รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แดงแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภัทรวัต  ภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผลดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสูติศุกร์  วิชาศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันทะสี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเบญจพร  สิทธิโชติ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พานิชวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธิดาพร  คำเห็น โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปรินดา  ลอดคูบอน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายวิลาสินี  วนาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายภัทรธนเทพ  แก่นการ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฐปนนันท์  ประสานดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรินรดา  ศรีตะวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศุภัคศิลป์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอารยา  เย็นเสมอ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงเจนจิรา  ว่องสาริกา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปริณดา  เวทนา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณิชกมล  ชาวพิจิตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพรรณิภา  วินิชบำรุง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงํัธัญสิริ  ครองยุทธ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิราภรณ์  กุลเพชรคติธร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสุชานันท์  สีโยมา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธนัชพร  สุภากร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายกิตติพศ  ทองบุราณ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอรวรรณ  อรรคคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์ขาว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายณัฏฐพงศ์  วีระทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศศิธร  ยาพลัง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงมนพร  อ่อนละมุน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเกริดา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอชิตพล  บุญชื่น โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงลฬินทร์กานต์  วรรคสังข์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชลดา  สมดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์สาราช โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวิชชากร  จิตจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายสิริศักดิ์  ปัดถากุลโย โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภารดร  พันธุมาศ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตลอดไธสง โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเมธาวิวัฒน์  นาสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายประกฤษฏิ์  ชาคริเวช โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจิราวรรณ  เถาทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุชารักษ์  โอชา โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงมาริสา  แสวสัน โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำคง โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายสันติ  ปานเหลา โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงบุษบา  แสงสัน โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธีรเดช  ชูศรีวาสน์ โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปนัดดา  โมฬา โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปนัดดา  วรรณประภา โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวิลาสินี  โคตรหา โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนันฑิตา  แฟงเพชร โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิราภรณ์  แหล่จันทร์ โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนาตยา  คำแหง โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายเนติธร  กันยามา โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอาภรณ์  ไชยคำ โรงเรียนบ้านบัวเทียม 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุภาพร  สุดขันธ์ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนิชรัตน์  บัวสอาด โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามกระโทก โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายรุ่งอนันต์  นาหล่ง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปนัดดา  แสวงศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิราพร  ภูติยา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ลูกอินทร์ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพชรกมล  พุ้ยน้อย โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจินดารัตน์  โกศา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุชอนงค์ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวลัยพร  สีเข้ม โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทาโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกมลทิพย์  พุ่มพฤกษา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธานี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุธาสินี  ทาโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสิทธิศักดิ์ดา  บุญสุข โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปารมี  สุวรักษ์ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์ธาตุทอง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พงษ์สุนทร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอารียา  คุณโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐพล  บัวศรี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพีระพัฒน์  ครุฑสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอัจชราวดี  รัตนศรี โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเกษกนก  อุไรรักษ์ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจิรนันท์  พรมเสน โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธิติกานต์  ศรีมลฑาทอง โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เลขตราสาร โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวรรณิศา  แสงคำ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายฆณัฐศักดิ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุษบิน โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอริสรา  สิมพันธ์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปวริศา  สินเทาว์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนิลินนิภา  สมสมัย โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุษบิน โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สีมาวัน โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวิมุติ  จุลวิถี โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสุพจน์  อาสานอก โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภามา โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศิริศักดิ์  สิมพันธ์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วจันทร์เถิน โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรียา โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงดวงกมล  ทองริต โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงหทัยกานต์  โภคทรัพย์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงฉัตรวิไล  อัปกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเมธาพร  นามเจริญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงญาริณฎา  สาคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธนนันท์  บุดสีนนท์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงประภาพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธนพงศ์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัชชา  ลาทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิชญาภา  ธานี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชลธิชา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุภาวรรณ  แสงขาว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธัญกร  แก้วทุมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนาชัย  ประการะพัง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกรชนก  ทองแจ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายจักรภพ  บุตรสีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัชวดี  พลเขตต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนริศรา  ศรียา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรรณภา  แก่นธาตุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงบัญฑิตา  ถาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวันวิสา  พลสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกาญจนา  แสนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวปณิตา  ยืนยาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวพรพรรณ  จันทร์แรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวรพร  พันธุมา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  รอดคำทุย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธิติมา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายสุรธัช  บุญสาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพันธ์พงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรรณภา  วิชาหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจุฬานันท์  แก้วสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงชาลิสา  ดาน้ำคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนุชยดา  สาขา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงนิภาพร  ชุมมา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงดวงกมล  ไขยงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เลิศผล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจิราภา  มิ่งขวัญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกุลญดา  แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพาวัตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงมัณฑนา  ปริหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงยลลดา  ศิริบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพรไพลิน  พรมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปวีณา  บุญเจือ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปัณนพร  บุญชิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิริกานดา  สุพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทคู่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเพ็ญนภา  นุริตะมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพงศกร  รักษ์กระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปาริชาติ  มีราช โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งพักตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิริธัญญา  เวชกามา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเบญญาภา  มหานิล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวันวิสา  ทองแดง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมณฑิตา  เรือนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจรินทร์ธร  หัวคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปัญญานุช  นุปะทุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอดิศร  แนบชิด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพฤฒิชัย  โอสถ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกฤติกา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกฤติมา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนวัฒน์  ชมภูประเภท โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายทรงพร  พัฒนศิริ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายณัฐพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายอินทนนท์  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกุลณัฐ  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชุภาดา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนุชจรี  วิไลลา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปิยามาศ  สีดา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนคำแหง โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์  เกษคันทา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธนโชติ  วงศ์พุทธะ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายพีระเดช  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายกิตติภูมิ  สุขอ้วน โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายสุเมธ  เต็งเรียะ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเกศดา  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำใส โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงฐิติมา  รัชวงศ์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปริตา  งาสุ้ย โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวาสนา  ทองแท่น โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายอภิรัฐ  พลภักดิ์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธีระชัย  ไลนัน โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายปวิตร  สุพรม โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐพงษ์  สองวงศ์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายสิทธิเดช  คำน้อย โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงจินดาพร  คำใส โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตังนู โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวศิริกานต์  ทาดาวงษา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวสไบทิพย์  เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวพัณณิตา  ไชโยธา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายจักรภัทร  มีศรี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีรักษ์สัตย์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐภัทร  สกุลปลอด โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอรรถชัย  พรมลาย โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายธนากร  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐภูมิ  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอภิสิทธิ์  อังฉกรรณ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายชิณวัตร  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายธีรภัทร  งามพักตร์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมเกษ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอภิขณา  โสดาลาด โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปิยธิดา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปริยากร  โคกโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอรุณรัตน์  คำโฮม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนริศรา  หอมทอง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายจตุรภัทร  ภูพวง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปวีณา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณิศวรา  คำโฮม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงศิริกัญญา  หงษาวัน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกวินนาฎ  แพงสิน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงภาลุณี  บุตรน้อย โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายธิรสิทธิ์  คัดสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายนันทกร  โงนเงิน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายบารมี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิถิระบุตร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายพงศภัก  สกุลศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายชลธิศ  กุลพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธัญจิรา  อาธิโคตร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐภูมิ  บุญปก โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกชกร  แก่นลา โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายนิลทกร  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายมนัสชัย  ปัตถาพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายอนุศักดิ์  ไชยจักร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายอภิวัฒน์  อาธิโคตร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สว่าง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายเกียรติบดินทร์  แก้วพิกุล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันดารัตน์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปภาวรินท์  เกษอุดม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชลธาร  บุญส่ง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์สว่าง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุมาลี  เจริญสิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสิริวากร  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกนิษฐา  แก๊สสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอภิสิทธิ์  ธันวิมา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายชญานัน  สุทนัง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายชัยธวัช  สัตโต โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
261 นายปริวัฒน์  หลังคา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกีรติกา  อธิพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพรชิตา  คำเม็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงมาริสา  สุทนัง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงวารุณี  คำเม็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงน้ำทิพย์  พาตาโส โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายเกริกไกร  กิ่งแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงนันท์นลิน  พลเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุลา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจักรินทร์  นวลคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีรภัทร  สุขันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวันชัย  ยารินันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวันดี  เฉิดไธสง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนายศ  เสียงดี โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอัญชุลี  ใต้โพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีธวัช โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กุลมุล โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศลิษา  วิลานันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุธีมา  ระถิกา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกิตติกา  กิ่งแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปภาวดี  กินรี โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุกัญญา  มะศรีหา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พงษ์ประสพ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอนันทราช  พลเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสิริกร  วิลามาศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายคามิน  สายราช โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ดวงบุปผา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุวนันท์  พันละออง โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพูลศักดิ์  คำสอน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเมวดี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนันทศิริ  สิมณี โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปนัดดา  จัตุปะ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงแพรวา  ศรีษะ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพิยะดา  จูมครอง โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายเจษฎา  รัตนา โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัฏร์นรี  อัตะพงษ์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญตั้ง โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายสุดที่รัก  พันชาลี โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธนากร  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายสุภนัย  วิสาพรม โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงประภาวัลย์  วงศ์ทองนิล โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกมลกานต์  ดารารัก โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรัญญา  บุญโสภา โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนริสรา  สุวรรณา โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเตชินท์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุนิตา  พูลอ่อน โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณภัทร  พันธ์เครือ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวรากร  บัวโรย โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภัทธิดา  พุฒพิมพ์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงรัตติกา  จันโต โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนาฏนารี  คำสีสุข โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธันย์ชนก  ไพศูนย์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภาคิน  ภูษา โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอภินันท์  สมมาคูณ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปภานิน  บุญพวง โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ทองดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ไสล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปิยดา  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงราตรี  นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงศรุตา  ขุนอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายดนุพร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายรัฐภาค  ยอดเกิด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวุฒิเดช  สุขผดุง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายฤทธิชา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายฤทธิพล  สรสา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายประวิทย์  บุตรไพร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกัลยา  ปะปาลี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงจันทร์นิภา  รัตนาม โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงจิราพร  บุญคำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเชิญพร  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัฐธิชา  มารศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัชชา  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปาริตา  วิลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณฐินี  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสาริณี  สีมาชัย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสาวิตรี  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพิศมัย  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภิญโญ  ศรีบุบผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายชัยสมนึก  บรรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพงษ์ศธร  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพีรวัฒน์  วงค์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวุฒิศักดิ์  สีมา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายสวรรค์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสามารถ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายกิตติธัช  พันธ์เสถียร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายสิรดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอธิศ  มงคลกาล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกิตตินันท์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอมรพล  คำมีภา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายดนัย  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธนภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธิตินันท์  แสนพล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธัญชนก  วิลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปรเมศ  โคตรบุปผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนฤมล  คำแพง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพิตตินันท์  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงประภาพร  มาลัยลอย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภัธนศักดิ์  พาคำวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายสารินทร์  วงค์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวรันธร  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอชิตพล  ขันคำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โสระสาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนโยธี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงดาวเรือง  บรรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอสมาภรณ์  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงยุภาวี  สรจักร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอักษราภัค  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสำรอง  พรมกา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงอุษา  เลาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอัญญานี  วงศ์มาลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกัลยา  คำเคนบ้ง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พึ่งไทย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนฤมล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงประกายดาว  เผนศิริ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงมะลิสา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมวิชัย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงรุ่งระวี  พรมวิชัย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอรัญญา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงต้นข้าว  ปุริโน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงแพรนวล  มาอ่อน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมาติกา  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงยวิษฐา  คำเม็ก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวิภาดา  พระทำโล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมกา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมีรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงยศวรรณ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายธีรพงษ์  ผาโท โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายกิตติธร  ภูแสน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายพีรพัฒน์  พรานไพร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพงษ์นที  กุลณะนงค์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจามรี  เทนโสภา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงวิลัยพร  วงษ์คำ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพรณรัตน์  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกุลธิดา  แสนบัวคำ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายธีรไนย  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุธิดา  ตุละโก โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายคูณ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนันทฉัตร  โคตรจิตร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงมรัชญา  จันทะศรี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐชา  เอมถมยา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงทอง โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โสพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงสิริมาวัณ  ดานชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสุภาวิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝางคำ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงประภาภรณ์  ตุละโก โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงยุภาพร  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอรทัย  บุญสาลี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอนิวัตติ์  คำผัน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวิสุดา  สรจักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุดารัตน์  สรจักร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพลอยจิรา  มหาโยธี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสุภาวิดา  คุริโน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิชญา  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธนาดูล  ศรีอักษร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุพิตา  พิลาแหวน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งธรรม โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนวมินทร์  วรรณโส โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสาธร  ดวงคำ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรมหอม โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวรรณิภา  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญพิมล  คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวันอาสาฬห์  อุดรพูล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเจตน์  คันธะเนตร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนพล  ระทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวานิช  ยะราช โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงจินตภา  จักรนารายณ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรรณิภา  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอภิชญา  เสนานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอริสรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรปรียา  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวีระพงศ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวุฒินันท์  กุลณะนงค์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวัชรศักดิ์  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกิ่งนภา  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรัชยา  สุรทัตโชค โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จำปาจูม โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกันตา  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชมพูนุช  เครือบุตร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพรพิมล  ทองนาที โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวินัดดา  ปริตัง โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวรรณิกา  กุลสะโก โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงศิริญญา  ทัดสี โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัชรพร  กาศรี โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงทิฆัมพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวินิทรา  ต้นเกษ โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวริษา  ศรีเล็ก โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์โกสุม โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านคำบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายประกรณ์  ไทยกุล โรงเรียนบ้านหัวแข้ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี โรงเรียนบ้านหัวแข้ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงภัทรวดี  ทาเคลือบ โรงเรียนบ้านหัวแข้ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนันธิยา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหัวแข้ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายธนกิจ  สุกรา โรงเรียนบ้านหัวแข้ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงวิชุฎาภรณ์  มนึกคา โรงเรียนบ้านหัวแข้ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนันธยาพร  สีแหล้ โรงเรียนบ้านหัวแข้ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิรภิญญา  สาระศิลป โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สีแสด โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงรำไพ  ศาสตราชัย โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายสุรนันท์  ยืนมั่น โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงบุษญารัตน์  สุโยธา โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุจดีแก้ว โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอารดา  ยะราช โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงประวีณา  โคตรคันธา โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงปาริชาต  พรมมุณี โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสุภัสสรา  ร่วมเชื้อ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสิดาพร  แย้มพุฒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนิภาภรณ์  การัตน์ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอรไพิน  จันทร์มนตรี โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพันธิตรา  พันคำ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายชินณวัตร  จันทำ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงประวีณมัย  บุปผาวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายสลิลทิพย์  พิมสร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 คณิตประถม
495 นางสาวณัฏฐนิชา  จันดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสุวนันท์  ขันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงมณีภรณื  บุญครอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายนัฐพงศ์  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงบุญศิตา  ขันคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงจันทิมา  แวงอินตา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุพัตารา  คำลุน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณันธิชา  หอมกลิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายบุญบารมี  บัวใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภูฤทธี์  ครองบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์งาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณัฐชัย  นุสนธิ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายเจษฎา  พรบุญมี โรงเรียนบ้านบก 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายจิรวัชร  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายกล้าสกุล  บุญชิต โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม โรงเรียนบ้านบก 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทศรี โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุจิตรา  คำแดง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปิยวรรณ  ลครศรี โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุภาวดี  มีแสง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุพรัตน์  ดอกพุฒ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศิริราช  พรานไพร โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงจีรนันท์  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายกฤตบุญ  สาโล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายกชกานต์  สาโหมด โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายมงคล  ศรีปัตเนตร โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอรอุมา  พาพันธ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงชนัญชิดา  สาริพันธ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงประภัสสร  กิจกุล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอุบลลักษณ์  วงนะรา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธีรดา  แสงศรี โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวาสนา  พูลไชย โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกิตติยาพร  จรมา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงนภาพร  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คำแดง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญทา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปวิชญา  พรมสุวรรณ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพรสินี  เสนาคุณ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจกุล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์พักตร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงศดาพร  ตุ้มทอง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงชุติมา  เสนาคุณ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายปิติเวช  ภูติยา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายทัศน์พล  พันธ์ทน โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายตะวัน  ปราบพล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอนุชา  นุสนธ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายอภินันท์  ศรีพรม โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายเตชภณ  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสมัชญ์  ดับพันพิศ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายณัฐพนธ์  จันทะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอนุภัทร  หงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายวีรพงษ์  สรจักร โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นุสนธิ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธวัชชัย  แย้มยิ้ม โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนวิชญ์  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายณรงค์เดช  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายนครินทร์  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงจันทร์นภา  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงรำไพ  ไทยอินทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงมะลิวัลย์  วงษาเคน โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงนภาลัย  กันจะนา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุวดี  จันทรา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงมาริสา  อินทรุกขา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงฐานิตา  สาโล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงมณีรัตน์  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายอภิชาติ  แวววิเชียร โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายชัยพฤกษ์  ภาคนะถา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายกิติพงษ์  แก้วคำปราบ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายบุษกล  นุสาโล โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายสถาพร  ลครศรี โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสรสิช  จันทมาศ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธนากร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายศรายุทธ  จิตรแก้ว โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธีระศักดิ์  ขันทะโส โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายติณณภพ  อุตพันธ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงศิรินภา  พละที โรงเรียนบ้านบก 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพรไพลิน  ภูทองเงิน โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิสาร โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงดารารัตน์  ธรรมเกษ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณัฐฌา  วงศ์โสภา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงจณิสตา  จีนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงปณิตา  ทองใบ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประทุมเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวรนันท์  แสงแดง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงประภาพร  จันแสง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สืบสิมมา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงวันวิสา  มาลา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกุลปริยา  พรมทา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาคม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงรัตนากร  บุญมางำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปารวีร์  พันธ์โสรี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายชลธาร  สารเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์มาลี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายศิรสิทธิ์  อ่อนยอง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาลาสาย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกาญจนา  สารทะนง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศศิธร  โคตะนา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงเยาวเรศ  คณาธรรม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธิดารัตน์  สว่างเนตร โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายเทิดศักดิ์  แก้วพวง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกัลยา  นูรักษา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกินรี  ชมอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศิริณภา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปณยา  อุดเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐนิชา  แย้มชุมพร โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศตพร  พลหาญ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอรุโณทัย  วรรณบุตร โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงธัญสุดา  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงวิจิตรา  นิยมชาติ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงอัญชลิกา  สำเภา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกนกนิภา  สาธุวงศ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีสด โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงวิมุติ  พงษ์สุวรรณเขต โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้ววงศ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงทิชากร  วรรณการ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงฑิตธิตา  บุญโสภา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองคำตอน โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงสุมิตรา  เหลื่อมทอง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงศ์อนุชิต โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวัญญา  บุตรดาษ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอภิธิดา  บุดดีพันธ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐยา  คำแพง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนันฑิตา  คำแพง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญสุตม์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุชาวดี  ประวิง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปภัสรา  โพธิทัศน์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจักรินทร์  สลับศรี โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุกัลญา  วงษา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายนพดล  ศรีพรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายธนวันต์  สายสมบัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายบูรณ์พิภพ  โคตถา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายวิทยา  เดชอนันต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายปุณยวีย์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพรนพิน  นันโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายวรพล  พันธัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มีชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงปาลิตา  สายรัตน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายสิทธิกร  ยอดแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงจิราวรรณ  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายภาณุพงศ์  ประจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายนฤสรณ์  รจนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวิจิตรา  สายเนตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงสุภัสสร  ค่ำบุญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงน้ำมนต์  โชติรัตน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสุภัสสา  พิษเพ็ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายณวัฒน์  สิงหาธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพิริสา  สงวนศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายณัฐวิธาน  พูลพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญชนะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงสมคิด  พนม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเพชร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงนัฐนิชลาวัลย์  ปัญญาพอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายสุเมฆ  อัศดร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายชญานนท์  ปนทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายนพรุฒน์  คำอดุลย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงชลณชา  สีทน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายภีรภัฏฐ์  พงษ์อนันต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายวรุชาติ  พรมนาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงชุติมน  ช่วยรักษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายภาสพงศ์  คุณโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงศยามล  ประทุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายสุธินันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงทักษวดี  บุญละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงสุปรียา  ประทุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายวรวิทย์  คันธา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงแพรวพราว  สัทนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปนัดดา  มะลิภา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงนฤมล  จุลานันท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายกิตติพงษ์  ดอนกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงกมลชนก  คิดสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายภานุพงศ์  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายยศวงศ์  บุญทศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงทักษพร  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ภาคะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์สมศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายยศพล  ภูติยา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายจิรายุ  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีพุฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงศศิวรรณ  โนนจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกาญจนา  สิทธิสวนจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายประวิทย์  สิงหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธิติพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงสุดาพร  แฝงระโคก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายภูริวัฒน์  กันพนม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปวีณา  พันภูงา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธนิตษา  พาเมือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายเดชมงคล  จันทร์ดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายชาญชัย  บุญสร้อย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายมงคลชัย  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงพิยดา  พัฒนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์จิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงใบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงเอมอร  สิงห์อ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงชุลีพร  ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แวววงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงขวัญนภา  รจนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายจักริน  ฤทธิมาตย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภัทรภูมิ  โคตะโย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอัครวินท์  เพียรทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายอัครินทร์  เพียรทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธินัฏดา  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปวรวรรณ  ผลรักษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายชิษณุพงษ์  สายธิไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพิมพ์พร  ศรีชุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงลัลนา  ขันทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอมลวรรณ  ผิวจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนาตาลี  นาดอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปฏิพล  ประทีป โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธีรภัทร  จิตจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายรัฐเขตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวายุ  วิทูล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสุพรรณษา  นนพละ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายสุรศักดิ์  มลิลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกฤษฎา  ชินลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอาทิตย์  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายโชคทวี  นุสนธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายมงคล  ศรีสุพรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายเนติภัทร  จินดา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณปภัช  โนรีรัตน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจารวี  สนธิภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจิดาภา  สนธิภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายณัฐพงษ์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนทรัพย์  สายเนตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงจุไรวรรณ  พยัคฆ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธนาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายนาคิน  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายดวงเลิศ  ยำยวน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชริด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายรัฐพงษ์  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงแองเจล์ลินา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปรีชา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธิดาพร  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายณัฐพันธ์ุ  จิระออน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายชนาธิป  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอชะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงมาลินี  วิสาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายคณาธิป  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงชลดา  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงอาภัสรา  รัตนสิทธิ์์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสงจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายพิชัยฤกษ์  พรหมดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชาลินี  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปทิตตา  คำเครือ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายทนงศักดิ์  สุตะโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนฤมล  พลแสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกันหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงชนิพร  พงษ์โภชน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอธิบดินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอนุชศรา  ดอกหอม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงลดาวัลย์  สมันชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปวีณา  หอมหวล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุธิกานต์  ทองบุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพงษ์จากร  พรหมบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายอนันต์  จันทะศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จะโลนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนงนุช  พิมพ์กิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอินทุอร  อ้วนผิว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฐณิชา  คณารัตน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศรีสุดา  สละชุ่ม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงจิรัชญา  เถาวัลย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงวิจิตรา  กล้าหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงมลฑกาญจน์  สุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ป้องคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนิภาดา  สีจุนลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์แก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายนันทกร  เกษแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงรุจิรดา  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกรรณิการ์  แย้มยิ้ม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงชญานิศ  ขือรัมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธันวรัตน์  มิ่งพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงมัณธิชา  สามศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายภาคิน  หมั่นจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธิษณาบดิศรณ์  จิตจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงรัตติภรณ์  ประทีป โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธเนศ  อุดมผล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายวีระกร  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายรุ่งเรือง  ภาลัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงจามจุรี  ขันคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงสริตา  สาทำโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงรัชนาท  สินเธาว์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายอภินัทธ์  หนักแน่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงกชกร  พะทำโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายปฏิวัติ  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจิรากาญณ์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิรัชญา  แฝงละโคก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมทานนท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยสำแดง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วจันสอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงดวงใจ  บุญเจือ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงนันทชพร  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอชิรญา  พรมจารีย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายเดชาธร  รอบโลก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโพด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สุโพภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายเจษฎา  ประทุทพิมพ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวีรภัทร  ทองจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองรอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายพิสิษฐ์  ทรัพย์อุดมโชค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มประดิษฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงภัทราพร  พรมณี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณฏฐกฤศมน  พลพัชระเสฏฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงชลลดา  กวดขัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงเจนจิรา  คูณทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกานต์ศินา  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงอารียา  เข็มราฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายจิรภัทร  สาระขันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายจักริน  บุญชิต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชุติสรา  สุขะทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงวิชญาดา  ปริวันตัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีปราชญ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกนกอร  ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายพลาธิป  ฝางคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายทวีชัย  พั่วพวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายสิรดนัยย์  สง่าศิลป์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธนทัต  วงณะลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพงศกร  โคตถา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวันฉลอง  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพงศธร  โทรพัฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายภีรมร  บรรทอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอธัญญาภรณ์  เทียบหนู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายนิตินัย  พงศ์ไพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณฐพร  บาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจหนัก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชาลิณี  กุคำจัด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายณัฎฐพล  ห่วงทิม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชลิดา  วามะกันต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงวิภาดา  แจ้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธรรรมรัตน์  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนกร  ศรีอภัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายสุรธัช  วิโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพัชรานันท์  เมืองวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายกฤษฎา  กาสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปาริตา  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธีรยุทธ  ลัดดา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสมพงษ์  ชนะดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีพุฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายธนกร  อินสอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายพงศธร  แสนยะบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูนประเสริฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงมาริสา  วาศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวรัณญู  โคตรทารินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทิมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงจารรี  สายทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอภัสสรา  โมราษฎร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงธีราพร  ต้นพรหม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายวรกร  ทองสว่าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายสุรปรีชา  คุริโน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณัฐชัย  ทิมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุรัญชนา  โสภาพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกนกพร  ใยนนท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอนัญญา  ฉวี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายถิรเดช  แสงสร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายณัฐวัชร์  ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายกฤติกา  ยาดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนธรณ์  จรลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายธวัสชัย  ดวงปฏิ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพันธุ์ศักดิ์  อังคะนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม