รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศื โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธราเทพ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภัทรดนัย  ศักดื์ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพณ  วรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงดวงกมล  คำชาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายคณาธิป  จูมพิลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพีรณัฐ  รัชตเมธี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปวริศา  นกพุทธา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิโณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพัณณิตา  จันธิราช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงทยาพร  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอานิตยา  บุญพูน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปุญชนิกา  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงลักษมี  จุลละสุภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลาสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพิรชัช  สังคมกำแหง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภวินท์  เรืองจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงญาณีพร  พิชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชื่นนภา  ศิลาพจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายก้องภพ  สงขุดทด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงศ์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัลญา  มั่งมีไพศาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอรวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนภัทร์  ศรีวารี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงมนต์นภา  วงศ์พรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์พา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายเจษฎาภรณ์  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวรวุฒิ  เสรีไทย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเกียรติพงษ์  เผดิมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพีระเศรษฐ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐฐิตา  สิทธิชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกัณหา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐพลษ์  เดื่อนา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติธัช  บุตรแสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสตลาด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทิพวรรณ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนริศรา  เชิดชูสัตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเกษราภรณ์  พลศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปาลิตา  พรมณี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเวียงสะหวัน  หลวงอุดม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุภัสรา  อยังกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกฤษดา  สีหานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภูฟ้า  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายชนาธิป  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธาตุวิสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพรไพลิน  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปาณิสรา  นุ่มศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายประเสริฐ  ศศิวิลาศกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายถิรวัสส์  ณ สุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปานรพี  เฮงมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายนิติธร  ทุมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายแทนชนม์  ลาภอุดม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศิริพร  บุญจู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชญานุตย์  องคนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงดนยา  ศรีตะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปริยากร  นิพันธ์ชนาทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนิศานาฎ  แก้วหิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภัคพล  สีหมนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤษฎิ์ธนทัต  อุตามาลย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายดนุเดช  ศรีตะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายดนัยวิชญ์  ศรีตะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธรณ์ธันย์  ดวงจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกุลณัฎฐา  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนฤภัทร  อุสสิทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอุมาภรณ์  บับพิบูลย๋์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภานุ  อร่าม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายราชพฤกษ์  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภีรพัทธ์  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภูริเบศ  รูปขันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวรพจณ์  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปริพล  พูลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพชรพล  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวาริสา  ศิริแสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปพิชญา  สิงหาพรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธัญพิชชา  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  โทสาลี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชินดนัย  พิชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายศุภากร  กตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธวัชชัย  สิงห์มหา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนิติชญา  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชกานต์  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธีรพร  พื้นชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศุภิสรา  หอมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอรจิรา  บังจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเบญจะ  ภัทรเจริญโสภณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปัจฉิมาพร  เดชวีระพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนรินดา  เอกฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐิติยา  กุลคำแดง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนริศรา  งามพร้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐชญา  วัฒนจัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัทราพร  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอลิตตา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตาลสูง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงแพรววิรี  ธาตุวิสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกล่องขวัญ  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วรรณเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐวดี  อุตมาณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงแพรวา  ธาตุไชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชชาภา  อาจไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐชญา  คำผุย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอรวรรยา  ญาติคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรนภัส  คำภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลางนคร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนาภรณ์  สิมหลวง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สวัสดิเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฐิติมา  ดกกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิราพร  นามไพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภัทรียา  ช่างเสาร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกุลธิดา  พลายเนาว์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปวีณา  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณิชาภัทร  หล้าสวย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัควลัญกค์  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอริย์ธัช  คุณวิศรุต โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจริยา  เตชะน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายก้องภพ  เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิยดา  มาริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศิริพร  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุคนธา  สุนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธินันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายก้องภพ  พารา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐวรา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธนพร  ทุมดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพีรดา  บุญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธเนศพล  สุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกฤชไกรกูร  โคธิเวทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายศุภโชค  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปุณกร  โฮมชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายฐาปกรณ์  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนภัทร  หินกาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภัทร  พุทธิรัก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชมพูนุท  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทรธิดา  รังษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรญาภา  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปพิชญา  ยาพรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัคจิรา  วงหาริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเจนจิรา  ทรัพย์เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงทิพรัตน์  จิประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปุณิกา  ชัยทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุชาวดี  สมดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพัชรินทร์  ถิ่นศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพียรภายลุน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คนสม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศศิจุฑา  สุเพ็งคำภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรินทรา  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรชนก  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภณกฤศ  ตริยาวธัญญู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นาคมนต์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกวินสุดา  เสวตร์เวช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศกุนตลา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเตชินท์  โหงษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรมเดชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปัณฑิตา  เลบ้านแท่น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณิชกานต์  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมชนก  ยาตาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวิราศินี  สวา่งโสดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูมิรพี  นามบุบผา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายพัฒนา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายชาคริต  รุ่งเรืองงาม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายวรรัฐ  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอุดมพันธ์  น้อยตะริ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนัฐภูมิ  พัดกลม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงมธุรา  ทองเปา โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมุทัย โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายศุภฤกษ์  เศษรักษา โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปิติพัฒน์ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิติพัฒน์ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายรัฐนันท์  นามมัน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ้งรัตน์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกฤษณา  คำศรีลา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอารียา  ดอนเกิด โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศุพิชญ์ทิญา  เครือแก้ว โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ้วนเสมอ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญตญา  นามกัณหา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกิตติพงษ์  นามกัณหา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภณัฐ  พานคำ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชนะพล  พานคำ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปรียากร  ภูมิผักแว่น โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กรมวังก้อน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุพัตรา  นาคเสน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอดิเทพ  พินธะ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์ปัญญา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายบัณฑิต  ภักดีบัณฑิตย์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอธิติยา  ภูลายยาว โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนนท์ณธร  ปานคะเชนทร์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกรรณิกา  คำพรมมา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสุวงศ์  หารินไสล โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุมาลี  สาชนะ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมิ่งมงคล  สาสนทาญาติ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายญาณวุฒิ  แสงมณีทวีทรัพย์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสาสนีย์  โคตรภูธร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายรพีภัทร  คนพินิจ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ตาลี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสว่าง โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสิริพรรณ  อนุสรณ์คำนึง โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศุภลักษณ์  ชัยชมภู โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอินทรานนท์  แสงสี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสวรรยา  ชาวสวน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนโชติ  โชติสนธิ์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุธี  เขียวเซ็น โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศลิษา  คำภูมี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุภากมล  แก่นจันทร์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสิรวิชญ์  เทพมนต์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนริศรา  หัตถารัตน์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอาลิฌา  ผาชัยภูมิ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพุทธะวดี  วงศ์อ่อน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดพงษ์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัชชา  ชาวสวน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภูวศา  เกษมสุวรรณ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรวิทุร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐนันท์  คุณธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม