รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐริญา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพงศกร  ดีมาก โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายประกาศิต  สายยศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัลยา  วันมงคล โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลฉัตร  ดวงอินทร์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปาริฉัตต์  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมนสิชา  แสนแสง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเมษยา  คำลอย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ห่อทอง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันทิยา  พันธ์เกียรติ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญรัตน์  ต้นศิริ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกสิเดช  สุขแสวง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปวเรศ  พิมย์พา โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญลภัส  แสนแสง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอนัญญา  อุรารื่น โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐนนท์  โมทอง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายสราวุธ  ควรดี โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายวุฒิไกร  โต๊ะงาม โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายยุทธนา  ภูษาคำ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงวรัญญา  แรงกล้า โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงเมวดี  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฐมล  กันโพธิ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอริสา  สุระคนธ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐพร  โกสีย์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายศุทธสิน  ทุ่งกลาง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกฤติยา  บัวลอย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอรวรรณ  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขรอบ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ชรประโคน โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอภิญญา  โกสีย์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปรัศนีญาพร  แหวนเพชร โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจิรัญญา  ชนะชัย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชัญญานุช  สืบสังข์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงดลพร  ราชรักษ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปณาลี  สิงห์สาด โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสรายุทธ  ซึมรัมย์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายทินภัทร  เสาเปรีย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปวีณา  ยงยิ่งยืน โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายอัษฎากร  ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอุษณิษา  ทวาอินทร์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอารี  สีเมฆ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงบุญสิตา  คำศรี โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์อุบล โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสุด โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนวพรรษ  สุดาใสย์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงขวัญฤดี  สายยศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำเสมอ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุระคนธ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศศิประภา  กล้วยทอง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงลาภินี  จันทร์เทศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนิศารัตน์  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ดีมั่น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงแพรวา  เสาวะพงษ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเกียรติภูมิ  รวมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุระคนธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงลลิษา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายชัชภน  กฤติยาวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปองภพ  แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายนันทรัฐ  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนกฤต  นาคเจือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พันธ์ุเสนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภาสรณ์  เบาะทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยสอน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชลสิทธิ์  คงบุญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนกร  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์เกียรติ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัณฐิกา  ผักไหม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงผกากาญจน์  เอกยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนราวดี  ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภูสุดา  สุวรรณศร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจตุพร  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงโชติกา  หิรัญญาณกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายคณากร  สร้อยอำภา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนภสร  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมัลลิกา  วาดสีดา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุทธิดา  สุกลมใส โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเอมธิดา  ยิ่งหาญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเอมอร  ไพรนอก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรัตนากร  บุญยัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคเจือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิราพัชร  ตางาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสโรชา  แซ่เตียว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอณัศยา  นาคสังข์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสิริ  ขนันไทย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศิรภัสษร  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายจิรภัทร  ชาญเชี่ยว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสุรยุทธ  พลศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพีรพัฒ  อุตราศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสิงหราช  ใจกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนิธิตรา  คำเสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเจษฎา  หอมหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรัทยา  สมัญญา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอิสราภรณ์  สูงยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธนภรณ์  เสาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจำเริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรไพลิน  สำเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวรรณวารี  เมืองงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทร์ภัทรวดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายกฤษณ์  โพบางหวาย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายอนภัทร  บุญหนุน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายธนวิทย์  คำงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนวพร  ใจตรง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพีรณัฐ  ศิลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอัญญาดา  คัชมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐกมล  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญมี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปภัสรา  ยอดจักร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธนัตถ์  โรจนเสถียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอุดมศักดิ์  อุดมทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิยดา  บุราคร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธรรมปพน  ศรีเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอนิญชนา  พรมพิไล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายชลัมพ์  จันทร์แท่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจอมขวัญ  ผดุงสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พิมจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจารุวรรณ  สนุกแสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายอดิศักดิ์  ซื่อตรง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายจิรพัฒน์  มีระกูล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอภิสรา  อย่าลืมดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายกันตธีร์  แก้วหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายมินธาดา  ด้วงมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลุ่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธนัชชา  ยิ่งหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวิไลพร  พรมสุรินทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยสาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายนราวิชญ์  สวยรูป โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชมพูนุช  ดวงแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงรักษิณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภัฐทราวดี  โพแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปานกมล  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอัญญาณี  กลิ่นสายทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชาลิสา  จำปาเทศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงลักษิกา  พูนประโคน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปัณฑิตา  กนกหงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปนัดดา  ลือไทย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวิไรวรรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปิยดา  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายภูยส  ใหมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจันจิรา  พรรณา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพงศกร  จำนงรักษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา  ประยงค์หอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญวิทวัส โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวรัญญา  วีระขันคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายพงศกร  เห็มวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วสมุทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชญาภรณ์  มหาเสนา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปภังกร  มาลีหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกนิษฐา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงหงส์นภา  มาลัยทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอังคณา  ประเหน่งเพชร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวิรดา  พิมพ์เพราะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสโรชา  ตรงดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวรรณกานต์  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเกศรินทร์  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงบัวชมพู  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายวารันต์  ทุมพงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายจิตติพ้ฒน์  ยาดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายวุฒิภัทร  ถมปัทม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายบุญศักดิ์  จันทร์เทศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายอนุชิต  เกสอนบัว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายสุทธิโรจน์  ไชยสงคราม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอุระชา  ศรีอาภรณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายอริญชย์  คงจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธีรชญา  น้องดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฐนันท์  มูลดาบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประทัด โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายณัฐวัตร  วิจิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชาลิสา  พรมอุก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียคำเมือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปิยะนุช  นพเก้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บูรณะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสาธิตา  อรจันทน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายจิตติพัฒน์  ดวงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศุภานิช  ยามพูน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายสานตวัน  จาดคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเพชรนภา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยิ่งคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงประติญา  แสงสันต์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายปฏิญาณ  ปานเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายจิรภัทร  ศรีมะณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปรียาภัทร  แรงหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายพรชัย  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพงศกร  วอทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายจิรภัทร  แป้นเงิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายไกรสร  พวงเพชร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขส่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพ์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายนรินทร  สมานทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณรีพรรณ  รู้รักษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพรธีรา  มหานาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายกฤษฎา  แย้มปู่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายภควัฒน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงระพีพร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพรธิดา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายเศรษฐพงศ์  หลอดทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขซ้อน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตสมาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายปรัชญา  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายเนติภูมิ  ประยงค์หอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์งาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงจิตนัยน์  ไชยลาภ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายชัยมงคล  ดำเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวณิชยา  ศิริวงศ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกรวรรณ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายจิรกานต์  โสดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอนุวัฒน์  แช่มรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายกองกลาง  อุตมาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวรรณวิสา  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงภัควดี  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทรวงโพธิ์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายภาณุพงศ์  ศาลางาม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอุเทน  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายเทพทิพย์  ดีชอบ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเกศกนก  ใบแก้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยไพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุดใสดี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิริรัตน์  วรรณทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นวลอ้าย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวัฒนา  ลาย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐพล  วันทะนา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเส้นชัย  อุตมาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศุภวิชญ์  ปลายแก่น โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิยไพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกุมภา  คงเก่ง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายโกมิน  ฉลาดสุข โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ดวงราษี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายยุทธนันทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดพินิจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสุรเกียรติ  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอนุพงษ์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายไกวัลย์  ดีชอบ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสร้อยทอง  บุญสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายธนวันต์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงน้องใหม่  รวดเร็ว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายตรีทิพย์  แรงจบ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพนิดา  กริดรัมย์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  เติมงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิมวรีย์  คินรัมย์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายกิดาการ  ละตา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายวิศวกร  แป้นทอง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอรุชา  อรุณรัมย์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐฏนิชา  แสงหา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงแคว้น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอลิษา  งามระหงษ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพาขวัญ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายเธียรชัย  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายพัชรพล  จันทมล โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงไอลดา  บัวสด โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์มั่น โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปนัดดา  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอนุชา  อนุพันธ์ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายณัฐพล  ใจเอื้อ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสริตา  พรมพุ้ย โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกมลรัตน์  รองมูล โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอภัสรา  พรมชื่น โรงเรียนบ้านสะแร 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐภัทร  จงหาญ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชาธิป  เจียรนัย โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสิริวิมล  สอนงาม โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวสด โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์มั่น โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปัญญา  ชัยเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายทรงยศ  กุลบุตรดี โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศิรินันท์  ดวงพิมพ์ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายอนันตชัย  สืบมี โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุนีย์  เจนจบ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพรชิตา  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวกานต์ธิดา  อินทะนัด โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวสิริยากร  เสียงเพราะ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวรายุส  กษมานนท์ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธีรภัทร  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายก้องภพ  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายเมธัส  เครือจันทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายนันทวุฒิ  งามสะอาด โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสาลี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงจินดาพร  เมาลีร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายสุรวงศ์  สุขวงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายจอมพล  สังธิกุล โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายคุณธรรม  ทองแม้น โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพัชรี  ไชยพันโท โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายอชิรวิชญ์  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิราภา  หอมอ้ม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายอาทิตย์  ทองดี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายวิศิษย์  ธรรมชอบ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายนนทชัย  แสนสุขโรจน์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญชม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายกฤษกร  ศูนย์อินทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสุภาวิมล  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายศิวภัฏ  พลประเสริฐ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวิภาวี  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุนันทา  อยู่ญาติมาก โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชลธิชา  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุพรรษา  จินดาศรี โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงชลธิชา  คำหาญ โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนิจวิภา  ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปาลิตา  แท่นทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐาณิตศรา  แสนคำวัง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกชมน  บุญมาธรรม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรัฐวณัฏฐ์  ยืนยง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอรทัย  ตินทุกศิริ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มแน่น โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายรพีภัทร  จะสุรัมย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชุติมันต์  สมเพ็ชร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเกวลิน  รสพรม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิริษา  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงยุพาพร  ขันวงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมุฑิตา  สุขตน โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอรวรรณ  เกษจันทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวรรณิกา  กองสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงทัศราพร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนราทิพย์  อินสาน โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วภายนอก โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรัตติกาล  ช่างเพียร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐณิชา  สารสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธรรมชาติ  ประจงกลาง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แพงสุภา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมพิมาร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชานน  คำพานุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายธนากร  ศรีเครือดำ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงวรรณพร  ที่อุปมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนิตยา  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายปฏิพล  กลีบแดง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐพงค์  วิเศษอุด โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอภิรัชนันยา  เชื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงรัตนา  หาญฮึก โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายส่งเสริม  มัญจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนภัทร  ตินานพ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนารี  กลีบแดง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอรกัญญา  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธิดารัตน์  สังเกตุกิจ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรมล  วงศ์ศรี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงมณฑิตา  ทุนดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญญธร  โกมารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพิชิตชัย  อุทธิโท โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสุรยุทธ์  สุดตะลาวดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอภิวัฒน์  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษวิสัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเอกชัย  รื่นกลิ่น โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐพงศ์  จินาวรรณ์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายสรศักดิ์  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายราเมศ  ชาลีพันธ์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพสิษฐ์  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศุภชัย  เสาใย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอนุชิต  จารุนะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพงศธร  บุญมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายยศภัทร  เห็นจงชม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนภสร  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชิงชัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธิษณา  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุธิตา  ใยแดง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงฐิติมา  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศลาสินี  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนรมน  สารเงิน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฏฐิยาภรณ์  ชิงชนะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงลลิตา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายคณธัช  นิลล้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายศิวัช  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกชพร  สุนินทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณัชชา  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงโศภิษฐา  ส่องาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงโยษิตา  กองสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงวริศรา  พรมราช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชนิตา  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงลลิดา  ทองกระจาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะขุ่ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกาญจนา  สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณีรนุช  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนภสร  ลอยเลื่อน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายเชิดศักดิ์  เหิมฮึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายณรงค์เดช  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายธนกร  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงฉัตรยา  ฉุนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงทัดพิชา  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายนัฐดนัย  คงสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงผลัฏฐา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงภัทราพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ธนะรุ่งรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายกฤตพัฒน์  สวัสดิภาพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงกชกร  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงปาลวรัญจ์  คำมณี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายธนภัทร  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายจิรวัฒน์  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายวันชัย  โง่นสา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายพฤกษ์  อาศิรสิริวาณิช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงศิริประภา  ประนม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงต้นข้าว  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปภาวดี  โกฏหอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชาญชยาศีย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงโสภิตา  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธนวรรณ  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงสรันยา  ก๋าจารี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัฐชา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐชยา  ผายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงเบญจา  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพัชรพร  ยอดลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงประกายเดือน  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพีรดา  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงรัดเกล้า  สกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายพีรพล  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกวิสรา  สมปาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงชนากานต์  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐพร  เชื้อสายดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงจุฑามาส  สมานทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงรัตติกาล  สีจันทึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปภาวรินท์  ต่วนจะโปะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวิลาสินี  ตินานพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอรวรา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกัญญา  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ต้องถือดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกนกรดา  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงทยิดา  สุดเส้นผม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฐวุฒิ  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงฉัตรติยา  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงวงศ์สิริ  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายธนายุทธ  อินทยุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธีรพงศ์  นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายปริทรรศน์  ปาปะไพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกมลฉัตร  เรืองกระจาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงกัญญาพร  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจารุกัญญ์  นิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจิราวดี  นามประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณิชนันท์  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตอพิมาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนิชา  ติราวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายพงศพัค  อินทบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพรชิตา  คำเล็ก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพุทธิชา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงมาริสา  ทองเจือ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงเมลานี  ดังคนึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายจิรภัทร  เกิดโมลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายวีรวัฒน์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินิจดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายธนกฤต  ขอจงดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศิวานนท์  ยงยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนเดช  มามีใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนพดล  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอัครพล  ปาสาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนกฤต  ได้ไซร้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายตรีพิทักษ์  คำทอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธนภรณ์  แต่งยอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โสติยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงยลดา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวรกานต์  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอภิชญา  เสยกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอาลิสา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพรณภัทร  ศิลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุรยุทธ  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนกฤต  ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวงศกร  เซนุยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอิทธิพล  ลายปูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายสุวัจน์  บุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสรรเพชร  บานบัว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายบุญญศักดิ์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิตติกานต์  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายนพัตถ์ธร  ขอจงดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภูวนาถ  ภาคพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนกฤต  พุกสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐชยา  สังสมานันท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรัฐศาสตร์  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศิรดา  มิลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภัทธดนย์  เสาประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพนิวัติดา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวิภาวินี  สมใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายทินภัทร  พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนภัสสร  สงึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเบญญาภา  ตรงใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนลินี  จันทสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรสริน  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐฐิดา  นิเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฐิตารีย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกาญจนา  ประชุมฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนาคิม  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายหัสดิน  เหลาคม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายเทพประทาน  หวังดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุรางคณา  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุธีมา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงจรรยารัตน์  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสริวงศ์  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงลลิตวดี  เค้ามูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธนัญญา  นกทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญสม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวิภาศิริ  บุญยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เหิมฮึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เสาะสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธนภรณ์  ภาคพรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอวยพรชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจันจิรา  เพลินพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอมรทิพย์  ยางเพชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายรพีภัทร  แสนภูวา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเพลงพิณ  ยิ่งเจนจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพงศภัค  ศรีตัมภวา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภควัฏ  มุละดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพีรณัฐ  ประกอบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุทัตตา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายนาภวัฒน์  เหมือนสวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายคุณาสิน  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธีรภัทร  จำนงเพียร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุพัตรา  สุดงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญนิกา  สาขาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภานุรุจ  หาสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนบูรณ์  สารจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงไพลิน  ลายสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอรรฆพร  ขอจงดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกิตติกานต์  เมืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพีรดา  พลอยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุมิตรา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐกมล  วงศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายสุรเดช  สายคำตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงมัณรยามีน  สุพัฒนโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพัชนีกร  ต้องถือดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสิริโสภา  เรืองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงศศิกานต์  เลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภัคพล  ยวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุจิรา  คำโนนม่วง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวิภาดา  งามมาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพรภคพรรณ  เกษามา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงภัทรมน  เกิดสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวรรณา  ศรีจันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสุภาธิตาภรณ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายคณิศร  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชาวิศ  ปิงจุลัด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญแสง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงบัณฑิตา  กันสา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายปิยะวัฒน์  สีเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพชร  วงศ์กิตติเสถียร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพันกร  ใยแดง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกีรณา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจันทกานต์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงศศิวิภา  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายจิรภัทร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธีระพัฒน์  หามทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจิรวงศ์  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงดวงดาลัด  โชคนุ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสิรภัทร  ชมชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอัมรา  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปิยะ  เรืองสุขสุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกิตติกร  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายกนกพัฒน์  แย้มชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกิตติยา  ฉวีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจิรภัทร์  เทือกทา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจิรัตติกาล  ปลายด่วน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชุตกาญจน์  ยงถาวร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปิยพร  ดีพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงลักขนา  ผูกดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกิตติภพ  แทนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชินาธิป  พัฒนพิเชษฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายปฐวี  พ่วงงามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายรัฐรุจน์  เจริญสินทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวริศ  นามพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายสิตินนท์  สุดยอดสุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเสาวพล  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเกญกัญญา  อยู่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธนภรณ์  ผกาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนันทวดี  สุดอุดม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเบญญาภา  พลคะชา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปารมี  ฉลาดล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวรดา  สู้เหิม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุภิชญา  เนาว์เปี้ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอลิสา  บุติมาลย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอินทิรา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขบำรุง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายอภิชาติ  บุญร่วม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายดลสุข  สุขเกษม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงสัญจิตตา  เทียนแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงชฎาพัชร  แม่นงาม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายธเนศ  สมตั้ง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขเต็ม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กะทิศาสตร์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำทะ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงนันธิดา  เข็มแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายปริญญา  ปิตตาลาคะ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายชวัลวิชญ์  กาบภิรมย์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงจีนันทร์  ระย้าทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนันทณัฐ  ดีจ้าย โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพรธิชา  เทียนแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์โตทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิสน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 นายอนุรักษ์  ท่าทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวจันจิรา  จินวิเศษ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงศศิประภา  ถาพรผาด โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ลักขษร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปิยรัตน์  สุขบำรุง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสิรภัทร  พูลลาภ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุวิมล  ผึ้งทัศน์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศุภชัย  เทียนแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสกลเกียรติ  แม่นงาม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสนธยา  หงษ์สนิท โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฐพงษ์  พัดพรม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฏฐกมล  งาหอม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอัญชลี  กรวยทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวีริยา  บุตตาน้อย โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสิรินทรา  วรไธสง โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพวงค์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมี โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายเขมชาติ  อุ่นศิลป์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงลัดดารัตน์  อุ่นศิลป์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงบัณฑิตา  พลศรี โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงศศินิภา  อาสาคติ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุ่นศิลป์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงดาหวัน  ดวงชัย โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ประทุมโสม โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงภัทราพร  ชูชื่นบุญ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายนพรุจ  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปุ่มแก้ว โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชลมณี  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุภาวดี  มวลคำลา โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงประดับพร  โคตวิสัย โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงยลลดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายนันทพงษ์  ทัดศรี โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงศันสนีย์  ดำละออ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงวรรณิกา  คิดสม โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลศรี โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงหทัยรัตน์  โหยกระโทก โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปริญญารัตน์  แก้วมี โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงศศิประภา  รุ่งรัตน์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงนันทกานต์  จิตณรงค์ โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณัชชา  เสมาชัย โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมานิตา  ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายยมนาท  สารศรี โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพีรวัส  มูลทอง โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองต้น โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์ดี โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพีรวิชญ์  มูลทอง โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านตาโมม 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเจษฏา  ระหาร โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายอวิรุทธิ์  ระหาร โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงแววตา  กองสุข โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกาญจนา  เรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชลลดา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายสมพล  สัตบุตร โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  นรดี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นายศิรินทร์  สัตบุตร โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองโพธิ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงธีญชนก  โสนาพูน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงเบญจพร  ชาวนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวิลาวีลย์  พันจืต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงเปรมิกา  สมนิยาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงนันทิกานต์  ครองชื่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงศรสวรรค์  ระบือนาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงสุภัสสร  ทรงวาจา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกัลยานี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงสุภัสสร  ดีด้วยมือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพรเพ็ญ  แสงเงิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงพรรณอร  เพชรล้วน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุภาวิดา  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงศุทธินี  พัดทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนราทิพย์  สมใจหวัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายทรรศนะ  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวัณชนะ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุนิสา  พรมมา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงบุญยานุช  หมายทวี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวินัย  ประมูลศรี โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายศร  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายสิทธิพล  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายรัฐภูมิ  ่น่าชม โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงภุมรี  ศรีแย้ม โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายธนกฤต  เรืองปภานนท์ โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายคมกริช  งามชมวงค์ โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกุลธิดา  เฉลียวไว โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงเบญจพร  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงทิพย์มณี  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงเสาวภา  กองโคกกรวด โรงเรียนบ้านสีโค 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายภัทรพล  ชะบาทอง โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยเลิศ โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายธนวัฒน์  ตุ้มทอง โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงอมลวรรณ  ฉายศรี โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอรพิน  ดวงดี โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมอุก โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายสนธยา  ชมชื่น โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอัครพล  ยิ่งหาญ โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชุติมณฑ์  เกตุอักษร โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงจิรภิญญา  เอิบสุข โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงจิราภา  บุญนอง โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปิณฑิรา  แสงคำ โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเมธาวี  แก้ววิเศษ โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพัชราภา  ปุมแมน โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงวรรณพร  ทองเตี่ยง โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกษิเดช  ยิ่งหาญ โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายณัฐพงษ์  สามใจ โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงรุจาภา  แอกทอง โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชื่นบาน โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงณัฐมล  บุญแต้ม โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงขวัญกมล  ยิ่งหาญ โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายสุรศักดิ์  แบ่งบุญ โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงวรัทยา  บุระพา โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายปิยวุธ  ชาญเชี่ยว โรงเรียนดมวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพรชิตา  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายชัยวัฒน์  มีงามดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงภัททิยา  เบ้าทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธวัลรัตน์  ภูสูง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนงลักษณ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฐพล  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายทรงพล  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายกฤษดา  วนมา โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายจิรพงษ์  สีหลักร้อย โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีปัตรเนตร โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประกอบแก้ว โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ประกอบแก้ว โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงชิดชนก  กองกาญจน์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงจันทกานต์  ด้วงศักดี โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงกาญจนา  มัชชัยยา โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพิมพิศา  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงสาธิกา  มัญจกาเภท โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายอรรถพล  สำราญดี โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายภูตะวัน  นิราสภัย โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายธนพล  ตินานพ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงมานิตา  โสนาพูน โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงทักษยา  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาโพธิ์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงปภาวินดา  หวานอารมณ์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงพรธิดา  คะรุต โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายธนฑัต  เรืองสุขสด โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงชาลิสา  ตินานพ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงกชกร  งามแฉล้ม โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงดาวนุวรรณ  จุลบท โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงรัญชิดา  ลายสนธิ์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงณัฐนพิน  อาจเทเวศน์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงอินทิรา  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายถนอม  สุภาพ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธนกร  ริมงาม โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงบุปผา  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปนัดดา  ช่างการ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงเบญญาภา  กายดี โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชุมา โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายพัชรพล  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงจารุวรรณ  ลอยทอง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงปภาวี  หอยสังข์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงสมิตา  นะรีรัมย์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีชนะ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายณัฐวัฒน์  กอปรกิจงาม โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงธิญาดา  สอนดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลนาค โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายพุฒิชัย  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายธีรเทพ  ศรีเครือดำ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายทวีศักดิ์  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดุนดียิ่ง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทุริดไธสง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จุดาบุตร โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายธนวัต  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายรพีภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายสุจิตต์  พอกเพียร โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายธนัท  มีมาก โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงใบพลู  ตะลาโส โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพรรษา  เมียดเตียบ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายไกรศักดิ์  หล่อขุมทอง โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายจักรภัทร  อินทอง โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์จันทา โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงขวัญหทัย  ขุนเพียร โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงผกายดาว  นาคสุข โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปัณฑิตา  วาปีทะ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายกฤษณ์อัษฎา  ศรีทองสุข โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายสรายุทธ  ประชุมฉลาด โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปภัสรา  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงริญโญ  แก้วปลั่ง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายสเรนเทพ  ยอดศิลา โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณัฐดี  มาริค โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสุรศักดิ์  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วนะพันธ์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายฉัตรมงคล  ประการะถา โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายธนเดช  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงชาลิสา  สุริยะธน โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายชาญชัย  จันทร์น้อย โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายพนธกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายไชยวัฒน์  วรภาพ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงฟ้า  ชาญศรี โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงฝน  ชาญศรี โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผูดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  ภาชีรัตน์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงขวัญฤดี  เอ็นดู โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพะวะ โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายภูตะวัน  ภูไหมพรม โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชดาษา  หมั่นเที่ยง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายไชยสุรินทร์  สุระถาวร โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐธิดา  จงเกิดดี โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หฤทัยถาวร โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงภัทรวดี  พันธสา โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงฐิติกา  สุวรรณโฮม โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภาสกร  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายพรมแดน  วันทา โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายชนะศักดิ์  ศรีจุดานุ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพิมลัดดา  เจียมทอง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอรสา  ศรีเครือดำ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชาลินี  สมบูรณ์การ โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงมาริษา  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายจิรพัฒน์  โพธิสาร โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายพีรัชชัย  สุระถาวร โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษร ซูโอมากิ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธันทิวากร  ปุนเรศน์ โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธัญกมล  หมั่นเที่ยง โรงเรียนปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายภูรินทร์  สีสด โรงเรียนบ้านตะโนน 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงภัททิยา  ขวัญอยู่ โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชัยชาญ โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายทุติยภูมิ  ทำมีภักดิ์ โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงสุภาวดี  แสงเพ็ง โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมือนมี โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงอุมากร  แสงเพ็ง โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงลลิตา  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายปรีชา  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายยุทธภูมิ  ภิมาไชย์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงพรพิมล  ประทายนอก โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปนัดดา  เมินธนู โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงฟาติมา  ดวงจิตดี โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายปณชัย  ประสงค์เสียง โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงปวีณา  ทวีฉลาด โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายธนกฤต  ประสงค์เสียง โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอดิศร  บุญมี โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงภูตะวัน  พวังคาม โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายกฤษณากร  เก้าด่านจาก โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายอภิสิทธิ์  มั่นหมาย โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศิริวิภารัตน์  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปาริชาต  ไชยนัด โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีสรรงาม โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีนาน โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสิริมล  ศรีบัวบาล โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงธนรัตน์  ตลับทอง โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสริตา  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ต้น โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายพลวัต  จันทร โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 นางสาวรุ่งฟ้า  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวทิพรัตน์  สอนกอก โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวกิตติยาพร  เผือกผ่องศรี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาววลัยพร  ศรีโพนทอง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายณัฐพล  รัตนวงศ์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายอธิราช  เสมอตน โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายธีระภัทร  จันทร์งาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายกิตติพงษ์  ตรงสูญดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายภุมรินทร์  ดีแก่ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญาดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงปัฐมาพร  ครองศิลป์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงมาก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายชนะศักดิ์  ใจหมั่น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธนกฤต  ตะลาโส โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชนนิกานต์  ราษีทอง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงชนันธร  พรหมเมือง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุภาพร  บุญเรือง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สายกลิ่น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงธนพร  มีอ่อง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์แก้ว โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธัญชนก  ต่อดอก โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายจิรวัฒน์  บรรเทา โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณัฐวรา  สิงห์สาธร โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงภัทราวดี  ปี่แก้ว โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศิรประภา  ยิ่งเสมอ โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนวรรธน์  คนเพียร โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายราเชนท์  ประชุมทอง โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายฤทธิศักดิ์  แรงจบ โรงเรียนบ้านสวายซอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอภิรักษ์  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอภิรักษ์  น้อยประถม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงสมฤดี  สิงห์มาศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงสุธามาศ  สารสาตร โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงรุ่งรุจี  หงษ์สามารถ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอนุชา  การอินทร์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอจิมา  พยุงศักดิ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงมทุรดา  เผยไทยสง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายเจนณรงค์  พรหมแสง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายธนาธร  ชาญศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายอภิสิทธิ์  การะเมฆ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธนภัทร  มณีโชติสกุล เทศบาลสังขะ 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายกนก  ฟีสันเทียะ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายมงคลธรรม  อาบรัมย์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงไมย่า  มอร์โรว์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงอาทิตยา  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงภวิกา  อิทะกูล โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายจักกริด  สาคเรศ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายนนทวัฒน์  เฉลียวศิลป์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายพนัชกร  ชัยวิเศษ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายวรณัน  จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายศักดิธัช  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายสุภัทร์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายศุภกฤษณ์  กลุ่มในเมือง โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  พรมมา โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ประประโคน โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงสุพรรษา  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงสุพิญา  แสงโสด โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายฐิติพล  สุทธิเสวก โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายเทียนชัย  หยิบยก โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายมณุเดช  สาคเรศ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัชชานนท์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงดาราพร  สินสร้าง โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงสโรชา  อุกอาจ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายวัชรกร  จันทร์นัน โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงปิยะดา  สีดำ โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยชาญ โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธีรภัทร  สีหล้ามณะ โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงสมฤดี  ประจวบสุข โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงอาภัสรา  ทรงทอง โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงพักชา  แจ่มใส โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงปนัดดา  รสโอชา โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศศิกานต์  ขยันดี โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายสุทธิรัก  บุญทวี โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายวัชรินทร์  ชะยอยรัมย์ โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธันวา  โต๊ะบวช โรงเรียนประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยนคร โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงเกตุมณี  ไตรพรหม โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธรรมวิจิตร โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายจตมงคล  สมชอบ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายทวี  บุญปก โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม