รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนภัทร  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปิยะอังกรู  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนีรชา  สุดดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายรัชพล  สุวรรณแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภูมิชาย  คล้ายใบทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรัฎฐ์  พรรักษมณีรัฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฏฐกฤต  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปภังกร  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนภัทร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายดุลยวัต  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอิสริยา  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายราชทาน  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายอนันดา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายอนาคิน  จำนงการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐวดี  ก้อนด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธันยนันท์  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทรโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายคณพศ  ธุระอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนพันธ์พันธ์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัทรภร  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพิชญะ  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คูำยอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐวดี  ภูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัชมณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชนันธร  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวริษา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกนกพร  ทีฆะทิพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สงวนจิราพัชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงมนัสนันท์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณกัญญา  ตังคโณบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศตพร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐกฤต  เลื่องลือสิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธนัญญา  โสภามี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภคมณ  วาศวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายเปรมชนัน  คำมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพรรษกร  แสงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภาณุ  เอกวิทยาเวชนุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายศุภณัฐ  ชัยมัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายณฤทธิ์  สุภโกศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณภัทร  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวสุพล  สุขวิลัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงญาณิศา  สุขุมาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธัญชนก  เขียวใบไม้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภาวิตรา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภาณุมาศภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐวิภา  ภูกานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเบญญาภา  จารุตันติ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธัญญา  บางทราย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสิโรดม  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงทิยยการณ์  สันพนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายปราชญ์  โจทกราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปณิชา  บรรเรืองทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายพชร  พันธุ์กว้าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายนพกร  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวีรดา  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนงนภัส  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธนินท์ธร  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายรชณัฐ  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐชนน  อรุณธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายชยพล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภิรญา  นาคช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชยาภา  นินตระการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายกรวิชญ์  นามกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณิชากานต์  ฐานียการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกรธีรา  ธุศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายอิทธิกร  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอภิชญา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงฌลฎา  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวรรวิษา  หิรัญนวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายณรงค์วิทย์  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายณัฐกฤติ  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายอัษฎาวุธ  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชนิดาภา  องอาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายฐปนัท  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิมญาดา  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายชนะพล  เขียวพอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิมลพรรณ  วีระนันทาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายณภัทร  สายแวว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวิไลรัศม์  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐกรณ์  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายสุทธิการต์  แจ้งจำรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจารีรัตน์  จันทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสิรินธรารัตน์  เหม่ากระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธนัญญา  ปราชญ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศิรประภา  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอันนา  เขื่อนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภูรินทร์  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอชิรญา  อิ่มโค่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายภาณุชนพงศ์  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐกิตติ์  เคลือศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอริสรา  ธีระเสถียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายเจตวัฒน์  กวีนัฏธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายเสฏฐพงศ์  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ลลิต  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายพิทวัส  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายนนทวัชร์  มากดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวริศรา  นามมณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายวิชญะ  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพุทธมนตร์  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายพลวรรธน์  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายวริศ  มีหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธัญวรัฐม์  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมวชิรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายฐานุพงศ์  เพชรภูวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจิรัชยา  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบุณยวีร์  พรนิยมสิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอรณิชา  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพัชสุวี  เฉียวฉกรรจ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวุฒิพงษ์  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายธนกฤต  สุุทธิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายมนวรรธน์  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศิลารัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชิดชนก  แก้วคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายธฤต  มกรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายณัฐชัย  บัวสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายเปรม  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายปรัชชา  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนิศาชล  จินตนาผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวงศกร  ชัยสมร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัฎฐกมล  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายกฤษกร  กองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ตั้งลิขิตชุมมวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธมลวันต์  สายเบาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายธีรเมธ  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงฐิติกานต์  ธีวันดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปณิตา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงประภาวดี  ไหลหลั่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายเจตติพันธ์  มาพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุรางค์รักษ์  ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายยศนันท์  อัศวเมฆิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายรัฐศาสตร์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐรยา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพรรณวรท  จันทุมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายณฐนนท์  ทองงอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณภราดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายธีรดนย์  สาระดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายพัทธดนย์  พรรักษมณีรัฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐพัชร  รื่นนุสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายพงศธร  ศุภษร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุชาวดี  ยามมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายเมธัส  ผดุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนัช  จันทสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศักรินทร์  วิริยเสนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจรัญญา  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวริญาดา  สมดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัจจเวทีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเจณิสสา  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิริยากร  พรมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชญานิส์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพัชร์จิดานันท์  วสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวรพล  วริทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐกมล  เรืองศักดิ์เดชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนวรัตน์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพันธวัสส์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวณัฐ  จินตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอภิชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศุภกร  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายแอนดี้  วงศ์อิสรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอัจริยา  แสนร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภทรภรณ์  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกุลธิดา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพีรดา  หินผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปุณกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปุณณภา  วิไลหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุธีวรางค์  โคตรมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรชญา  ฐิตเรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจุทาธิป  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายทศธรรม  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเชษฐ  สมสวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอภิชญา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญญากาญจนะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกษิดิศ  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพีรภัทร  หมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปารีณา  ศิริพรพิริยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอนัญญา  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสุรชา  พิลาคงเดชากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณญาดา  แสนสี่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธัญพัฒน์  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปวิชญา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอักษราภัค  ทองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายญาณพล  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภักดี  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูริภัทร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสุรวิชญ์  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปุระชัย  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปิยากร  คชสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภาสพงศ์  วิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภาวริศ  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพุทธินันท์  วันชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธรรศกฤต  ชาญบัณฑิตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีสนาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปริญสิริ  วงศ์จริยวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศุภิสรา  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายเธียรวิชญ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกฤชณัท  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพัชรพงษ์  มิ่งไชยอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายมงคล  พันธ์เพิง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายคิริยเมขล์  สีทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพชรพล  กุฎโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายรัชย์วิบูลย์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเปรม  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจิราเจต  สุววณกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนาบดินทร์  ชำระศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเจษฎาพร  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายหริชาญชัย  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพรลภัส  วราหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายศิริศักดิ์  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศิววงศ์  ทองดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพัณณิตา  สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชนาพร  หมายดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชนสรณ์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธิดามณี  ดวงสีดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เดชภูมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วน่วม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธนัชพร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธัญชนก  คุณพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปิยธิดา  สาลีงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธนูทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณิชากร  รุ่งตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธชาดา  กนกวรรณากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพุทธรักษ์  สีลามน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปีย์วรา  บุญปก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสินี  วรสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอติกานต์  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธรรธิชา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอาภากร  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกิตติธัช  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเตโชดม  ฝุ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสิรภพ  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสิรภพ  พันธ์ผูก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณิชากร  พันธง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชนาเมธ  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์เคน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปริชญา  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพรรณรัตน์  พีระเศรษฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายป้อมเพชร  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวิมลสิริ  มาศขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพรนัชชา  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิรภิญญา  โลมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสหัสทัช  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายเบญจมิทร์  โคตรชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรภัทร์  กลางถิ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเมธัส  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงบุญรักษา  ทองผุย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพิชัยยุทธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายคุณภาช  นิพขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพันธะ  คณะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปกรณ์  ปัตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอานันท์กร  ทาโพนทัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธนวรรณ  บุตแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกรวิชญ์  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายขอบฟ้า  เหล่าอยู่คง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปัณณวัฒน์  เผ่าภูรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนลินี  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายจีรวัฒน์  บุญบัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสิทธินนท์  ไชยรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภภรกัญ  ภูมิจิโรจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงโสภิตรา  ขำทะมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศิริศุภางค์  โชคศิริวรางศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนกฤต  ลาน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศิวกร  ทองดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพานรินทร์  รัตนบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนิริศ  พงษ์พิสิฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสุนิธิ  นิ่มกิ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเอมมิลี่  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายญาณากร  ดาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปรวีย์  อิ่มโค่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนกฤต  พิมพ์สอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเจษฎา  มวลชนชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศรัณยพงษ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายคณพศ  เนวลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพุทธิฌา  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนลัทพร  เอี่ยมวชิรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชัชญา  ปิยะรัตน์มานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอัทธเมศร์  ยะโสธรศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนรภัทร  ตริยางกูรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนภัทร  ตริยางกูรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภาวิณี  จงจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรินทร  พิชญาสาธิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปัณฑา  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทรธร  แฝงยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายฉัตริน  ภูธนแสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเบญญาภา  ทีปิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธรณ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงดานิตา  ชุติเดชานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกฤตยชญ์  ภูไวน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปัณณิกา  คณะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพิชชากร  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพัชริดา  เอราวัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปุณยวีร์  แก้วเกิดมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกนกพร  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอัญชญาภา  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายเพชรศิริ  สิมานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิจิตตรา  อัศวเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธราธร  วิริยสิทธาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปุณยวีร์  โชคธนเสฏฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวิชญะ  ภาติยะศิปัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุชลธิดา  ทิวากรศศิธร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนภสร  ตระการจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตพิมลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐนัน  มิ่งไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายบุญปลื้ม  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศุภกร  สุภสร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายภัทรเดช  พัชรเกศกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนฤมล  บุษดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ประพันธ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนญาดา  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  มิ่งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรภนิต  เมฆพยัพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปาริษา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอภิสรา  จันละคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวรัทยา  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรนิษฐา  อาจนาฝาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรนัชชา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรักษิณา  จำปี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัพขวา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธรรศพงศ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนิชา  ภักตรนิกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอนันตญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกำพล  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศรุตา  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปริชญา  ทองเทือก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเวธกา  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายบัณฑูร  ต้นสุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอภิวิชญ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณภัทรสพล  เหล่าสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สวยสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงบุญยวรีย์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอุดมวิทย์  กิตติยศอานันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงญาณิศา  แก่นเกษม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายฆฤณ  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนันทิชา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอรรถพล  ชยาทิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงแพรผ้าไหม  ร่วมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสุนทราพาลี  ฤทธาพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพรชิตา  จารุกขมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธัญชนก  วิทยาประโคน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพีรพัฒน์  กาหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายภูโช  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนิฏธิตา  วงศ์วาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชุติมณฑ์  นำภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชัญชนิตา  เจริญท้าว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายจิรายุส  เกียรติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัชชา  พลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกัญญาเนตร  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวิศรุตโชติ  เพิ่มเติม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปณิสรา  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพชร์สุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสุกฤษฏิ์  โคตรบุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายคุณานนต์  บุญศรัทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายฐานวุฒิ  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงรสริน  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์แรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายนภัสกร  พุ่มหริ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายภานุพงศ์  ดาทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายกิตตินันท์  หกพันนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายณัฐสิทธิ  นามประเส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงสุธาสินี  คนกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงมงคลรัตน์  เกาะสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายภูชน  เพิงพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายพลวิชญ์  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายอภิวัฒน์  สุกใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมฆเลื่อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายพัชรพล  ประทุมแย้ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายนวพล  พิมพบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
591 นายวนิตศราพร  แสงสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงมินทิรา  สุภสร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายบวรภัค  ศรีวัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงนารถลดา  กุซัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงวรรณวิลัย  แก้วผลึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงจิณณพัต  ศักดิ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายธนกร  ชนะสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงปภัสสร  ตาบุดดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายธนบดี  จันทร์จรัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงปราย  กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงธีรนันท์  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายศิรชัย  คำทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำจันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายศิวกร  แก้วจันดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงรชยา  ปวรีย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายศิวกร  โพธิละเดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายพัสกร  คำพิภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายจิรายุ  มาร์ติน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายอภินันท์  นามแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายเอกอมร  สาระพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงบงกชรัตน์  เศิกศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงจินตกัญญา  สมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สลักเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงอนัญญา  ทองชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายเพชรแท้  นามสีอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสิรินรินทร์  มะปะโม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายจักรพันธ์  ดอกจันรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คำภารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายปิยะ  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายญาณวุฒิ  แก่นสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสฤษฏ์พงษ์  อาธิเวช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุภัสสร  นามนาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนัสถ์  หน่อแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภัทรพล  แสงโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายวสุกฤต  พิมพกัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญรังษี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอดิทัต  ตั้งยิ่งยง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธันยพร  ศรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอชิรวิชญ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายรชต  หาระชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธิดารัตน์  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวรรณธิดา  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธิญาดา  บรรเทิงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพันธิตรา  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนิธิศ  วุฒิเศลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธีธัช  บัวพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายปรเมศวร์  วงษ์สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายจิรโชติ  พรมโพธิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐชญา  เนื่องขันตี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนพสร  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศิรดา  รัตนโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายชนกนาถ  อินถา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธนภรณ์  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทรชนก  อมรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจารุจันทร์  ทองเหลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอาภาณภัสส์  พันธ์สว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศรัณยาภัทร  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงรุจิษยา  ปะติโก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงศุกลภัทร  พิมพ์หล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงญาดา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธีระวัฒนศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวริศรา  ชาญจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เอกนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณภัทร  มณีวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศมนวรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปิยธิดา  แสนโกสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเชิญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงญาณิศา  มีชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงโชษิตา  พรมสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายบุญบดินทร  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอมราวดี  กางเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงลลิตา  จันทรุทิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายกิตติพงศ์  บุญกระจ่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คะเนแน่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองอิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพชร  โกษาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสุวชัช  บุญหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนฤเบศวร์  แววศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐิกา  ร่วมรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงฐานนันนท์  นามเรืองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญชนก  บัวล้ำล้ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงจิรัชยา  แสงใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวาสิณี  จันทพัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เบ้าทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพนัสบดี  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเมธาวี  สรรศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวรชนก  โคตรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายนรากร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพงษ์พัฒน์  พิมพ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงบุญญิสา  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงมนัญชยา  โสดานาถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกมลพร  แนวจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงศิโรธร  มีผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวรินทร  บุญชารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายยศกร  คุณรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนกร  พงษ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายณรงค์ยศ  ชาญอุไร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายเปรมสกลวัฒน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐพร  พิลาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายคมน์พิสิฐ  บัวทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปิยะกมล  สุดสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงแพรไหม  กระจายสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธ์ุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอภิญญา  เต่าทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงเปมิกา  ปานเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปรียากมล  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนันทัชพร  แก่นทน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรสิตา  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พิมพ์พรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงฐิตาภา  นวลศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงฟ้าใหม่  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนิรมล  แววดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัฐพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปีทารันดร์  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  โอกาโมริสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปัมมาพร  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสุชัญญา  สานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกชกร  พรมไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกัสมา  กาฬเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงภริตา  วายโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายนพพล  นามแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปริชมน  บัวแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปาริชาติ  รากเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายณภัทร  เผ่าภูรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทศพรไพบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอังสุมาลี  เดชคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวราลักษณ์  มะลัยสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภูรินาท  จำเริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภานุพงษ์  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอุปลมณี  วนมหากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวทันยา  ดอนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกันต์ระพี  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมหิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธนกฤต  สังโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศศิกานต์  จานศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพิชัยภูษิต  ชูไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายวราเมธ  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจิรัชดา  พิศชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายศิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิชญา  เลนทำมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธรรม์  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธนกฤต  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพีรพงษ์  ทะยาราษฎร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอชิระ  เวชกามา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธัญชนก  คุณพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปานัทธ์  จันทร์เขียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายปวีณ์กร  สุนทรสถาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายศุภกฤต  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายนัทธพงศ์  ปั้นทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงศศิภัสสร  พิทักษ์เกียรติกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายศรายุทธ  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธภัทร  สกุลผอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พทาเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกรกนก  จิตรจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงลลิตา  แผ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพัชรพรรณ  นามศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงชนินาถ  แสงส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายณวีร์  อุทธสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนงนภัส  ทองล้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปัทมพร  ประทาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูจอมขำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายมงคลกิตติ์  ดวงโสมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภาณุพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงจิรณัชชา  ดวงแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฐธินันท์  วังทะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนาธร  นามโคตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายอนาวิล  บุญครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกชพร  วิชาพูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายอัศฎาวุธ  ไกรรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายบวรนันท์  บุญครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายรัชพล  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงรมิตา  วงศ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงศิรนิตนตา  ทาศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กลิ่นบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารีมูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภานตา  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงรัชนีกร  กิ่งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายชัยวัฒน์  เซ็นโซ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายฐนกร  สาระวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายจักรี  ปรัสพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุภัสสรา  เลาหะวนิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปริญญา  สวาสุด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายเดชดนัย  เจียรกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงธนัยพร  ทาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าจำปา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายวีรภัทร  พูลผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  จันทร์ทรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงสุชาดา  การุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงภาณิชา  พลอำนวย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงพิชชาพร  สีมาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงสุพรรษา  คะเนศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายจีรศักดิ์  แววศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายอนิวรรตน์  พยุงวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายกันฑ์กนก  เสาสุวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายธีรภัทร์  ดำวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายวรินทร  รังษี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายวีรภัทร  บุญลือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายสิทธิชัย  ธนโชคไพศาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายปฏิภาณ  โพธมาตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายณัฐพงศ์  สุภโกศล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายฉัตรชัย  โสวรรณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงนวพร  ศุภสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงวราพร  ทองผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงกมลชนก  มวลสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงอัจฉริยา  ลำดวน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงศศิตะวัน  ศรไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายอภิราช  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายกฤชธร  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไชยโกฏิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายเอกภพ  เขมพงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายวัชราชัย  เพชรกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงอารยา  โฉมงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงณัชชานนท์  พรโคกกรวด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงนารีรัตน์  บรรทอน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงปาณสิกาญจน์  หนูอินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพรรธิษา  รจนัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงอิสริยา  ลำดวน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายปรริศธ์  ประมวล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายเขมวัฒน์  ตะใบดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายพุฒิพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายกฤตเมธ  รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายธัญภูมิ  เพชรมาก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายสหรัฐ  วงศ์สิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ฤทธิ์ลือเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงธนพร  ถูกธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงบุษยมาศ  เอื้อทาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงณัฐนรี  พิลุน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงกนกพร  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เยื่อใย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงชนิตสิรี  ศรีอ่อนจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงศตพร  บุญช่วย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงภัทรชญานิษฐ์  คำภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงวริศรา  สุขมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายธนวัฒน์  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายธนภัทร  เชื้อชาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายธนเดช  เจริญวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายวิกรม  คุณทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายวิศรุต  เครือลุน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายศิวกร  ประพันธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายกฤติภาส  แสงสุริยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายวุฒิชัย  ดอนสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงณฐมน  เป็นวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงรสิตา  มาลาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงจุฑามาศ  เคยพุดซา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงวรกานต์  จันทานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงอรปรียา  วรงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงลีลาวดี  ผันก้อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงจิตตมาส  สายมาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีย์พงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายอัษฎายุธ  อินญาพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายปวเรศ  บัวแสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายวิทวัส  อินจำปา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงปิยธิดา  ชาวเนื้อดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายธรรมรัตน์  วงศ์ปัสสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุปผาสังข์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายวรชิต  พุทธวอร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายอรชิทย์  โมฬีชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายอาชัญ  นิยมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายนัทพงษ์  วงศ์ด้วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายกิตติศักดิ์  โคตตะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงธัญญภรณ์  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงจอมขวัญ  อุบายลับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงอิงอร  บุญเนตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงบงกช  แถลงจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงปฏิมา  พรมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายทินสิริ  สีใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงกรุณา  ศิริบุรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงนวพร  ประกอบศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายก้องสุธา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายพีรดนย์  คำสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายบรรณสรณ์  บุญประมวล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายธนดล  ทิพมาตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายนภสินธุ์  ช้างโคกสูง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายพีรพัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงฐิตาพร  ปารมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีพานิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายชาตบุษย์  นิลนาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงธัญพิมล  นารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัฎฐิกา  อยู่เย็น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงศศิประภา  กอบเกื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ขันชะลี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายวิชญ์ลภัส  ศรีโยหะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุภาวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญถูก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงธัญชก  ปั้นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายดรัณ  พวงมาลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายวัชรพงษ์  บุญล้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงแทนขวัญ  ขันทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงศิชนา  เนตรผ่าน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อาทิเวช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงภวิษย์พร  แซ่หรือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงรติยา  สีลับสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงปภาวดี  ธรรมวงศ์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงกรกันยา  สามี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเมธาวี  ถนอมใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงวรรณนิภา  ผลพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงณัชภัทร  เงินช้าง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์บุบผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงประวิตตรา  บำรุงผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายปภังกร  สุภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายพุฒิพากร  เที่ยงแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายพลกฤต  ขวานทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายสรวีย์  ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายภูมิพันลภ  อบเชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายวรัญชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายธนิสร  พงศ์ญาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงวรัญญา  พุดด้วงเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายธนโชติ  ครองยุทธ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายศุภโชค  สาขี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายกฤษฎา  บุญหยาด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายกันตยศ  อนุรักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายชยางกูร  เชื้อแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายอนุกูล  แก่นการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุลไชยกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายปราชญ์ปุริม  คำทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงศิรินภา  ใจแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงนนทวร  เดชขุนทด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงศศิปรียา  คำรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจุทารัตน์  แดนดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงแสงสุรีย์  ชินฉัตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงธิติมา  หมั่นจิตต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงรวิสรา  เทียนศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายไชยวัฒน์  ทองอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธนกฤต  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงบวรรัตน์  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงณัชฎากร  นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงนราภรณ์  ดอกแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงจันทิมาธร  วิลามาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกัณฐิกา  วิริยะกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงบุญญาพร  มาลาดาษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพีรดา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายณัฐพล  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายธนวัฒน์  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายชนม์ชนก  ทองภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายคุณาสิน  กำกระโทก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายนพกฤต  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเสริม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายดลวีร์  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายปรมินทร์  ชำนาญเวช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายฐากร  เตี้ยเนตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงชนกนาฎ  บัวงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฐชากานต์  จูประจน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงบุญยานุช  แพทย์เพียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงศิริมนต์  อ่อนมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายเบญญาภา  โพธินิล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอณัฐชา  สำเร็จผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงปียรัตน์  คะเนศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปณิตย์ฐา  บุตรน้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิ่งวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายอนวัฒน์  นรารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายธนโชติ  ศรีบัณฑิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายธนวรรธก์  หาญชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายธีธัช  วงชัยวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายกิตติภพ  นิยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายกฤติกร  อู๋ทรัพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายปภังกร  พงษ์พยุหะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายณัฐวุฒิ  สายมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายธีรภัทร์  สมเพราะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายพุฒิพงศ์  อาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายชนาภา  ศรีพรมมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงบุญญารัตน์  หาญชนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพัทธหทัย  เอกจีน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยสัตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงประสิตา  จิตรโภชน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนพรัตน์  กุศลคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลุนระพัฒน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนิศากร  บู่คำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญจอม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปธิตา  ทองสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงนิตยา  ราชสีห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายศุภกฤต  จันทรังษี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชิษณุพงค์  โมฬา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายภูวเนตร  วันสิงสู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธีรัช  สมบูรณ์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายพิรภัทร  ฉันทานุมัติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงอินทิรา  คำบุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์พีระ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงสิริวรรณภา  จันทนชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงรัตนาวลี  วังแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงธนพร  ใจหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงวิลาสินี  หินสูงเนิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงจิตตพร  ประคองทรัพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงปาตาลีย์  คุณชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงรดา  ภูขมัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายเจษฎา  เพื่องงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธนกร  วงศ์กาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุญศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายเขมชาติ  จันทะแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายภัทรพล  หวังชื่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายธรรม์ธิป  ทับทิมหิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายวรัท  ชิณณะวิโรจน์ไพศาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายเรวัตร  พานิชเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายธนา  ทาตะนาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายจักรภพ  คณะสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายพิริยะ  ทาระธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายสิทธิโชค  โคตรสมบัติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายชาคริต  แก่นพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายภูมินทร์  พุทธขันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายริกิ  การะเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายปวรปรัชญ์  ทองเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีพรส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลาโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายอชิรายุ  ป่าสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอรุชา  สอนวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หน่อแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพิ่มวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์จันทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงจิรภาส  สมตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพรจรัส  คำทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงภูณิศา  แสนศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงญาณิศา  ผลใหญ่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงกัญแก้ว  พรมจันทึก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงพรรณ์นภา  คงศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอมลวรรณ  พรมวงษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงพิชชาพร  สรรพานิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงภิชชากร  พูลงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสุทธิภรณ์  บุญเนตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงชนัญญา  ภูษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายชนะศึก  เหล่ากสิกร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายวัชรพงษ์  ดำน้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายนิพิฐพรธ์  โสมณวัตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสุชาวลี  ทุมวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พำขุนทด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสิริยากร  พจนศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกุศลาภรณ์  กองทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอภิชญา  จันทะรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญโสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงเฌอมาฬย์  สินธุ์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงทรัพย์สิรี  คำนิยม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงชลิดา  ทิตศานติกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปาริตา  ทางทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงปณิศรา  เจริญภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงดาราวรรณ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงปรัสรา  อนุพันธางกูร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ศุภกิตธนานันท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอภิชาดา  สำเนานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงกัญญานัฐ  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงไอลดา  เบ้าหนองบัว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสันต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายสิทธิพล  จันทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายจิรายุ  ผงคำภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายขวัญ  ดวงศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายฐิตินันท์  หัวคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายศิวกร  ภาษี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปัณณวิชช์  บังศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายพิสิษฐ์  หน่อคำผุย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายกรวิชร์  อินทศร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำสอาด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงชิดชนก  พวงแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วคะตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณัฐนันท์  มั่นดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอนัญญา  บุญมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงปริณดา  แก่นธาตุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสุรารักษ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงรินทราย  สมวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลพยุง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปพิชญา  สุขหนุน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายคมสัน  เวชคง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายสิทธิชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายสุวิชชา  ธนูศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายพิทยาพล  พูลผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายกษิดิส  ลอองศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายทิเบต  สาวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มานุช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงญดา  พิณศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงณิชกานต์  เสาเวียง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงปุณยทิพย์  ประสานวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงสุพรรษา  จอมแจ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงปุณณิชญาณ์  ศรไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงมานามิ  นาคามูระ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงกานต์กีรติ  ธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงศริญญา  สุขบรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงสุธิษา  กาลาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทางธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงณัฐวดี  สาคำภี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงรูธติยา  ศิริพิพัฒน์ถาวร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงวิทตอเรีย  กาดาอู โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงเบญญาภา  แปลนนาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายทัศน์พล  จรลี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายยศสรัล  ถิระบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอัมพา  แสงศาสตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงสุพิชญา  สำเภาทิพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงชนัญชิดา  แห่งธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงวชรวรรณ  บุญชิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพนิตสุภา  จุฬากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธนัชชา  เสาเวียง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายจิระพัฒน์  มะณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งตระกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายฉลองรัฐ  มีราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายธนวัฒน์  กฤติยาวรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายธีรดล  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายชยุต  จันทโกสิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายวิรุฬธร  ยิ่งยง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายภูบดี  ศรีธัญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงวิมลสิริ  นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงฐิติพัทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสุภชัญญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณัฐธิดา  สำเภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงนันทิชา  ภิญโญภาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงอมรรัตน์  พึ่มกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงศรศิริ  ภาตุบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปณิสรา  ปินใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงลักษมน  อินเต็ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายรัชพงศ์  ศรีโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายสรวิศ  พระสุรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายศรุต  บัวเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายศรัทธเนตร  กำยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายภูฟ้า  โชคพิชิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงอริศรา  คำป้อง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงเมธิตา  หมุนสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายกฤธิไกร  สายเหลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงพัชรินทร์  เฟื่องพวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงอโรชา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายโชติรัตน์  พูลเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงศศิมณี  ราชิวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงกุสุมา  คุณมะนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงศิรประภา  โชติบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยอาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวาสนา  ห้องแซง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตมุลโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงมุฑิตา  มาเฉลิม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกิตติศัพท์  ศรีสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงรักษิตา  จัมปะโสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ตั๊งถาวรการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงเบ็ญจพร  อุดรพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงอชิรยา  วงศ์เสนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงอชิรญา  บุญพร้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกรกนก  ทองไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงอมราวดี  โกธัญญะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทริยวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงปัทมา  อาจภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงบงกช  บุญครอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์ทรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงวิลาสินี  จันดากรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายเตชินท์  ลินลิโก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายสหรัถ  นามครุฑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายภูภิภัทร  กัณหาสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายนันทยศ  ผลาผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงพิชญา  สุพิชญ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงนันต์ทิยากร  ศรีสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปุสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชนิสรา  วิชาพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงราชาวดี  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงขวัญข้าว  โสมณวัตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายอชิรวิชญ์  คำแพงทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงซาร่านาเซิล  ทิพรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชีวาชนา  มูลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงจิรชยา  สาระวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงสุคนทิพย์  คงมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญฤทธิเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปุณยนุช  สู่บุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงอัยริสา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงวีรปรียา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงสุภาพร  อินทะชิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิขวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงในฝัน  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงอนัญภรณ์  สมสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงอริสา  ทรัพย์คูณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายชาติสยาม  กาวัลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายอรรณพ  ลายสันเทียะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายศุภวัชร  ศรีทัศน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงภัทธริดา  หมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงรชยา  ลุนยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กชายวุฒิชัย  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายทิวัติถ์  เชียงแสน โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายทวีชัย  ส่องเสนา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายปกรณ์  เจริญราช โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กชายปภาวินท์  บัวบาล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กชายปวริศร์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายนภมินท์  ประกอบศรี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงณฐกร  ผ่องจิต โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญครอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงอรุุณวรรณ  ถิ่นนาเือง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงปฏิมาพร  พรมวิหาร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงพงษ์พร  เวชนาม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายศิววงษ์  อัมวานนท์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายเมธา  หินอ่อน โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายชนาวุฒิ  กุลวงค์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายเฉลิมวงศ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายอภิวัฒน์  อันโย โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  บุตรจันทร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงนิสาชล  พันธ์สุข โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงสุรีพร  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงภัทร์มนต์  รัชตธรรมมาคุณ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วมณี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงภัษรา  ยะพา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงปนัดดา  เย็นรักษา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรัสุทัศน์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวศิริกานตื  จิตสว่าง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวอุบลวรรณ  เสริมศรี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 นางสาวปิยธิดา  นนทะภา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวกัฯย์ภิรม  เพชดี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวชลธิชา  พุทธาเกิด โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายอดิศักดิ์  ทาตระกูล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงต้นข้าว  กุลเกต โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธิติญา  เกษมบุตร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงอุมาพร  กาลจักร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงชนิตรา  งามสุขศรี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงธีรนาฎ  มาทฤทธิ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสริดา  ทนทาน โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุปราณี  มาบุรี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพรม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงเมตตา  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงพิมชนก  อีศาสตร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงดวงฤทัย  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงรุจิรา  เทพขาม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงวันวิสา  สกุลจาบ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงอาภาภัท  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายณัฐกร  ประทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายรํฐพล  ทนทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1343 เด็กชายฌาฤทธิ์  อุดมพันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายปัญญธร  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงชุติมา  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงตวงทอง  พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงวิชญาพร  คุณศิริ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ประวิง โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายปิยกรณ์  สมสมัย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายกรรวี  เทพขาม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงลัดดามณี  ชาติงาม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงชลธิชา  พร้าวหอม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงธันยพร  ชาติงาม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปัญญาเฉียบ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1355 นายเกษมศักดิ์  บุญทศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายกฤษกร  กตัญญู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงสุกัลยา  หวังผล โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปาริฉัตร  ประทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงนภาพร  ป้องคำมี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงพิชาอร  บุดสีพันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายศุภโชค  สดชื่น โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพรพิสา  ถาวร โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงกนกอร  ทองไพวรรณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ประทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสุภัสสร  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงนันทิตา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายเฉลิมชัย  ไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายฉลองชาติ  เชื้อหงส์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนภาพร  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงณัฐครินทร์  อุสกุล โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอิงอร  พลพาล โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงหยดเทียน  ทองที โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงธนัฐดา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงนันทวรรณ  สุวรรณพรม โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงศดานันท์  กาญจรัส โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายอนันตชัย  พรพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงวรัทยา  ผิวเงิน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงกรรณิการ์  นันตวัน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงเจียรไน  มาตดี โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงกมุทมาศ  สิทธิธรรม โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอภินันท์  แดงอุไร โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงกาญจณัฐ  วรรณวัลย์ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงอุไร โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ทวีรักษ์ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงพรรณทิพย์  จรูญกุล โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทโกสินทร์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กชายอิทธิวัฒน์  คำประวัติ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กชายวิทยา  ศรีนวล โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงอารยา  แสวงดี โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงปนัดดา  เปลรินทร์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญโฉม โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงอารยา  จันทโกสิน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงจีระภา  คุณธรรม โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงเปรมฤทัย  นิรามัย โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงเปรมวรา  เกตุวัตร์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงวาสนา  ทองดีนอก โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงสาวิตรี  ช่างภาระดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  เศรษฐ์ธนวรรณ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงพานิช โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงกาญจนา  ราชเสนา โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุณพรหม โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงณัฐชา  โมคศิริ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงรุ่งศิริ  เทศราช โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นายวยสกร  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายรัฐภูมิ  พิกุล โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ทองหยอด โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงวรัทยา  พาสุข โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายปภังกร  สิทธิปกรณ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายประสิทธิ์ชัย  บรรทร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยุภาศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงอารยา  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงชลธิชา  ศุภสุข โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงสุจิตรา  มุขธรรม โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงชุติมา  ความสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายทรรชพล  ทองมั่น โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายภัทรพงษ์  เบ้างาม โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายธนพล  หอมเชื้อ โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงอรจิรา  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงพัชราภา  เบ้างาม โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงศิรภัสสร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายจิรสิน  บุญโปรง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองอุ่น โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายวานิช  วงศ์สะอาด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงอภิชญา  กัญญวิมล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงชลิตา  คันทะจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายทินกร  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายปรเมศร์  มิตรวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงพิชญาภา  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงภัทรวรรณ  บาเดช โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงณัฎฐ์นิชา  เจนจังหรีด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงมณิตา  สาธรราษฎร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงบุญศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงณัฐพร  สมผล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงอภิญญา  มณีเนตร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงพรนัชชา  พรนิคม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำอินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายปิยะวัชร์  สมบูรณ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงธันย์ชนก  พลอำนวย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงนัฐณิชา  ภูพวก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กชายจักรพงษ์  สีมาเพชร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กชายศุภธีรนันท์  สวยรูป โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายสุรชาติ  สีหะวงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายครองยุทธ  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กชายศรันย์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงนิชากร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงจิราภรณ์  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปวงสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายธนภัทร  ย่ำยวน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงฐิติยากร  ทุมวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แสงใส โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงกมลวรรณ  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงนันทิตา  ผิวผ่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงนิตยา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงณัฏวดี  สังกะเพศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงภัทรชิดา  สารรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงศรุตยาพร  คันธจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงเมษณี  พิมพ์ทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธคู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงศศิกานต์  นวลศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงชยุดา  ตระกูลวงค์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงณิรัชชา  ไชยราช โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายสุขสันต์  ครองยุทร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงศุภิสรา  สร้อยแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงศุภสุดา  ทวีพัฒน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พวงมาลา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุตรดี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงปาริฉัตร  จานเขื่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงศ์ชัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงสุพิชชา  สาริกา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขใส โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายพงศกร  นักธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายปริพัฒน์  โชคนาฮี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายฆนาคม  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายธีธัช  แก่นเผือก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายกฤติเมธ  เมฆฉา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงแพรวลดา  บุญพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายชลกร  สาธุภาค โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายชาญณรงค์  พงษ์วิไล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญไสว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายทักษิณ  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายยศภัทร  บุญร่วม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายเกียรติขจร  โอทาตะวงค์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายพีระวิชญ์  ทะรารัมย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงปัฐมาวดี  พื้นผา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตามสีวัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงชนันธร  บัวสด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงณดา  สร้างสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงบุลภรณ์  เกษาพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงกรรณธิดา  นามประภา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญอุ้ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงอรปรียา  กุลาสืบ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงพุธิตา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงวริษฐากร  แย้มกลีบ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายธนวันต์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายวรเชษฐ์  คำสุวรรณ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายรัตนะ  ศรีพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงปรียภรณ์  บุญสู่ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วันทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงฐิติมา  งามแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พาชอบ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงสุชาวดี  ทองสง่า โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิง.ปัทมา  ประสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงไปรยา  ปัชชาชัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงจิรชิตา  มาละวาด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงชญาดา  สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงอรดี  บุญยืด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญถม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงหิรัณญา  นวลศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงนรกมล  แสนโท โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อินอร่าม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  คำภา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัทไทย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทุมมัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  กาหลง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ รังสี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงนันท์นภัส  ส่งเสริม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาพา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนันธกานต์  สบายใจ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงพรพิมล  แววศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงกัลญา  กิจโกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงสุนิจนาฏ  เดชขุนทด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงวรรณภา  ชูเนตร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไผ่สุรัตน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงณัชชา  คำทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงณัฐชยา  คำทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงอัญชลีกร  พะวัง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงปาณิศา  นาดูน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงปลิตา  คันทะจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายภูบดินทร์  ภิญญศักดิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงชารัญดา  สารีนันท์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายจตุพงษ์  บุญขันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายชนะเกียรติ  นาคำมูล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงศิวพร  สร้อยสุนทร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภิญญศักดิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงบงกชธร  ขันชะลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงญาณิศา  ทองคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายนรภัทร  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงวณิษรา  จันทะแจ่ม โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงนิชานันท์  บุญเนตร โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายปราชญ์ลาภ  พรมตาไก้ โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายณัฐภัทร  พิณนาขิเลย์ โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงฐิฏิญาภรณ์  บุญเนตร โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บัวมาตร โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายธีรวัฒน์  ประสานวงศ์ โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายวรวุฒิ  แสงงาม โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายรัฐพงษ์  สืบพรม โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธานี โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายพีรภัทร  พานคำตัน โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงกันยารัตน์  เปี่ยมใจ โรงเรียนบ้านชีทวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายนนทกานต์  ไชยศรี โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายจตุพร  ไชยราช โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงพรธันวา  ไหลสุข โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงกมลวรรณ  เหง้าเกษ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กชายปริญญา  มัธยม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงปุณยนุช  สมบูรณ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กชายธนพัฒน์  พลสังข์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงปาริฉัตร  ประทาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงนรีรัตน์  ปราณีวงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายรัชนาท  คำหว่าน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายธัชพงษ์  จารุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายวิศวะ  เจริญวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กชายทรัพย์สถิต  สิงห์คำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงเอ็มมีเลีย นิตา  แม็ทคอฟ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1585 เด็กชายชัชพิมุข  จำปาทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กชายณัฐภูมิ  จันขาว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเชิญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงจินดามณี  ยามเย็น โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงกุลนิษฐ  โอภาส โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงศิรประภา  พุฒพาศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กชายคณาธิป  วายทุกข์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงณัฐพร  โควสุรัตน์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงเบญญาภา  ขุมทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กชายอติเทพ  เกิดคิริ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงอัจฉริยา  หารมาก โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงศิวพร  สวัสดิตระกูล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงกานต์กนก  คุ้มจิตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงพัณณดา  รัตนวรรณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงภัทรธตี  โคตรภัทร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กชายนพกร  อุณหภูพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กชายธนัศกรณ์  มุธุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กชายสุทิวัส  มูลตรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กชายดลธรรม  นามคำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงศิริภุณญิกา  พูนพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กชายชาคริต  ใจชื่น โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายปฏิภาณ  พลสมัคร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กชายพิสิษฐ์  ลาภยิ่ง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงขวัญศิริ  วงเวียน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์กันย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงอนุธิดา  เเสงเธียร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงกชกร  หวานใจ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงอรดี  สมมุ่ง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชื้อพันธ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายนิติกร  รัสสตะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงประภาวิณี  ชาลี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูยศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทวี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายจิราธิวัฒน์  จารุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงประภาวพิศ  กุลชิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงเพียงชมพู  โชครวย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กชายจักรพงศ์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายภัคภูมิ  อาชุมไชย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายภูผา  โชครวย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายกิตติพันธ์  นิลเเสง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ศิริ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงศิริญา  ขันทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายณัฐภัทร  ขนันเนือง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายวารุต  ธนวณิชบำรุง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายกรวิทย์  วิ่งเดช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงจันฑิวา  แก่นท้าว โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงศศิมา  วันหลัง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงสุชานาถ  มีศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงพรรรณิตา  ยืนนาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ประกอบ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงธนิตา  มีบุญ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ธรรมนาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายกฤษดาณุวิฒน์  สกุลจาป โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายชิติพัทธ์  สำราญสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงศรีรักษ์  กาฬเนตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงฐิติพร  สุขเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายกวีวัธน์  คงกุทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายเฉลิมพร  คุปวานิชพงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายธาราเทพ  ลอยฟ้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงสุพิชชา  มาเฉลิม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงบุญจิรา  นาคสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงกชกร  พิมพา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายสรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงนรมน  วงศ์บุญชา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงยุธิดา  กะรินตา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงพลัญญา  ใหญ่ปราม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ประทาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายวีรภัทร  สิงห์คู่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายดิษณ์กร  บุตรใส โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายภูวดล  จันทร์ดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์งาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงจิรภัทร  สรรศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงชลธิดา  นางาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายคณาธิป  เคนำ้อ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีสรร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายยุทธนากรณ์  สุภาคาร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายธนพล  มุธรรม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงอุมากร  นามแสน โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กชายธิราช  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กชายภากร  สองศรี โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมมาลย์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงปิ่นมุก  พุฒา โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายมิ่งมงคล  มุธรรม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายฐิติวัฒน์  กุลพรม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธีรภัทร  บุญสอน โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายชลันธร  เทพมุสิก โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงศรัญญา  สืบสา โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายภานุวัฒน์  พุฒา โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายจินณกรณ์  ตัวงาม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายภูวเดช  เกษมวรรณ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงสุทธิตา  แก้วการ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจเอื้อ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายพงศพัฒน์  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายญาณวัฒน์  รักจันทร์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงอาภาศิริ  อยู่สุข โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงมนทกาญจน์  สีบัว โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงสุชานันท์  นพบุญ โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงปัทมา  จิตเสนาะ โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงมาลินี  จิตเสนาะ โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุเงิน โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายอลงกรณ์  พวงพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงสิรินารถ  ณ อุบล โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงศิริมล  ปราสาทแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงอมรรัตน์  พิมพ์บุตร โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กชายวีรกร  น้อยเวียง โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงกมลจาณ์  พุทธะวงค์ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงจิระฎา  เนืองเนตร โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายอรรถชัย  คุ้มเณร โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายนธี  ปาณะศรี โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงสุชาดา  หอมหวาน โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงไอลดา  วงศ์สระคู โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กชายรามิล  คูณมี โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กชายธนโชติ  พรมทอง โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายชัยรัตน์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายพิชญะ  อ่วมงามทรัพย์ โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงชลัชพร  มาลาสาย โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายธนชื่น  ขันมา โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายสนธยา  ชาวตระการ โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ไชยผา โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายธีระพงษ์  จุมาศ โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายนราธร  ชินทวัน โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงรจนา  หงษ์อินทร์ โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงอิษริญา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงญาณิศา  จำปานาค โรงเรียนบ้านโอด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาซาฮิโร  ซือจิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1714 เด็กชายภีมพงษ์  ศรีพงษ์โภคิน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงศิลัชญา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กชายชาคริต  ชวลิต โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กชายโจเซฟ  สตริงเกอร์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1718 เด็กชายสิรภพ  ตันติประชารักษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงเมทิกา  นิยกิจ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงพลอยพริมแพร  ปกกฤตยหริบุญ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1721 เด็กชายคามิน  ขันอาษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กชายศตวรรษ  ศรีเนตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กชายวายุ  ศรีจำปา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1724 เด็กชายสรวีย์  พลรักษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงนิชนันท์  ตั้งพิบูลสุวรรณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงภัทราวดี  หิรัฐธัญทิพย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงศุภาทิพย์  สิทธินุกูล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงอภิชญา  มานะกิจ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงมรกต โซเฟีย  แมดเซ่น โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงชไมภรณ์  สายแสน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพิมพ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงอรรัมภา  วงศ์วุฒิยางกูล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงอรัญญา  ประดา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กชายพสิษฐ์  ยิ่งสนองชาติ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายกิตติคุณ  ชินโนสรวัฒนา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายชานน  ชวลิต โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กชายธนวรรธ  ทองตื้อ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงธนารีย์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กชายกฤษฎิ์  โรจนรัตนางกูร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายธนพล โทมัส  เทเล่น โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กชายรัชต์ธร  แพงวงษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กชายภูวดล  บัวรินทร์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กชายณัฐธเดชน์  ผ่านทอง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กชายปุญพรรธน์  พรศิวะฉัตรสกุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1745 เด็กชายเจษฎาพร  รักสันเทียะ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กชายณัฐกรณ์  วันทาสุข โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กชายสุรกิต  จันทรวิวัฒน์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายธนานนท์  ดาวประสงค์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กชายรัชธรรมนูญ  พร้อมพรชัย โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงบุศรา  มานะกิจ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กชายชานน  วงษ์ทองเหลือ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายชาญชัย  กล้าหาญ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายรัชตะ  เจียรกุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายจักรพันธ์  พัฒชา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายชายชาญ  ใบกว้าง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายธนสิน  มีห่วง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายนราวิชญ์  อนุฤทธิ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายวรรณศักดิ์  บัวดก โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายวุฒินันท์  พณะสรรค์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายสิริวิชญ์  สุขผล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายนาทฐากูร  บุญหมั่น โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายพิษณุ  สาระภัย โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายวาคิม  คุณบำรุง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงณิชากร  ตั้งพิบูลสุวรรณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงธารารัตน์  กันนะรา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูณมี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงรตนพร  สุธรรมวิจิตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงอินทิรา  ตรีวิชัย โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงกรรณา  เมืองเทียนวัฒนา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงโชติกา  แก้วกัลยา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงปาลิตา  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงนวพร  วงษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงวิลาวัลย์  กันตา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายมรุพงศ์  ชินโนสรวัฒนา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายพชรพล  ทองพูนพันธ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายแพททริค  กรีน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายชัยวัทน์  อินทองขาว โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายชัชชัย  ใบกว้าง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายธนกฤต  สอแสง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายจักรพรรดิ  ไหลประเสริฐ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายปิยวัช  กาฬเนตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายปวริศ  ศิริโท โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายณัฐพงศ์  คำพิมาร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงปัณณรสี  เกษมศิลป์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฐิตสาร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงณัชชารีย์  ฐานชิตนิธิธันยา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงลลิดา  ชาฟเฟอร์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงวาสนา  สุทธิเลขล้อม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์เรือง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายเอกศักดิ์  ดูวา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายวรินทร  สุวรรณทอง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายพงศ์ปณต  ขันอาษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์รี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายศิรวัฒน์  คำแพงศรี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายเทฮัน  คิม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายปภังกร  เหล่าจารอัน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายบุญ  โตนวุฒินันท์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายนันทิวัฒน์  ครอบนพรัตน์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายกฤตโชค  สิมาฤทธิ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายปราบพล  หลินหะตระกูล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายพงษ์ศิริ  ขันคำ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายวิศรุต  อยู่สุข โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายจิรวัฒน์  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายณัฐพัชร์  ญาติเจริญ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายตะวันฉาย  บำรุง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายจิรโชติ  สมอทอง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงเพ็ญโภคัย  ศิริจันดา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงอูลิเวีย  กตัญชลี ซัฟเฟีย โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคำภา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงแพรวา  ปริพุฒิ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงผกาพรรณ  เชาว์โคกสูง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีชมภู โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงกฤติกา  รัตนนท์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงศศิภัค  มหาดิลกรัตน์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงอภิชาดา  พูลงาม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงอัญชิสา  โฆษิตากาศ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงพิชชา คริสติน  ฮอลล์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงปัณฑรีย์  อิทธิธรรมบูรณ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงณัฏฐา  สันติวิชัยกุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงณัฐกมล  สันติวิชัยกุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงทอฝัน  โชติวัฒนากานต์กุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงสุกานดา  ไชยจิตร โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงรูบี้ สุภาวิดา  คุ๊ก โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงนันท์นลิน  ตันติประชารักษ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงณิชา  แสนลา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายมาร์ตี เจมมี่  เบลล็อค โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายชุณหฤทธ  ปกกฤตยหริบุญ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายจัสกีรัส  ซิงค์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายกันตพิชญ์  เชียงศรี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงหยาดเพชร  วิริยะสืบพงศ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงอลิเชีย พอลีน  ทักบี้ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงอมิตา วิกตอเรีย  โคท โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายธนบดี  สุริยเดชสกุล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายคณิศร  พรหมคุปต์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายศิลปชาญ  ไม้โคกสูง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายธนภัทร  สายแสน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายอภิรัฐ  วงศ์วุฒิยางกูล โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงปาลิตา  ประสารแซ่ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงกนกอร  รัตนโกเศศ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงธิติรัตน์  สุมุทธราช โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงพรณิชา  เครือมา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายวชิระพล  อรุณยะเดช โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กชายพรสวัสดิ์  เตชะรุ่งไพศาล โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคง โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายจิรายุ  นภาลัย โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายวิสิทธิ์  อรอินทร์ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงกฤติมา  บัวเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายภูดิศ  ฮงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กชายธีรเกียรติ  บุราไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงทยาภรณ์  รูปใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กชายธนกฤต  ดาผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงญาณพัฒน์  พลอยวิเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กชายฐปนนท์  ศรีสำอางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กชายธีรภัทร  จัยสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงรดาณัฐ  มีนาเขตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กชายชืนดนัย  บุญถูก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กชายเกษมศักดิ์  แก้วกล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงพอเพียง  ภิญโญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายอธิปศรณ์  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงปารณีย์  พรธรรมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม