รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐชยา  กะปุกปู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนฤมล  กางทา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพันธการ  ไผ่บง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพีรดา  จุ่งมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนพร  จินตนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อภัยเทศพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพันธการ  พูลเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนวัตน์  พุ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชุตินันท์  หน่อคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายรัตนะ  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวิไลพร  สารสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่งาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอนนท์ธิพัทธิ  สุระดม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปมัญญา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอธิภัทร  กลิ่นสาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรัญญา  โรจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิริญากน  สิงบัว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอริสา  พลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรรณวิสา  ปัญญาไข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภูวเรศ  วัดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชาภรณ์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนราวิชญ์  ไหมจุน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสันนิภา  ธาดาประดับสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัชชา  สุวาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายศิวกร  ธานีตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอริสา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐนนท์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรดา  ห่างภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายพีรวุฒิ  พันธ์มหา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงโสภานุช  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปัญญาฐากรณ์  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปลีณา  ดิษประภัส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายเกษมสุขสันต์  เกษมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณภัทร  สอนจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนภรณ์  คฤหปาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพชร  สมัครเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสายสวรรค์  ช่วยสุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายนันทิพัฒน์  โม่งแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายรชยศ  เจริญพะกุไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงกฤษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงมณฑิรา  เริงกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนภัสกร  ใบเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพรดำรงค์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงบุลภรณ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนฤมล  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายปริญญา  แยบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐทิชา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนัชพร  เตยหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คนสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายอภิวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรโชติ  ราสี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ปานมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัทราพร  วิริยัพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายศักดิ์ระพี  ประชุณหะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายเถกิงศักดิ์  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเขมจิรา  กีตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชลธิชา  ชำนิเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชัญญา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวัชรสาร  กลิ่นสาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภัทรธิดา  โชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสินีนาฏ  หล้าเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธรภัทร  ปานเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดโมลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศตพร  มหัฆฆพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชมพูนุท  เลากสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปาณิศา  อ่อนจู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายกันต์ดนย์  พร้อมพลากร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรวิมล  วงค์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุชญา  สาระทิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอลิชา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศศิธร  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์รื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกรรณิการ์  พินิจเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอรอุมา  เขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศศิชา  อิ่มรัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงญาณิศา  งามวิชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศิริญานันท์  แสนพรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงมินนิม  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายสิทธิพล  ทัศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธิติวรรณ  บุญเกษสุรพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงตรีชฎา  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอภิชญาดา  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุพิชชา  เจตเขตการร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายสรพัศ  ถึงทัพ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศุภเกษี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกลุพชร  พรมธร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสุรพงษ์  ไผ่ปาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปริชญา  เกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายพงศธรณ์  วินัยพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  เทียมสุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนมน  พัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุริษฎา  เอี่ยมผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภวิชช์  กาญจนดุษฎี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายศิรภัทร  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นทศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชญานิศ  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายฉันทัช  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงบุญณิสา  ทุมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพริมแพรพรรณ  ชิมพีระเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายตฤณ  เกตุเกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปภังกร  วีระสะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายยศณวัฒน์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพรทิพา  สุพสร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกนกพร  ฐิติธนกิจจาพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชนากาน  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศุภากร  บุญจำเนียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนภรณ์  แรงการนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสตานุช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกมลวรรณ  ชำนาญเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปิยากร  นาคนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพงศภัค  สินประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพิชิตชัย  จันดาเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐพล  สงัด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  รัชฎาพิริยกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐชนน  นาวิก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุชานาฎ  เรืองกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปวีณนุช  เภตรา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงลัลนา  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสิรยา  สาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกันตินาภรณ์  รัตนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศุภกร  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภูริณัฐ  เส็งจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทิวัตถ์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนิตา  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูมิรพีฐช์  ดีเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปลายฝน  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรภัทร  ศิริเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปฎิพัทธ์  เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนกฤต  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐนนท์  ทวีทรัพย์นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุกดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปิติโชค  เรืองเขตพิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรภนา  ทสะภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธนัชชา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรรณิภา  นามใหม่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรมิตา  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุธิดา  สิทธิเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนฤภร  เชยชม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอโนชา  สุรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนิติธร  วังสีราช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณฐาภพ  อัมภาราม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญยะคงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรรณภา  อยู่เปรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนภสชล  เนียมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศุภวิชญ์  กางกร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรพงศ์  กรินทะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุภัชชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปฎิพัฒน์  บรรเทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปิยวรรณ  ตันเปรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวรินยุพา  วาชิซาวา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสรยุทธ  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูมินันท์  จุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิณห์นิภา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกุลธาดา  จิตต์ทา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนดล  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายมงคล  รู้อยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฐนิดา  กสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำสมจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธันจิรา  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภควัชร  สุวาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปราณปรียา  ทับทาบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพสิกา  กุลพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัฎชรดา  สาระมูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปรายธัญวา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพลอยนภัตร  สมรูป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัลยา  อรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศุภกฤต  แจ่มสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเข็มอักษร  ทองประเทือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จินะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศศิชา  ทุมมานาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงหทัยภัทร  พึ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนภร  รู้อยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนากร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวิยดา  อุ่นผาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนวภรณ์  นาคภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหล่าคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกุลธรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศศิประภา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสิรภพ  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสพัชนัย  สุวรรณโอสถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพีรณัฐ  เรืองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชัยภัทร  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนวพร  จักร์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณิชกานต์  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกันชาณัฏฐ์  สุขสุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพณวรรธน์  ทะแวนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมธ์วดี  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์โอษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพัขรพล  พงศ์ชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสรียา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธนมวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปัณณวัชร์  จิรากรศิรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจารุวรรณ์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอาริตา  ภิญโญชัยเมธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกันตพัฒน์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพัทธ์นันท์  อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนรภัทร์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐพล  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจักรกฤษณ์  มีสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุภาวัลย์  มากรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพิรุณ  หรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวีรภัทร  คูณปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปุณญพัชญ์  มณีกระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศุภกร  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวชิรญา  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิชชาพร  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายแทนคุณ  วงษ์วิกิจการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายรัชชานนท์  สุขสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายประสิทธิ์พร  ยงเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพัลลภ  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเจนจิรา  มงคลนาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศุภณัฐ  วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวิชญะ  เหล่ากสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายิฑิวากร  สุภบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภณิชชา  ปิยะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชนกันต์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนภูมิ  ปรีชาจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ชรอาบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศิริยากร  แก้วป้องปก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอภิชญา  มาหัวเขา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวทันยู  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุพลจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกิตติ  พะยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสุธีเดช  แร่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐชา  มณีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอนุวัต  เจิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพนิตพร  แถมพยักฆ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงญาณีย์  กระนัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพีรวิชญ์  สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มูลเสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชเนนทร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพิริยพงศ์  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชนมน  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมิ่งมงคล  ชะเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเดชาธร  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรุ้งเดือน  บัวบานพร้อม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนฤดม  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปัญญา  สาสิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอธิป  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอรทัย  ส้มสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอรัชญา  เกตุป่ากะพี้ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอนันยา  พรทั้งสี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนาถตะวัน  สายทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เชียวเกตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกนกพร  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนรมน  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปลายฝน  สีกาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนพภัสสร  เทียมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนกร  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณิชา  พูลสุขเสริม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทัศน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภิญโญ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพลอยฟ้า  สาเสน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายสรวิศ  พูลเพิ่ม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงทัชชกร  มาเปียง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แป้นสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพรหมพรรณ  พรหมจาต โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเมธิกานต์  มงคลศิริ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายพงศกร  สังข์ชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายธนกร  ซื้อมีชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปริยากร  คาวิน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายยศพัทธ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายกิตกมล  สุวรรณโอสถ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายกีรติ  ลิ้มอรุโณทัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายอภิสิทธิ์  วัฒสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพียบุตวงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายก้องภพ  สุวรรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายศรัณยพงศ์  ใจเย็น โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายสิรภพ  ชวดเปีย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปรีญานันท์  จ่าแสง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปิยนุช  ขุนพิลึก โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายสิรธีร์  จีนจรรยา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสุภาวดี  พลหนุ่ย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายเหนือสกุล  โครตพัฒน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกัญชพร  โต้งดัง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ฟักเขียว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทศร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงมนกาญจน์  กาหลง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายพัทธดนย์  สาระอาภรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายชนพัฒน์  บุญหนุน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายสรศักดิ์  แสงอุ่น โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายวรวุฒิ  มีศีล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภัครวรรธน์  อัจฉริยะเกียรติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายชลธี  นามนิล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปาริฉัตร  จีนตะกัน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงฐนิษฐา  เมืองนิล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงณัฐวรา  พันธุ์โย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายธมลวรรณ  ขวัญมา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายปัญญากร  ร่องมารุต โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัชชา  ธะนะแสง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอารยา  รักษานาม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองเมืองหลวง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกชธนณัฐ  พันธุ์เขียน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสรยุทธ  อินทจร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายบริวัฒน์  โพธิ์ดอกไม้ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายดุษฎี  สุขโต โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสิทธิโชค  จุฬานนท์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศุภลักษณ์  โพธิมล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอภิสุตา  พินิจมนตรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภานุวัฒน์  เขาแก้ว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธนวรรณ  พานศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชยากร  อ่อนลำยอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกนกลดา  พันธุรอด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจารุภัทร  ประสิทธิ์ธัญญกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายนาวิน  ว่องวิการ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐชามาส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงลลิดา  กลิ่นพิกุล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปลิดา  เหล่าเขตรกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอภิญญา  เขียวทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปวิชญาดา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวลัยรัตน์  สารีนนท์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายรวีวรรธ  นฤคนธ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกรวรรณ  ลีเลิศวงศ์สกุล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายดิฐพงษ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกันต์พจน์  เอี่ยมอรุณ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิทธิชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสนุพงศ์  จูเปีย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงญาณิศา  ขัณกสิกร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปวีรัตนา  เกษประทุม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอชิตวัน  ส้มพูล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บัวสาย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวินิทรา  ปัญญา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฟ้าใส  เพ็ญสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุพัตรา  แสงอุ่น โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายทัศตพล  แป้นทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชบาแก้ว  กล้ากสิการ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชยานันต์  คำรื่น โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปฐมพงษ์  สุสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวีรเดช  ภักดี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจิรสิน  ทวีกสิกรรม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชัยวิชญ์  เปรืองประสพ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐนันท์  ฉายวัฒนา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงรุจีรา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรสสุคนธ์  โสภณอดิศักดิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงดลพร  เฉลียว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพลอยสวย  มาเกิด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธนาพร  นวลนางแย้ม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุตาภัคร  ลินทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงภัคพร  เพชรน้อย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงรุจาภา  ดาวลอย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงรชตวรรณ  อุปติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนฤมล  ประสิทธิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสิริวิมล  สระจันทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศิรดา  บัวผัน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสิงหเพ็ชร  ชนะสงคราม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรติรส  คำปล้อง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายจิรายุส  พานิชประเสริฐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จัมปะโสม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกรวิชญ์  เกสทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสุวรณภูมิ  คเชนทรพรรค โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจิดาภา  แจ่มทรัพย์ไพศาล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกรกช  เริงเกษกรรม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายบุญประจักษ์  ศรีดำ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนวพรรษ  หนองคาย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดเสรนี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเบญญาภา  พลีสุ่มทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองมูล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐญาดา  เปรมจิตต์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสิริกัญญา  เผ่าชวด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนภูมิ  จำปาเครือ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายฉัตริน  เหล่าอินทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนันทกาญจน์  ด่านกลาง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ติยะศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวงศ์ศํกดิ์  ภุมรินทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพิสิทธิ์  พุทธกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพิสุทธิ์  พุทธกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกมลพัชร์  บริบูรณ์วิรีย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวรางคณา  ดีพิจารณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายแทนโยธิน  คำภาพักตร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอนันตญา  วงษ์พนัด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปฏิพัทธ์  สพประสงค์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงขนิษฐา  จินกสิกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาฆะมงคล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายตะวัน  รุททองจันทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายทินภัทร  สังข์สิทธิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวรลักษณ์  อินดอนกลอย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤติเดช  กิตติวิเศษกุล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐกานต์  เก่งเขตรวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณัฐวัชร  ผู้ผึ้ง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนโชติ  แซ่เต้ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายรุ่งเกียรติ  มาหัวเขา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงประกายแก้ว  กาสา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุธีรา  ศุภกิจวัฒนา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุวภัทร  ศุภกิจวัฒนา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายจิรายุ  ทับทิมทัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปิยาพัชร  ศกุนตนาฏ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศศิชา  วิลามาศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธวัชชัย  อยู่สุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธมนวรรณ  เวสภักดิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศุกร์หรรษา  ทองปาน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวิชญาดา  วันนา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายชัยสิทธิ์  น่วมเกิด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงรัญธิดา  เสกแปลก โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเทวสุคนธ์  ตันพิริยะกุล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปนัดดา  เกษศิลป์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เขตเจริญ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพัณณิตา  อำภา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจานุณี  ชูทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวรภัทรา  จูมโสดา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธันยาภรณ์  จงเขตกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุวิภารัตน์  อัจฉริยะเกียรติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชญานนท์  ยอดวัติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรลัมพ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกันยารัตน์  วัฒนวิกย์กรรม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกรกนก  เอกปัจชา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอภิลินี  พินิจมนตรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกุลปาลี  เสนีย์วงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายศุภกร  อยู่สิงห์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพีรพัตน์  วันนา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจิรายุทธ  สมพรมมา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐกร  สาระอาภรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภักวดี  เจริญสว่าง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอริสรา  ชะเอม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกิดเล็ก โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฉ่ำทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายจีรศักดิ์  นนทารมย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญกัณฑ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสารินท์  สีขำ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณัฐชนน  แสงไกร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วก่า โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสหะรัตน์  วัดเปรียวพงษ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนินนาท  จีระดิษฐ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณิชกุล  เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปรากริม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์มี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปัทมาพร  อ่ำทุ่งพงษ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวัชรพล  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  ผุดผ่อง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภคนันท์  สพประสงค์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายบวรลักษณ์  ลำดวน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสุภาภรณ์  อึ้งสกุล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายจิณฐปนัท  ชาวนา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายสุพัฒน์  วารี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายสิรภัทร  แรงสาริกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอนุชา  จันทราศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวีรภัทร  ตะเกิ้งผล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณฐวัชร  พงษ์ดี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปานไพลิน  นูขุนทด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายนิพพิชญ์  สดุดี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุพิชญา  เปียมาลย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปิยธิดา  สมัครเขตรการ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายอาณัติ  บุกเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงศศิชา  เชตุสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณัฐมน  โตวิจารณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐพร  พางาม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฐิดา  ตามประหัตภ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงพรชิตา  ใจแสน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ม้วมทำ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกรรณยารัตน์  อินชา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงออมมณี  อินทร์ปาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒนาณิชชกุล โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายธนวัฒน์  สุพรรณวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายกิตติพงษ์  ไล้ทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงวริยา  สุดตามัย โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงจิราพร  ต้นทุน โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงจตุพร  กลิ่นเก้างิ้ว โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายธนธรณ์  สุพรรณวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงศิรินทร์  บุญนาดี โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงเบญญาภา  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายภัทรวี  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายรชต  วงศ์วรางค์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอาริษา  โพธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงมิ่งมนัส  นฤคล โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธารพิมล  มุมติเก โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชาภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพงศพัศ  ทองมา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพศิกา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกฤติมา  ปิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภูริวัฒน์  บุตรลพ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวัชรินทร์  กลิ่นเกตุ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงกุลิสรา  รอดดงไร โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอินทิรา  เรืองศิริ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอรจิรา  ชันธุระ โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพจนีย์  บุรีสูงเนิน โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงจารวี  สิทธิเขตร โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 1 ป.6 คณิตประถม