รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจันทิมา  สะแหละ โรงเรียนบ้านป่าเเก่ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมายุษา  แหนะนวน โรงเรียนบ้านป่าเเก่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกันโสม  เตาทอง โรงเรียนบ้านป่าเเก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงอนันตรา  แวอะลี โรงเรียนบ้านป่าเเก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงปารีณา  เหล็มหมาย โรงเรียนบ้านป่าเเก่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายศักดิธัช  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุพิชชา  ยานะวิมุติ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวริศรา  ลูเด็นบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
11 นายสรายุทธ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวรวินท์  นราศรี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวฝนธนสุนทร  ขุนไชย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงวิภากร  ใหม่เกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวศิริญากรณ์  มากทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวศิริญาภรณ์  มากทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงรักษ์ธีรา  มรรคคงคา โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนพล  นวลดุก โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวนิชา  เส้งตุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนัชชา  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวเอเชีย  จิตรนุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงศิโรรัตน์  รุ่งกลิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  พรมสีนอง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณัฐนนท์  แสงใส โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพชรสุข โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัสรา  สงดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอังคณา  คังคะมะโน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายสิรภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายยศกร  โยมเมือง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภูริพัฒน์  รักบุญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายเฮกเตอร์  เหตุหาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนชนก  รักกิ้มหอย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรประคอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงยุวดี  โชตินะกิจ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสมใจ  แก้วประดิษ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนริศรา  ชูจิตร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัชพล  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสุวัฒนา  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปณิดา  ซีนา โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกรพินธุ์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนิชา  ปานยิ่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายจีรวัฒน์  จอมสายสี โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายจักรภัทร  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศักดากร  อรุณพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนวนันท์  มูสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนกฤต  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพฤฒินันท์  แซ่ภู่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐนนท์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนากร  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัญชพร  โฉมฉาย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนียมหะ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วนาง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอินธิราภรณ์  ลักษเล่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์จิตร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐรดา  ชาวเกวียน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภูมิพัฒน์  วุ่นฝ้าย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายฉัตรชัย  ขำคล้าย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสิริพล  นิลพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนวรรณ  ช่วยพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิรัสยา  มูสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกวินธิตา  คงเกิด โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีไพร โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายจารุพงศ์  อนุโชติ โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตีบยอ โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกมลชนก  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสุทธินัน  พรหมทอง โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์พัฒนา  หนูนวล โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอารยา  รักนุ้ย โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชลิตา  พรหมบัญพงศ์ โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อนุโชติ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอาทิมา  คุณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุทธิดา  เอียดปู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมะตาหะรี  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สะลีหมีน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัชรพิชชา  ลพอุทัย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศักรินทร์  เหมือนวุ่น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกรกช  สุดเมือง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายนวพล  ตรีไวย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนภูมิ  ปานเจี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงซายน์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุนิศา  ศรีทองใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายซาฟิล  ผ่านพบ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณรงศักดิ์  บัวสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปัณฑิตา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพรนภา  วัชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกานต์ชนก  แดงช่วง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรัญชิดา  สุดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธันวา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอรนันท์  กล่ำมาศ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพัชรคีรี  สีชาติ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายพีระวุฒิ  เอียดประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายกอบชัย  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายอรรถพล  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายปฏิพล  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงมนฑกานต์  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศรีกมล  ยิ้มเอียด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปฐมพร  พงษ์ธนานิกร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเปมิกา  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุรัมภา  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสินีกานต์  วงศราวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปาณิศา  โคมละ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  ฉายกิ้ม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุภาวดี  จันเขียว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวรรณนภา  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิศมัย  ไชยคีรี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอังคณา  เพชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญพิชชา  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวิรัลยา  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสัณหณัฐ  สหะชัย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศุภสุตา  ฉิมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ยานะวิมุติ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปรินทร  รัตนิยะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ทองอยู่คง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจารุณัฐ  นวลทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สหะชัย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธีร์ธวัช  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรุจิรดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลมี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณพาหุ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมลพัส  พะมณี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศิริกุล  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพชรพร  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพรพิภัทร  ซุ้นสั้น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศักรินทร์  เบ็ญก้อหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงไรบีนา  ยีหวังกอง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หวันตะหา โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงฐานิดา  คงมา โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงราชาวดี  แจ้งหทัยกุล โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอามีด๊ะ  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูนุ่น โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนฤมล  บัวแพร โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงหวันแดนา  ปะดุกา โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุชญา  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บิลโต๊ะแหล๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทอง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพัชริตา  นวลเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายธนวัฒน์  สัจจา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภูริเดช  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงผอม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพัชราภา  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรเดช  ขุนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชินภัทร  แผ้วไพรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงรุ่งทิฎฐา  เส้งสุ้น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายอภิลักษณ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเมธาวี  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วประจำ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนทัต  วงศ์กระพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงบัณฑิตา  ช่วยจำแนก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอรรถพร  สงวนเขียว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปพิชญา  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพรชนก  ภักดีศิริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงบุษกร  ภักดีศิริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชญานี  ชนะภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชมพูนุท  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธาวิน  ศรีนวลขาว โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 1 ป.4 วิทย์ประถม