รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอาตือมิน  สอเดาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายอธิชนัน  ใจเย็น โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเกาซัร  ยูนุ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรวีลดาร  2 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมุมีนะห์  เจ๊ะเฮ็ง โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนุรอิห์ซาน  แวยีงอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลลีฟ  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายอิมรอน  ลือมา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายมูฮัมมัดฟาห์มี  ดาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงยัสมี  ดาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนุรนาซูวาร์  สาอิ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายมะลีกี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายฟัครีย์  นาแว โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอิควาน  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอัสวานี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนุรนาเดีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฟาฏีม๊ะ  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงซีตีนูรฮาตีกะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชาลามาห์  สุเร็งปาแต โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนุรมีย์  ปะจู โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอามีลา  ชาดา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอิสตีฆฟา  แวบือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนุรฮานีฟา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนูรฮัซซูนา  ระยีเกะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายริฎวาน  อาละ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนุรนารีมีย์  อาละ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวาฟ๊ะ  เง๊าะเจ๊ะย๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงไซนับ  สามะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายจตุพงศ์  คงเทพ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายคณิศร  รุจิระการกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายซิกดิ๊ก  จิยี่งอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสมัชญา  อ่องบุญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวริศรา  อ่องบุญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงยุวดี  คงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงซูวารี  มะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนิวาฮีดา  วาเฮาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภัคธิมา  ทิศดี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงต่วนนัศริน  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีอาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายจตุรภัทร  หาญนรงค์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญจนา  มณีแสง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงยุวดี  ผลนุกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายบุญยกร  นิมิตรสกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  สาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายวุฒิศักดิ์  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนภัทร  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายฐานนท์  โออินทร์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐนนท์  นิยมญาติ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายรุสดี  สาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุนิชา  เทพศรี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจัสมิน  มะแซ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอาฟิต  ตาเห โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอามีทร์  มะลี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอริสรา  อาบู โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนูรอฮ์ซาน  สาและบายะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงมารีอา  ภิรมย์ศาสตร์กุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ลือ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนริศร์  สูละ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกูบัฎรู  ต่วนสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธัญชนก  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนาซ๊ลา  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัชรมัย  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐชา  หวังกาล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนูรูลอัสรินย์  แมเราะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงซุลฟา  โต๊ะนิ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนิฮายาตี  นิมุ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนูรอักมา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุภาวิณี  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงซัลวานี  อาแวกาจิ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวาดีอะห์  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสุไลมาน  อาแวกาจิ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนูรไลลา  บูละ โรงเรียนบ้านนิบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนัสรีกา  ยาการียา โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายรอซีดีน  มะสูละ โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  แฉะ โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอนันต์  ดอแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะนุ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอัฟนัน  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอับดุลฮากีม  ดาราแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนิรุสณา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงต่วนมัสรียา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงซอฟียะห์  เจ๊ะเฮง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอัซวาด  บราเฮง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมูรณี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนิมูหัมมัดซาฟูดิน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนิดาตี  นิสายู โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนิรุสมี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอัสมะห์  หะยีนาแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงมินณา  อีอาซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนุรฮัยฟา  นุยอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนิไฟรุส  นิดามะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฮาบีบี  สะมะแอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกาซีมะห์  สาเมาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  สือแต โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนุรอัยดา  เจ๊ะแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มีนา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะห์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนุรซูฮาดา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายฟาฮามี  เวาะหลง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนูซีฟะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายยุสรี  นิบง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายบูคอรี  บากา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายนูร  มะวี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุไลนี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนูรอามานี  วาจิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงซอลีฮัต  ซาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายมูฮัมหมัดฟายรุส  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
121 นางสาวพาดีละห์  ดอนิแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวรอฮานา  บอสู โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงฮัสมีนา  ยูนุ๊ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายสุลัยมาน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายมูฮัมหมัดสะลาม  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงมัสลิซาวาตี  รอมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนูรฮาวาตี  สุหลง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนูรอามาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงนูรอัสลีนา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงบิสมี  ฮูลูดอฆอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวอัสมารา  หะสีแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอุษณี  ปาเซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายมูฮัมหมัดเซาฟัรร์  มะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงซูไรดา  เลาะแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฟิตรีซาอาดะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวัลย์ณีสา  เฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอุมมุรอัยมาน  ยายา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายมุสตากิม  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอานัส  วรรณาการ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนูรอาดียา  เจ๊ะดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฟิรดาว  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนูรฮาฟีกีณ  บูโย๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนูรอีมาน  จิใจ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  อาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอาอีด๊ะ  ฮูลูดอฆอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอินอาม  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงบิสมี  เปาะแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอัสมาวาตี  เม็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงฮาดีบะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมุมินะห์  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงฮูซนา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงมุคไอร์ดา  มาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอาหามัดไอมัน  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบูงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอูลฟะห์  ยานยา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายฟากิห์  อาแวกาจิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายมูฮัมมัดรอฮมัต  อุเปาะหะยี โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงฆอซียะห์  ดอลอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนูรฮาฟาวาตี  ดอหะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกัลมาณี  อารงค์ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนูรไฮฟาร์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงซูฮัยตา  มะแซ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอัสมะ  เปาะเยาะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวสุนิดา  ตาเยะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวอาบีบะห์  โต๊ะดูกอง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวอัสวาตี  มะอีลา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวนูรฮารีดา  สตอปา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนูรีดา  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงซูรายนี  ดอนิแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอัลอิลดา  สาและ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนูรอัยนา  มูฮัมหมัดนูร โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนูรยีร์ฮัน  ดิงมะนอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอัฟฟาน  อียง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฮารีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงุรุสดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงยุสรอ  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุกัลญา  เย๊ะมูเร๊ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงยัสมีน  ตาปู โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงฮามีมี  กะนิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนัซรูนา  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนาดียะห์  ซารีแปเร๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฮัรวาณี  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอาริสรา  ฮิเล โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอาสมีนี  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงซากีน๊ะ  ซีนา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอัสมีณีย์  ดอฆอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรุซัยนีย์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐกฤษตา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัดร่อน 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงยุพาพร  คงเจริญ โรงเรียนวัดร่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกูอิรฟาน  ลอเซง โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายดาณีญัล  สมะแอ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนาซูฮา  ตีงี โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนุรอาซัม  มามะ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอัลกอฮัรห์  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  หะแวเต๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายอับดุลฆอฟิธ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายอรีฟ  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนูรฮูดา  บินดอหับ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัสมาวาตี  ยูนุ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฮายานี  อาแว โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนัซรี  พูลา โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายฟิรกอญ์ร  หะมะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงฟาฎีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านลูโบะบาตู 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงโนรอานีฮา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบะบาตู 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนูซีรา  เปาะจิ โรงเรียนบ้านลูโบะบาตู 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  มาหะมะ โรงเรียนบ้านลูโบะบาตู 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงโนรอานีฟา  ตาเละ โรงเรียนบ้านลูโบะบาตู 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนูรอัยดา  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายอามีร  แวมิง โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายบัดรุดดีน  ชา โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงฟารีฮา  มะเร๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนูรอาดีละห์  อิซอ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงซูลัยลา  บาโด โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  แวมิง โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิคซ์  มะลี โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนูรฟาซา  รอนิง โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงโซเฟีย  กายียุ โรงเรียนบาโงสะโต 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอาลีฟ  วาจิ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอามูนา  ซีดิ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายอิรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงซอลีฮา  มะแซกูเบ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนูรอายดา  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงซูฮา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมายซูวารี  มาเสาะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอับดุลการีม  หามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงซาลียา  สะอิ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายอัมรูน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงคอรีอะห์  อาแวแย๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายริฟฮาน  ลี โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายมูฮำมัดอาฟิก  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายเจ๊ะซุรฟัน  กาโบะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอานีฟ  ต่วนบูละ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอามานีย์  ซีนา โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายซูฟีรอน  ฮะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอับดุลเลาะห์  สาแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอัมมาร  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนูรอิฮซานี  มะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอาทิตย์กา  แลรอซา โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงซูรียาณี  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะสาอิ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอินทธิฟฏา  หะยีมะดีเยา๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรูซีลา  ยาแรสางะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนูรฮานีย์  วาเด็ง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวันซาฟีนี  แวนามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงมุสตากีม  มะมิง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายมะไฟซู  มาหะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสูฟีรัม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอาซนะห์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนูรซอบะห์  ดาแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงโซไฮฟาร์  หะยีเงาะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนายีฮะห์  มะสาแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอีลาฟัต  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงซารูฮา  เปาะดิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายอัสฮา  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายมุมิน  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอานิสรา  บาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนูรอาลียา  ตาบารู โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายวันมูหะมัดโซฟี  หะแว โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  บินดือเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนูรไอนา  สาแลแม โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสาลีมี  มะตาย โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมีละห์  อาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอัฟนี  มะมิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงซูไฮนี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอาซลี  บากา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนาซีเราะห์  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนาตาซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอารวา  บือซา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดอแม็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลิฟ  หะรงค์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายฟัตฮุลบัตรี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงมาลินี  อารง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงโซเฟียร์  เจะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุกรียะห์  บาโด โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายซาฆอวี  สะรีบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายมามะซาฟาวี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงบัลกีซ  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮาม  มีนา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอามีรู  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลอามีน  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงซัลซาบิล  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสุบฮาน  หะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนัสริน  มะแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงซูมัยยะห์  สามะแอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอัสมะ  มายิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายซุบกี  สุดิน โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอานิษ  ลอมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฮัสฟาตินณ์  เจ๊ะแซ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอนิณี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนิอัซรอฟ  ปิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  การี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายมูดาซีร  บีรู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวีรดาน  หะยีหมัด โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนูรูลอิบตีซัน  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  มูซอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนูรไอลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนัซริน  แต โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายมุสตอฟา  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายซุลกิฟลี  สาและ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายมูฮำหมัดซูฟียัน  ตาเยะ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายฮาฟิส  สะอะ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงไออุซณา  มะหะมะ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอาร์ฟีลา  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนิซาฟีกะห์  แม โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุวรรณา  หามะ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอิบตีซาม  บูละ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายอิกรอม  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนารีนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงรุสมาเดีย  ดาแด โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายบาดา  เตบาซอ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอัซวาณี  การินทอง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนูรอัยมี  สาเหาะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงมัยดา  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอาตีกะห์  อาแว โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนัสซูวา  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนัจวาฟาตอนะห์  เฮงปียา โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีม  บูยา โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนูรอัตฟาล  มือลี โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนัสรินทร์  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านริแง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายมุสตากีม  บองอแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงซูลัยฮา  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงนาดียา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอรยา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายฮาฟีซู  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายอัฟวัน  บาโด โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงมุหซีนีน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงลุฏฟียา  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนุรดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงซูไรนี  วาหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สามะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอนัส  สามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงโซเฟีย  ดือมาลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงโซฟียา  เจ๊ะเหง๊าะ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอัยนาฟาซีรา  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนูรอัยนุง  ดอคอ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอาซีลา  หะยีสาและ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนูรไอนี  สาแมง โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงฮาลีเมาะ  ยะโก๊ะ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายมูฮำหมัดเซาฟี  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงนาดูวา  บุญชู โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายนิยาลาณี  บุญชู โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงมากลือซง  ขอเดร์ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายมุสตากืม  อาแซ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอัลวาณี  กะมิง โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงซัซวานา  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกูอารียา  มิงแมง โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงดีนา  อีซอ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงซุลฟา  วาเย๊ะ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงยาวียะห์  สาและ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนูรอาซีลา  หาเก็ง โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนูรบิสมี  หามิ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  ปิ โรงเรียนผดุงมาตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายซูลกิฟลี  หะยีรอเซะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายอิรฟาน  สาเมาะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงนาซูวาณีย์  มูดอ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนูรอ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  สาหะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรู  ปูเตะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอิบรอฮิม  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายมาลิกุลมุลกี  ภักดี โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสาฮีดา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงตัสนีม  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายซูกิฟลี  อุมา โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอัสมาอ์  ปะจู โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายอารีฟีน  เจะบาราเฮง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนูรีดา  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงซาฟีนี  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายฟิรฮัน  เจะแต โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงมาลีตา  กาเจ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงฮาซมะ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายอาลิฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสีตีปาตีเม๊าะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงโนรอาซีรา  แมเราะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอรสา  ศรีกฤษ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นายรีดูวัณ  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวฮาฟีณี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุริยานี  ปูเตะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอักลีมา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวการีมา  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวฮัซวานี  วานอ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงซาปียะห์  กาเจ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนูรฟัดลีนา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงฟาตอนะห์  เจะแต โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนาซิล  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอัสรีมา  มะวิง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอาซีซะห์  ลือแมะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอามีเนาะ  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงตัสนีม  มะตาเฮ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนุรมาลีซา  ตูแวลอนิ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสีตีฟาซีละห์  มะตาฮา โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงตัสนีม  สาแม โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอาซิฟ  มูซอ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายซอลีฮีน  มะดือเระ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฟัยรูซ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงฟัรฮะห์  เจ๊ะปิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอูลฟะฮ์  มิงยีนา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายมูฮัมมัดไซฟู  กูโน โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายชายมูฮัมหมัดดิลมี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงฮาซานะห์  ยามา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอิดรีส  บากา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายอาคิวาส  ฮะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอารีฟะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายฆอยรู  สาแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะฮามะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายฟุรกอน  สือแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายอัลนิส  อาแว โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงบัสกิส  กูโน โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายอามารนีซา  ซาฮารูน โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายต่วนฟัตหูล  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอารีนา  วี โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงฮาซูรา  สาและ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  แมเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายมูฮำมัดนาซรี  เจ๊ะปิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงมูรอายู  มะแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายบูรฮานุดดีน  มีดิง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสีตีนูรอิสมาวาตี  เปาะจิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายยูลกีปลี  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายฟากีห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนูรมี  อาแว โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมารีสา  สอเฮาะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงซารีนา  บาโง๊ะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนิฮัสนียะห์  ปะดอ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุไฮนี  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงซาฟีกา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนูรไอนี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงบีสมี  ดือราแม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอนัส  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟูล  สุหลง โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนูรฟาเต็นอลียา  กุเวกามา โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนูซูลา  หามะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  ฮะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงแวนูรฮานีซา  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายอัฏฮา  ยะผา โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอัสม๊ะ  ฮะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฎอล  อามะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟูเลาะห์  เล๊ะนุ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงซัลวา  ลีแงตายี โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน  เต็ง โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอาซีเราะฮฺ์  นิยมรัฐ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอับดุลเล๊าะ  สะปากอ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนูรฟาราเดีย  สะอุ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนูรอารีฟาห์  หะยีมะเด็ง โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุชัญนิสา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงฮาซีรา  แมเราะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงโนรไอนนยามีละห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงดาเนียร์  แวมายิ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอลิษา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงนูรีกา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนูรอินซานา  ตาปู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงอารุนี  สะนิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงอัสวาณี  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอารีนา  คาเดร์ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงอัลยานา  สะนิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงฮูสณี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงนูรอัยน์  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายอาซูวัน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายมูฮัมหมัดยุสรี  ลีมิง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชุลีพร  มามะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงฟัจรียะห์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 นายฟิรมาน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวนูรีอาน  อาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายนัสรี  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวอัสรีณา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายอามัน  มะทิเกาปะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนูรอาซีกีม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอัสลีซา  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอิฎกรณ์  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายมูฮำหมัดไฟซอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอัชมี  สะตาปอ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงซาฮีดา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอานีตา  อาซามิง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายลุกมัน  ดอนิแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนาตือเราะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอัซยาน  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนูรดินี  ดอแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงโนรไลลา  แวยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนูรซาบารีนา  เจะแต โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงซูอาฎ  มูฮำมะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะอาบู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงซูลฟา  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงรุสณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมุสลีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงดาเนียร์  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอาวาติฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอาหมัด  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนูรีดา  หินนะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอาฟาน  สาอะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงฮุสนา  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอานัส  ตง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายอิลเลียส  สะแปอิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงรุสนานิง  มูซอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงฮูรูลอัยซาร์  บินยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงโซฟียะห์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายมาฮามะไฟซอล  สูหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงนูรฟาฮูดา  ยูมะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงนูรไอนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายซุฟยูดดิน  อาแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายนัสรู  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายฟิรเดาส์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟนัน  ซาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายมาราฟี  มะแซสะอิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนูรอัยฟา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงซาเฟีย  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงนูรูอักมาล  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
547 นางสาวนูรนายีฮะห์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวนูฮานีซัน  แวหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงบิสมี  มิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายอิบรอเฮม  อาบูกือลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอับดุลอาลิฟ  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายฟิกรี  แมเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงโนรไอนานี  ยูโซ๊ะเปาะจิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอันดา  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนูรอิลฟา  เจ๊ะเกาะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงฟัรฮานัส  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอัสฟัดดีน  ตาเฮ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงบิสมี  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชญานินทร์  คล้ายอุดม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงฟิตเราะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนูรีสาบัญดี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกุลซ่อฟา  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุไรนา  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนุรอาดีลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายซาฮีดัน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนาดีลา  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอลิสรา  คล้ายอุดม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอารีนี  โต๊ะแซะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนูรบารียะห์  แมเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนูรีตา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนูรนีสรีณ์  เบ็ญรอฮฺมาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายมูฮำมัดซูคอยรี  อาบ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายมูฮัมหมัดซูรฮัน  ดอสะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงนูรูลอัสม๊ะ  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายฮัมมาฎ  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  ดุเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงฮานีสะฮ์  สะนิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายอัมรินทร์  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายฮูไซนี  อูมา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงคอดีญะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงซูฮูรา  ซาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงฏิฟลาณี  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงซูเอลา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนุรซาฮีรา  สาอิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงมีรวานา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายอับดุลรอกิบ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายมูฮำหมัดตอฮา  อุมา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงฟัดลีนีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอาวานี  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพาดีละห์  บินดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงฮาลีมะห์  สูเด็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงซะวานี  วาจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงนูรเดียนา  สือแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายอับดุลเลาะ  เปาะจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฐรีตา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  สาแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายอนัส  อาแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายฮาฟีซุดดีน  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงแวนาซลา  กือมิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอัสมะ  มะลือซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายอิกรอม  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายอับดุลฟาตะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอัลวานี  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงซาฮีดา  บากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายมูฮำหมัดอัรซัด  ดะเซ็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอานิส  สาแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงซูไฮนี  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนุรฮาซีกีน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงฟารียา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายมูฮำหมัดซอและ  สาแลแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เต๊ะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงนอซากีรา  มะรอปิ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายนิมูฮัมหมัดรุสยอ  นิแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สือแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงฐิติกานต์  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายยุฆอยรี  มามะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงไซตง  เฮง โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนูรีฮัน  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสัลมี  หะมะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงต่วนฮาดีบ๊ะ  กูโน โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนาซีฮะห์  ดอแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนูรอินตันซูฮาดา  หะมะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอัสก่อลานีย์  สาและ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงโรสลินดา  เวาะงอย โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงโนรฟาตีนา  สาแล๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงเจ๊ะนูรูลฟาซีฮัน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนูรอีมาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงฟัตมี  เจ๊ะอูมา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายรอกิฟ  สาแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายมูฮัมหมัดดานียาล  มามะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มาน๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงแวอาตีกะห์  เจ๊ะมิ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงโนรฟาตีฮะฆื  ต่วนดาโอ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงแวรอปีอะ  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาน๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงซารีฟะห์  มะแซ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฟิตรียะห์  มะแซ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงไซนับ  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอาอีด๊ะ  เจ๊ะแน โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงฮามีดะห์  อาบาส โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงซูสานา  มะแซ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  บากา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนุรไอนิง  กาหลง โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงซัลวาณี  ดอฮะ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอามีเน๊าะ  อุมา โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอุมมิลอรัฟะห์  วาจิ โรงเรียนราชประสงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายอัสวัน  บินกูโน โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายมุสตากีม  หะมะตีเม๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงฟารีดา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงยูไรมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  เจ๊ะดะห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายมูบัซซีร  กอเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงนูรอัซรีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงอาซีละห์  ปูเตะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายอับดุลเราะมัน  มะโซะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายมูหัมหมัดอาซาน  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ต่วนดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวิดาวัลย์  หะแว โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงซัลวา  หะยีสือนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  สุหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงซาญามี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนูรูลอิสลามี  อูมา โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายนิฟารูกี  ต่วนสะแลแม โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายตูแวบาฮรี  ต่วนบือซา โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณัจมีญ์  ดือราแม โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายมูฮำหมัดลุฏฟี  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  เจ๊ะมิ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงซูไวบะห์  บินหะ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงซูไวซะห์  บินหะ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายมูฮัมมัดซัมซู  สามะ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนิฆูฎอรี  ขอเด โรงเรียนบ้านตะโล๊ะ 1 ป.5 วิทย์ประถม