รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธนัชญา  แสงกมล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวงศกร  ประโยตัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุปรียา  โฮมวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จักรโนวรรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ศรีโบราณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายสิรภพ  จันทฤทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนดล  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพรนภัส  โคตรนรินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิรประภา  สีหาราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศพัศ  เลบ้านแท่น โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพุทธชาติ  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิภาวิณี  แก้วโมง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิลมณีรัตน์  เพชรดีคาย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิรณา  อินทะวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศตายุพันธ์  สุทธิวรรณา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชวพร  หลงนุชาติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายทรงชัย  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายสุเจตน์  ปัดถา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนาทิพย์  ก้านศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงลักษิณา  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายเชาว์วัฒน์  โกมุทธพงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอรวีย์  จุ้ยกะมุด โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพีชนาถ  นิลพัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพลภัทร  ชามนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายอนุรักษ์  ปัญญาวัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายอนัตตา  ติวทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชัชชัย  อาจศัตรู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายศิวกร  พุกหน้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเหมาะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายสิงขร  อินตะวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอักษิพร  ลุนละวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายบุญบารมี  บุญเกิด โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะโค โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิมลักษณ์  บรรพต โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจิณณพัต  พันธุ์โอภาส โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพีรพัฒน์  ด่านพงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวราดี  บุตรแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนันทัชพร  ปาปะเก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอภิสรา  อ้วนสาเล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายฤทธิศักดิ์  ดลภักดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายจุลจักร  ภูตาพัส โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพงศธร  ทาหนองค้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุทธิดา  พรมจารย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกฤษนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เมฆคำรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงรัชดาพร  ทุญาทิโก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศรสวรรค์  สุภาเฮือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุปัญญา  บุญมี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายเจษฏาพร  เกิดศักดิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกุลนันท์  แสนสะท้าน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเหนือฟ้า  อระบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอาริสา  อินทร์ชา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายอภิศักดิ์  คำตา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกฤษณะ  หอระคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิริกร  เทียนคำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุพิชชา  เพียเฮียง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอัญชิสา  สุขมะโน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ทัศดรกุลพัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐนิภา  เกรียงไกร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรสุวรรณ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปริชญา  อุดมรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายคุณภัทร  สรรพคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภิตติญา  เบ้าสวัสติไชย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  แสงกมล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คานลุน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพชรพรรณ  พุกหน้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพรปวีย์  แก้วโสดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงฟ้าใส  ระหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภาขวัญ  จันทา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพิไชยฤกษ์  บูรณะศิริ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายต่อตระกูล  อิ่มใจ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกฤษศิริ  ขีณีจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชัชญากาญจน์  สุหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเดลลดา  แสงพิจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยศึก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเปรมสินี  บุญเสริม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนภัทร  ชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม