประภา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายขัมน์  อรุณศิริวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายปณัย  ยีดิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายปวริศ  อินทร์กอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายอรรถวิท  สวนจินะ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายปั้นปราชญ์  สันติมานะวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายชัชนัต  ภัคเวโรจน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายยศกร  เจียมสุขสุจิตต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายกัณตภณ  วงศ์เสรี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายรัฐนนท์  รุ่งโรจน์ดี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายพิชาภพ  คำมาฟู โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายกันตินันท์  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายณภัทร  วงษ์รักไทย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายณัฐเมศร์  ฉัตรเลิศวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายอธิธัช  จันทรลักษณา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายก้องภพ  มีนิล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายปรุฬห์  วงค์ศรีชา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายจิรเมธ  ฐานวัฒ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ศรีรัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายศุภกฤต  ลาภวงศ์วัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายมาวิน  ค้าสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายธนภัทร  คลังนาค โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายรวิพล  คงดำรงเกียรติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายเติมปีติ  อัศวเลิศลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายปัณณ์  อรุณศิริวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายพงศพฤต  ฤตชยางกูล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายวชิรวิทย์  อุทัยวนิชวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายณัฏฐนันท์  ลัญจนเสถียรชัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายวิรุฬห์  ธารินเจริญ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายปัณณวัฒน์  สิมะสุวรรณรงค์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายนันทกร  วิชากรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายภวัต  ลีชาแสน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงวรดา  ตุ้นสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงกรวรรณ  ดีจงเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ทิศสุริยวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมวราภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงเบญญาภา  จำรัส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงณวรรน  วงศ์คูประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงวรรณกร  ดีจงเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงสุจาริณี  ชีวะนานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงมัณยาภา  สิงห์จาวลา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงนิชาภา  ไชยสุริยานุฑิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงจารุภา  อัคคะสาระกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงฐิตารีย์  พงศ์โรจน์เผ่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงสุชานาถ  ชื่นสมสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงนภคปภา  เลิศอภิรังษี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงสัชฌกร  เหรียญกิตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงณธษา  กิตติสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงปิยนุช  อำนวยผลเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตนพรประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงไปรยา  สุมานัส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงศุภิสรา  วรสิงห์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  สิทธิยานนท์กร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงนันท์ลภัส  แก้วทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงปิยะดา  อาชายุทธการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงฐิติรัตณ์  มงคลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงณัฐชา  ชลสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงมณีวรรณ  ปัญญาวรนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวัฒนประยูร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงลภนพร  สุพรรณชาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงอรชา  ธนสารแสนล้าน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทิพยเนตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงฐานมาศ  ศุภสัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงอุษา  ปัญญาวรนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงชลิตา  ชมโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ณ ระนอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิ้มเพิ่มสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงวนิดา  อรุณเกรียงไกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงเอมบุปผา  ไพศาลเกียรติกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงธนพร  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 นางสาวลัลนา  รณกรกิจอนันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงพิณลดา  อยู่บัว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวนภัสรา  ตันมงคล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นางสาวกชพรรณ  วรรณเกษม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวกมลชนก  ขยายกิจการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์บริสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวเกษมาภรณ์  นำศรีสกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงพรทิตา  ประสพชัยสุริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปูนพันธุ์ฉาย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปัญญารพีพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงงามวรินทร์  กิตติจิตต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงจำรัสลักษณ์  ภิญโญมงคล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงปานฝัน  ธรรมอภิพล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์ภักดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงรมณี  มะณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงภิญญมาศ  สรสิทธิ์สุขสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงวรัชยา  อาภาแจ่มจรัส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 นางสาวณัชชา  ทรัพย์เจริญพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงรัตน์รฎา  ฝั้นคำอ้าย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไกรตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงณภัค  สุทธะพินทุ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงฉัตรณดา  ประสงค์ดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงทฤฒมณ  มะณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงไหมมิ่งเมือง  ศุภธีรธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงณัฐณิชา  คูศรีเทพประทาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงรวิสรา  ยิ้มสมบุญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงสิริรดา  เตือนตรานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงญาณิน  คุณากร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพัทธมน  จรัสฉิมพลีกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงโยษิตา  เอกสกุลทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงชญานิศ  อิงคนินันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงแพรไหมทอง  ตั้งกิตติพล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงชนิสร  เสริมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงศิโรธร  ชูขจร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงณีรกาญจน์  กุลวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงนิรามิสสุข  ท้วมประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงพัชรนันท์  ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงณัฐชนันท์  กิจประยูร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  หรรษาคุณารมณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงญาณภัค  แจ้งเจนศิลป์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงณฐนนท์  ฐิตินันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงศิวนาถ  มณีเสถียรรัตนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงธารินันท์  ไพศาลมหาสมบัติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงสุพนิดา  ถาวรกัลปชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงฐปนัท  มาลัยเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงศุภิสรา  กฤษณะโลม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิทยาธรรมธัช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุธีวีระอนันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงวิธาวีร์  วัชรปริยพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงสู่ขวัญ  กาญจนกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงรัญชิดา  ตันมหาสมุทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงบุญญาพร  รุ่งเจริญพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงณฐพรรษ  ภิญโญมงคล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงบุณยนุช  งามนิตยาหงส์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงนันทนา  กรินบัญญพนต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงภรณ์ชนก  พรชัยจรูญศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ขจิตธรรมกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงณิชนันทน์  วุฒิโอภาส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงอัยรดา  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงวรรณวัชรี  เจริญสำราญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงปารมี  โชติเมธีภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงชญานิศ  สูงลอย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงพุทธพิชชา  อินทรปรุง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงวรวลัญช์  ธรรมสาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงสขิลา  คงสอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงปภาดา  ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงณิชชากัญญ์  แสงทองสุก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงอมาษญา  เลี้ยงบำรุง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงทัชชญา  ฤทธิธนวัชรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงธัญสินี  สุขสุริยะโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงฐานภา  ประโชติรัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงเจนตา  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงปิยะภัสสร์  ศรีวิริยานุภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  ฐิรโฆไท โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  สุขเกษมสันติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงณิชาภา  วิทยเศรษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อนุรัชชนานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยนพกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงนภัสรพี  สิมะรังสรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงพัศวิญญา  นันทขว้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงวริษา  เจียงธิรานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงอารยา  ชินะวนิชกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงกันตา  พยุงธนทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงชนัญญา  พัฒนาไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงพรอิง  สิริพิทยาวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงนภธนพร  โพธิกำจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงภรภัทร  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงธนิภา  เอกภักดิ์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงรุจรดา  รุจิราโสภณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงนภัสนันท์  พุทธาเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงปริญญภัทร  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงเอมอร  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ  โสภณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำเรียงสุขวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงพิมพ์สิริอร  บุญสาธิตกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงรมิดา  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงเปมิกา  อุตทานนท์ตรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงภัคชนก  กุมภานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงปภาดา  สุขรังสรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งจิตต์ชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงอภิชญา  เมฆชมภู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงสุชาวลี  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงณัฐภัค  หลักเเหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลิศบรรณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงพัทธนันท์  เหลียงกอบกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พรภคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงกัณฐ์วชมณี  มนัสมั่นคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงอาภาภัทร  เศรษฐ์ธนากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงปพิชญา  เอื้องอุดม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงลลิล  เสาวมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงรินรดา  ภูมิจันทึก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตันติวิภาพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงสาริน  รุ่งโรจน์สุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงมาติกานต์  วัตราเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงกัลยกร  นทีธนสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 นางสาววราพร  ไพทสรวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงพิชชาพร  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นางสาวชลัมพร  วรรััตนธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงทิพย์ลดา  เบญจภัทรนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จองวิจิตรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงชัญญา  เอกคุณานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงภัคจิรา  เริงประเสริฐวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  ชินอมรพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงวรนิษฐา  ฮึกหาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายณัฐฎา  สักกามาตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงสิมิลัน  เสริมสร้างสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงพนัชกร  พัชรผาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงกรภัทร์  อนันต์ชล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงสุประวีณ์  กิตติเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงนวพร  ขัตตินานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงณัชญา  จิตติพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงญาณิษฏา  เอี้ยววงษ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงบุณณดา  สุวรรณชนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงณัฐฐิรา  อุดมสิทธิพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงเปมิกา  อยู่พุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงภคมน  ศิริบรรณากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อัศวารักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงภัทร์วริณ  อมรชัยชาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงสาริศา  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ปิริยะวินิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงนิกษ์นิภาดา  ศิริวรนันท์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงธนิศา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงธนพร  อานุภาพบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงอารยา  ฉัตรชูเกียรติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธิรางกูรรัตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ซื่อวาจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงนภัสสร  วงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงกัลยากร  วันเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงวรัทยา  นวกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงปุณยนุช  สินสวัสดิ์มงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงวีร์วรันธร  อัครพรพรหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงญาณิศา  วทัญญุตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงกัลญณัฐ  สนั่นพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงปีย์วรา  เอื้อพิพัฒนากูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงจันทรัสม์  ตัญญาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงภัทรนันท์  ตั้งไพศาลกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงจิรัชยา  ตัญญาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงพิชญาภา  เหลืองรัตนมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จุลเสวก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงเปมมิกา  นิ่มพัชราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงพิชยา  กระจ่างวิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงปาณิสรา  นลรัตนิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงอภิสรา  อเนกสิทธิสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงพรพิชชา  สมบัติวาณิชย์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จิตรประภาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงดังฝัน  สว่างวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงนภัสพร  เฟื่องฟูพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์จรัส โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงปรวิศา  วงศ์อัศวฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงอิสรีย์  ธนาภรณ์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงปิยากร  เกียรติกังวาฬไกล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงปุณณภา  แสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวรัชญา  แสงอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงวิชญาพร  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงพฤฒาพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงณัฐกานต์  อริยสัจจากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงณภัค  วิทยาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ซิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงฟ้าใส  ภักดีนิติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายปรินทร  หลิน โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายธนภัทร  เจริญพงศ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงสุวภัทร  สุวัฒนเมธี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก้งคำ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กชายปรัชญา  ศรีศิริกุล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กชายธนาธิป  สังบัวแก้ว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงชลนิภา  ดีอ้น โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กชายศุภณัฐ  สิงหา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงณัฐนรี  ปานทสูตร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงธัญชนก  บำเรอสงฆ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงบุณยานุช  ทวีวุฒิชัย โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงชบาฉาย  คงตา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงวไลรัตน์  ใจสุข โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงศิรยา  ศิริมาจันทร์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงนัทธมน  รักงาม โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงปุณิกา  จนิษฐ์กุล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายภวินท์  จงไพศาล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พฤทธพงศ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคธิเสน โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตกิจนากร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กชายธนบดี  สังบัวแก้ว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กชายกวีวัธน์  แก้วกลม โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงนิชาภา  ธนอัญญาพร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงนฤพร  ทองปัจฉา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงภัทพร  หงษ์เผือก โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงชนมน  ภาศักดี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงกมลรัตน์  จิ้วตระกูล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายพงษ์นิธิ  ไพศาลวัฒนา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงวริศรา  สีสวยหูต โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงณัฐฐิตา  ธิคุณคง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงรดาไลลักษณ์  พันธ์กำแหง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายวศิน  จูภาวัง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงสรัลชนา  จึงเจริญทรัพย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงสุพิชชา  เอื้อปัญญาสีห์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงตามขวัญ  ไพศาลวัฒนา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงลักษิกา  รัตแพทย์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายทยา  เลื่องลือเจริญกิจ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงฐิติญาพร  จันทร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงภิริยาภา  พุทธสุภะ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายปานทินกร  แก้วธรรมชัย โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โรจน์กฤตวิทยา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายอัชนโชติ  ช้างศรี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายนิพิฐพนธ์  โสอินทร์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงชมพูนุท  บัวเผื่อน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1786 เด็กชายธนัญกรณ์  มานพ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กชายฐิติกร  เทียนเรียว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กชายภูมิลภัตม์  ทองจันทร์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายบุรัณปกรณ์  นิยมญาติ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กชายกมลวิช  กาญจนทวีลาภ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงฑียากร  ขันทอง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงพลอยชนก  อมรกุลเสฏฐ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงณัชชา  ปฎิมาประกร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายกันตพล  จิตสม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงณัฐญาดา  วรรณสุข โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์สุขเจริญจินดา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายยศพนธ์  ทัฬหกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายภาณุพัชร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายภูดิศ  อินทร์ศิริ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงนภัสษร  สมสุข โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงอชิรญา  ขวัญอยู่ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายนวพรรษ  ตั้งเคียงศิริสิน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายพีรติ  กาวิหก โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายพีรพิตกร  รุโจปการ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงพิมรพัตธา  รุโจปการ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  อำลอย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงเบญจภรณ์  หวังดี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงวริศรา  บูรณวนิช โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ใจดี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงจิรัชยา  พลายล้อมมูล โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธรรมธีรพิทักษ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงสุชัญญา  ญาณประภาส โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงนันชภัทร  สุปัตติ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กชายปวเรศ  แคล่วคล่อง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงศิระกานต์  ลี้วิลัย โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เศรษฐ์เสรีกุล โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงคีตภัทร  วรศักดิ์กุลชัย โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงอัญชญา  เปียกระโทก โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงสุณัฐดา  เขมชาติฤทธิ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงอัจราภา  แก้วนิคม โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงสุทธญาณ์  อ่ำลำยอง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงเบญญาภา  โบกขระณีย์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงปวริศา  คำยนต์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายธนพัต  เจนสมุทร โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายชนินท์  จริยสุขสกุล โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงชลดา  ตันติเวชภูมิ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงชัชชญา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายปภังกร  เราเจริญสุข โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดำขำ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงสิริกร  อึ๊งภากรณ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายธกร  ธีรภาพการุณย์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงปณาลี  อมตะวัฒน์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายกิตติภูมิ  ชีพสาทิศ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หทัยรัตนานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายนิธิศ  บัวดิศ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายอติชาติ  จันทร์ศิริ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กชายพริษฐอัฑฒ์  อัศดรบริการ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายปกป้อง  เทพูปถัมภ์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์กรวรเวช โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กชายชยุตม์  โลหชิตรานนท์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กชายทีปกร  พยนต์รัตน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉันท์รัตนโยธิน โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กชายภาสวิชญ์ แอนธอน  มคธเพศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กชายธนพ  วรพุทธพร โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กชายภวัต  วิริยะไกรกุล โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงศิรกัญญา  ศุภฤกษ์รัตน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายปารธัช คาเรล  ศิระอมรพัฒน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กชายอกนิษฐ์  โชติวิชชา โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กชายนาธัน  โพปริพัตร โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงพิชญรินทร์  ไตรพรกนกรัตน์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายกิตติภูมิ  หัทยาสมบูรณ์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวมีธูป โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1853 เด็กชายอาชวิต  ฉันทศิลป โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1854 เด็กชายวศะรุจ  จึงเจริญพาณิชย์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงปริม  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงธาณัณญา  อาสนะ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กชายศุภชัย  ซาโลเป็ค โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายภรัณยู  เขมาภิรักษ์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายภิตินันท์  อัครสุวรรณศรี โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงนิชาภาว์  ศรีวณิก โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1861 เด็กชายปภังกร  มาแพ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1862 เด็กชายพัสกร  คำแก้ว โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1863 เด็กชายธนวันต์  แซ่ซิ่ง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กชายวรภาส  พิลารัตน์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1865 เด็กชายชนวิช  เอี่ยมบำรุง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กชายกันตภณ  ยศฟุ้งกุล โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงปณิชา  รักษ์ระพี โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กหญิงยานวี  ดูเบย์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงธนาภา  ขยันทำ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1871 เด็กชายศดิศทัต  ไตรจักรภพ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงเสาวภา  ถนอมบุญ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงธนารีย์  อินาวัง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายชัยนรินท์  นลินจิรพัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายอนุศร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงณิชารีย์  เมธีรัชเศรษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุกหอม โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงปาริชาต  ธรรมศักดิ์จินดา โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงพิชญธิดา  วรรณศรีเมือง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงกาญจน์ฤทัย  กุลชาติ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์โกมุท โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายภัฐ ไพฑูรย์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายธรรมสรณ์  เหมทานนท์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงพนิตพิชา  คำสุก โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายศิวัช  แสงกล้า โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายจิรฐา  ผลเหตุ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงวิรินทร์ญา  พรศิริวัชรสิน โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กชายจักรกฤษฏิ์  อนันตวัฒน์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กชายวิทธพงษ์  ลัดพลี โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กชายจักรินทร์  แสงกล้า โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายจิรายุ  แก้วสิงห์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายชิษณุพันธ์  อธิวริกานนท์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายพิชญะ  พิจารณ์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงนลินทิพย์  ภูแม่นเขียน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงวัชรพรรณ  โรจน์รุ่งมณี โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายภาวิช  หมากผิน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายชยุตพงศ์  รพีพงศ์พรรณ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายจิโน  เบอร์ตินี โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายธนวัฒน์  พันธชัยวงศ์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงศุภิสรา  จงพิพัฒนากูล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายเมธาพัฒน์  วริศเรืองวงษ์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงกุลวดี  ดินสุวรรณกุล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงวราห์  สรรพสิริพงศ์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายวริณรัฐ  หงษ์โต โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายฟ้าใต้  ธนวงศ์สุวรรณ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กชายนรุตม์  กังสัมฤทธิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กชายศักดิ์โชติ์  เข็มราช โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงปริยากร  ตันติพงศ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กชายชินโชติ  ทองประจง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กชายเมธาวงศ์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกุลวงศ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงชุติมนต์  ฉางหมอก โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กชายปาณัส  ฟูฟุ้ง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิรอุไรพงศ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กชายศุภณัฐ  เหิมทอง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงวรวลัญช์  อิสระสร้างสรรค์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงปวีณรัตน์  รักษ์เกียรติคุณ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงณปภา  นุชสวัสดิ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1923 เด็กชายธรรศ  จงพิศุทธิโสภณ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงภิรญา  จิระธนะพร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงแพรวอินกานต์  พงษ์พัชราธรเทพ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กชายวรเมธ  ศรีวงศ์ทอง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1928 เด็กชายอนุศิษฎ์  ผดุงกิจนิรันดร์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1929 เด็กชายพัทธรินทร์  เอี่ยมจิรกุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กชายวงศ์อริยะ  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กชายธีทัต  ธัญญเจริญ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายเดชาธร  สมใจ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงเอมิญาดา  สุขกระสานติ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เหลืองอร่ามกุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงพิชญา  พิทักษ์ณรงค์พร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายณฤกร  วงศบูรณะ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายณภัทร  ปฎิเวธ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงญาณิชา  พุ่มเปี่ยม โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายอมรกฤศ  จันทร์ภูมิ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายวินทกร  หัสดินทร ณ อยุธยา โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงเขมิกา  ตันติวงษ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายภูมิศาสตร์  มากเจริญผล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กชายรักษ์พล  วัณโณภาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1945 เด็กชายรัฐศิลป์  ชัยเรืองกิตติ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1946 เด็กชายภัคพล  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1947 เด็กชายกฤตินภ์  ไชยมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1948 เด็กชายปิยังกูร  จูฑะสุวรรณศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กชายณภัทร  ดุษฎี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1950 เด็กชายก้องกิดากร  จันคนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กชายอธิภัทร  บุญชำนาญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กชายศุภกรณ์  เดชอยู่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1954 เด็กชายเด่นพงศ์  เด่นแก้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กหญิงณณณิฌา  พัฒเสมา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1956 เด็กชายวันปีร์  จุลภมร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1957 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิริยะวัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กชายภูริ  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1959 เด็กหญิงชัญญา  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1960 เด็กหญิงศุภจิรา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1961 เด็กชายอธิษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1962 เด็กชายปารเมศ  ยศอินทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กชายวรเมธ  เผ่าสังข์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1964 เด็กหญิงศุภภร  บุญชูใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1965 เด็กชายปิติภัทร  บุญสมสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงเขมจิรา  แจ้งสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงจิตติรัตน์  พุมมา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1968 เด็กชายหลักเกณฑ์  หอมหวล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1969 เด็กชายกนล  แสงเดช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1970 เด็กชายพงศ์อิทธิ์  รัตนสูรย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงกัญญารัช  โตสินธุ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1972 เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1973 เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1974 เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1975 เด็กชายปฏิปัน  อัศวภูไชย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1976 เด็กชายเตวิช  พันแจ่ม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1977 เด็กชายชัชชฎายุ  เหลาหา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กชายชณิภัทร  หมื่นจำเริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1979 เด็กชายธีร์ธวัช  นิลละออ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงทักษิณา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กชายพีรณัฐ  อุตมเพทาย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กชายหฤษฎ  สังขะระ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กชายปัณณทัต  บดีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กชายจิรวัฒน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงภัทรพร  คนซื่อ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงณัฏฐ์นรินทร์  สมมาตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กชายสัญเชษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1988 เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1989 เด็กชายวิทูร  วิจิตรสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงสาริศา  ยูรประถม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงแทนคุณ  กลั่นจินดาดี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงลาภิศรา  ฉิมพัด โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1995 เด็กชายสรวิชญ์  ปิยัสสพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1996 เด็กหญิงธัญชนก  อินทฤทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงพรีมาดา  วุฒิชัยประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงพิมพ์อร  ศรัทธาพุทธ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1999 เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กชายพฤกษ์  ภูวนารถนฤบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายวรัญญู  เถกระโทก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายศุภกฤต  สุขกาย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงอติกานต์  ชุติมากุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงพาณิภัค  สาครเย็น โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงภัสพร  บุญชูใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายศรัณยพงศ์  ชัยมงคลนุูกูล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นวงษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงสุประภาวี  เย็นกาย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายภทร  อินทรประดิษญ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงสโรชา  สุขเกษม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายชาญสิทธิ์  กิตติทรัพย์เจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายชนันพัฒน์  วงศ์พิศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงวลัญย์ญพัชร  เสาวพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายจิรัฏฐกร  ทาทัพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงสิริชาดา  หนูไทย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญอมร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงกรกนก  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงธมนภัทร  กัณหา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ราษฎรวิจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงอักษราภัค  เรียบร้อย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงชญานิศ  ภูพวก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงภีรดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงกฤตพร  วรมณีจินดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายกันตภัทร  รุ่งกิจธนกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงกฤติญา  ตัญญาสิทธิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงพิรดาภร  วงศ์จันทา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงณภัทร  กุฎีรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงกนกกร  ปิยพิพัฒนมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงปุณณิศา  ศรีทะวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายก้องภพ  ปานฉาย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงพิชนาถ  เพียนจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายภัทริศวร์  วิทรมะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายพิชญุตม์  สุวรรณมุณี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายอัศมินท์  ดารามาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายชาคริตณัฏฐ์  กฤษณ์ฐิติรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายพุทธรัตน์  อัตติปา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงรัตน์รวี  นพคุณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายพชร  สุมาลานุรักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงธนษา  บุญพิทักษ์เขต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงหัชชพร  คุโณทัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงขวัญชนก  ยศพล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงเพียงฟ้า  จรูญชาติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธินวรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายจักริน  เศรณีอริยาภรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายปราบดากร  โรจนัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงอาคิรา  สุวรรณโชติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงสวิชญา  จักษุดุลย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายวรวัชร์  ตลึงจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงชนิสรา  ศุภวิวรรธน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายภาณุวิทย์  วัณโณภาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  อังศรีสุรพร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2057 เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2058 เด็กหญิงณภัทรชนก  พรรณบัว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2059 เด็กหญิงมนัสนันท์  วระศาสตร์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กหญิงนววันท์  พลหิรัญลักษ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กหญิงออมพลอย  ประสิทธิ์กสิกรณ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2062 เด็กหญิงวรรณวธู  พงษ์พิยเดช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2063 เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงรัตน์ธาริณี  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2065 เด็กหญิงพราวพชร  เจริญพันทวีสิน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2066 เด็กหญิงพรชนิตร์  อัครลิขิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2067 เด็กชายวสวัตติ์  กรกุลชาติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2068 เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2069 เด็กชายภูฤทธิ์  ลิ้มสุวรรณกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2070 เด็กชายจิรวัฒน์  อมรโอภาสเสถียร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงพชรกมล  ทิพย์ศิริ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2072 เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2073 เด็กชายนเรนทร  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2074 เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2075 เด็กชายปวริศร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงศิริรัตนา  ไตรบุญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กหญิงอิษฎาอร  อินพันธ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2078 เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2079 เด็กชายกฤตณัฐ  สิทธิ์ศิรดิลก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2080 เด็กหญิงมัฒชิม  เทียนไชย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2081 เด็กหญิงประภาศิริ  พูลศิริวิลัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2082 เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2083 เด็กหญิงสุคุณิน  ธรรมปัญญวัฒน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2084 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูมิชาติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2085 เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2086 เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2087 เด็กชายศุภากร  ไสยสมบัติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2088 เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2089 เด็กชายณภัทร  ฉัตรชลาวิไล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2090 เด็กชายคิรากร  สมวันดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2091 เด็กหญิงปรัชญา  สมบัติศิริเกษ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2092 เด็กชายกษิดิ์เดช  เมธาเศรษฐ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2093 เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2094 เด็กหญิงณนัสสนัณ  วังศิริพิทักษ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2095 เด็กชายธัชพงศ์  กมนต์คุณาสรณ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2096 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กีรติบรรหาร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2097 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กหญิงปาณิศรา  แวงดิศร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2099 เด็กหญิงอณิมา  ฉิมฉลอง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2100 เด็กหญิงอรอุมา  ชาภักดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงรุจาภา  รติการุณาย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
2102 เด็กชายวชิรวิชญ์  มุณี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2103 เด็กชายปัณณทัต  พิทักษ์เกียรติยศ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงกิตติมา  วันคืนดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2105 เด็กชายจักรพันธ์  ลีกิตติวณิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กชายดาวินท์  พลายแสง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2107 เด็กหญิงพรพัตร์  พงษ์ประณิธิ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายธฤตเพชร  ตันติสมสุข โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม