รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรวัจน์  พูลธนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ต้น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชัญญานุช  สมอนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายเอกนฤน  นิลทะละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนัท  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรภัทร  ไทยภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชลันธร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงรัชญาณี  ลาแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนกนันท์  อันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวิชยุตม์  วิชาญยุทธนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐพงศ์  หล้าทุม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสริลพร  ธรณนิธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปุณณิกา  บุบผา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปรวีร์  ปัญจนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัสราภรณ์  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวิศัลยาภรณ์  บิดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปรีดิวัฒน์  จันทรจำนง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกันยรัตน์  ศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอัฏฐภิญญา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธนันรัช  คำวิชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายนักรบ  ไมล์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัฐชนนท์  ผางน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกรกนก  สงคำเหลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สนสายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายนราธิป  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงขวัญลดา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชนทัต  ลือคำหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวสุวดี  นาคดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกฤตภัทร  พันธุ์พรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณภัทร  รัตนเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายสิทธิวัจน์  วสุนธราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพสชนัน  ศรีหริ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายทรงรัฐ  พิริยชูสิทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนภสร  อุนิลคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัทรวดี  วิศาลวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศรุตา  ไชยพัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสีสด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกุลนิดา  เกตลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนภัควณี  เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจุฑามาส  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพรพินิต  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชริญา  มินิตวงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงลภัสรดา  หาญกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมปู่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวชิราพร  วชิราภากร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปณิสรา  ไชยสิงหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนัทธพงศ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชัญญานุช  หนูทองอินทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกานต์ชนก  จันทระ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายยศพัฒน์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิศราภา  โพนทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เศวตวงษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปภาวรินท์  กุลชัย โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศุภกิตต์  กันหารัตน์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐนันท์  กลิ่นรื่น โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีสอนมณี โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงโสรยา  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงตา โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนัญญา  นุชเกิด โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรัญญา  ประเสริฐสัง โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายเกียรติกมล  ชาหอมชื่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโอฬาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายชญานนท์  นินยวี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายธนกร  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฤทัยณัฐ  บวรทัต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายชาคริต  ตระการกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายภูเบศวร์  ช่อยกา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายกันตธี  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรเอี่ยม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกัลยกร  อารัญภาณุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเขมจิรา  จันดาวัลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายญาณวุฒิ  ใหม่วงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธีร์ธนรัชต์  นิ่มทวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศรีศุภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกรินทร์  จุนสันติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภัณฑบดี  เชี่ยวการรบ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสิริรัตน์  ชาทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธนัชพร  สานจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายบุณพจน์  ธีรทัศนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกัญจนพร  ประธานธุรารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนนท์ปวิธ  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงเทียน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธนวัฒน์  เหลืองเรืองทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายนนวุฒิ  ดั่งสราญจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงติชิลา  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงมนัสนันท์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายนภดล  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายอลงกรณ์  แข็งขัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธาริต  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายกิตติเดช  ขอนยาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายอรรณวินทร์  ทองเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายสุธัญญะ  เลิศภูมิปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายพีรพงศ์  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีประยูรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายปฐมพล  ศรีแสงทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณฐมน  วังธนากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงชนิดาภา  โล่ห์สีทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารโภค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายแท่นทอง  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงคณิศร  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธัญญ์กมลพัช  พรรณารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุพรรณดา  แก้วหอมคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ว่องไวรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายกันทรากร  นาราษฎร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายอติคุณ  มีจันที โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขัวญชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวริศรา  ปอวิจิตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอารีรัตน์  พลประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธนธม  จรุงสถิตพงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกัลยรักษ์  เกียรติศรีธนกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีพิกุลทองดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายปฏิพัทธ์  พลางวัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัชชารีย์  โคตบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปฐพน  ญาดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายวฤทธิ  งามวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายนันทภพ  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนกฤต  สุไชยชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอรปรียา  กองคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธีรดนย์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธันยชนก  ธิติศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนัชชา  เสริมศรัณย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณัฐนนท์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนภัสสร  ราชพงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายนราธิป  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงทักษพร  กระพี้ทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายรัชพล  เล้าประดิษฐ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายกฤษฎา  เทพอินทร์แดง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภคิน  ธนธันยบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญมาศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศรีประภา  ศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายศุภกิตติ์  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพสิษฐ์  โชติหิรัญรุ่งเรือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวัชรพล  เสือโต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณัฏฐชัย  พรกิตติยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายบุญอนันต์  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภูบดินทร์  กวินเดชาธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปกรณ์  เชี่ยวชัยวัฒนากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายชโยดม  ฤกษ์อภิสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายรัชชานนท์  อึ๊งสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายนันทิศักดิ์  พนมชัยจิรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเมธัส  ดำรงค์มงคลกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอิ่มบุญ  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศิลป์สุภา  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายศุภวิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจิตณิศา  เตชะวิริยะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณิชากร  ภายสันใจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศุภาวิกานต์  เสียงอ่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายอัศวิน  มั่นวิชาธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายชยางกูร  นามกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภูชิต  ภูวศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภริตา  จันทราศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายโชติชยานันต์  เต่าแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงคณิตา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชนฐ์ณพร  สิริธรนวภัสร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธิณัฐดา  ไชยพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายชัชดนัย  เลขาโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภูริชญา  วัฒนกุลชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายวีรภัทร์  ศรีสุนาครัว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายณรงค์ชัย  ตรีพรวสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธาราดา  โชปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพิสิฐพงศ์  โภคชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายวรรธนัย  วรรัตน์ ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายโอมภัทร์  บุญอรณะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพิสิษฐ์  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฐภัทร  อุปการ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายนราวิชญ์  นามดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธัญรดา  ทูลบุตรดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชัชวัสส์  มงคลอุดมรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายวุฒิภัทร  ฤทธิ์มหา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปิยะ  ทิพยาลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายจักรภัทร  วิริยะทรงธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายศุภกิจ  ศักดิ์กุลพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพิริยะ  พรมแก้วมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายจิรภัทร  รัตถา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  รัชตะพรทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายสิรภพ  จูมพรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุรินทร์วราโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายศิริพงษ์  ศิริสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรพันธ์นุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงยศสุดา  เสนาสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกัลยา  ดำรงสกุลไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติช่วงโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายศุภกร  ยั่งยืนนาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายนพณัฐ  ทองเย็น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธีริศรา  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวริทซ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายดนัยพัชร  เพ็งกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปารณัฐ  รูปสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบิร์ท โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายปิยภัทร  จันทรเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สัมพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฐชานนท์  สุวรรณราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกฤษฎิ์  บุญเอื้อเบญจมาส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสิรวิชญ์  ลือเลื่อง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายถิรายุส์  จูมพลหล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภูรินทร์  สันตินันตรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุภิชญา  ปิยรัตน์นานนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภูมินทร์  กงศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพีรภาส  มาศแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐพร  อังกลมเกลียว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนนทวัฒน์  สรงสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชยพัทธ์  ธิติศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงภารุจีร์  ปภาวิชกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจิตตานันทิ์  พนมชัยจิรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเดโชชิต  อธิชโย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชนพัฒน์  อยู่สำราญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายสุจินันท์  แรมจบก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปัณณวรรษ  อินลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพงษ์เศรษฐ์  เรืองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศศิภัทร์  วรรณภักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงทอฝัน  ฮามพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนพณัฐช์  สิริธรนวภัสร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวรินทร  เวฬุพิชญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทราธร  ศรีปลั่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงใจดีน  มาเรีย สปิน่า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกมลพชร  นาคประเวศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายยศวัตน์  จิระสุวิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปิติ  เหลืองเจริญลาภ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชนกนันท์  ชัยวุฒินันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชรัส  บุตรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพรลภัส  ริมโพธิ์เงิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพัฒนะ  ิพิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพัสกร  ิพิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนงนภัส  ตันติปัญญาเทพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรื่องเศรษฐี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชนวีร์  นรนาถปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนิธินันท์  เจริญลาภศุภวัตร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศุภิสราช์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงลลิตา  วรรณิกาสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอรยา  สีตื้อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงจิดาภา  แสนกลาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงกุลยา  เมธาสิทธิ์ธนโชติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปภาพร  ปิติคำพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิติคำพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงรรินดา  ช้างรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงลลิตพรรณ  บุญศร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพิมพกาญจน์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอารยา  วงศ์ภูมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงวริศรา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปุญญิศา  สายน้ำเขียว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงชดาภร  โชติทรัพย์สกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาสีดำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุพิชชาพร  เรืองอุไร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดื่อดิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปภาวี  อึงสะกาว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงจารวี  อุดมวัฒนะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  เจริญไชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอินทัชชา  ศรีสุจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมแสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงเมธาวดี  วงษ์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงชยาภา  เล้าลือชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณัฐภากาญจ์  ชารีกัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวิชญาดา  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงชนากาญจน์  อบเชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงภัราวรรณ  ภาสอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกัญญาวีร์  งาช้าง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจเที่ยง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภัทรภร  ษิณปักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปัญจพร  เทพพา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประทุมโฉม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รามฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวิสัยพร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เท้าเนาว์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  ชาอินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธนกาญจน์  วรแสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ภูเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปณิตา  เดชฤทธิรงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงรดา  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เลิศธรรมวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาติชัยเกียรติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภัสสรา  นรานันท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปุญญิศา  ก้อนกลมเปรี้ยว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทิพย์โชติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสงแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอรนภา  โซ่เงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนิตย์ธิดา  ทิพย์เทพา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  วงสุนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชลธิชา  บุรุษภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพันธบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัสโป โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทรสิงหาญกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงบุษกร  แก้วคำแสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปภาวี  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอนุธิดา  กำเนิดกาลึม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เรย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงมนสิชา  วางัสสุมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณิชา  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงฌัณไชด์  คำภูแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอิสรีย์  เจริญลาภถาวร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพิณัชนี  พิศาลเศรษฐพงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศิรภัสสร  กองคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธัญชนก  จังพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงแพรวไพลิน  โคตะมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงเอลินา พลนามอินทร์  มาวเตอร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพรธิดา  มงคุณแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเนตรนภา  แสงเนตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงธิติกานต์  อุ้นวิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เนื้อแก่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนัฐญาพร  ทิศาใต้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงปาณิสรา  โสดาดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงหทัยตะวัน  มีชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงศิริขวัญ  วามะลุน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงคนิสรา  เคนสีลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพิชญพร  จันทุมมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงจิราภรณ์  บึงบุษบา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนกลาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฐมนฑน์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงวิชิตา  สายชัยภูมิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนิธินาถ  แก่นใจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวจัสมิน  ทอมป์สัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวกัญญารัตน์  ภาทรัพย์เจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวธัญชนก  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวจุฑามาศ  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงขัตติญา  สอนเชียงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณิชาธัญญ่า  คูลไมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงภัคจิรา  ปานา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงจิดาภา  ป่าลั่นทม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวณัฐฤทัย  สุเนตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวปวันรัตน์  เมธาสิทธิ์ธนโชติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวศิริลักษณ์  ศิริวรกุลชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงรสริน  ตั้งเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นุ้ยห้วยแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวขวัญฤทัย  เสชู โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวสรียา  วิศิษปัญญกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวธนภรณ์  กันไพรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวณิชาภัทร  จันทนามล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวยอห์น ฮี  คิม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวชรินธร  สุขสถิตย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสิริกร  นิลกษาปน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิชัยยา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปริญญ์  คำใบ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเมธาวี  บุญตาระวะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวกีรติ  อนันตริยะทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวจารุภัทร  วิพากย์เดชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวสมประสงค์  สมกำลัง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวจารุทัย  พละศูนย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวภัชราพร  บัวพรมมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกัญญรัชต์  เนตะเทศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวชัญญา  วรชิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวชุลดา  พินันท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฏฐชุดา  สอนไชยาชูวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงนุชนารถ  ศรีมาจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวเนตรชนก  ฉิมจารย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวบุญญิสา  ดีวะลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวพรกมล  วงศ์ชาลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวศิรประภา  น้อยลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวสุประภาดา  ปาวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวสุวิชาดา  กาญบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวสุชาวดี  คงกระพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวกัลยา  คำเฉลียว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปวีณา  สายวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงภคมน  อารมณ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสวิตตา  พรหมคุณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชนัญธิดา  นวลหอม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสิริภัทร  ชูน้ำเที่ยง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุธิมนต์  บุตรชาดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีทับทิม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิรภัทร  ชุติรัตนานันท โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์สาลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอภิญญา  ฉ่ำศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสิริธิดา  นันธานี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงภัสสรา  นรานันทน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสิริพร  คิดสง่า โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงรัญชนา  พรมแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ศรีวรสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชรินธร  สุภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวริศรา  สนทนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอาริยา  สีมาวุธ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสิริน  ใจสิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธนัญชนก  ประวันโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงบุณยานุช  ฉายแสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปราณปรียา  ป้องพาล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพอเพียง  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณิรินทน์ลิตา  ชัยนรานนท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกนกรดา  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพีรดา  สังข์อ่อน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนวลพรรณ  อมตะธงไชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงบัณทิตา  ยาวิธี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลิมานนท์ดำรงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิชญาภัช  เฉิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  พรหมประกาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยานาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงฟ่งหลิน  หว่อง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงศศิรดา  ชนะหาญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุธิมา  ภูผายาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอัญมณี  พิทักษ์สฤษดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอริยาภรณ์  อรุณฐิติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจิรัชยา  เป้าป่าเถื่อน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูนากรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธนิษฐา  วงศ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงฐิตาพร  ประประโคน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศศิอร  ศรีอรพิมพ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสิริดา  คำดีบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงรมิตา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชาลิสา  วชิราภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีขาว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอัญชิสา  ไวสีแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปีกทราย  พันธนะบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอธิชา  ใจบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอัญชนิสรา  พรมสอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงยอฉัตร  เสนฉาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปภาวี  คงจา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ภูเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญรัตน์  ขวัญกิจศุภเดชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนิรัชฌา  คุณแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธีราพร  โคตรโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปุณยนุช  เวียงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัมมาภรณ์  วะสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงบุญญาพร  แสงชมภู โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเมธาพร  วาทโย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สันตะวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปัณณพร  เชื้อหอม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงมนัสนันท์  มากรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงรัญชิดา  กิตติปัญญาศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงภูริชญา  กลีบรังค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมุทิตา  สิทธิกรชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงเขมรินทร์  โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิประภาพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สัตถาผล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ร็อคเคอร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรัตนาวดี  โสณโชติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณิชา  ดาวังปลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธนพรณ์  ประชุมชน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอรวรรยา  หมั่นจิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทริเพ็ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมวารินทร์  แข็งขัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงชญาณี  ศรีภูมิสุริยกานต์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรสิมมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิชชานันท์  แช่มชื่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอมรัตน์  วรรณคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกมลพร  ฝีมือดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวลัยทิพย์  สินประเสริฐกูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปิยวลี  กันตรีสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงจิรัติกาล  เสตะรมยะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชนัญชิดา  อนันตริยะทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐธารา  พรพลธรรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกชามาส  มูลทรา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงขวัญทิพย์  สิงห์สาธร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองพิสุทธิกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกมลพร  วันประเภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอภิษฎา  เลิศอุดมโชค โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสิรินดา  อุดมพานิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเมธิรา  มายอด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพร้อมฉัตร  ชูโต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปวีณา  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสิริประภา  คำริแง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลพงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงตรีชฎา  แม็คโดนัลด์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสรวิศ  สุคงเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายจักริน  เกษเสนา โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายเชนทอง  แอ๊บบี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายนันทิพัฒน์  ยุทธยง โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายกิตติกวินท์  ตระกูลโกศล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายคุปต์ เอ็ดวาร์ด  ไฟเฟอร์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงฟาริดา  สียางนอก โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปิยากร  ยามี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายอิทธิกร  จริยวัฒนสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสิรินญา  จตุรงค์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายโจนาธาร เปรม  คลาร์ค โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอึนบิน  ยู โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกรีณรัตน์  วัชรพงศ์จรัส โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงมุกมณี  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงเอล็กซอนดร้า  กระพุทธา โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูษาไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวเจสิกา ยูกะ  สจ๊วร์ต โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกชมน  ศรีสุวิภา โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายไรอัน ปัญญา  แม็คเชน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายปณชัย  คงจา โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายใจมังกร  เมเซเนน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายสหกิจ  มีฤทธิ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุภรัตน์  แสนโภชน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงอริสรา  ลุนลลาด โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงลิต้า  เพ็ตเตอร์สัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเอมิลี่ นาริสา  โฮมส์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนันทภัค  ชูโชคสิริกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสิริยากร  ไชยศิลป์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายรชฎ  นัทธี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุไกร โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงศุภาพร  สีมาตย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนวัฒน์  โคบาล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายรพีภัทร  ป้องเรือ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายโรมี่ อคิรา  ชัยปราบ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายชินวัตร  วรรณทอง โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศรัณยพงษ์  โมรารัตน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายมาลคอล์ม ธงชัย  แม็คมอร์ริส โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงมะยุกิ  โอชิมะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ประทุม โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายมั่น  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายญาโณทัย เฟรด  สตีเฟ่นสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายสุรวิช  บูรณสรรค์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปพิชญา  ภูกองไชย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายคอนเนอร์ แอนด์  เอลลิส โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอภิวิชญ์  กุลธวัช โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพรวิภา  ชาวไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายดุ๊กลาส สุพันธ์  ไอเซิลส์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายบรัดลิ โรเบิร์ต  คลาร์ค โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มชัยเจริญพานิชย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายCHEN  SHOU-JUI โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายโคทาโร่  โดชิตะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณธรรส  นัทธี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุภิฬฎา  สันสมบัติ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงกชพร  เม่นขาว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุนทรแตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายพนธกร  ธรรมวงศา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงบัณฑิตา  โยควัด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายชนาธิป  พลนิโคตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงวีรปรียา  บัวหงษา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงมนัสวี  ถาบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนกุลไพศาล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงสาริศา  แจ่มขำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายนิธิโรจน์  ผาติธีรวิทย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงบุณยวีย์  นวลทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายวายุภักษ์  สมเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายศุภวิชญ์  ฃัยรินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายยศวรรธน์  เคหาไสย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายพัชรพล  แฃสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายพิชิตพงศ์  วงศ์สมบัติ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายอภิชา  แฝงทรัพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายพิสิษฐ์  ไสยสุทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยเชาวรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงกานต์  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายพัฒนา  มหาอุดม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงภัททิญา  พันสะคาม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายกำพลพัฒณ์  แดงนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอนินทิตา  นิจพจน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายชโนดม  เมฆวัน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายพุฒิพงษ์  ภักดีนวน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงภคนันท์  กิจเวชเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายแทนคุณ  พริวัตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงฐานนันท์  กิจเวชเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงธันยพร  ทองแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงภารวี  โอลสัน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายเอกพงษ์  สายศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายเดวิด  เชง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายเสฎวุฒิ  ประภาษา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายสุนิติ  เพิ่มรชัยสงค์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงวีรินทร์  ภา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอิทธิพัทธ์  รักคง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนิวารัตน์  เอนกเวียง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวิริฒิภา  มีทองคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายคัคคนนท์  สนทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายนพนันทน์  สุมาตรา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายก้องภพ  พามา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวรภัทร  พักพิง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงชนันธร  ผิวบาง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุจิรา  ปุริมายะตา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงแฮนน่า  โบเดน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพีรกานต์  แสนสาคร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงมาริดา  ไชยวาน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปนัดดา  วรรณบูลย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสิรินดา  ทองแถม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพูนทณัฐ  ไชยจักร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปัญญธร  นาสวัสดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพชรพล  เสนางคบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  โครตวิทย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงวรินดา  สำราญจิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงพรนัชชา  หันทำเล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายคามิน  ดวงมาลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนชาติวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายวีรวิชญ์  เนือนิม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายวีรภัทร  ปิตตาตัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธาตุทำเล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายรัตนะเทพ  ผิวดำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายธัชธรรม  แสไพศาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงวรรณวนัช  กิจเอื้อวิริยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงทิพย์นารี  วันเวช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายกฤตภาส  จันทรศรีสุริยวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงขวัญกมล  มีธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายภัทรกร  ชินพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายธนัช  พนมเริงไชย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายณรงค์วิทย์  อัครสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงนันทิพร  โอนากุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายศิวกร  หนูแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงพิยดาวรรณ  ศรีขันเทพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายปภังกร  หอมดวง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปนัสยา  โคตรโสภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายดลชัย  ศิริธีระวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายวัชรกร  สัตย์สื่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงทักษพร  บัวลอย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ตรงเพชร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอภิชญา  ประทุมทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายอธิชาติ  แสงนาค โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชลีวรรณ  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายธีรเมธ  สิงห์สุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายสุเมธา  เฉิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายพิพัฒพงษ์  แก่นดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายธีรภัทร  ขัตติยวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงสุภัควรรณ  ธรรมบวร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอรอินท์  โพธิราช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสรสิทธิ์  เขตเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายวีรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงทัตพิชา  มหาโยธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายพิชญพงษ์์  สายพัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายณธายุ  นครสันติภาพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนภัส  พรเอนก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุชาวดี  หาปุ๋ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงธันยวัน  แห้วใต้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงศุภัชญา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงศศิพร  ขันตรีกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเทพฤทธิ์  ศรีสุนทร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธารทิพย์  พละสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลอภิทองคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกุลทรัพย์  ศรีสมเกียรติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายวิชชากร  จันทรสามารถ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพบธรรม  พรหมสุขันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายศุภวิชญ์  เดชพิพัฒน์ทินโชติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกันตพัฒน์  ทิพรักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายภูมิธัมกิต  วงศ์จารุวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอภิญญา  นามมนตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงศวรรยา  เที่ยงแท้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกนิษฐา  ธารกิตติรัฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสุภาวดี  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงดารุณี  เพ็งวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณภัทร  สุริยวิทยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโยธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงธีมาพร  ถือธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายอชิระ  ภาวศุทธิวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายนวพันทวัย์  พืชสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชนัญชิดา  กิตติอุมาพร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกานติมา  สิงห์สาธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอภิรดี  ประทุมแมน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพรรณธร  เพชรชาลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายวิชยุตย์  วงค์คำพระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงณภัทร  ผ่องอำพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายณัฐกรณ์  ประไพศิลป์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุตนนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุภัสตรา  ธาตุทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายปรเมศวร์  สันดุษฎี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายวงศกร  บุตรแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงบุณรดา  เหลืองฐิติสกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสมบรูณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายจิตติพงศ์  นวกะคาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอชิระ  ศรีกสิกิจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงลลิดา  เถา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอารีญา  แก้วกล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธเนศ  งามพสุธาดล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพงศกร  ศิริตัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกอรญา  ศรีราเกตุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีเมือง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายศุภกร  เขม้นงาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพงศ์พลกฤต  นาทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวัฒนา  ศรีหาภูธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงศตพร  กุนชนบท โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอชิมา  หล้าพิมพ์สิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงสิริกร  ศิริศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายทัตเทพ  นวตกุลไกร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอุดมวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายอัครพนธ์  ฝูงดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสรวิศ  แซ่ฉิ่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายเหนือชน  สิงคมาศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายเมธัส  จันทันโอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ริดขะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสุรพัศ  ศักดาเดชชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอิสริยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายสิปปวิชญ์  คำมุงคุณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายณัฐภัทร  สุริยกมล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศุกระชาต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงญาฐฺิกานต์  เยาวะพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายศิรสิทธิ์  เขมกรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธีรดา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงฐิติกานต์  ถาวงกลาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายชินกฤต  เอียการนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกฤษณา  สุตาวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธนัญชนก  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงน่านฟ้า  ไชยจันลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธันยมัย  ภาพูวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงรมิตา  แก้วมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอภิชญา  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์หาจักร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปวริศรา  เจนธนานันท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงปวีณ์พร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภิรัญญา  ผาริโน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอภิษฎา  ระวาดชิด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัชพร  กิตติเดชกุลธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงดากานดา  ศาสตร์บุญสร้าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปรินทร  สมศรีมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายชยพัทธ์  สุวัฒนพูนลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกฤษวภัทร  ชุมพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธัญฤทัย  วีรวัฒนะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสุชาวดี  ทาปุ๋ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงธนพร  ดวงศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายมารวย  ขุนอินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงริญญ์ภัส  ธิติวัฒน์ธนะกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอภิสรา  สมงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงวราภรณ์  ภูธรรมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายพิรญาณ  ละครจันทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  หมีกุละ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายภัทรพล  เหล่าชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายวัฒนนาวี  อาจภักดี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายวรดร  มอละสี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีวิเศษ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงฐาปนี  แก้วกันยา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงอัญชลีภา  น้อมระวี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายมุอีน  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภมาตย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงไพลิน  วิเชียรสะอาด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภูรินท์  ปะละมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงมวัดดะฮฺ  นุ้ยผอม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปณิธาน  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสุวีร์รวัฒน์  พิมรินทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสุภาษิต  ตุ่มงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงศิรดา  ขะมวดทรัพย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาชิโกะ  คาเตะนะ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงปริม  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายปกเกศ  คอนขำ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงนิชานันท์  สงคราม โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายภัทรพล  จำปาหอม โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงปวีณพันธุ์  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายกษิรา  สุรภาพวงศ์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายโทนี่  แม็คอินไตย์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายธีรภัทร  เนื่องมัจฉา โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงธนภรณ์  กุศลยัง โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงพรอุมา ริเบคก้า  แมร์รี่ ฟ๊อคซ์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายทยา  ทัตติยกุล โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธนพล  แก้วศรี โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงเจสสิก้า มาเรีย  เวสทัน โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงธณัชชา  เหล่าชัย โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงธรชญา  สื่อนพคุณ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายวรรธนะ  พรหมหีต โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงชาลิซ่า  มิสเชลล์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงชลลดา  ปิตาระพัง โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพงศธร  กะตะสีลา โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงวชรพร  บุญรักษา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงนลินนิภา  มีวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกิ่งเพชร  ขุนทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายโจเซฟ  โวค โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสำลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงจีระนันท์  พุชโก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงจีระนุช  พุชโก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงสุภาวี  นันแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงสุภาพร  ขุนทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงแอนนี่  พาทเตอร์สัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายณัฐจิตร  เลพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธิคัมพร  แก้วชิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสุดารัตน์  หารินไสล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกมลเนตร  วงพานิช โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายเอกรินทร์  ผิวฝ้าย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  ประชุมเหล็ก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอรสินี  เชื้อบุญมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายธีระพัฒน์  ดีเมืองโขง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายณัชภีม  คำสุพรหม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายทามาริก  จันทรเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายเอกสิทธิ์  ไตรวงษ์ย้อย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงพรรพษา  ประทุมตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงนิศาชล  พงษ์เสนาะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงศิราวดี  บุตรสารี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรแก้วมหาภิญโญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายสิงหราช  เสนีย์นันท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงภรันยา  ขมิ้นเขียว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวรรณนิภา  อ่อนตาจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงอรวรรณ  คุ้มครอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายนภดล  องค์รัมย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงมุธิตา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงอินทิรา  ชอบทางดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายวิชญ์พล  นาอ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายทรงธรรม  กล่ำเสือ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธรรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนาดล  สอนเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศุภกานต์  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงทิวาณี  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงใบตอง  ทองมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสโรชา  ภูสีเขียว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงทิพย์วิภา  ผิวโพธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปริณ  คำสัตย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายมินธาดา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายชลธาร  ทองดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธรรมชาติ  สาระภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปฏิพล  โสมาศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงศิรภา  เหลาภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงโรส  ฟรันเกิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงรททยา  ปิ่นทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงปัณฑิตา  กลางยศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายสรชัช  สีชัยชู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงฐานิกา  เหล่าจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงญาณีรัตน์  พุทโธ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงสุภัสสร  ยศดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงอริษา  พงษ์โอสถ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงฐิติญา  พิมพ์สาลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ลือวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงพรพันธ์  ไพรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงกฤติมา  ไสโฮ้ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงอารยา  แสงศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงพิมพิกา  พิมพ์คีรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงจุฑามณี  จำศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายนิธิกร  สีหานาวี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ใจยะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมเผ่า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มนต์อินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงไอรดา  พรหมโสภา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงศศิวิมล  สาทน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายอภิรักษ์  สุภะดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดวงคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวิจิตรพร  อึ้งสกาว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงนภสร  ยางขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คลื่นเเก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ขันธวิชัย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงนรินทร์ลักษณ์  บดสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงบัญฑิตา  สิงห์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายพศวีร์  สารีบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาโพธิ์ชัย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงธารทิพย์  ไผ่ป้อง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอรปรียา  บัวผัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงคุลิกา  อาจเเก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมเงิน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงปนัดดา  นินธิราช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงตวิษา  ธีระศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงเจนจิรา  ผือฮีเขวา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสนธยา  มาดสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงกัลยา  กันทาเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายระพีธาดา  วงศ์คุลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอมราภา  ไชยา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงธนัญญา  ชาเหลา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวนิดา  เที่ยงโยธา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนิศารัตน์  ลาสาลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายนิริศ  ราชวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกุลจิรา  มลิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายโสภณวิิชญ์  สิงห์แดง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายดุลวัฒน์  มอน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนฤมล  องกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงปิยนุช  คล่องใจ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายปพล  ญาติสังกัด โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายสิรายุ  มะณีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปิยวัตร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พฤพล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงเสาวนีย์  สิงห์นี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปภัสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายคฤหาสน์  ป้อมเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทรา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวรวรรณ  ศิริโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชนันธรณ์  ทองอุ่น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงสุวิชาดา  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายอัครพล  จันซา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงประพาภรณ์  สีชาวนา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงพรนิภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงพิกุล  ประทุมเขต โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วิราฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงเจณิสตา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงศศิกาญน์  แก้วยศ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวบุญธิดา  พาเทียม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธนพร  กาลปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุรภา  แก้ววันนา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวิมลวรรณ  นุทธนู โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงธนพร  นรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธันยพร  จักรชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงฉายฉาน  จินาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายภูวินท์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงปพิชญา  พยัคฆวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสุเมธ  ทรายแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงคุณัญญา  วรพจน์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศวัสกร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพชรภา  ทองงาม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงศศิกานต์  ชายันติ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอัญณิชา  ขจรภู โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายปฏิพล  หาสอดส่อง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายนพกร  อุ่นจารย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายณัฐภัทร  จันตา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธิดา  แก้วพิมพา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายปณชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงภัทรธิดา  เท้ง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อยู่ฉ่าง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายณัฐนันท์  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายกลวัชร  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นเงิน โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิราชา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายปรียวิศว์  ต.ศรีวงษ์ โรงเรียนโฮรี่เมรี 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายโพธิพงศ์  บุญรอด โรงเรียนโฮรี่เมรี 1 ป.4 วิทย์ประถม