รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญราก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสรณ์เชษฐ์  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนภัสสรพี  โสรธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศิริกัลยา  ผลสมหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภูริตา  โมคศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภัทรฑิราภรณ์  แป้นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณฐนนท์  พันธ์สำโรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วผสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอดิศักดิ์  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายคริสต์มาส  เหลือสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายทองเรืองรุ่ง  เพ่งเล็งดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายพุฒิพัมน์  สุขนิตย์กิติกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรเมธ  สยุมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวรพิชชา  บุญยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายพรินทาน  หนุนชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายรัตนธรรม์  ปานทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกฤตติกา  นิยมสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอรจิรา  ฝอยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชลิตา  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศศิกานต์  เสาแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงบัวสวรรค์  วัดตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมนัสวี  สุขยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเกตสินีย์  ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่เหลี้ยว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศุภสุดา  คำภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุภสุดา  คำภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุธาสินี  สุทธิธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ส่งกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนันท์นภัส  ถือชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสมิตานัน  บุยผ่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสรวิชญ์  จำปารอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณปภัช  สมชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุนัญญา  สารภี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนบดี  เฉิดฉาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนาวัฒน  เกลียวทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุญญิศา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงริชารีย์  สีตาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวิชา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุญญิสา  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนาคิม  ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวดี  วิไชยคำมาตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวริศา  หวังชมกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอานุภาพ  คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ทรงพระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกตัญเญวี  เทียนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภูริช  สิงห์มณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายบรรณพล  หวลระลึก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายสรชัช  เยาวฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายทิวากร  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายกฤตเมธ  อินทยุง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายศิริศักดิ์  กาแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธิธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวณัฐพงศ์  นิธิคณาวุฒิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชวนันท์  สันทัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนพล  เจนขนบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายน่านน้ำ  จินดาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวริศรา  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฐานุพิชิตพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงหงษ์ลัดดา  แก้วแบน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วานุนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรินรวี  ภูบัญเต็ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุชานันท์  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนันทิชา  จรดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภูษิตา  แสงนิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธนัชพร  กนกแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจุรัยภัสสร์  เหมือนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวราภรณ์  ธุระพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอรปรียา  เจริญราษฎร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิวพรไพลิน  รัตนจิโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คงถือมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงษุภากร  บุญสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชิสา  สมานโสร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปฏิภาณ  ศัตรูพินาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีสวย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงบุณยานุช  ศิลากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอินทนนท์  ใจกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอาทิตติภัทร  ละมุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธาม  อะทอยรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายเลอเกียรติ  นับวันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเจษฏาภร  มีสังเกตุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสิริญญา  พานิชรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมลวรรณ  รักชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปาณิศรา  สุยคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายศิรสิทธิ์  บุญธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพศิกา  สัชชานนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวรุณยุภา  สายบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายชินภัทร  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพราว  พงษ์สมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กัญญาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวชิรวิทย์  โรจนะวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกิตติกวิน  ทำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายนันทภพ  สัชชานนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายชวิศ  ภาคะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายวริศ  ไหมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธารขวัญ  ซูดานี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิ่งดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอนันตยา  นพพิบูลญ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายตะวัน  ยอดรัก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชัยวัฒน์  สอนสะอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายโสภณวิชญ์  ม่วงทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุชานันท์  ตรงคำนึง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุตาภัทร  คงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิราดา  มีแสวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นุกาศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐชา  อินทร์สอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเกียรติภูมิ  แปะทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤตภาส  สมานสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชิศณุพงศ์  กิตติวราสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอี่ยมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสิริยากร  ดำเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวาสนา  มานุจำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงแพรวา  แก้วยศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฉัตรียา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภูริชญา  ใจเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอรปรียา  ทองดาประดิาฐ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชิติกาญจน์  พนมสืบชัยกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรหมพร  จันทร์พลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนิชานาฏ  พวงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงมนธินี  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยิ่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาณาธิป  กำลังมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภูษณิศา  เชิดดอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายรชฏ  โสวพรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์งเิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวงศา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์คำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปิยะพงษ์  นวลใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอนุภาพ  พันธ์ศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวิชญพงศ์  ทนคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัทรนันท์  ผมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษะเสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพนิจนาฏ  เสียงเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิรัชญา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปรางทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนารากร  จันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงดวงลัดดา  เรืองเกษม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหลือดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์นุรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  วงสุยะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบุษบงกช  หอมสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฐิติพร  ดวงดารา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงบุญญาภา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงิมิณฑิตาร  วิสาพล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองใบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนาวิชช์  มีปะทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนิรันดร์  อหันทริก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศุภดา  เส้นศูนย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพิชชานันท์  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกุลชา  สกุลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายทองธาร  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปัณณพร  ชื่นใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงขวัญข้าว  กฤษ์นาวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธัญวิชญ์  แอบศรีหาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณภัทรษภรณ์  ปรัยนุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิรัชยา  ธนเวศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวสุพล  จันทเขต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนาภา  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิรเมธ  จินดาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนัญชิดา  นรักษ์มาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชดกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอชิรญา  ระย้ายาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชยณัฐ  ตุ้มทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกิตติคม  สุดดำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุบิงปรัส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกันยากร  ทองรส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธีรเนตร  อุส่าห์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฉันทพิชญา  โสรธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายก้องภพ  กางรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสกุลปริยา  มุลาลินน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญฐิกา  ภาคภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเกศแก้ว  ยิ่งเรงเริง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชนามุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอักษราภัค  ปลื้มสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูมิพัฒน์  งามมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกฤชพล  อิ่มจำลอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชินพัฒน์  ประสานงาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายรพีพงศ์  สุไต้ทอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูมินทร์  แสงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤตยชญ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสมสุข  บุญรอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายจักรภูมิ  ช้างสี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกานต์สุภัค  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภกรณ์  จรจรัญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงบุษยพรรณ  รักษ์มณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงหทัยชนก  สังสัญชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงคณิตา  เรียงเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงบลินทิพย์  พวงยี่โถ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธมกร  มีพร้อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอัญชิสา  กล่อมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญธร  ศรีตัมภวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพรนภา  คงชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิริอักษร  ศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิรินทรา  มานะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงโชติรส  มุลาลินน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวริสรา  ศรีดามา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวณวี  กันศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนวัฒน์  ผดุงเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชัญญามาศ  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฑิตฐิตา  แสบงบาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐวดี  ผาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศศินา  พันธ์ไผ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐชนก  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงยมลพร  คณิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญเสร็จ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปรีญานันท์  ตั้งสวัสดิ์เมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์สมคิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนลินนิภา  ใบเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิราภา  เพ็ชรน้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกรองกาญจน์  คงทน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจักรินทร์  ยืนยาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายมกรธวัช  กุลัดนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ดำรงสกุลสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศิริรัตน์  หรคุณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดเสาร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงขนิษฐา  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพัชราภรณ์  งามมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนกนาถ  ปฐมเสรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปาณรณัสม์  ประพานศร๊ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพุทธาวัตน์  เรืองระวีพรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสโรชา  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศศิกานต์  เตาะกะโทก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนวชล  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธีรภัทร  อยู่ชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายรัชพล  อินทร์แก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนิชาภา  มูลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกมลภพ  ตั้งจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชญานิศ  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพรธีรา  สอนงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นามพูน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์ชะอุ่มดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชชาภา  สังข์โกมล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงลดา  ศรีสวย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีร์ชวัช  ดลชม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณิชากร  โมเทียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลนพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายกฤตเมธ  ทองนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเบญญาภา  ธุนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายพีณกันต์  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายธนภัทร  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชญานิศ  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์วิไล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงบุญสิตา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกวินธิดา  แปลงทับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจิรัชยา  แพ่งเทพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงมาศปีติ  เถกิงบุณย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายสิรวิชญ์  คุงนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงขวัญชนก  ภักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สกุลธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอรพิชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธนิสร  ชมชื่นสิริพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายวรเมธ  อินทรนุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายธนภัทร  จุงเลียก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายธนัท  ลิ้มถวิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายนฤทธ์ธรณ์  สุริย์ฉาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชนัญชิตา  โสมหาว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายรัชพล  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภูมิ  เหลาอุดม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสุภัสสรา  อันทโคตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิระยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายพบธรรม  บุญเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภูริดา  มีภูมิรู้ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายพชรพล  พงษ์นุเคราะห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภาสิณี  ชุ่มคุมสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกวินธิดา  ศิริทัศนเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายธนวิน  สมบัติไหมไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายภูริภัทร  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสุรัชวดี  ผลอุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปิยธิดา  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายศิรศักดิ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงธนัญญภัคว์  เซียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอชิรญา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อุตทน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายธีระพงศ์  ปิติอนันต์ศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกรวรรณ  เสขะกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายปัณณธร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายรพี  สัตย์ฌุชนม์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุตลาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ยิ้มดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพิชญดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายพลกฤต  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายชลสิทธิ์  อภิลาศมงคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปุสสวิทย์  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายกิตติพัศ  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปาณิศา  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงศิวกร  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงคณิดา  พิทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัชชา  ช่างการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศเรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอรัชพร  รันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณิชาภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายสิรภพ  ดอนหมั่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายอิสระ  คมคาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงศดานันทร์  นัดกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอุษณี  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายฉัตริน  กอปรกิจงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโพธิ์ลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงแอนนา  ประธานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชัญญา  ฉายพึ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายศิวกร  อะนะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายวสุรัตน์  ศรีตะวัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายชัยภัทร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายธีร์ธวัช  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงดนดา  ศรีโกตะเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายธนธรณ์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายพิมาย  อารมณ์เพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงภูริชญา  บุญรับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายปุญญพัฒน์  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพริริสา  บุตรท้าว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธีราพร  ทมะนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเอกภาวี  กายสง่า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายธนธรณ์  เทพสำเริง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชญาดา  โสวภาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงปิติยาพร  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงวริศรา  สัจวิทย์วิศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีธำรงเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายพฤทธิพงษ์  พินิจอักษร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายศรัณย์วุฒิ  รัตตัญญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายรัชกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายปัณณภัสร์  เหลือล้นนิธิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงนพวรรณ  สืบวัฒนพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์อารีย์สันติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงมิ่งกมล  นามมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธันย์อนงค์  ปณัตถ์บุณย์ภวัต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายอภิรเดช  สุพรรณฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายฐิติพงศ์  สอนภู่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงศ์นาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณภัทร  อินทร์ตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายกิตติพศ  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายนภัส  ชินเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายศิวโชค  ฟังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายณภัทร  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงจิรภัทร์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปณิชา  เฟื้องทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพิมสิริ  พวงคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายกันตธีร์  อรุณปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกมลพร  ธีระกำธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายมั่นมโน  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายปุริส  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงณัฐณิชา  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพิชามญช์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพสิษฐ์  สันติสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายปิยกุล  หลวงยี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายภวินท์  จันทร์ไผ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธรรมสนธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายพศวัต  อนุสรธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงศุชาเนตร์  รับงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายกฤตธี  เจริญชัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนภสร  ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายณภัทร  ชมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงฉัตรชมภู  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายพุฒิพงศ์  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์ุศักดานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายนิติภัทธ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายสิปปกร  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายธีวสุ  แอกทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายณัชภัค  ฉัตรดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงนิรัชพร  อรไทวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสรินยา  พลพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็ชรชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายกิตติพัฒน์  เพชรสุริยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธเนศวร  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธนภรณ์  มีโชค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายพีรพัชร  แข้คำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณภูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณปภัช  เฟื้องทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกัลยกร  นามวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปนัดดา  ใต้เมืองปาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีสุ่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงคิมเบอร์รี่  โจนร์รีเวอร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปุณยภา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพิชญา  ขอนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนภสร  มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตทูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายวุฒิภัทร  ปะโสทะกัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนีรนารา  พิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายปภาวิชญ์  เฮงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายกันตพงศ์  เจียมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายไกลกังวาน  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายภาณุรัศมิ์  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชลธิศชโลทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายดนุพล  แพงสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายวชิรวิทย์  กันยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายภูมิวงศ์  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายศุภกฤต  มุ่งเจริญพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทิฐธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายกฤติธี  สังข์สาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายชนนันท์  จันทน์หอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรษา  สุปิงปรัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกุลปรียา  อยู่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฎธัญญา  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปกากมล  กล้างาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพรรษา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปัทมพร  แสวงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปัณณทัต  ชมชื่นดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศิขเรศ  ทองวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอารียา  สงวนดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวณานันท์  ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฏฐพล  อุทะปา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเป็นต่อ  สมเป็น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกุลทรรศน์  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลอมานกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงมลกานต์  พงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจุตินันทร์  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  กาบยุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเดชาธร  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพรขวัญ  ทีอุปมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพนิตตา  สันติสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภัทรวัศฐ์  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐพล  ยองทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธีรดา  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชญานิน  สุขยานุดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปฐพ์วรรธก์  สถิตอุตสาหกร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภูวิช  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธรรศ  คุณปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพุฒิพงศ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภัคพล  วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปวเรศร์  ไหว้พรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธงชัย  นากดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปาณัปนน  จรัสกุลางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายทอมมี่  เลอเบรอตง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอริสา  ภูวดลไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกุนญาณิชา  ปะกิระตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสวรส  ฮิบเบิร์ต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชีวาภร  บุญสุยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุดา  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงองค์อร  กุลัดนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุชัญญา  มัดตุรัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงรุจิภา  จึงธนวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงญาณิกา  นิธิวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงฐิติชญาดา  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงไหมดาว  แพงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพรนภัส  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวรรณกานต์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกานต์ศศิน  อิสรีย์วรทัต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปณิธาน  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงเขมิกา  เศรษฐวิพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปริวรรช  จรัสกุลางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธรรมสรณ์  นากดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอรกัญญา  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธิปปวิทญ์  วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกฤป  ฤทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธัญชนก  อัครวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐธา  วุฒิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณิชารีย์  นามพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศุภชัย  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจิรสุข  สุวิชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกันตพงศ์  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศิริมา  สระสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพชร  นามนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปวิชญา  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงฉันชนก  เจริญมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพลอยชมพู  กิจบัญญัติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวรพิม  ม่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิชชาภา  พาณิชย์กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภาณุพล  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอริย์สร  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอาธิศักดิ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเอกรดา  ธรรมวิหารกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชัยชาติ  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนกานต์  มณฑาทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริตระกูลมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสรัลพร  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปาลวัฒน์  โสวภาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายญาณดนัย  แผ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภาสุ  สมมีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภัคจีรา  ครึ่งมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธีรดนย์  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุภัสสรา  อรรถเวทิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสัญชญาภัทร์  อัครพงศ์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณชญาดาภ์  พิรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสิริราช  พึ่งชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  มุลาลินน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเกวลิน  เตยังรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณภัทร  สอโส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพิมพิศา  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพริมรตา  รัตนโคตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทิพธัญญพร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพรปวีณ์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวรภาส  สำรวมจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุพรรษา  นิตใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเกียรติภูมิ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายสุทิวัส  สุภิษะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรพีพร  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวิภาดา  จันไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงประภัทรพร  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงตรีทิพย์  มุลาลินน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงทิพปภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงบุณยานุช  สาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนกฤต  หวังสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกรชาล  กิตติภูมิเมธี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชนมน  สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐพรรณ  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปภังกร  ปุริทาสัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงบุญพรรษา  บุญรับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงลลิตา  พิพัฒนรักไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกฤษมล  สว่างพื้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอนันตญา  กล้วยทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปนัดดา  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสิริพรรณา  กลีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภิรญา  คชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปานวาด  เทียมเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกฤษณะ  สุวัณณุสส์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนภสร  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเตชินท์  อรไทวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐปคัลภ์  โลหะจินดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนภัสนันท์  เพชรประกอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศมนกร  ฟังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนฤวรรณ  ศรีนาคา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงบุณฑริกา  นามเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณัฐธัญ  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวันวิวาห์  ภาศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนวพล  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอริสสา  ริชมอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกนกพงศ์  เอกวงษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายรชต  สกุลดิสัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธนพร  พงศ์วิระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายวิภูษิต  เลี้ยววานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอาริสา  เสนาคณิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูผา  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูริน  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายโชติณัฐ  เพียรมุ่งสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชนัญญา  กรินรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปุณยาพร  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวิรากานต์  เพิ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอนันตญา  สุรวงศ์ธนกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วาสุพิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเมธาวี  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงศุภิสรา  ดำเนินงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐวดี  พิศวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีพล  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิรภัทร  ทับมะเริง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายก้องภพ  ยองทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปพิชญา  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศุภลักษณ์  หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณฐนน  บุญโก่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงไตรรัตน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกฤติกร  กิตติภูมิเมธี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวรพล  อารยะกิตติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายศุภกร  สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนวพล  ธรรมกฤษดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศุภกฤต  ข่อยพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายจตุรภัทร  มหาสาโร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธัญญะ  ร่วมพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกฤตภาส  แสงหวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวิทิ์สาก์ปัญ  แสงหวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัชณิชา  คงสัตยกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงฐิติภัค  วิริยะวิญญู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเจียระไน  ชะรอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ทวีจรัสโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิฌา  เสนาะเสียง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงชินาริ  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมัชฌิมา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณินรดา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชณิกานต์  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงบุณยวีร์  วัฒนพายัพกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภรณ์พรรณ  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงโกลัญญา  ตรงใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พยาราช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปานธีรา  ทองฝอย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนรินทร์พร  อินนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนิริศ  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศิริขวัญ  อยู่นาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชัญญา  วชิรภวดล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายเมธาสิทธิ์  โศภิษฐพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนวรรธ  ศูนย์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวิภาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสิริภูมิ  แท่นดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปิ่นพงษ์ศา  ศิลาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธันยพร  ทองเทือก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงฉัตรชมภู  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกฤตภาส  เครือยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขนึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอัครา  เงินประโคน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอชิตพล  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสรัล  สิมาธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐฐิกา  จึงวิจิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชญานิศสินี  ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณภัทร  ศิลาอาสน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปณิชา  พิชยชาญสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ตั้งสกุลวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธฤต  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงรางวัล  ระวังชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงระฟ้า  แถวมะเริง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพรทิภา  อินทยุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวริศรา  หว่างแสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเอื้อการย์  สิขิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนกร  ลอวีระอรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนกฤต  เมืองสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพงศ์พนธ์  พิเตรบูรณะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภาสกร  มินพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายยศพัทธ์  มูลศาสตร์สาทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนภัทร  สุธรรมภาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธนกฤต  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายคณาธิป  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณุวภา  กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเมทิรา  เมธาจิตติกรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพรรณพิชญ์  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปวีณอร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงบุญญฉัตร  สิงห์ธีร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกฤตยา  กะลีพัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธัญทิพ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลำดวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอภิรตา  ลุนราศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนลินทิพย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกันตา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงฐิติอาภา  ขำคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสุปรีญา  เนินภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงลักษิกา  แดงสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชญานิศ  สุขนึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงจิตญาดา  สาคเรศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกัลยา  แนมดี โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทองนำ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงปาริฉัตร  เพ็ชจำรัส โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงธนัญชนก  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญนาม โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพีระพงษ์  นามเขตต์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศิรดา  ไม้จันทร์ดี โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศุขพัฒน์  สุขดี โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงระพีพรรณ  สินสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพัชริดา  หลงหา โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายคชภัค  ภูสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายปริพัฒน์  ทวีวุฒิชัย โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจิดาภา  อินทร์แป้น โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม