รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนริศรา  แก้วลี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ใส โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนนทกาล  พิมพ์เลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรชัย  โฉสูงเนิน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายทินกร  แสงลา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยลาน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอรวี  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายภราดร  พลเสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายโชคชัย  เทียบพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพิลาพร  อันทะนัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุชาดา  ทัดสองชั้น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงภัณฑิลา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงไอยดา  ภูขะมา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงมาลินี  บุตรทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกนิษฐา  นาบง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  ภูชัน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอภิมงคล  ภูชนะศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายยศภัทร  พรมโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีธนาวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันทิพร  โนนปัญญา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐอมร  ศรียศจักร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐพล  บุญใส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกร  บุดดีมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายอภิเดช  เกตุงอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายพุทธิพงศื  พิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสรรพากร  ศรีหะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกฤษณบดินทร์  ฮ้อยปัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวิทยฐานะ  ศรีพิมพ์เมือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอาริษา  กันตะบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกุลนัดดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวสิษฐ์พล  ผิวจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเมธาวี  ไกรอาษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชุติมา  สุทธิรักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฐิติยา  เชื้ออุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายแทนคุณ  แสงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธีรยุทธ  เฮืองมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้ออุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอัมรินทร์  สายวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนุตรา  พรมจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ไชยนต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอรวรา  เอี่ยมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอรวรรยา  เอี่ยมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอินทิรา  ณ แสงเดือน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาณิศา  คำแพงราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปิ่นมณี  คำมณีจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงขวัญจิต  อ้วนแพง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงขวัญใจ  อ้วนแพง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวรพัชชา  รัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธิติมา  โทหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์สารี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเศรษฐสิริ  อินทมาตย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุมิตรา  เบ้าวรรณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจุฑามาศ  แวงไทย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภาธาดา  น้อยแพง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภูวรินทร์  พิมพะกัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงประไพวรรณ  ยืนยาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนัจยา  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพงค์ภรณ์  บุญตอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภัทรพล  เคนดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจักรกฤษ  แจ้งวัฒนกิจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภณัฐ  ตาลไธสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันทพร  กิริวงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายชัพวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอรวริณทร์  บุญโสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  พงษาโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงลลิตา  ปุริมาตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายอติคุณ  ทักษิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายชลิต  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรติภากร  ชัยวรรณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอัครพงษ์  ฐานะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายชยพล  บุญแสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวรัตถ์  ชัยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญลอย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชัญญานุช  ดงอุทิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พั่วตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปุณิกา  พรหมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศยามล  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุภัสสร  รักความซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอิราวดี  คำเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนิศาชล  ศรีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอภิญญา  บายศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงบัวตอง  บัวไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปิยปราณ  โปทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอรัชพร  แสงสอาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงรติกาล  สุวรรณละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธรรมาภรณ์  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวนัชพร  แพงด่าน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนุตประวีณ์  คงถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนันทภรณ์  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมพิกา  เยาวะลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จุ้ยละออง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายปองคุณ  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายภัทรพล  หมุดลิหมัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายโชคไพศาล  ติ๊บปะโชค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพีรภัทร  ตันติกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐกฤต  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพงศธร  หอมวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีทิพยอด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนิตยาพร  สาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนิธิโรจน์  โครตวงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชญาดา  มิตราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัลยา  เยาวะลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐพร  โคตรวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกชกร  นรชาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนันทภัค  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมุจรินทร์  กบขุนทด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมโนนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชำนาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมัลลิกา  มูลมัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชีวานนนท์  หาระสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศิวกร  พันธ์พรหม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สมครีแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนํ้าเพชร  เกษาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภัทรพล  คําภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมชื่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์ไสว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสุทธิศักดิ์  คําสอนทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายรัชภูมิ  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสโรชา  ผลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศรายุทธ  พรมสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญณิกา  หาญลี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจิตานันท์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวีระวุฒิ  โสดสีกาวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจารุพร  พันธมิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปรัชญา  หาทอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคํา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภูเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัชณิชา  กว้างขว้าง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคํา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธิพาพร  แก้วกัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภาณุมาส  วรรยาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิสติยา  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุจิรา  พิมพกันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญพิชชา  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศิรประภา  โชติการ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปิยลักษณ์  คชรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุชาวดี  เดชพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัตัญญุตา  สว่างกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิตาพร  ชาริดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศิริญา  ทิพย์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวัชราภา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชลิดา  นาคเสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจริยาพร  อินทชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศศิวิมล  หนองนงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิรารัตน์  จัตุพง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตาลอรัญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกนกพร  พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอดิศร  แสนหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนัชนนท์  สุราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกนกชาดา  ทับธานี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอติวิชญ์  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณิยดา  โชติญาณพงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐชากัญญ์  ม่วงสนิท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงญาดา  เรืองภักดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุนิษา  โม้สี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภคพร  วาโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอภิสมัย  สมภิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญญาณ๊  คำสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รัตนพลที โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรารัตน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์โย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชตาพร  วัฒราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอรอนงค์  รักษาเขตต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสหัสนัย  ทัันแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปัทมาพร  โยธคง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  พินธุเอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวสุ  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปัญญาวรรธน์  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกฤษกนก  ศรียศจักร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปภาดา  มีมูล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวรเศรษฐ์  ธนชัยมาศภัคผล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเกียรติภูมิ  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเกษแก้ว  วันทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชญาดา  โคตรนรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริกร  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐิดา  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชญ์ชุมาศ  จิตรโก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจรีภรณ์  แหลมเพรชชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาริฉัตร  วันศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤษณา  นามโยธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจรีภรณ์  แหลมเพชรชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนม์ชนก  บุตรวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัญญารัตน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอาทิตยส  พรมณี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงดมิสา  ทบด้าน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปาริชาด  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเขมิกา  ทองกา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงตะวันดาว  เกลียวทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภูษณิศา  จันทะโบราณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมหวัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกุลริสา  จันทร์นา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอิสริยา  สมเฉียงใต้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปริญดา  ชินอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรติกานต์  มิตราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจิราภา  สุมะหิงพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวริศรา  จุปะมะตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปาริชาติ  แสนบุตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กางแม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอรปรียา  คำคูณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงสุจิรา  ยมสีดำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพิมพิศา  โคตรชุม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภัณทิรา  นาสมใจ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนิราภรณ์  ไชยสงค์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวงค์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพรชิตา  สากุล โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำบุญเมือง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐวัตร  เบ้าธรรม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอภิชา  ไสยประเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกฤษริยา  จิว โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพรนภา  สีลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกรวิทย์  ประสมพืช โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม