รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพรชนก  สิงห์ดี โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายสรยุทธ์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวธิตะ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐสิชา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงมาลิษา  ทัศนัส โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงอรกวี  เที่ยงจิต โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสิริวิมล  ซุ่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงญาณภัทรา  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงวรรณภา  มัดสอาด โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงวรดา  นันทขันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชรัญญา  ชาวสวย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพรพรรณ  อัสวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงภัทรพร  พิสัยสุข โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภูมิภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายพุทธคุณ  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สิงหาพรม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงทีรยา  สุขมา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธิติยาพร  ปักขะพล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพิริญญา  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงทัดดาว  สาริยา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนันชนก  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเนตรนภา  พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเบญญาภา  หอกระโทก โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุบผา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจิราพัชร  ธุระธรรม โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวารีรัตน์  เคนนาคำ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐภัทร  ปักคะมา โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายสิรวิทญ์  แสนจำลา โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายปัญญากร  ราชชารี โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวิภาดา  บาตรเต็มดี โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยกมล  เคนนาคำ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธีรภัทร  สินนะลม โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญชู โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงลดาวัลย์  สมสนิท โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศิริรัตน์  แนวน้อย โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปฏิพล  ภิญโญ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนันทิตา  จาหลี โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนิตยา  สุทธิสา โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพุฒิพร  เลิศแล้ว โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสายฝน  จงพานิชย์ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรภัทร  พาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธีรชาติ  โพธิจารย์ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายนิวัตน์  พรมเวียง โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพงศกร  บัวผัน โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกิตติคุณ  อุดมโภชน์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายทศพร  อนนท์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนัญธร  ป้านนาค โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายนิติพล  แสนคำ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายศิวกร  หงษ์ภูมี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรัญญา  อนุศาสตร์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธนชนก  แก้วกาหลง โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนพล  กลัดสมบัติ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุดมพัฒน์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศศิธร  สุริยวงศ์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายดนัยฤทธิ์  อุ่นจิตร โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายอรรถพล  พังทุย โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ดาศรี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุพัตรา  อนนท์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชมพูนุท  วุฒิสิงห์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรญาณี  บุตราภักดี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีชมภู โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนพงค์  ทวีกัน โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอภิรักษ์  ดาราโพธิ์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายวีรภัทร  แสนป้อง โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐวุฒิ  ัวังพิบูลย์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกิ่งกมล  อาจหาญ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงมัญชุพร  พิมะสาร โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจารุภัทร์  สาระบัว โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธิดาเทพ  บุตราภักดี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรติมา  ป้านนาค โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสุทธิพงษ์  บำรุงภักดิ์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายฐิติโชค  กาญจนะ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอภิรักษ์  นนทะปัด โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงยุทธารัตน์  เหง้าพรมมินทร์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนิชาดา  พังทุย โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงการดา  ดอกยี่สุ่น โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม