รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชัญญานุช  ธาวุฒิสกุล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐพงศ์  ชิตเพชร โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวิศณุ  เหมาะประมาณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องกิดากร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอทิตยา  เพชรนวล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัณฐิกา  คงระเรื่อย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกฤต  ศรีเกตุ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอริญชัย  ครุฑซ้อน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนาพัฒน์  สังข์ฉิม โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายบดิศร  ศรเกษตริน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พวงนาค โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปภาวดี  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอติกานต์  อินทวิเศษ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงผกามาศ  ขวัญช่วย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงเปรมกมล  สังสิงห์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปภัสสร  เชิงสมอ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทำดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกาญจนวิจิตร  ฉ่ำฉิ้ม โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก่นแก้ว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายศิวากร  เสริมแก้ว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพลพล  พรมสอน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายทรงพล  ทวีชื่น โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายคเณศ  นาคประเสริฐ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพงศกร  ทินกร โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนครินทร์  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายนราธิป  ยืนยั่ง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายศักรินทร์  ธีระชยาวรานนท์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกชกร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพูริชยา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปวริศา  ลัดลอด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกนกอร  ด่านหน้า โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรนิษฐา  โอชุม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีแสง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปวรรษมน  สุนธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงญาณาธิป  เสือแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเสาวภา  ชูจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนประทุม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินภิบาล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรัทยา  เสนาเศรษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายศิริวัช  อินทร์คง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภาคภูมิ  เวชพิทักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายวุฒิภัทร  ภักดีดวง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภาคภูมิ  ยศหมึก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงษุภากร  สุขศรีนวล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปฏิพล  สุขขี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุวิตา  เทพนวล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอันญดา  ทะเดช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญชนก  ญาติไธสงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชิดชนก  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชลลดา  โอชม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปภาวี  สมอินทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปวีณ์กร  บุนนาค โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฎ์  ไชยพิทักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพณัทดา  รักค้า โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสวิตตา  ลูกมณี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวัชรชัย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชยพล  คุ้มรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนกฤต  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภพธรรม  รักเอียด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจารุวรรณ  นุ้ยทิม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายบุญบดินทร์  ทองย้อย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธีรยุทธ์  เยี้ยนประยงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์วิเชียร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายมินธดา  ชุมพรัด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภานุพงศ์  เสวกจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชูเกียรติ  สูงรุ่ง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิชัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสหรัตน์  อินทรพรหม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรพีภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปัณณธร  ทูลฉลาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐชนน  รักษ์รอด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธีรภัทร  ขนกนาค โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนพัตธร  ปานณรงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอิทธิกร  แสงวิเศษ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชารุค  คาน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภูมรินทร์  ชูชื่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวิริทธิ์พล  บุญธรรม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพงศกร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพลกฤต  ศรีสว่าง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพัชรพล  ปานกลาง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันตินันท์  คีตะหานันท์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภิศโสภา  ทวนทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสมาส โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  พรมชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลภรณ์  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนาภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกานต์สินี  โภคบุตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพลกฤต  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤษณะ  ทิณวงศ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกันตินันท์  เจริญเดช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูมิทัศน์  สวััสดิฤกษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภูวนัตถ์  ชูวิเชียร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธวัชชัย  มุสิโก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปัณณธร  สุขกลิ่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกรรณ์  แย้มอิ่ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพงศภัค  ทิพย์โอสถ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกฤติยา  แสงประทุม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเกษศิริทร์  หมานพัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันท์นภัส  สนเลม็ด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวาสินี  ช่วยเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงคาชัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิจิตรา  วิชาชาญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชฎาภัทร  แก้วสังข์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธันยาภัทร์  รอดเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปภาวรินร์  หวังพนาเจริญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภัสภร  รองเมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุธาศินี  หลักทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกนกพร  หนูเสน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรัตนฤดี  เขียวแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทสุทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวริศรา  เรืองเดช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุวพัชร  ด้วงไกลถิ่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุภัสสรา  วัชระกุลโสธร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนกพร  วรพุฒ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปาริสสรา  โสภาพงศ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชนกนันท์  ร่าหมาน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนุสรา  ร่าหมาน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐกาญจน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วอำดี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวริฐา  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายญาณภัทร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพรรษกร  พูลเพียบพร้อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาทจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงผกามาศ  เผืือกเนียม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงยวิษฐา  คงมา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเกริกกฤต  โพธิ์ไพจิิตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปิ่นเพชร  ทุ่มพังงา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กล่ำไพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปาณิสรา  งามดี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐวดี  เครือง้าว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ใสสะอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐชุตา  หาทรัพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรชตวรรณ  ช่วยประทิว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทักษพร  สุวรรณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิ์อา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐิตารี  ท่าหัก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูสิงห์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศิวกร  ราชประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณิศา  ธาวุฒิสกุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงญารินดา  พราหมเอม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เครือพัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐชยา  ช่วยเกิด โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุวภัทร  นพรัตน์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปณิตา  รอดทอง โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยวาริน โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนัทธมน  โภคภิรมย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุณัญญา  เอี่ยมปิยะ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  หนูแก้ว โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐรดา  วุ้นเนียม โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสริตา  มีธรรม โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิชญธิดา  เลื่อนแป้น โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอนันตชัย  เกิดขาว โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลิ่น โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ดำนุ้ย โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายรอนติยพัฒน์  แซ่ฮั่น โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงญาณิศา  หนูเอียด โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนิตยาพร  จูประเสริฐ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพุทธิภรณ์  ทองศรี โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพงศกร  คงแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสุชาดา  สงแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอวิกา  ไทรจีน โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงภัทราวดี  กิตติลิขิตกุล โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงเรวดี  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ชุมพร โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายก่อเกียรติ  สมหา โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ชุมทอง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธิดา  นาถมทอง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรอนันต์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงเบญจพร  นวลเต็ม โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศศิกานต์  คงยัง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายศิริฤกษ์  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวศศิธร  กิตติลิขิตกุล โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายกฤษฎา  ดำสีใหม่ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวเพชรดา  เพ็ชรคงแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวศิริลักษณ์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายอมรศักดิ์  เพ็งดำ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายนครินทร์  สงดำ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวสุธาสินี  กำลังแรง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรอนันต์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธิดาณัฐ  รัตนะพงศา โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นายศราวุธ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวรัตติมา  วิสกรรมจร โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกฤตพจน์  หมานพัฒน์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสรพงษ์  สงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพชรทองเรือง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธีรเดช  พรหมแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงฐิตาพร  โมลี โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงเนตรชนก  ชูช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอริสา  ศิริสุข โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุกัญญา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรสินธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงภัทรติกา  ขาวจิตต์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายรัชชานนท์  รักกะเปา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธิดารัตน์  พลลือ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสิริภัทร  จุ้ยทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวริษฐา  แสงจง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเชียรแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายศิริวัฒน์  บุญชุม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายโกวิทย์  นานโพธิ์ศรี โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายกิตติภพ  ปลอดภัย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงลดาวัลย์  ชูไทย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายซันชาย  พูลเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอนุสรา  ฤกษ์อ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงปวันรัตน์  ขุนจร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวิไลวรรณ  คุ้มเอียด โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกัณฐิกา  ถาพร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนิล โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศรัณยู  พินเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทิพย์เดช โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเดิม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายชยุต  เสนาะกรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายเมธัสหมณ์  เวชพราหมณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทรัพย์เรืองเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงดวงหทัย  ชูฤกษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชนกนารี  ขันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายปัณณธร  ชูเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพรรณิภา  วิชิตชู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพรกนก  แก่นงูเหลือม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกนกวรรณ  ส้มเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภิญญาภัทร  รุ่งแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชะอุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภูธิป  วิมล โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ทิมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นสาร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนภูมิ  รักเหล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักกะเปา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศิริรัตน์  รักบรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐณิชา  วราชัย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์เดช โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภาณุภักดิ์  พึ่งผล โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอรรถพล  อนุภักดิ์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายชัชฏะ  คุ้มรักษ์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายนนทพัทธ์  ส่งมา โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายรัชชานนท์  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายจิรพงศ์  วัฒนชัย โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธัญรดี  โสภาคย์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์เดช โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายสุทธิภัทร  ทองดอนยอด โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิมพิศา  เพชรา โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวรรณษา  คำหารพล โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศิริวรรณ  ร่มเมือง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายมนตรี  ยินดี โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายธนกฤต  แช่จู้ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายชยธร  เย็นรักษา โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงใบเงิน  ช่วยศรี โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกฤติยาวรรณ  จันทร์แสงกุล โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนกพร  สุดเส้ง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเพชรรดา  โภคา โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนัทธพงศ์  เจริญรูป โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพลภิพัฒน์  สุขเชื้อ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมณีนาจ  ทองญวน โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงบุษกร  พืชผล โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธนพร  นวลขาว โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฏฐบดินทร์  ทิพย์เดช โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วนาไสย โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปวริศา  อัคนี โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชนม์พรรษ์  เรืองไชย โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปณิตตรา  สุดเส้ง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสิรยากร  สมคิด โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดเจริญ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุชานาถ  ดิษฐอาย โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรหมชาติ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธิมาภรณ์  พิพิธเสมา โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายทินกร  ชะบากาญจน์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรมิดา  เรืองไชย โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภูตะวัน  ทองตำลึง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุวคนธ์  สงเคราะห์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายโชคชัย  ทองยวน โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนพัฒน์  สาเรศ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายป้องรักษ์  ลิ้มวิชิต โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐณิชา  แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุภวัทน์  ทิพย์เดช โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูรินัฐ  เพชรทอง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงทักษวดี  สุดเส้ง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณิชากร  นาคพุ่ม โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกวิสรา  พัฒน์ชนะ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายสายชล  รัตนะกุล โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุนทร โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายอภินันท์  เขียวนาวะ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายขจรศักดิ์  สังข์เสียงหวาน โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงแพรวดาว  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายชัยวัฒน์  ขุนจักรา โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพัสกร  คชรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนันท์นภัส  แพวิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอัจฉรา  ณอนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอรวรา  สะอะ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงศิฐิพัฒ  ทิพย์นัย อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายภูริณัฐ  เฟื่องฟู อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายกิตติพร  นวลประจวบ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์ปาน อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวนิดา  ทิพย์เกลี้ยง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชุติมา  ไชยภักดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวิชญาดา  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวิริญญา  เปรียบปาน อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายภัทรกร  ชุมแสง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายเกียรติพงษ์  สวัสดิ์อุบล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ล่องแป้น อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายภูธเรศวร  วาเรศ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงภาวิณี  ดวงจอม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพริฎฐา  สมปรีดา อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปิ่นจุฬา  สายฟ้า อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนิติภูมิ  จันทร์พฤกษ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนกวนันท์  ทองคำ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัสกร  ทวี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญรักษ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปาริฉัตร  ห้าวหาญ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศักย์ศรณ์  ผลแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศศวรรณ  รอดเจริญ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ขนนวล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพรนภัส  หวังดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองตำลึง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายติณณภพ  แสงแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฐนิตา  ใสสะอาด วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายกนก  วีรตระกูล วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสุทธิดา  รัตน์เกล้า วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปิ่นนภา  วงแสวง วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงเพ็ญประภา  ชาตรีทัพ วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสิริรัตน์  นากูล วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปริญญา  จันทร์นุ้ย วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นุ้ย วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงจันทรัสม์  ฉบับ วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสุวันทานี  วิเชียรพงษ์ วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสิรินทร  สมบูรณ์ วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รัตนารมย์ วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณพัฒฐกรณ์  เทพพิมล วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงศิรภัสสร  มณู วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายอภินันท์  ไชยนา วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิแค วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงผกาพันธ์  ธารฤกษ์ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศิริประภา  นาคะสิงห์ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอริสา  สุทธิแพทย์ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุนันพร  ศิลปกิจ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พรมสิน วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงันันทกาน  แสงจินดา วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุธีธิดา  วงศ์เพ็ญ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ภูชงค์ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปุญญฺิศา  พรนิคม วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงยุวัลฎา  ชุมเจริญ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุภนิชา  เซียงเพี้ยน วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชยธร  กองหิรัญ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวัชรพล  ศรีสุวรรณ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศิริภัสสร  สมบุญ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงประภัสสร  นิคมเพชร วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนลธิชา  บุญมาก วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุชาวดี  สุรัตน์พราหมณ์ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ่งฝูงกลาง วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศรัณย์  จุนนาวา วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจรณชัย  คงดำ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมถาวร โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายรัตนชัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  ดำพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายคณาพงษ์  มูสิแดง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวิศรุตา  ส่งแสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปุญญิศา  ช่วยเกิด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงฐาปนี  เขียวปลอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวศิลักษณ์  สังข์เทวฤทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอมรพรรณ  เผือกเกลี้ยง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธัญพิชชา  ช่วยยิ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนัทธมน  สาระชิต โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอนุพงศ์  ไกรวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธีรเมธ  ทองมณี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชิษณุษชานางค์  เชื้อวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กวีพราหมณ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงบุญทิพย์  ชูพรหมแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณวิหค โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปิยภัทร  เสือใหม่ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปิยะธิดา  สองมณี โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธนภัทร  แพน้อย โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายชัยชนะ  โกสิลา โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสมิตานัน  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอารียา  รื่นโยธา โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายภูมิพัฒน์  สมสอน โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสรศักดิ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภูวเนตร  หนูดำ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรัชชานนท์  ห้วยนุ้ย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายปัณณธร  เพชรา โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายบรรณรัชษ์  แซ่โค้ว โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัชชารีย์  นาคคง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนัทชา  วังวิเศษกุศล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเนตรดาว  บุญใหญ่ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเพชรพิชัย  แก้วพิชัย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายไชยวัฒน์  ยังอ้น โรงเรียนบ้านตะกรบ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายเฉลิมพงศ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านตะกรบ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพรวินท์  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนบ้านตะกรบ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนัฐณิชา  ช่วยนุสนธ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงสกุลตรา  ดาราเคลื่อน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกุณณัณณ์ญา  เพชรช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงรัญชญา  มีวิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เรืองดุก โรงเรียนบ้านหนองมน 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปวริศา  ประตูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองมน 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายเขมรินทร์  แก้วศรี โรงเรียนบ้านหนองมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณ เพ็ญ  ไพเมือง โรงเรียนบ้านหนองมน 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทวีชื่น โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เซซัง โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พรหมม่วง โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงศศิมา  สมการ โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงโชติกา  หอมแช่ม โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฐณิชา  มากมิตร โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีประวรรณ์ โรงเรียนบ้านหินดาน 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหินดาน 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรัญญา  ลุนจันทา โรงเรียนบ้านหินดาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพนิตพร  หวัดคล้าย โรงเรียนบ้านหินดาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอโรชา  หนูทอง โรงเรียนบ้านหินดาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายศิวพากย์  มุกดา โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงธีรนาฎ  สุดเอี่ยม โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนันท์นริน  แก้วทอง โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณืฏฐธิดา  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชนะ โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงศศิกานต์  โสภา โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สังเสนาะ โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงทักษิณา  แจ่มกมล โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงเทพปรียา  สัมพันธ์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอุษณิษา  แก้วทอง โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำแดง โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายภูริวัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายสิทธิพร  นาควิลัย โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ตุลพันธ์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสุตาภัทร  โกหนด โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงเนตรชนก  ผ่องใส โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถาวร โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงศศิประภา  ววงสันเทียะ โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงสุทธิดา  สุระกาหล โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงศศิวิมล  ววงสันเทียะ โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายติณพัฒน์  ศักดิภาชน์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  สอนท่าโก โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงการณ์ธิดา  เมืองเฉียว โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพรไพลิน  เลียงผา โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีคำ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงลลิตา  มงคล โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายณัฐภูมิ  ด้วงเพชร โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพงศพัฒน์  โชติ โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายจักรกฤษณ์  อินแสง โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายเอกชัย  สุขอุ่น โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศักดา โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกุลปรียา  จันทฤทธิ์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงแสงฟ้า  ไทรย้อย โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงประสิคา  จันทร์แก้ว โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงบุษราคำ  นาคทอง โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปิ่นอุมา  บุญสิว โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงรัญชิดา  ชำนาญ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนวิชญ์  ต้นเตย โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนพณัฐ  มีบัง โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวิภาวรรณ  นุ่นนา โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงหฤทัย  ชัยยงค์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศศิวิมล  จินใหม่ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพงศกรศ์  บัญชาญ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปาลิดา  ฤทธิกุล โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวราภรณ์  มุกดา โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุภาวดี  จินาสาย โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชนากานต์  แช่มไล่ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกณพ  มีสาคร โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญญะ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศิรวิชญ์  บุษย์เพชร โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงดวงกมล  เกตุแทน โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสืรืมล  ภาคพรม โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายราเชนทร์  วรรณศรี โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดีแก้ว โรงเรียนตาขุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุมณฑา  พูลแก้ว โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุตาภัทร  แพงวิเศษ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงบุปผชาติ  ลุนพงษ์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิชญา  หมกแดง โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุวนันท์  หมุนมัว โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงทักษิณา  สุขสบาย โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูมิเมธัส  แพะทอง โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายกฤตภาส  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายจักรกฤษณ์  เหมือนวิไลย์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายพรณรงค์  คุณวิจิตต์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวรรณฤดี  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจารุภา  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปาณิศา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุพรรษา  หนูทอง โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชโนดม  กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภ้ทธนันต์  อนุกูล โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงโสภิตา  นุรักษ์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุทธิพงค์  ณะวงค์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงน้ำฝน  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศราวุฒิ  เชาว์วิทยา โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอรทัย  สุวรรรณนิตย์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวิชญาพร  นานกระโทก โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายรัตนพล  ว่องศรี โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายไกรวิชญ์  จินาภิรมณ์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชัยณุวัฒน์  แก้วชู โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศศิประภา  โหมดเครือ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่เซี๊ยะ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชุมคง โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีกรด โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พยุหะ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเอกวัฒน์  กองคำ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐพงษ์  จรูญรักษ์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐนนท์  ฟูเผือก โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอิทธิพล  นามบุตร โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกฤษณะ  ชัยนาคิน โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงทิพภรัตน์  ผาสุข โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเอกรินทร์  วัลย์เครือ โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธีรเดช  คงเกษตร โรงเรียนบ้านบางขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภูสิทธิ์  อภิโมทย์ โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ต้นตาลเดี่ยว โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงศวรรยา  หลิมกุล โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุภาพร  สุดบับ โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปาลิตา  นุ้ยย่อง โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปภาวดี  เก่งกิจการ โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกรชิตา  ประสาร โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธรรมรัตน์  ทับแก้ว โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินดุก โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงลลิตภัทร์  ขีดเรือง โรงเรียนอนุบาลวริศสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงทิวาพร  ชูชีพ โรงเรียนอนุบาลวริศสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอรวรา  ลิ้มสกุล โรงเรียนบ้านชายท่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวราพล  เพริดพร้อม โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายโฆษิต  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงวิไลวรรณ  มีแสง โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองจุ้ย โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสิรามล  แสงตาขุน โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชะอุ่ม โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายพีปกรณ์  ศรีนิล โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงจิตตา  ดวงจอม โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงหฤทัย  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงเบญญามินทร์  รักกะเปา โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่จู้ โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายพฤกษ์  หงษ์จุ้ย โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายสิปปกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายธนกฤต  น้อมเกตุ โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญพงศ์ โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนันท์นภัส  โภคัย โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายนนทภัทธ์   อินสอน โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายกิตติพงศธร  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนบ้านตาขุน 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายอนาวิน  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดพะแสง 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายพีรพัฒน์  ใจทัน โรงเรียนวัดพะแสง 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงณัฐริกา  สาธร โรงเรียนวัดพะแสง 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงทศวรรณ  คุณวิจิตร โรงเรียนวัดพะแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอดหยู่ โรงเรียนวัดพะแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐนันทน์  จำปาเงิน โรงเรียนวัดพะแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม