รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพัฒน์  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอรปรียา  สีนวล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชินญานุช  คุณาประถม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปราณปริยา  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุพรรษา  ลึกวิลัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสิรินาถ  อภิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปณิศรา  จินาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรรณชนิดา  สามาจักร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปาริฉัตร  ประโคทัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิภาวี  ทองยาน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสริฐผล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลลดา  วโรรส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐวดี  เคนานัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุวรรณธารา  ตรีวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายวายุกูล  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภคิน  อินทร์แสง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวสว่าง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายเขตโสภณ  ศรีโยวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพีระพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเจษฎา  ดวงประทีป โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเขมนิจ  อินทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงโศภิตา  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอรธิชา  นาหอคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปณิดา  โสดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอรวรรณ  มะไลโย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศิรดา  สาที โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิราพร  ระเริง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศุภพิไล  ภูแมนวาด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จารุจารีต โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรประภา  เห็มสีดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีจอมพล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุธีมนต์  ราษี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวริยา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายจอมพล  เขจรจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิรินญา  ทรงสังขาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอัชรา  ศิริสม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอริศรา  คชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมลณัฐ  มารศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชารีมาห์  นามเวียง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอมรรัตน์  โม้อินทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ก้องเวหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงแพรวผกา  มือมิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชลธิชา  รักปัญญาสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดสนิท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  โคปาบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณชาดา  จันทร์อุบล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธัญชนก  นุ่มเวช โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสมกมล  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐดนัย  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงลลิดา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภัสรา  ศรีใคร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ตุ่ยศักดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภาวิณี  ต้นภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดไสย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจตุรพร  ตรงใจ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุปราณี  เลิกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพงษ์ศิริ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพ็งปอภาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณเหลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกฤติยา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอรณิชา  คุณธรรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงประกายแสง  พรมประทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงประภัสสรณ์  อักษรศิริ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงขวัญธิดา  แสนวา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนวนันท์  เลือดขุนทด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอินทอร  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัธยา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิรัชญา  โวชัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอัญชิสฐา  ฮว่างวัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนัญญา  ธูปเศษ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงหนึ่ง  คำใส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายรัชชานนท์  พลอยหิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนะบุญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชิดชนก  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภาคิณี  มาตรา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุรางคณา  จงมีธรรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกนกพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทรลดา  นวลมีศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอภิญญา  สอนเฒ่า โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอังคณา  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเบญจพร  ลีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกุลสตรี  ขอกรดสำโรง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนกนันท์  สิงห์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงโลร์น่า  เพรสตัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุทธิดา  รอดอุปโป โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนภัสรา  พลศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอภิญญา  ทองดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนนทิชา  ระเริง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสันติ  ราบรื่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรวลัย  แสงแก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสิทธิโชค  จี้มูล โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนพพร  บุญหล่อ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงโสภิตนภา  นามวันดี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอรทัย  จันทรา โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  แก้วเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายศุภทิน  เมธีปฏิภาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฎิภาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สกุลคู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณาขวัญ  อมรวัฒนสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอรอุมา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธรรมสรณ์  ประภาธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายกฤษณพงศ์  เทรักสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภักดีรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงขวัญข้าว  แพงดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชนินาถ  เมืองฮาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยทุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายณนนท์  พิริยะสกุลยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายธนกร  แก้วขวาน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายอลงกรณ์  ทุมโยมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายกรินทร์  ชัยอมรวานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายชยพล  ต่างโอฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายคภัสสิริ  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายจักรภัทร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายศักรินทร์  มั่นคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจุฬรัตน์  หิรัญอร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวาทิตยา  หมื่นตูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงค์พิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายศภเชฎฐ์  รูปเหมาะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงทักษอร  กินรีโดน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธีร์จุฬา  ขัดเดชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอมลรดา  พิบูลรัตนากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฐรวี  ศรีสุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวรชิต  ทองสด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอาจารียา  ศรีเทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรมิตา  พันธุ์พรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงแซร่า  ชนะดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาวดอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ชัยธนยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปทิตตา  อวนอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภานุพงศ์  วรพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธิญาลักษณ์  แก้วสนิท โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายอิทธิศักดิ์  อยู่งาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายนิติภูมิ  สิ่วไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงภานุมาส  วงหาริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ปีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอารยา  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิรนุช  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือกาญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวรฤทัย  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีดาดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายสิรภพ  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายอดิศักดิ์  คูณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายณัฐวัตร  พันธุ์พละ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผดุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอรทิพย์  สินธุชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงศศิกานต์  ทะวงษ์เงิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงขวัญจิรา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนิยดา  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอภิชญา  โพธิกมล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายวชรพล  อินธิกาย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายภูมินาฐ  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายศิวกร  สาวะริพล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายชงฆฎิษด์  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายเศรษฐศิริ  ถามูลเลศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจิตรดา  ศิริมานพ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุพิชญา  พันพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนันทศร  หูไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกฤษณพงษ์  วีระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายฐปกรณ์  หงษ์สีลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนพร  สีเลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูชิต  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธันยากร  เรียงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีระเดช  ซองวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปรีณาภา  ราษี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปิราวรรณ  ประชาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปวเรศ  ผดาเวช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงลลิตา  รอสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐานิศรา  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพชรภร  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกนกเทพ  เยาวะสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนกฤต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือชา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยลอุบล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงบุณยวีร์  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม