รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนันธิดา  สาลีแสง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐิติพร  ต้นกันยา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชญ์ชญา  บุญสุข โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอริศรา  ทาบุดดา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปุณวิสา  พานคำ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุวภัทร  สุทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงงามทิศ  ศิริเสาร์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเกวลี  ลีลา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพัชราภา  ขุนสุข โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเจนจิรา  น้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสิริพงษ์  พิชชานันท์สกุล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกัณฑ์พัช  จันทร์กุล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรุจิรา  ไชยสีมา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายพิทักษ์พลไกร  มะเสนา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวรัญญา  อมรชีวิน โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงหยกมณี  คตชัง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธาราทิพย์  ลวกไธสง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธนพร  สวัสดิไชย โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุสดี โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กองพิลา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงรสิตา  ไชยนนท์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกมลภัทร  ภักดี โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปวิชญาดา  สัสดี โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายศุภณัฐ  วงษาเทียม โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม