รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัทยา  เจนกุลประสูตร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกาณต์ธิดา  ปะสี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนโชติ  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภพศรุต  ว่องบุลากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุธาสินี  โทนะพันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฬาคัมภีร์  เลิศลำยอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธันยากานต์  วัฒนศิริภาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจิ่งเซียง  แซ่เจิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกมลเนตร  คำใส โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนัฐญา  จงวิไลเกษม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศกร  แซ่ฮ่อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายพัชรพล  อนุสรณ์ประเสริฐ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงญนันทพร  นิลอ่อน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายพรพิพัฒน์  แซ่เจน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐวัฒน์  คงศักดิ์สกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายบรบท  ถึงดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐนรี  ภิมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อรวรรณวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอภิศักดิ์  เที่ยงปัด โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายวรภพ  อมรสรเดช โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรโชติ  รัตนบุรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐิติชญา  อินมณเฑียร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายรฐนนท์  จุงศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชัชฎา  จงอุรุดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปุณยาพร  ยาประจัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพลัฏฐ์  จรัสศรีภิญโญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่ชิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิราพัชร  โรจนรักษาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จอมบดินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญวฤณ  ว่องบุลากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวพลอย  เด่นดวงดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงเทพสดุดี  ไชยพล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาดา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงสุดธิดา  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฎฐา  สุภาพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เจะมิง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเขมิกา  คำดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายโพธิ์สิริ  ฉันทโพธิ์สิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธีรภัทร์  แซ่ลู่ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายปพน  ปริพันธ์ยศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนัช  เตชะอัครมงคล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกมลชนก  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอภิลดา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ซี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชนมน  แซ่จัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเฌอปาล  แซ่เลื่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศุจิกา  แซ่อึ่ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวิลาวัณ  เพ็ชร์จำรัส โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชยานันต์  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายฐานพัทธ์  ฐาปนาฐาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงภาวิดา  วาบา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มากจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงาเรือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศิศิรา  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัลยกร  คงพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิมลนาฏ  รังสฤษฎ์วีระโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แซ่ซ่ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณ ภัทร  พูนทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปิ่นจรัส  รุ่งโรจน์กำเนิด โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่เซ่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายชนกันต์  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปิติกร  กิจสุข โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายนรเศรษฐ์  วงศาริยะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอนุชา  พิทักษ์ลีลานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงรดา  แซ่จาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายนราธิป  เป้าทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรธีรา  ภัตรภิญญา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัลยภรณ์  กังวานธรรม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกนกพร  สืบสกุลคริสต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอาอิชะฮ์  จันทร์โสะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชนิศวรา  แซ่ซี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐทศพร  ซื่อทางธรรม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวันปิยะ  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายกิตติศักดิิ์  แซ่โท่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเหมหงส์  ตุรากรกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุกัลยา  แซ่ซิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพฤกษพงศ์  อุ่ยสวัสดิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐชยา  เจ๊ะหะมะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนัชชา  แซ่ลี้ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่หว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐชนนท์  ทองศรีสุข โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายสุภทัต  บุตรอำคา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายชยุต  จันทร์เพ็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธุระกิจ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอวิกา  รุจิรเสนีย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศิรประภา  สีสลาก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนลินนภา  แซ่จาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริสุวรรณภา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายกิตติภพ  แซ่เลียง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวิชุดา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชลเพชร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายวิษณุ  เชาวน์โอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่เตา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณฐิตา  หวังขจรไชยกิจ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ลี้ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนาถนวรัตน์  สุขกาย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณธาดา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาติม  ตาเซะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวริศรา  วาสประสงค์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภานุภัทร  สุขเกษม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเนตรดาว  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธิดาภัทร  นอระพา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงแวนูรฟาร์ฮานา  เถาะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายอัซรอน  สะมะแอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัลยทิพย์  แซ่เลื่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธีริศรา  เท่งประกิจ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปิ่นชนก  นกแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายภานุวัฒน์  รื่นรมย์ถาวรสม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายกมลทรรศน์  อมรพรหมภักดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธนพล  แซ่จ๋าว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจินดาภา  แซ่เจน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิชชา  อัญชัญศรีชาติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวริศรา  รุ่งนิธิไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายณภัทร  เหล่าสัมพุทธะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงประภาสิริ  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายวิษณุ  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายภัทรพงษ์  เป็นใหญ่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปฤษฎี  แซ่ไล่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายธนพนธ์  ท่องไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายคณิสร  อำไพรินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายจักริน  แซ่ไล่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายวงศธร  แซซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงประภาเจริญ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพรรวินท์  ขวัญดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพรธิดา  แซ่เตียว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐวัตร  รื่นรมย์ถาวรสม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิศระวี  แซ่เล่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายกฤตภัค  จงเกียรติขจร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤตภาส  จงเกียรติขจร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพลณกฤต  ว่องบุลากร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุพิชญา  จีระวรศาวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิวิมล  ผุดพัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายเวยฮั้น  แซ่ลู่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมตา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพัชรพร  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัฐชนก  หวังขจรไชยกิจ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายอดิเทพ  ชูศรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐพัชร  ตรัยพีรวัส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายสุภชัย  ประเสริฐ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายสัณหเจต  ตรีแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธีรยุทธ  เจริญวีระวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพีรณัฐ  อุทิศานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอทิตยา  อุ่นเสาร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายชยานันต์  ธรณสุนทร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายกิตติโชค  สิริภักร์พิบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อมรเมธาสิทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพิทวัช  มากกาญจนกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงดารารัตน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายดลวัฒน์  ปานพิลา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภาณุมาศ  ดามาอู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปิยนันท์  มาศพันธ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสาธิตา  ชัยชนากานต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสิขเรศ  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธัชพล  สิงห์คำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธวัชซัน  แซ่ซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวรัญญู  พูลภักดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพสุธิดา  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐนันท์  แซ่เฉิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงดาวนภา  ลาภดวงพร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวรวุฒิ  กำเนิด โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสุขทิตพงศ์  แซ่ถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายบุญชนิต  คตเกี้ยว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายบดินทร์  คำดีรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายศุภเดช  จะลอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอาธาน  วังอนานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชัยศรี  พรสกุลไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาณะรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ย่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายทักษ์ดนัย  โรจน์สกุลพฤทธ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐนนท์  เดชกำจรศักดิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายรอฟาร์  หนูบุญล้อม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวิชชุลดา  วงศ์ว่องตระกูล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟุ้งนำเจริญทรัพย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายณัฐพงศ์  ลีลาสันติธรรม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนันธพงศ์  อาจสามารถ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายทศพล  แซ่ลู่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายศุภกิตติ์  กัญจนวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณัฐวัตร  แซ่ลิว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายสิทธิชัย  เข็มเพชร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายอธิวัฒน์  ปลอดตีบ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปรัตถกร  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายภูวไนยต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายเมธิพงษ์  แซ่อู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภูรินทร์  หมอโป๊ะกู่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงศรินนี  ยอดดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวันวิสา  ฐิติชวลิตกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่เยี่ยง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเกวลิน  เหวยยื่อ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชวนพร  ฐานบัณฑิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจงกิจ  สุยาละ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสิทธิโชค  ศรีวงศ์หงส์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งอนุสรณ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  อิตประดิษฐ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพัชรพล  เบญจภา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงคณิศร  สุวรรณกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงรุจิรา  แซ่ไล่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศุวิมล  ศิริโรจน์ชัยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายดนัย  สร้อยแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสัภยา  เครือวงศ์ปัญญา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ไล่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปภาวี  แซ่ซู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวิดาพร  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงทิพยาภา  มงคล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธันยพร  สิริสุขวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายนันทพงศ์  วรโภคิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชยานันต์  ชาวนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอัยดิลฟิตรี  มามะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศุภลักษณ์  แซ่กว้าน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงรินรดา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงจุฑามณี  แซ่ยี่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายวรชัย  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายรัชชานนท์  สายสวาท โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกรภัชร  ศรีสมปอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพัชรพล  แซ่เตียว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธัญธร  แซ่เลี่ยง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกนกพล  สืบสกุลคริสต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่พัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้ววิชิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายสุทัตตา  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธิติธรานนท์  ตั้งนิธิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายสมชัย  แก้วคำมี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายก้องเกียรติย์  คณะสุวรรณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจิรดา  ไสวโสภณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนภสร  แซ่มุ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวิมลสิริ  ลิม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายประสิทธิ์  เต๋จ๊ะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนิดา  เดชจินดาวุธ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปัณณพร  เวชวัฒนประเสริฐ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปัทมาพร  เวชวัฒนประเสริฐ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเกตทิตย์  เกิดหวังสกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุณิชา  แซ่ถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสิตโปห์  เซีย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนพดล  มาเยอะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงทิพรัตน์  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอาว์วาบีน  สะมะแอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงอภิญญา  ปิยะเจริญ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงเจียหมิง  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ซำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชินพัฒน์  อุดมบริภัณฑ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพงศ์ภัค  แซ่จาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายเมธิชัย  อู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่เลี่ยง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสิริรักษ์  ตรีสัตย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกิจ  เดชกำจรศักดิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายอมรเทพ  แซ่ชิ่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แซ่ม่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธวัชชัย  แซ่เจียง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนลิน  ลักษณานิเวศน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายจรัล  แสนถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์สว่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอุ้มทรัพย์  วงศ์นิรัติศัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณฐกร  ลาภมาครอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่ย่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพยัต  อินทร์ชุมนุม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฟาตินี่  สาและ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฉิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายต่อฮาวีฮ์  เหล็มปาน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายอิษฎา  บัวศรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสุดารัตน์  คณะสุวรรณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงจรรยพร  พัฒน์ชู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายจิรวัฒน์  กาญจนสำราญวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธิดารัตน์  วาฑิตศุภผล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภากร  ไพศาลวาณิชย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายบัญญวัต  แซ่จาว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายทินกรณ์  กิจสุข โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายชนาธิป  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวงศธร  รุ่งโรจน์กำเนิด โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงรติรมย์  ชื่นใจดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญวีระวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญส่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสุธินันท์  ชาญวิรวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจิรา  มูเซอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐกานต์  วาฑิตศุภผล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงยอดน้ำเพชร  แซ่ลก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธนัญญา  แซ่วจาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนิภาตอนะห์  ยะมะกา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวัชระ  ทรัพย์สิริวณิช โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพรไพลิน  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภัทรพล  เลื่องลือวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงจันทรัตน์  หลีหมาด โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพงศกร  แซ่ซิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนวินท์  แซ่หว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธนัท  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชารีฟะราชีดา  เบนตี้อิสฮะชัยราซี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอัครเดช  แซ่จ้อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ฉันทแสนย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุชาดา  ฐิติชวลิตกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายดลฤทธิ์  ปานพิลา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณิชากานต์  ตรีแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวาสนา  ลีชัยบูรณ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่หยั่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายไชยวัฒน์  ยลสุริยัน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอิศเรศ  ชาวไร่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายณัฐพล  แซ่โล้ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณัฐพร  สุขกาญจน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายไช่หยี่  แซ่ไช่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายชวพล  เลิศรัตนพล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐนันท์  เลี้ยงพันธ์สกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายสิทธิพล  เอียดทองใส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนววิช  แก้วสุวรรณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเขตต์แดน  ปีมือ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายณัฐกมล  แซ่ที โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐกานต์  ชูอินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายเอกรินทร์  แสนพรม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุธาพร  อุทร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายสุรชัย  แซ่จาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนาวัช  บุญษร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธนกร  แสงแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพัชรพล  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวัชรี  แซ่จาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอริษา  จะแฮลา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอัสมา  สาเฮาะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเสาวณีย์  จันทาพูน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสิทธิโชค  มงคลสิรินุกูล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสาริศ  ลีลาณัฐกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนชาติ  เสน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปวริศ  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชนะพล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภาพร  ว่องกุลจิรัฏฐิติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอรรถวิท  จะยี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชัยมงคล  แซ่เลื่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอรปรียา  ผาสุข โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสุธิชัย  แซ่จาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงคัคนางค์  คชสิทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปณิดา  แซ่หลี่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกฤษณกัณท์  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวิทวัส  เจษฏาไพศาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวศิน  แก้วอ่ำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกัณฐมณ  เฉินพูนทรัพย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสิทธิโชติ  รัตนโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกนกพร  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปิยังกูร  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกมลชนก  เลื่องลือวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวีรภัทร  เลขาวิจิตร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุชัญญา  พูลภักดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายยุทธวีร์  แซ่กง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกนกพร  ฟูมณีโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวันปิยะ  แซ่พ่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชนัญชิดา  เอกทัตร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวรดร  พู่เจริญโรจน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิดาภา  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปฏิพัทธ์  วัฒนเกษมสกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่เซ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชานน  มาเยอะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภคนันท์  สมมารถ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงฟาร่า  สาและ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณภัทร  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขเกิด โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฐนันท์  รุ่งบานจิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณิติวุฒิ  ตั้งสิริวรกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมฑนาลัย  แซ่จัน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ย่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกาญจน  คำเบ้า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพิทวัส  เฉิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอิมทิพย์  ศรีดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชาริณี  แซ่จง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซินหิรัญญาวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชวัลกร  แซ่เจียง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพัสกร  สุขกาญจน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภานุวัฒน์  มณีโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภูผา  วงศ์นิตยลัภย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนินโชตน์  พิศักดิ์เดชเจริญ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ซียง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงซีตีอาซีซะห์  มามะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเมธาเกียรติ  พิศักดิ์เดชเจริญ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกรธวัช  สิทธิวิทยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอัญธิกา  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปานพันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แซ่จ้อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐนิช  จ่าท้อ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายทัตพงศ์  สุทธิธนสุข โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปุณิกา  บุตรฐิติมนตรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลี่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวรท  บัวเพชร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายลีเหวินฉาง  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายไวเซียง  อัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ซิว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธาศิณี  แซ่เฉิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปกรณ์  อุทิตบุตร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปาริฉัตร  ยะใยสาย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชัยสิทธา  แซ่อึ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งนิธิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายมงคลพัฒน์  แซ่โฮ่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเบญญาภา  นุคระอานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายทีปกร  แซ่ซิว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนันท์กานต์  มงกุฏวิสุทธิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจินดาหรา  เหวยยื่อ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชินพัฒน์  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อัมพรวิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณภัสสรณ์  ตั้งวงศาเจริญ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายจักรกฤษ  ดวงแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกฤตพร  สงค์จินดาศักดิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญญ์นิธิ  ชูตานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฎฐา  เกตุสุวรรณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงมุฏีณัน  ดาแก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุพพัตรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพงษ์วิทย์  แซ่กำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนภัทร  อุดมบริภัณฑ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธีรภัทร  แซ่มุ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอัญชิสา  อินทรพักตร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภูริภัทร์  แซ่ชั่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงตัสนีม  ขุนเมือง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนัฎฐา  ทองขาว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายคริสตัล  แซ่เช่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรินทรา  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงญาณภา  แซ่ลก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนภสร  ชื่นธารา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐกฤต  ชูอินทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเมียวฟุย  แซ่จอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสัญญพงศ์  จัดคน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนูรเดียร์นา  เบ็ญตีมาฮาดิลละห์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนพกร  ท้าวกัลยา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนวัตน์  แซ่ไล่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนิศา  ตันติ๊บ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอนุสรา  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอารยา  ว่องไวงาม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจินตนา  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพลาธิป  แซ่ฉี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีเตชะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนัดดา  แซ่ลี้ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญอมรโรจน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธีรวัฒน์  วงไชย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปภินวิทย์กร  โชตน์ธนานันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวทัญญู  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายดรัณภพ  แซ่ไล้ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนวัตน์  แทนคุณกุลภัทร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสุทิวัส  เกื้อเกตุ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐฐินันท์  บุญสิริ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฮานาน  บาฮา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฮานาเฟีย  ดาโอะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธีร์ธวัช  มากจันทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพีรวุฒิ  แซ่เลื่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรุจิรา  ราชคม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนารีรัตน์  เต๋จ๊ะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจิตติสุดา  บุตรชัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุปรียา  ลีลาราษฏร์ไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนาวลีพรรณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนฤนาท  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แปแนะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงฐิติกานต์  จองเลิศอนันต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ล๊ก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ฉิ่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชนาธิป  นิมิตรอังกูร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แซ่ก๊ก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐภัทร  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเปมิกา  อัมพรวิวัฒน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงรุ่งระวี  เลื่องลือวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงคีย์ชดา  ราญฎร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสุรพัศ  ฉันทแสนย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธนพนธ์  ไสวโสภณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพุธิตา  พยัฆพันธ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพนิดา  วงค์คำ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายทรงกรด  ประชากูล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสรยุทธ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวรสรณ์  บุญเกิด โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สายสวาท โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสาธิดา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวิชญาดา  ช่วยภักดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพัชรินทร์  โลกัตถจริยากุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายจิตรกร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพลนพ  คงสิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนาดุล  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนูรฮูไมร่าห์  เบ็ญตีซาฮาวี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายทีปกร  กรีฑากุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงญารินดา  สีลาทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสุทธิชัย  แซ่ถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายฟีรฮาน  กอตอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปิยะพงศ์  แซ่วู่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ลู่สกุลไตรพิทักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอิงคตา  หิรัญเขมคุณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนาดา  โต๊ะเด็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายฌานวิทย์  สามประดิษฐ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายขวัญ  ผจงวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาทันคิด โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณฐิตา  ท้าวศิริ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายโกศล  แซ่เล่า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสุขชาวรรณ  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชลธิชา  เจริญวาที โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายมรกต  แซ่หว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปัทมา  พงศาวกูล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชโนดม  จิรวัฑฒโนวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอภิชาติ  แซ่จาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายยศวิชญ์  แซ่ซี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภูตะวัน  วินัยศักดิ์เสรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสิวัตตรา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แซ่ลก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายรัชชานนท์  รัตนภักดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายวีรภาพ  แซ่จ้อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชินเว่ยปิง  แซ่ย่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุปรียา  เบญจางคประเสริฐ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายทินภัทร  แซ่อึ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เยี่ยง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงดารารัตน์  เจโตวิมุติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุรางค์วรี  ยุทธ์ธนศิลป์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปิยาพัชร  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฮา  นาระพอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายมูฮัมมัดซารุลอามีน  สะตือบา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสิริกร  มงคลรัตนมณี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธันย์  สุวรรณมณี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายมูฮัมมัดซารุลอามาน  สะตือบา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชุ้ลกิฟลี่  บัวทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนุชรดี  อนุพันธ์ุสกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณรงค์เกียรติ  ไพศาลวาณิชย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายทศพล  แซ่เล่า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงญาดา  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วีระโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงโชติกา  รุจิรเสรีชัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภูมินทร์  แซ่ชั่น โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศุภิสรา  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอดิศรา  กงเฉลิมชัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนกฤต  เชื้อพระซอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวนิดา  จะลอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายมูฮัมหมัดยูซูฟ  ตาเซะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธนัชชา  มณีโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกนก  เจตวิจิตร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่จู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวรชิต  เชาวน์โอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายทัพพสาร  เขียคชชา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายมุอาวิน  ยูโซะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยชนากานต์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายทักษิณันต์  มุสิกะโปดก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนฤมล  รุ่งบานจิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศิรสิทธิ์  วัฒนากิจจากุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาณะรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอิศรายุทธ์  ตั้งเปี่ยมศิริ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกาซานีย์  บาฮา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงซูไฮลา  ทาบาโร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงฟิดาว  อาบา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงร่อฟาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงรอวิยานีย์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกัสตูรี  บาฮา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม