รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายยูซอลลา  อายุ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาตีกะฮ์  เด็งโด โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายบัดรู  หิแต โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายแวฟารุก  เด็งโด โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเฟาวาซ  จันทอง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงแวฟารีซา  สาแม โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนิตัสนีม  มะเระ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายมูฮัมหมัด  แนมะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายยูซอลลี  อายุ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอิรฟาน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอีมาน  มิซอ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวีดาด  โตะดา โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนิสรีนย์  ดีรี โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนัจมี  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอามีรา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายซัลฟาร์  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนุรอัยนี  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฟารีดา  อามะ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนาตาชา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1 ป.6 คณิตประถม