รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนลินทิพย์  วงค์นาแค โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิรินภา  สร้อยแสง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤษกร  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศิลป์ชัย  สละ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุธาสินี  จำปาทาสี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวันวิสาข์  อัปมะโต โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอินทิรารัตน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณิชกานต์  อินทะกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพันธุ์ธัช  ศิริวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายบวรนาถ  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปุญญิศา  ดันนอก โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงบุปผา  ประหยัดชื่อ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคสนาม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิยาพัชร  คำอุต โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายอภิสิทธิ์  หัสดร โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายปฐมพงษ์  เสถียรวงศ์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายรัชพล  เส้นตรง โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกชพร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  จงกลาง โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีโสม โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัลยา  ยอดจงรัมย์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายสมพล  ฤทธิรณ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยศรี โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวงศ์สวัสดิ์  ทะรารัมย์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนรินทร์ธร  ยี่สุ่นหอม โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสม โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายทินกร  จันทา โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายอานุชิต  โพธิ์ล้อม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงรสิตา  จ่าพุลี โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีดวงใจ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์ล้อม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศิริดา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธัญยภรณ์  สันประโคน โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธารีรัตน์  จ่าพุลี โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุชาดา  ยุดรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศุภกิตติ์  เมาตะยา โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายอภิชาติ  โทอ่อนศรี โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรติมา  รวมรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์น้อย โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประดาพล โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจันทนิภา  บุตรวัตร โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายภูมิวนัย  ศรีลำเนาว์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายเตวิช  ขุมทอง โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทวีลาภ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกวินทรา  ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุจิตรา  จะยันรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงน้ำฝน  จะยันรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสิรดา  โสกหอม โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤตวิชญ์  ดวงพานิชย์ โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญรัตน์  จำปาทอง โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจารุวรรณ  คงทน โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัชรินทร์  สิมมา โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองใส โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพัชรพร  ลาภมาก โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ขจรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุจินธร  มีทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกรกนก  เปรมชู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจิราพร  จงพูนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอรปรียา  ยอดเมิน โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พรมบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจินดาหรา  มะลิเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสาริณี  ทุมโนน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนัฎฐินันท์  เลนคำมี โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอภิษฎา  สีทาสี โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวริศรา  ปัดไชยสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดเมิน โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิมญาดา  คุณดิลกญาดา โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัชชา  จันทวิมล โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวนิสรา  สินไข โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายฐีรวัฒน์  ไชยรส โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายบัวเรือน  เรืองรัมย์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศศินิภา  เมฆลา โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธาทิพย์  สร้อยจิรตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชนกกมล  ยางสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรพิมพ์  แสวงผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปริยากร  วันลักษณ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวาสนา  แสนกล้า โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เอ็นสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนงนภัส  พรหมบุตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรัตน์ศิกานต์  กงแหลม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทร์งาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัชรธิดา  สินพานิช โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอริศรา  ทันแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงทิพวัล  มีลาภ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพบุตรดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผ่านสันเทียะ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงญาณิศา  โสรถาวร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนรัฐภูมิ  ศรีทา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพุฒิเมธ  คำโฮง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพงศธร  สุระสังข์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายสรวิชญ์  โสสิงห์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ุบุญโปรย โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรกมล  สุทธนไตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอินทิรา  สังข์สาลี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพริริสา  ทองคำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุภาพร  ทำนักสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศิริวรรณ  จงนอก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวันวิสา  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัชรมัย  ผลโพธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธัญชนก  ทำนักสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูมินทร์  นากลางดอน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพรชนก  สุรสังข์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หงอนไก่ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปิยพัทร  จันทมี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปรานปรียา  บุญยืน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนงนภัส  โชคโคกกรวด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายวรวัตน์  ช่างหม้อ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤตเมธ  ลาภจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงขนิษฐา  เกษแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงุิสุจิตรา  ลาภจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพิ่มทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงิวิไลพร  ดาทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงยุวรรณดา  ผนึกดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณรงค์กร  คำสด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศศิประภา  เอ็นสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฐิตมา  ค้ำชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงไพลิน  จริตรำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกชพร  บุญญะวัติพงศ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกมลศิริ  เข้ารำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณภัทร  พุฒภูงา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีรวัฒน์  ห่อทรัพย์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอรินชยา  โพธิ์จิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีทา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอติวิชญ์  สถานสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจิรโชติ  สุกใส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนัชพร  สายจีน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอนุสรา  งามเสมอ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอริสรา  สุขนาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชัยมงคล  เบ้าดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงไอรดา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายรติพล  สิงห์จันทร์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงหทัยภัทร  วารุลังค์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนัชชา  จันทะเกิด โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฐมน  แข่งขัน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชลธิชา  สีทาวงษ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมนฤทัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐวัฒน์  แข่งขัน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธนกฤต  ลาภจิตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทัย โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายภูริเดช  คุมโสระ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายภูธเนศ  แคนสี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศรันย์พร  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่เฮง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณันทกานต์  ส่งเสียง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธันวา  สมัยรัตน์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายรพีภัทร  บุญพวง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเก่งกล้า  ทองนำ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศตายุ  สมรูป โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศุภกิจ  แก้วฉลาด โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุภิวรรณ  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิราภรณ์  ลัทธิวาจา โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกวี  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญนิภา  พวงทอง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐปภัสร์  นิยมวันต์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธีรพงษ์  นิลแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทเวช โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเกียรติพงศ์  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สร้อยสีหา โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายนรากร  โพธิ์สระคู โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงรัตนาวลี  ชูเชิด โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงดริษฐา  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายพัชรพงษ์  สมหวัง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรรณวิสา  สีชมภู โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวรกานต์  แกว้วใสย์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงบุศรา  ปะติตังโข โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายรัตน์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวนิดา  สุวงค์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงศุภนิดา  มูลตรีมา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธัญชนก  หลุมทอง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธัญสุดา  วงศ์ธร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอภิชญา  วิชา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุกานดา  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุภิดา  ไชยโคตร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนันทิดา  ลานตวน โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐริสา  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงยลดา  แก้วคำไสย์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายรัฐศาสตร์  กำจร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายคุณวุฒิ  ทำสุนา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกมลชนก  เสาเวียง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสิปรางค์  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชิตติพล  ศรีงาม โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสุรสิน  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายเฉลิมขวัญ  ยอดลี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายอนุวัฒน์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายปวรุตม์  วงศ์นารี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงมุกชิตา  บุญกอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปณิฏฐา  อารอมัน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพฤกลดา  บุญปก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอัมภิกา  พรมแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกฤษธิดารัตน์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงไอยลดา  ยีมีเงาะ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกัญญานี  ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายภานุพงษ์  พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงนัฐธิดา  พุดขาว โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐริกา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายธนกฤต  บุญคง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายธีรพันธ์  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายอรรถพล  ถึงสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญปก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายอดิศร  สาลีกิจ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอัครวินทร์  เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนพล  จำปาทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐชนน  บุญพบ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเขมวิท  เนียมสอน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูวดล  ดอนบำรุง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสิทธิพล  เพ็งประสิทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอรรตพร  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจักริน  จงใจรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายบูรพา  อุไรพานทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรัตน์ใจ  ศรีระเริญ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชลธิชา  สวนดอน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงลักษมี  แสงภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปนัดดา  มาพร้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐลดา  วัดสอน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐรัมพา  เชื้ออินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสรวิชญ์  ปราบอาจ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเทพอำนวย  ภูนุภา โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมพ์อุษณา  บุญมะยา โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนพวรรณ  เห็นงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วสระคู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรุณภา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรรษมล  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุวิชชญาน์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจักรภัทร  ต่อสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพัฒนากร  มะลิงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายทวีทรัพย์  เห็นงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนวัฒน์  สินไชย โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายคมสันต์  เหลาอุดม โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอรรถพร  พันธ์ดี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพัชรพล  โถทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกฤษณชัย  จิตสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยอดลี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรัตติกาญจน์  วิชุมา โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะกล โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเกวลิน  จงใจรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปาตาลี  อภิวัน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอานนท์  ชนิดนอก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เยี่ยมงาม โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนภสร  โตครแก้ว โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลกล้า โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวรารัตน์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายอธิพงศ์  วงษา โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงผกากรอง  ผะกา โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายประสิทธิพงษ์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายศตวรรษ  เดชอุดม โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐภูมิ  แสนกล้า โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายธีรศักดิ์  อินทโชติ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวุ้นเส้น  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวันวิสา  อินทโชติ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงคริษฐา  ป้อมหยิบ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายปรเมศวร์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายธนพัฒน์  เจริญไข โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินกานทุม โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชนะชัย  บรรลุดี โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชัยธวัช  แสนกล้า โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภัครพล  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภัควัตร  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวุฒิพงศ์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐชยา  ยาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธรรมธัช  แววดี โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกันต์ธีร์  จันลา โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญปก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองคลี่ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงรุ่งจิราภา  วาสุธี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศิริมล  แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ดีสุข โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายวรายุส  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายจิรายุ  แก้วการ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงจิรภัญญา  วารุลังค์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงจิรญาภา  ฐานะดี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกะรัตเพชร  ค้ำชู โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงศิรินันท์  จวงจันทร์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คลองงาม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงนุชนาถ  แวงไธสง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกิตติยา  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายนครินทร์  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายสิทธิพร  วารุลังค์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายกฤษฎา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายสรศักดิ์  คุมโสระ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชัญญากานต์  สีหบุตร โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศิรินันท์  ทันแก้ว โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอนันชณา  สุขพราม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวันทนีย์  ใจดี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายณัฏฐากร  ระวังชื่อ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนาธร  กรวยค้างพลู โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สีเทา โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงมลธิชา  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอริสา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงฉัตรามณี  ทองเหลื่อม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจุราลักษณ์  สุขล้วน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมุกลดา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายรัฐภูมิ  แพงภูงา โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศุภสัณห์  ศรีสอน โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวรฤทธิ์  กรวยทอง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพีรพล  ศาลางาม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงมยุรี  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสกุลนัดดา  สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฐวรรธน์  วงไกร โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายสิรภพ  ผ่องสีดา โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายชวิศ  วัชราพงษ์ โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายวัชรากรณ์  ดาบทอง โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิศเพ็ง โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอรยา  จอกทอง โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงจิตรดา  บุญมี โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงศิรามณี  บุญมี โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอทิตยา  ขวาไทย โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขะ โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเอื้อมอรุณ  เพ็งเพชร โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพลอยมณี  กิจจานนท์ โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายอดิศักดิ์  เทศเสนา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายสหรัตน์  ลาลุน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายปิติ  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายกิตติภูมิ  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงบุษยมาศ  ผดุงภักดิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุชาดา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอภิสรา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงบุญณิตา  การะเกษ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงเจนจิรา  ใจใหญ่ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงลักษณ์นาถ  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปาริสา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุชานาถ  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายวีรวัฒน์  มั่นวงศ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธีรยุทธ  นิสสัยดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายนพดล  เหมาะทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวศิน  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกิตติศักดิ์  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีเอก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพัฒนพงษ์  ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเจษฎา  คำนึก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายณัฐพร  บ่อแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายทวีรัชต์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงยุพิน  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสายเพชร  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงผกามาศ  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอัญชสา  ยืนยาว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกุลณัช  ชัยสงค์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสุนิสา  เพิ่มทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอรุณี  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงทิพย์เกษร  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แจ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงญาณิศา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอนิสา  ทิพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวรรณพร  มียิ่ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายวชิร  แสงทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายอดิศร  วันวาล โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศุภชัย  อ่อนทาดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายอัฉริยะ  โทนาพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายศิรวิทย์  แสนโคตร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชัยวิวัฒน์  ยอแซ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายกฤษณะพงษ์  สารบรรณ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายอรรถพล  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศุภกร  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายจิรวัฒน์  แอกทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายสุรศักดิ์  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายณรงค์ชัย  สีสันงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงบุษยมาศ  พิลาศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภานุพงษ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายอภิเดช  พิกุลสด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายรัชชานนท์  วุฒิธรรม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายวันชัย  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายดนุพร  โกฎหอม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายจิระศักดิ์  ชัยศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปิยาพัทร  หวดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกัณณิภา  มีลาภ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  ดอกคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มัตนามะ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเด่นดวง  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอภิรักษ์  จันแดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฐวัฒน์  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายคมสันต์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภานุ  ลัดดาทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอนุกูล  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสุธีเดช  ทารัมย์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายชานนท์  วันวาล โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนารัตน์  หาแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกชกร  สุวิล โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงบำรุงรักษ์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจักรกฤษณ์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวันสงกรานต์  ปัตวงศ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงดาราวดี  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนกรณ์  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเปวดี  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเกตพงษ์  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายศศิพงษ์  ชัดเจน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา โรงเรียนบ้านขุมดิน (โนนนารายณ์๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอรทัย  บุญไทย โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงโสภิตา  มาพบ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  นนทิจันทร์ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงเบญจมาศ  นามวรรค โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายคัมภีร์  มาพบ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพรลภัส  ทุมพัด โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษหอม โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกรกฏ  มาชาวนา โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐกมล  คู้พิมาย โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรรณภรณ์  วงษ์มา โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพัชนิดา  โสบุญ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายวุฒิยา  ขันอุดทา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจันทร์นภา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงชมพูนุช  ร่มเย็น โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธารธารา  จันทะสี โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจินตนา  ศิริม่วง โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุภิญญา  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนภัทร  ทามแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายธนกร  ทามแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชา  กลางวิชิต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายมนศักดิ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายนพคุณ  บุญทัพไทย โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปกฤษฎา  สุนทรภักดี โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดี โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวชิรญา  ตามแบบ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนพรดา  ไกรทอง โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศิรประภา  เสร็จพร้อม โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุชาดา  อรุณทิพย์ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอัมรินทร์  เทียบปัด โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธีระพงษ์  สมงาม โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสุรศักดิ์  คำวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนศักดิ์  ทวีแสง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชัญญา  ทวีสาร โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพัชรินทร์  แวดอุดม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายสุริยะ  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนะงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสุกัญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอริสา  ประสานศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงภารวี  เยียวยา โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศศิประภา  บุญมี โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงจิรสุดา  เสริมแสง โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปิติภัทร  นิยมมาก โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเนรมิต  พรหมทา โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกุลจิรา  แร่กระสินธุ์ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัฐวรา  คำภานุช โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปารวีย์  สงโฆ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายไกรวิชย์  ตันสิริ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอารียา  พวกพระลับ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวพรทิพย์  พลเมือง โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวเกศรา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพิพัฒน์  ตุ้มพระ โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอรรถพล  วรรณมานะ โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพศิน  ภาพกลาง โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายยูโร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวัศกร  ทิ้งโคตร โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนัท  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายไกรวิชญ์  ภาพกลาง โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงขวัญฤดี  กนกแก้ว โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงโยธิตา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมสะอาด โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนพงษ์  สมสะอาด โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายถิรศักดิ์  พาชารี โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปิติพงษ์  หัสเดชะ โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอรกานต์  พรหมน้อย โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสุริยา  กินาวัน โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชัยสิทธิ์  จำปาทอง โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายชลธี  นามพิชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุดดา โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกิตติพนธ์  เวียงคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวราพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธิดานันท์  สระแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุวรจนีย์  สานุสันติ์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอรุุโณทัย  เนื่องไชยยศ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงวรัญญา  พรหมคุณ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงชิน โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนัฐณิชา  บุญชิด โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายเจษฎากร  สานุสันต์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายศิรศักดิ์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกีรติการ  พลจันทึก โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายคคนานต์  เหง้าแก้ว โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัลยา  เสทะ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศิรินญา  กาละนิโย โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงมัณฑิตา  นนท์ชนะ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสิรินญา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเบญญาภา  ภาระเวช โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมมาตร โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอัครมณี  คำวัน โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภัสวรินทร์  พรพิศาลบุณยกร โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หมื่นสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาชิต โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงศุภนุช  สายธนู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายพงศกรณ์  ขันขวา โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงบัญจศิริ  แสนสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ศรีด้วง โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงปวิชญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนสนมศึกษาคาร (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงกรรฏิมาภรณ์  แก้วหอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกันต์กมล  สานันท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพนิตพร  ปัญญางาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกิตตรามาศ  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายพงศกร  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐพล  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงจิรภิญญา  กองทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงศีรีธร  มีชัย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงฐิตารีย์  พิลาแดง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายนิยมชัย  เหลาคม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงศศิภา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายนิติภูมิ  บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายชยางกูร  ประหยัดใช้ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงฐิติพร  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายณัชพล  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายสิทธิกร  ธานี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอณรรญฏชิน  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงตรีรัตนพร  หมื่นมี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาเดชสกุล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงผาติพร  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกมลนันท์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายพงศ์พล  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอริยา  ปรากฎรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายพัฒนพงศ์  ชูลาภ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายกิตติภูมิ  คำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกาณภัทร  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปโยธร  ดวงเอก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนาตาลี  จงใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปภาวรินท์  กุนอก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยถนอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญพันจันที โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวชิรวิทย์  สุดดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชนกนันท์  คำเภา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐธิดา  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกานต์รวี  สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอภิกษณา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชัชพงศ์  เดชดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภูริศร์  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประมูลจ่าใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัดฐทรัพย์  สมพินิจ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอิศราภรณ์  มีีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนภัสกร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูมิชนะ  สร้อยประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนานันท์  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกุลธิดา  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงรัตน์ฐาพร  กำจร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายปัณเปรม  สมรูป โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธีจุฑา  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธีรกานต์  สร้างดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  พิพัฒน์วงศกร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศุภกฤต  นาดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสันติ  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชนิกันต์  สุขบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชนาภา  ร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธีมร์ตวันต์  ตระกูลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สร้างดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกมลวรรณ  คารศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปาริฉัตร  หาสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายจักรกฤษณ์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายประสิทธิ์  เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วปุ่ม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็งสว่าง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปพิชญา  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวิสุทธิพร  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงภควดี  โคตุทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงรสิตา  ทำนักสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงศศิพรรณ  ทองอุดม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวีรีย์วัลย์  ขันโอฬาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอัจฉริยา  คุณนาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศิวกานต์  จิตร์แม้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกวินทรา  สังข์สาลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรัฐภูมิ  ปันสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงบุษบามินตรา  กองสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฐานิตา  เสาว์ทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชญาดา  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศศิญาดา  สุขชิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยเมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศตพร  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเสาวรส  สีสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม