รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงบัณฑิตา  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายนันทพงศ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจรรยาวดี  ชัยทัศน์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์ต้น โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงบัวแก้ว  โพธิ์วอน โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนัทตญา  นพนอบ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเขมิกา  ชารัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมาลินี  พินนุรุท โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปาลสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชญานิศ  เพ็ชรสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงวรรณวิสา  โพธิ์วอน โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ฉิม โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกฤตชนนันท์  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายณัฎฐนันท์  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายชาคริต  จันทร์เดช โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายภูริพัฒน์  ศิลป์อุดม โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกุลวดี  ชูทอง โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศิรดา  บุญโญ โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายดิษฐพน  เดชอรุณ โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกิตติรัฐ  ชุมโรย โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญกิจ โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเมลดา  สิขิวัฒน์ โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงรัตนฤดี  บริพันธ์ โรงเรียนบ้านควนสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกฤตยชญ์  รำมะนะกิจจะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  เดชะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุจิรา  ชูเชิด โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรนัน  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนุชนาฎ  สมบัติ โรงเรียนวัดคลองฉนวน 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายทีปราษฏร์  เนาวพันธ์ โรงเรียนวัดคลองฉนวน 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศจีรักษ์  เนาวพันธ์ โรงเรียนวัดคลองฉนวน 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมัชฌิมา  สกุลน้อย โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนภสร  ยืนนาน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอารีรัตน์  มั่นคง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวันวิสา  ห่วงเพชร โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรชนิตว์  ผุดผาด โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
36 นางสาวมาริสา  โตอุทัย โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงลิขิต  สังข์กำลัง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวนันทิยา  มีแสง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกรณรา โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาววิไลวรรณ  ชัยสาร โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชลธาร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายอภิชาติ  จันทร์จอม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรุจินันท์  แก้วพล โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกาญจนา  พันธวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรชิตา  เพชรพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่วั่น โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอารียา  สมเกื้อ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยทอง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรวรรณ  คงสีวัง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวรพรรณ  คงสีวัง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพัสกร  มณีลาภ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีอ่อน โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไม้แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงบุษราคัม  สุขสนิท โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัชชา  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวริทธิ์พล  ชุมอุปการ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศวิกูล  ดูเรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศิริญากรณ์  เถาว์เหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐวุธ  ตรีเภรี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงราชาวดี  พันธวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชลธิดา  เผ่าภู่ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรัชฎา  ไชยกูล โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรานันท์  วงค์พิพันท์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอภิญญาภัตณ์  เทพละเอียด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุภาวิดา  ดวงตา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐญา  มีแสง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายสรวิช  มัฏฐารักษ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอารีรัตน์  หนูทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอธิปคณา  หลิวคง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธราเทพ  สวัสดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัญญาเรศ  ปรีชา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธีรภัทร  ไกรลาศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายวโรดม  ศรีทองธรรม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายวุฒิชัย  ราชจินดา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายสุวรรณศักดิ์  เดชบุรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชนาธิป  บรรหาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนาวุฒิ  เครือเช้า โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวขวัญฤดี  ศรีระวิ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาววันวิสา  หวงจริง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวปรางคณาฐีย์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวสุมาลี  สำราญจิตต์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวศุภกานต์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวอารยา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวเพ็ญนภา  พยุหะ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐพร  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  วงษ์กวี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพรภนา  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศุภชัย  แซ่อื้อ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐฐา  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงญาดา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศุภกร  มังกรรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนันทิดา  บรรหาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายโกสินทร์  นิลเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชัยวัฒน์  พิสระ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสุวนนท์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนภดล  งามขำ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายเกียรติชนก  บุญแก้วศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฎฐา  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนฤภร  บุตติพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสุจารี  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปภาวดี  ปรางทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัญพร  สัญจร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพรวิลัย  รักชาติ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศิราญา  เทพบุรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปริวัตน์  ปรีชา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกุสุมาลย์  พลการณ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายดุษฎี  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสรัญญา  นิมนต์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปริชญา  หัสจำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุกัญญา  รักทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายรัชภูมิ  รักษายศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศศิธร  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจันทิมา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัทราพร  คงษา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภัทรวดี  จงจิต โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงประกายดาว  รินรส โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิสุทธินี  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวุฒิไกร  รองแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดิฐเนียม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสินสุวรรณ  เดชบุรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศุภชัย  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวีรพัฒน์  พรหมชาติ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายลัทธพล  พาคำสุข โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวรรณวนิตย์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปัทมา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายวีระพล  รำเทียมเมฆ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายปวรุตม์  นาควงค์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายภูริภัทร  แจ้งเศรษฐ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายกฤษณพัฒน์  หวังอีน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวิศววิศ  ชุ่มนวล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปิยะวดี  ช่วยแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงมนัญชยา  ปิลานนท์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายณพวรรจ  กลางเดือน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายภัทรพล  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปัณณธร  ล้อมลิ้ม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายภานุมาศ  ประมูล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกฤตญารัตน์  ทรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวริณญา  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุพิชา  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงเปรมกมล  ช่วยบำรุง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุเนตตี  สุวรรณขันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเลลิล  เวียงวีระชาติ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐานวดี  ลิกขะไชย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรรวษา  แสนเดช โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชุติดา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาภเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูวิศ  จรัสกูล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกนกรวี  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณชนก  คลาดนาน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภูริณัฐ  รอดบน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปาณิภา  ครรชิตพงษา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตพนมกาญจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายดนุรุจน์  หนูนิล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนภัสสร  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรัญชิดา  เพชระ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนัญชนก  ทรงศรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอทิตญา  ขวัญน้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภูริณัฐ  จะรา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิยดา  คำสัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงบุณยวีร์  กัญจน์รัชฐาน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นสระ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งสกุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฉัตนภา  บุญประกอบ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงโมรภัสสร์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชญานิน  แก้วกระจาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วมหิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรฐิตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชนินาถ  พรหมทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปุณณัตถ์  มีมะลิ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอัมรา  อารีย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสิตสโรส  มีแถม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รักแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิตตินันท์  พัฒนกูล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญจมาศ  รักษ์ทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทรธนู โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกฤษติน  ศรีระวิ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสรชัช  เหล่าภัทรเกษม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิริเนตร  ไชยวงค์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐพงศ์  สาสนัส โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายจักรพัฒน์  อานนท์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชาญเดช  สุชาติ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกันติยา  ทองถึง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนัญญา  พลายแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองมณี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิตติภพ  ประพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวิชชากร  ละเอียด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกิตติกมล  ตาซื่อ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิริ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศศิกัญญา  กามูณี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอมราวดี  พงศ์เตรียง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงดุจดารินทร์  ช่วยทาศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงประภากร  ชัยปัญหา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนินาถ  ทองคำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภควดี  สวยพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงลฎาพา  พลพิชัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรไพลิน  แดงเมือง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทรนันท์  เลื่อนแป้น โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนกกานต์  อุบลกาญจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายต่อเขต  พันสาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรัชนก  พรหมขำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงประภัสสร  หลักซุม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอรุโณทัย  หนูสุข โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกิตติมา  ภูตะมี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฐวุฒิ  แช่ม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภาคย์โภไคย  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เพชรมณี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดวงบ้านเซ่า โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนกฤต  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพรลภัส  กาญจนารุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศศิวิมล  ไม้เรียง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกันตพร  คงประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอทิตยา  แซ่เตี้ยว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภูวนิดา  ปรีชา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัมรา  วารีย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณชย  กลับช่วย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอัครพล  บุญล่อง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธีริศรา  ทองปัสโณว์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปาณฐิพร  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพรทิพย์  แสงทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณฐา  รอดเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปิยวัฒน์  นุ่นเกิด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธริมา  กิตติพลจักร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกลัญญภัทร  ทองสิน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงโยษิตา  บุญคง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสุด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เกตุชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีภุมมา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีทองปลอด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงโชติกา  ภักดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัตรพิมล  จันทรชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปฐวีกานต์  พิสูจน์์ผล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงภาสินี  หนูพรหม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสสน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่ด่าน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายณรงฤทธิ์  ศรีพิลา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐรนันท์  งามจรัส โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แจ้งเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายกาญจนวัฒน์  ขนาบแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชมพิชาน์  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอรนลิน  กรีมละ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายณัฐวัฒน์  เรืองประชา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายภูริณัฐ  วัชนะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพรชิญา  หวานแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนภัสสร  เวียงชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณัฐณิชา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสโรชินี  ณ นคร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชูรักษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สุขธระ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงวรัญญา  สุขย้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายเมราสิทธิ์  ชุมบัวจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพรรณพัชร  สูงใจวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุพิชชา  แดงงาม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงรักษิณา  กรุงแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอัญชิสา  นิลสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปาณิฉัตร  ลิกขไชย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญนำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชมพูเนกข์  กานุรักษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายณัฐภัทร  เนาวพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสวิตตา  แก้วชัด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายสิทธิชัย  ฮั่นสกุล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธัญวรรณ  เพชรแดง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธนุเดช  วรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพณิชา  เอี่ยมรักษา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวงศ์วิไล  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายจิรายุ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายปวริศ  สังห์สำโรง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  เวชสุนทร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายวิวิธชัย  ทองศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อนันต์ถาวร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพิมลพร  เพิ่มเยาว์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจินตภัทร์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพรรณภัทร  พละศึก โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงผุสดี  เนาวนัด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกชกานต์  ทิพย์ดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจักรพรรดิ์  คลิ้งทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกนกพร  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกฤติพงศ์  วงค์นาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐธิชา  แววเส็ง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธันย์ชนก  รุ่งกมลลักษณ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปรียานุช  แจ้งเศรษฐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุภัทรษร  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายโอรษา  ประพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพชรพล  ฤทธี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสหกิจ  ถามั่งมี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพลภัทร  ศรีวังวุฒิภัทร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเมธาวรรณ  วรรณบุรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไม้ทองงาม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูลี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  สวนกูล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพรทิพย์  ทองถึง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรรพษา  นาควิลัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูดำดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงประภาภรณ์  ศิริชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปวีณรัตน์  ไชยยศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจิรเมธ  จันดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวิริทธิ์พล  มณีฉาย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธีรภัทร  แก้วทองสอน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนแนไพร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คมกล้า โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มรรคาเธต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วเนียม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมนต์นภา  พานกูล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลายแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอารดา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธัญยมัยภรณ์  ธนวัฒน์พัฒนกิจ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปานชนก  เพชรโตรม โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอารยา  ช่วยไทย โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายวัชระ  ใสหลวง โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมวกทอง โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายนัฐวุฒิ  เลิศไกร โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงไพลิน  ปานตู โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเกสริน  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงสริสา  รอดรู้ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพรพรรษา  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงแจซิน  (พม่า) โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงขวัญฤดี  เนียมสุวรรณ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนิสรา  อนุกูล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกชมน  ทองเจิม โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอัฐฉราพร  ชูศรี โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์มี โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพรพิมล  กลับกลาย โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนะ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศุภณัฐ  พิศพักตร โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศลิษา  ชิราภรณ์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูชิต  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมลฤดี  สุระกา โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรัฐพงศ์  พุฒพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภนิตา  พิมลักษณ์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปวีณา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอรนลิน  อินเอียด โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพรนัชชา  โอภาศย์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนพกร  อนันทเพชร โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปฐมพร  บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสาวิกา  มาศแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกิตติรัตน์  หนูส้มแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภัทรียา  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายต่อเขต  แก้วกูล โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ยศทอง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 คณิตประถม
384 นางสาวมณฑิตา  รัตนกระจ่าง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวประภัสสร  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอลิสา  แก้วกำยาน โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงผกายทิพย์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 นายเอกรินทร์  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอัสมาภณ์  มีแก้ว โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยบุดดี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวนิษา  คงประมัญ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงเอมมิกา  อินทกูล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวรินทร์ธร  เกื้อกูลบุตร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเกศรินทร์  ไกรนรา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงญาณศา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอารดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวกัญญารัตน์  นาควรรณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายพจนารถ  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวอรณิชา  ไกรนรา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวจิรัชญา  บริบัติ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวศิรินยา  อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวธิดารัตน์  แซ่อุ้ย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพณัฐพงศ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกื้อกูลบุตร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวธันยพร  จันทร์รักษา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญกุล โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายศรศักดิ์  จันทวงค์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงบัณฑิตา  พัฒทอง โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐกมล  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอริสา  หมวกทอง โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงแพรวา  อนันทกาญจน์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรัญชิดา  กรดมาก โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีกาญจน์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุวภัทร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงผกาวดี  สมรูป โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอลิศา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธุ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามเลิศ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุภัทรลดา  คงกระพันธ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวรรธิดา  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปุณยาพร  กลับกลาย โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปริชาติ  ชังชาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรัฐเขตต์  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงมนทกานต์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพงศกร  จินดา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงศุจิกา  ทองนุกูล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนพัฒน์  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงเนตรชนก  ชาติทอง โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพรหมพิริยา  บุตรบุญ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปภัสรา  จรแก้ว โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนูทองแก้ว โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวประภัสสร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายกฤตนุ  หนูชู โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บุญนำ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเชียร โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนันทวัน  สังเลื่อน โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงอัญฐิกา  ฉิมภักดี โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณิชารีย์  คงศรีชาย โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศิริบุษภรณ์  พลรบ โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงใจ โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมกุล โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกวิสรา  หอมรักษ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพริมาดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัชพร  รักษายศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฐฐาธิปัตย์  อนุพัฒน์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงภคพร  ปัดฐานะ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอรวรรณ  กรดนวล โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงปุญญิศา  เพชรสวาท โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณิชารีย์  สโมสร โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงศุภวดี  สีใจ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุภาพร  เต๊กออ๋ต้ง โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาธรรม โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอัญชนา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายธนทรัพย์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปานไพลิน  ดำฉวาง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายส ุรเกียรติ์  ประสิทธิมาตา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายชลชาติ  เพชรชนะ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงปนิดา  ศรีละมัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงสุภาวดี  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงศศินา  ชูแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายชนากานต์  จันทรสุวรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐญา  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงโสภิตา  ธีระเสถียร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชูชีพ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปุณธ์นลิน  เพชรประพันธ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายสุทธวีร์  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงทักษอร  คงศรีรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายณฐกร  ธรฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายนพรัตน์  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภูมิทัศน์  บัวอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุพัตสร  ศรีรัตน์กุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศุภณัฐ  มติธรรม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกิตตินันท์  พิทักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนพิพ์ฒน์  ชูเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายฉัตตมน  คำจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์คง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปนพัฒน์  ปลอดภิญโญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภัทรกานต์  อินทร์คีรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงคิรภัสสร  มิสมร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวีรวัฒน์  รักษายศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชนาม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทิพย์พินิจ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสูตรทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายชยทัต  เอียดดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธัญญวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทาบุราญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อุ่ย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปุณณภา  รื่นรวย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐณิชาดา  สุดจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียมวิจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนภัสสร  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เตชวิสุทธินันท์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธรรณชนก  ตรีสงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพรรณธิภา  ประสิทธิมาตา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภาสกร  เรืองจินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชีวานนท์  ซังทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธีรภัทร  อ่อนคง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงจารุวรรณ  เฮนะเกษตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจิรเมธ  พรมศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนิฌานันท์  บวรวัชราพันธ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปารวี  บุรีจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวรากร  นันตา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกรวิศย์  ถิ่นเทพา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนาธิป  คำบัวขาว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวัชรพัฒน์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายศุภโชค  ประพันธ์บัณฑิต โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธนพล  กุลน้อย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุพิชญา  เชาวนะ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศิรภัสสร  พันทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ซ้วนซี่ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภานุวัฒน์  แดงศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายจิรัฎฐ์  ครองนุช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปิยมน  รักษายศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนาฏตยาภรณ์  เพ็ชระ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปรียารัตน์  บุญสิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชนะศักดิ์  จรรยา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฏฐินี  ศิริพงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฐภูมิ  นุ้ยเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปิยวัช  อุปลา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายจิรยุทธ์  แนมสัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนกฤต  ดวงแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  หนูเนตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวสุธร  ทองนา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกรกช  ชัยยศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตัจฉกรณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพรธิตา  เกลื่อนเมือง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวทันยา  สวัสดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวรรณลภา  อุปลา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศศิภา  นนทฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอศิระ  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายศราวุฒิ  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอธิชา  สุราษฎร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอชิระ  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชนัญเทพ  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายโสภณ  ถิ่นวัดกลาง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวรัญญา  ไหมละเอียด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายรัชตกร  ขำดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภูชิตะ  ศรีใหม่ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยิ้มวรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธีร์ภัทร์  พงษ์พรหม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอภิรักษ์  ณ นคร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชัยภัทร  นาคถ่าย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายยศพัทธ์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐรดี  ลักษณะชู โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปภิตตา  โง้วประเสริฐ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขกราย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอัยรฎา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วเรียง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวชิรพงษ์  สมุทรจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกิตติทัต  แป้นคง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชิษณุพงศ์  งามประดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศวรรยา  จันทร์รอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุพัตรา  พินิจ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัชวดี  พุกสอน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกฤชณัท  ขุนพัฒนากุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนภสร  สุราษฎร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายนเรธรณ์  ชูศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสนธิ  เจริญรักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสหทรัพย์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเฮง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฐิติมา  พรมเสวียด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงดวงกมล  วรรณบุรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธนัชพร  ธราพร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธีทัต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายวงศกร  ไทรพันธ์แก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศิริญากรณ์  เพชรทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอัณฐิมา  วรรณวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลทิพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงลักษิกา  ทองชาติ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณัฐฐพัฒน์  นาคแป้น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณ ฐาริณีย์  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมศร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุดจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายนวฤกษ์  คงคชวรรณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชนิสรา  จันทร์สุข โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจุฑาทิป  อินไชย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจิราพรรณ  อนุมาศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนัทธพงศ์  นุศรีจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกษิดิ์เดช  พรหมทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนเดช  หนูกลิ่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายกิตติกวิน  กระบิล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายศุภชัย  เฮนะเกษตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่จิ้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฐชยา  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงอนุธิตา  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวริศรา  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายปิยณัฐ  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายจีรยุทธ  ชูนาวา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายนนทภัทร์  ผุดผาด โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัฐฐิตา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงจิรัชญา  เว่นเซ่ง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงวาริณี  บุญศรัทธา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงชรินรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายศิรประภา  มวยดี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงกมลพรรณ  ร่วมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ร่วมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายยศภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายนรเศรษฐ์  สุทธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายวิริทธิ์พล  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายจิราเมธ  ศักดา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณิชา  พริ้มเพรา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายวรปรัชญ์  เพชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายจิรัฎฐ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายพงศกร  เอียดศรี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายภัทราวุธ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงคณัศนันท์  สการัญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายอนุพงศ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายชยุตพงศ์  มุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีปะสาท โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายรัตนภูมิ  สุวรรณเทียบ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายธนภัทร  ถุงทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายกนกพล  เดชเกิด โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายกฤษดา  อุโม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายวงศกร  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอนันตญา  ไชยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายอนุศิษฐ์  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วเดโช โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงศริญยา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณรรฐภรณ์  ลิกขชัย โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพันธ์ธิสา  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสิรินธร  พรมกุล โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงคิรภัสสร  เสนาคง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนวัฒน์  เกษร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงทิพวรรณ  หนูจุ้ย โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงตรียภัทร  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปานไพลิน  รองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชยาดา  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกชกร  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงบุญญิกา  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอติมา  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศรีอาวุธ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมนิล โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปิยฉัตร  หีดสองแพรก โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ  เพชรน้ำแดง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายกฤตพล  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจินตนา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายรวินันท์  เพ็งเคียน โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจันทิมา  ภูมิเจริญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกิตตินันธ์  แปรครรภ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภูมิพัฒน์  แต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพงศกร  พัฒนะทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอัจจิมา  พัฒนะทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงคริมา  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนาวินท์  พัฒนะทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุธิดา  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอารยา  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงมัณฑิตา  ชีวะ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายเอกพล  ศักดา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายอุกฤษฎ์  ด่านสถาปนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวริศรา  ชุมวรฐายี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงมนต์ฑรัตน์  ลี้กุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายสุรวัศ  สุดเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพลอยชมพู  จุลละเอียด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่หลี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายปุณยวีร์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายธนกิจ  โพธิ์โพ้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายณฐดนย์  ตั้งสัจจะธรรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายวริศ  ตั้งต้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงพรไพลิน  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงปาริชาติ  ไทยนิยม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายกุมพล  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงกรณิศา  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณิชกานต์  เหรียญวิทยากุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงปัณฑา  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายเอเมน  สุขเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอธิชนัน  รักบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายศุภชัย  กุลวรพิพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายชมมุนินทร์  หนูขำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายกิตตินันท์  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชญาดา  วงษ์ศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงชฎาเกษ  คินธร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธุ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอันนา  สุขเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพงษ์สุระ  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนุชวรี  พัฒนศิริมงคล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงดลวีร์  ศรีนวลใย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนัฐณิชา  แซ่เล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายสุทิวัต  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุกฤตา  ช้อยกิตติพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐธิตา  พัฒนสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมเที่ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสรวัชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายเอกพสิษฐ์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสรวิชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายรัชชานนท์  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงสุทัตตา  หงศ์พันธ์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนิชนันท์  วิเชียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงภันทิลา  พราหมนก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปิ่นปินันธ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงฟ้าใส  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณัฐชปาลิน  เมืองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายจิรพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายชัชชน  โสมจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธนพร  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเจนจิรา  เดชฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงธณัฐชนันท์  คงเพชรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอริศรา  วีร์บุตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเบญญาภัสร์  ชูใจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอรรคเดช  มุทาวัน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายปิยวัฒน์  ราชพิบูลย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายมฤคินทร์  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธีรเมธ  น้อยมา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงแพรธารา  แสงจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงสุดาชนก  เหลืองกุลกมล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงมัสริน  แซ่เล่า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเปรมยุตา  กาญจนดิฐ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสุภรา  กล่อมวิเศษ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจีรณัฐ  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายจักรภัทร  รักษาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายคฑาวุฒิ  ศรีภักดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงธีรนาฏ  โรยร่วง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกรชนก  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราชอำไพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายชุมพล  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสรวิชญ์  เทียมกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เกื้อทองสั้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกิตติยา  แซ่วุ่น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฐนรี  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงฐิติพร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวรรษมน  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพิสิฐ  สงกระสินธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชนิกานต์  รักเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกลาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนิยดา  พลการ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกษิดิ์เดช  หวามา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายเตชินท์  ชุมทองโด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพีรพันธุ์  เกิดกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายทวีศักดิ์  ไม้เลื้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปองคุณ  สุวรรณกายี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฐภัทร  ชูทุ่งยอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนนทพัทธ์  ละมัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธาวิน  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวริทธิ์ชัย  แก้วกอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนกฤต  เพ็ญแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมสวาสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกชกร  ชูศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณัฐภัทร  บัวจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายจักรกฤต  เพชรขน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธนกร  บุญกลาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โพธิ์วอน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภูริพัฒน์  ชูใจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพนธกร  เกษเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงไอริสา  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงไอรดา  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายชินวัตร  สุภะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพิสิษฐ์  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงทิพวัลย์  หนูสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพีระพงษ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธัญนิชา  นุ่นมา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองกูล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายเมธัส  นวลมุสิก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกฤษณา  เกษกล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเสาวณีย์  โรงวิชา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพิมชนก  เจริญรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปุณยวีร์  ชามทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายศุภชัย  โสภาคย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวสุธิดา  หวังศรีประเสริฐ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงบัณฑิตา  สโมสร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายติณณภพ  แก้วคงคา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรติรส  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายนนธณัฏฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายชาญวุฒิ  แท่นนุ้ย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายสุวัฒน์  วงค์ท่าเรือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภควัต  โชติสิงห์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายกฤตพจน์  รักเล่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงมุฑิตา  เพชรทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธมลวรรณ  ไสยรินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชญานิศ  หลักซุม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชนากานต์  ล่องแป้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงนวปฎล  ศรีโชติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนภสร  ทองประดับ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงภัทรกมล  พัฒน์สีทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกิ่งชนก  นาคแกมทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายชัชวาลย์  ชินอักษร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธีทัต  นาคกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายกษิดิ์เดช  รักปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกิตติพศ  รักปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอดิศักดิ์  ไสยรินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสราลี  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกัลยกร  โปรานานนท์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายยศภัทร  พิบูลพัฒนพิมล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอรนลิน  ห้องเสงี่ยม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิลาสลักษ์  พวงพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงชาลิสา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงบุษฑมาศ  พุทธสุภะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอริศรา  ทองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายยศสวิน  บุญมั่น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายยุทธวีร์  คงเปีย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายตุลณวัฒน์  พันธ์ครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เพ็ชรแดง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกชกร  ดำท่าชี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพิชญาภา  ล่องโลก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานรอด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนิชานันท์  วันชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายอัครพล  ตันติวิกรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงฐิติชญา  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุตาภัทร  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่จิ้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณิชารีย์  ขำเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายปรมินทร์  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอติกานต์  รักชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์วิลัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงขวัญอัมพร  ดิษฐสาคร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปาริชาต  จำนงค์จิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สิทธิชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูศรีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายรัฐกร  แดงเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชัยสิทธิ์  ปลื้มสุทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เมืองแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสิรินาถ  แดงเพ็ชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธนิษฐา  ตาลำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงปิยมน  ดีทองอ่อน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินทร์เมือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอภิชญา  นันชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพิชญธิดา  บิลอะหลี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงดลพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงภัทรนันท์  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุษยาจารย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงฝ้ายฤดี  มะณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอัญชิสา  กินรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอุชุกร  เรืองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายศุภณัฐ  ชูทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายวริทธิ์  ใจกว้าง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภัทรกร  รักชื่อ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพฤกษ์ตินันท์  รัตนละออ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธีราพร  กองมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธนธัส  มีครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทร์ต้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนกร  พุทธนำพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนรินทร  ชื่นจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพรนภัส  รัตนวรรณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงทิพวัลย์  มีครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายกิตติภณ  อุดมทองสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปรียานุช  อินทร์ชู โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายปวเรศ  พริบไหว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงธีรนาฏ  พัฒนสิงห์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายกฤติธี  นวลไทย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวณิชชา  คงแย้ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธีรพงศ์  บุญช้าง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวงศกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายพัสกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายณฐกร  ศิริสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงศิริกาญจน์  นาคพิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปุณญิศา  อัทพล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  อินทร์สำอาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายเมธี  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หะนาท โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายธนภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายอังค์กูรห์  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงศิรินภา  พิริยะ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงนพชกร  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุฒทอง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ชัย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงปาลิตา  จันทะโฆษ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายศราวุฒิ  ราชพิบูลย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพลพล  สุธรรม โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายกฤษณะ  พรหมรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ก้อนทิพย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายเอื้ออังกูร  จันทร์จ้อย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายนภเกตน์  ชุ่มแก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กองดี โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงรัตนมน  ชูเดชา โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชลธิชา  จุลเพชร์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทิพย์แก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปริษา  ไชยแก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงปานวาด  ผอมแก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายพัชรพล  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงขัตติยา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงศิรลดา  พุทธถนอม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายจารุพิชญ์  ไพรัชวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายจารุวิทย์  ไพรัชวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฤางค์กูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงมามินตรา  มะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายพนธกร  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพสธร  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายปกป้อง  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายยศภัทร์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายภูวดล  เพ็งพูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายชนกชนม์  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายภูดิท  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงวรินทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไมถึง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนิชนันท์  ภักดีพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงออรกช  นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงปิญาภรณ์  พูลเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงวรนาถ  เรืองขจร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกนิษชากรณ์  ศุทธางกูร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปนัดดา  บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวรฉัตร  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายธนิสร  นุ้ยลำพูน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ดอกไม้เทศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงสุชานรี  อักษรกูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงศิริรัศมี  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายทัตพงศ์  นาคทุ่งเตา โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงบุญญิสา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายสุระเดช  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภูตะวัน  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอภิสุตา  เสือทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงชลวสา  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธัญพิมล  ขวัญพุฒ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงจิรนันท์  สินตุ้น โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายรัชชานนท์  อินทอักษร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนันทกานต์  คงด้วง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ไชยยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปุณณัตถ์  ดีสงวน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภูวนารี  ยืนเครือ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพิชญาภัค  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิมพวิมล  เชาวชีวเกษตร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายณัฐนันท์  ยุทธพิมุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปรัชญา  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณภัทร  สัมภวมานะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายภูริช  แว่นศิลา โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนงนภัส  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายพงศภัค  แพเกิด โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายธันวา  วัฒนาภิรมย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายคฑาวุฒิ  ทัพพุน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายณัฐพล  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงชนากานต์  ดำกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายธีริทธ์  นวลใย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงสุกาญดา  ยะโส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิลป์พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายภูริ  ระวิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงอาทิมา  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทินพลกรัง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงปรัชญาณี  บุญแสนแผน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองร่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงณภัฎษอร  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีธนสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายวาทิต  หลงขาว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงเพียงฤดี  บุญมีชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอันดามัน  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายพิชญ์พิพัฒน์  มุสิกรังศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพรนภัส  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอดิเทพ  รักษามัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์วาลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพิชารัศมิ์  ญาณแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายธีระศักดิ์  ยอดขาว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายไวยวัฒน์  ศรีสุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสราศินี  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงวรัชยา  นวลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองทา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปริยากร  มาน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอมลณัฐ  จันทร์หนุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พัฒฉิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายกฤษฏา  เทียนกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงลฎาภา  ตันหล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายวชิรวิทย์  หวานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  นามสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเพชรนรี  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภานุพงศ์  ปัญญาพจน์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายอรรถพล  ทองบางหรง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายปรัตถกร  ยี่เส้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายจรูญพันธ์  สุขทั้งปี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายวงศกร  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงวรพร  ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงศศินันท์  พลพิชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงลิขิตตา  เมืองใหม่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายธัญเทพ  ฟักจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงชญานิศ  ทองพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงชาคริยา  วิชัยชลีชล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กชายธนพนธ์  พรมไส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงตาปี  คงเช็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปิลวาส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สังข์สี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศิริญากรณ์  กิมเสาร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายจิตติพัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายชนุดม  คำปรีชา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายปฏิภาณ  วุฒิไกรวิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุสิกะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายพีรวิทย์  ขาวสุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมอภัยทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณัฐภัทร  เพชรเชนทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอำนวยศิลป์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงมลธิญา  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงจตุทิพพ์  วนันโท โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วศาลา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายสุเมธ  รามแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงเอมวิกา  ชาญณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนารีรัตน์  ยงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายนันทวุฒิ  ธีระกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธุวชิต  เชื้อพุทธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายนัทธพงศ์  นุชิตภาพ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายศราวุฒิ  ถุงทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณภัทร  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายศิริภัทร  เชนแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงพรฤดี  รักษาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายเสริมศักดิ์  สิงห์ชัย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สาริขา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายคมกริช  เค้าดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงสกฤตยา  เล็กชม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายคิม  ซัง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงปัญญาพร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงฐิติพร  พรมด้วง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายสถิรพันธ์  สถิตย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขอ่อน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายวิริทธิ์พล  พิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธฤษณัช  ชัยธรรม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงญาณิศา  วรเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์นวล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสาวินี  นุ่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายภวินท์  ไกรนรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปุณฟ้าศิริ  ดิษฐาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงจันทกานต์  แย้มเยื้อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายนรวิชญ์  ทองเส็ม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงเบญจวรรณ  นาคกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงปภานัน  นาคขวัญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 1 ป.4 วิทย์ประถม