รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสรัช  บุญมีชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชิษณุพงค์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชิดชนก  กัญจนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปกรณ์  คงนก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกันต์พสิษฐ์  จินตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภานิชา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชนกันต์  เขียวภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวชิระ  รุ่ยใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปัณณวัชร์  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัทรจาริน  สวยล้ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุปภาดา  รักสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภูมิภัทร  พงศ์ปิยะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณิชกานต์  พันธาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทิพยภรณ์  ตันสุเทพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัฐนันท์  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติกุลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธนวิทย์  ชุมอักษร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภูษิดา  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพจณิชา  พรประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชัยฟิตา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธุวพัส  แก้วนาเคียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวรยุส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพุฒพงศ์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสโรชา  สินพิศุทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  โทนจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายรวิสุต  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนัตถ์  วรสันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายไพสิฐ  เพชรเเสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภคธร  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสรัล  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกมลภพ  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายอติราช  สุดเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงช่อฟ้า  เพ็ชรแบน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสองภาค  วงศ์วรรณา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศิรประภา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงยุพรัตน์  สมผลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงงามตา  ว่องไวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงลภัสพร  ทอนชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเกิดสุข  แก้วไพรำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกฤตพร  ขวัญสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิมพิดา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพีรวัส  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกัลยากร  จันทรใย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนกฤต  มีศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายทรงพล  อ่อนวัช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพันธกานต์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เนตร์ขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายน้ำมนต์  เกิดบัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภูริทัศน์  เหมรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนกฤต  แก้วแสงสด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤตภาส  คงวารี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายรัชชานนท์  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพีระยุทธ  ขมัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายถนัดกิจ  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนรวิชญ์  สีแดงดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอมเปีย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศศิ  เมืองเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงรับพร  นิกรหัสชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปัณณวรรธ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวรภพ  กลับผดุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐญดา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนปราบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกัมปนาท  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัคจิรา  ไพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศิวัช  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิมปะนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงญาดากานต์  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพรนภัส  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์  เอกบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฐานิกา  เทียนขก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพัชรพล  เพชรศรีสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปณิธิ  ทิมทับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิรัชยา  จินตนากรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนรวิชญ์  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงไอศิกา  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธนวัชร์เสถียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกันตพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปิ่นดาหลา  แจ้งอักษร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสุวิจักขณ์  พัฒนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวรรณษา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปัณณธร  เลิศผดุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลภัสรดา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเตชินท์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเอาฟา  มุติชุน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มูณีเอียด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกชกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพราวรวี  กายนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภวิน  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐปนี  กล่อมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสิรภพ  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอาภาภัทร  สีนวม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิชรดา  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวิรากานต์  ตุกัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพรชนก  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายโสภณ  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายฐปนวัฒน์  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภเดช  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มณีสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูมิ  พรรณรังษี โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกมลชนก  นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวิชวิมล  สังพาศ โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายภัคพล  ชูแสงศรี โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จันทร์ขาว โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หนูจู โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธีรศักดิ์  อยู่ศรี โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายทักษดนย์  ห่อหุ้ม โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักบัวทอง โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธีมาพร  ชูพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกงหนิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายรัชพล  เกษตรสุนทร โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปัณณธร  แสงสว่าง โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสขิตา  อภิวันท์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูช่วย โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปวิตรา  เพชรสังวาล โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงญาณาธิป  ใจปลื้ม โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายชิษณุชา  อานนทวีศิลป์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายรชต  นุ่นโชติ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพัชรพร  แดงดา โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนฎกร  สมวงศ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธรรศ  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชนันชิดา  ตันติสัจจานุกูล โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายภูมิธีร์ธวัช  ภัทรกุลภากร โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธมนวรรณ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศรีสกุล  ธรรมาวุธ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธีรตา  พิศภักดิ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกมลนัทธ์  โรจน์รัตน์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  น้อยสุพัฒน์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสิรวิชญ์  พัฒน์ศรีทอง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธโส โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนิชา  แกล้วกล้า โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวจันทร์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศุภิษฐา  แจ้งใจ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุปัฐวีร์  กลิ่นกล่อม โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเกวลิน  พรหมชาติ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเมธาวดี  คำดา โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมประภาพร  ก่อบุญขวัญ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสรียวัชร  คงแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนาถนภา  สังข์ทองจีน โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเพียงขวัญ  คงดี โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธีร์กานต์  คงเดิม โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชวิศา  จุลศักดิ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวิชุตา  พรหมทองนาค โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีเทพ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนาลังการ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชญาณิศ  ทองพันธ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธนัชพร  ธนากรรฐ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชรมัย  แดงดา โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายทยากร  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวธัญญู  นิจจรัลกุล โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนันทวัตร  แสนภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเรือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสริดา  โสตถิรัตนพันธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐพนธ์  สนธิจิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายก้องภพ  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายปริพัฒน์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชญาธิป  สิทธิเกษมกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายศดายุ  พัฒน์คง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสหรัฐ  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายสงกรานต์  ระหัสดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภกรกัญ  ภาราทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายอธิป  โพธิ์บุรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายสรวิศ  พรหมแทน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายศรัณยพัชร์  สารนพคุณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไซยฉิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธนิฏฐา  ทิวแพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงธารใส  สิริสรรค์บัญชา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายธนกฤต  ไข่มุกข์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธรณ์เทพ  รื่นพานิช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองเผือก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปัณฑิกา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่ย่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลายสิงห์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงไชษิตา  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธัญชนก  โอชารส โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพรกนก  ศรนิมิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายนิติธร  โยธารักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ดำ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายดนัยพร  ภักดีบาง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวนัสนันท์  เทพวัง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ทองเหลือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธนัชญ์ษวัฒน์  วีระจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทองเกื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวชิรดา  เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายรัฐภูมิ  หอมกอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายดุลยวัต  สนธิจิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายศิติวัฒน์  ทองตากรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายณัฐปภัสร์  ปุริมายะตา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายวิริทธิ์พล  จินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายปุณณภพ  สัตยาคม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงเพชรจินดา  เผือกเดช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอดิเทพ  ใสสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชนเนษฎ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพิมพิกา  พรหมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายดลฉัตร  อภิบวรรัตนกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายธีรเมธ  จิตจง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายพงศพันธ์  สว่างแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายธัญเทพ  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายชลากร  แสงรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายวสุธร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายปรมัย  แสงรังสี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชนิกานต์  เวชศาสตร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายปัญณธร  กรดเสน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายนันทิพัฒน์  โกละกะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายน่านน้ำ  แพงศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายอนันต์ยศ  ดำนิล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายพบธรรม  ชูตานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปภัสสร  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกัลยากร  รอดสั้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอรปริยา  เชิญทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงศศิมา  สดรุ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายนรวิชญ์  หัสโสะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวิสสุตา  กวมทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายหลุยส์  ปิล๊อตโต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศิรภัทร  เพชรสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจิรัชญา  ถาวรสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายปิยพงศ์  ทักทาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงลัญชกรณ์  นุ้ยไม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐดนัย  ทิพย์เมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองอยู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวิษณุ  เฉลิมชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิณณพัต  ทรหด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวชิรวิชญ์  เสือแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนิกา  บูรณะพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปพัชญา  ธรรมณรงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสุทธิพงศ์  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพงศธร  พุ่มวิภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภรัณยู  ทองอยู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐชยา  สังขอินทรีย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธัญกร  เลื่องสุนทร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวริศรา  จินตนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฐิติวรดา  พันธวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณฐนนท์  สาระเทพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปรมินทร์  ช่วยพิชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพงศกร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณชยาดา  แก้วหีตนุ้ย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายคิม  คงจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนวรรธ  คงสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวชิรวิชญ์  นิลภักดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอริยา  พรหมนุช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงดวงกมล  สุขจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐานิตา  จิตสิงห์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชาญวิชญ์  ชูภาระกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงมุกจรินทร์  เรืองอ่อน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงรมิดา  เกษเพชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรังสิรัตน์  เป้าอินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกรกนก  ศรสมทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนันท์นลิน  เกาะพุ่ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรนภัส  ชูพยัคฆ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศิริธิดา  สกุลกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธีรดนย์  ถิรกานน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรนุช  ศรีเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกนาถ  ตรีเพชรประภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายดนุพร  โต๊ะแอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองคลอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสิริยากร  ขวัญช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอภิชญา  ชื่นในเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนันทลักษณ์  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภัทรวดี  จ่าแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐนรี  ใจห้าว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนฤภร  อุ่นใจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิพรรษพร  ศรีภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศุภสาร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ณ วาโย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสิรภัทร  กุลศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพศวิชญ์  จารุรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณิชากร  แซ่แจ้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุธาสิน  แช่มชื่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทัศนีย์  บัวนวล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณััฐณิชา  ธรรมมิกะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายรณกฤต  เพชรแบน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสิปาง  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกษิเดช  หนูนิล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัชกฤช  ธนฐานสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวรธิดา  จงควินิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณิชชา  เซ่งแก่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายพุทธิพงศ์  อุดมวิทยาไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายกฤชภัทร  ชูสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายภคิน  บำรุงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวิชญาดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปานเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอาภากรณ์  โชติธนทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายโพธิวัฒน์  บุญชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายนรภัทร  พุฒิกุลบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธนาภา  ถาวรวัชรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรศุภราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธัญญามาศ  นวลฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศุภกานต์  ลิมปนะวงศานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอภิษฎา  อักษรภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงเลนี เจรัลดีน  ลา ริซซ่า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายศิริพงศ์  ปราบสงคราม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชญานิศ  สะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงชมพูพลอย  ปานเนื่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงปริยาภรณ์  เครือเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายชีวัธนัย  มากอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายชนาธิป  พลดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายวัศพล  ดีลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายกฤษกร  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โรจนจิรางกูร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายทิวัตถ์  แย้มแสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายชนัศภณ  ณ สงขลา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายเมธัส  กุลศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชลิตา  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองเสริม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปัณฑิตา  มนัสวงษ์กาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คริสต์ปัณฑา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายฐปนรรฆ์  บัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายคีฏฬาบัณ  นาคเทวัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงณภัทร  ชุ่มเผือก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสิริ  ทองรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายกีรติ  มณีกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หนองไทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงขวัญกมล  ตั้งคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงโอปอ  อุสิทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายกิตติพัศ  ท่องแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายนัทธพงศ์  โสมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายณชาร์ฮีน  สะอาดวารี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายกอกฤษฏ์  ข่ายพิลาป โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายนฤนารถ  สังข์แก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสราสินี  ปิยะรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอลิษา  ทองสม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถนนแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สังข์อ่ำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูแบน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณพานิช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงฐานิตา  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชวิศา  ศรีเกษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชญานันท์  ชุมช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงบุญญิสา  กลิ่นเลี้ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงธนวันต์  ลีลาวิจิตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงกนกกร  ใจซื่อ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายไกรสิทธิ์  หมื่นศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายนนทพัทธ์  ขวัญเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รอดพันชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชาลิสา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายปกเผ่า  พิมศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงภคสร  นนทชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนภัสสร  สมหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกรนันท์  ทองโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพุฒทอง  แสงศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกมลพรรณ  เอ้งเหมาะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายบุณยกร  สำเภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายภคภณ  วิริยพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปุญญิศา  ล้อมลิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเปมิกา  อดิเทพสถิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงสิริพรรณ  ไชยยุทธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณฐศศิร์  พันธุ์พงศ์ศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายฐปนนท์  หมายสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกันตพัฒน์  เกื้อสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายจักรพงศ์  แซ่อุ่ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายปี่พาทย์  วิรชัชติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายบุริศร์  ชำนาญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปูชิตา  อุดมวิทยาไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงภรกัญ  ตรีสิริเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกลือกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประโสตัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอัยย์  มูสิกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวศศิกานต์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาววณิดา  สุวรรณเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพศวีร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงเกวลี  ทองฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงภัทรสุดา  รอดประไพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวณิชาภัทร  แก้วพฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พลรีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวเบญจภรณ์  ขำวิชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวณัฐธัญญา  จตุรวัชรนาถ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวพิชามญชุ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวณัฐกมล  นิลจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงยูกิ  ทากาฮาชิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวรรณวนัช  ยืนนาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสะโลเม  โอวรารินท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงเกณิกา  ขวัญเรือน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงศศิภา  จีนนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวเจสซิคา  แมคแดนเนล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงภัทธิรา  เสาร์ชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวอรจิรา  เรืองรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวพัชรพร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวปัญจลินท์  คงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวอัจจิมา  ชูแดง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวธนภรณ์  ปานอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวณิศศา  ดิลกอนุวัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศิรินยา  บัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวรัชกร  วัฒนเกริก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวอรจิรา  เจริญผล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวชนากานต์  อินคชสาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวกานต์ชนิสรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีทองกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวอภิสรา  รอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  มณีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวจารุพร  ฉายากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวจิรนันท์  รักเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวนราเกตน์  เมืองเกลี้ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวสิรินดา  ลัภนาเคนทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงนารีรัตน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวธัญรดา  เขียวแดง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวธิดารัตน์  สุวิชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวภวมัย  ควนวิไล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวปิ่นมณี  ชุมบ้านยาง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวริศรา  จงจิตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพิมพ์แพรพรรณ  หนูเนียม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวธิดารัตน์  เหมโลหะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวจิราภา  แสงขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาววณิชยา  ทัพพุน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงจิตตวดี  ชุมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอภิชญา  จิตตอารี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวทักษพร  ฉกาจสิริกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวอรวี  ชูเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงมาติกา  ธนอนันตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกันยารัตน์  นาคสวาท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวกัญญาณัฐ  จิตต์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนิพรรัตน์  สุขสม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวศดานันท์  จิบกระโทก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวจุฑามาศ  ด้วงเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาววรรณนิสา  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวสมฤทัย  ดำหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวนาคระวีย์  ประเสริฐศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงมณียา  ขุนรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงกมลชนก  จันทราพงศ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวชยิสรา  ชูมี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุภาพร  เพ็ชรทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงฐาลินี  คงฉาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปทิตตา  มากเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาววิภาดา  พรหมทวด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงกรภัส  ใสรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธิติมา  พรหมณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงชนากานต์  สุคนธปฏิภาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวพัชชา  ทองนิดหน่อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวกัณยารัตน์  คงมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวธนภรณ์  นาคบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงทัศนันทน์  ศรีอุทยาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพัชรินี  พิชัยยุทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวจันทร์สุดา  เพชรรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วีระกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาววรรณรดา  ลูกมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวจริยา  จันทรุทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาววรัญญา  วัจนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวโสภิตา  ศรีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวสลิลทิพย์  สุขหิรัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธนภรณ์  วาณิชย์เจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวพัชริดา  ชูพร้อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงสิรภัทร  โชคชัยปัถมาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวพิมพิษา  ฉัตรบรรยงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวศนันดา  หมวดเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวจีรติ  ยุวสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงจรรยามล  กลแกม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวรัตนาภรณ์  แป้นถนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกมลชนก  แดงเสนาะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุตรทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงเมทินี  พูลทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนรินทิพย์  ไทยประยูร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวสุภาภรณ์  เชนแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวณิชากร  สำลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนันฑริญา  แก้วดารา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงบุญญิสา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงแพรทอง  ปานศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวพัชยา  จันทร์มาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอภิชญา  สวาท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวผกามาศ  ใหม่น้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวอรนุช  ขวัญชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวชวิศา  ชูประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวปภาวดี  มีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสุมิตรา  รักเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวกฤษติกา  ไกรวงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวปิยธิดา  อินทร์เมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวพรชิตา  ชูประจง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวกมลชนก  นวลวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวธิดารัตน์  ทองกะแดะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงโพธิวรรณ  โพธิ์ไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวกัณชญาณ์ณัช  คงชาตรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวาสิฏฐี  ทิพยชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอารดา  สมานทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงญาณิกา  ก่อกิจไพศาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวสุภิศรา  เมืองประเทศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพักตร์พิไล  ด่านสินชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงศิริรัตน์  มลิวัล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอริสรา  ณ ระนอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฐชยา  เพชรรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุทัตตา  ชูปัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวญาณิศา  แสงจำนงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาววรินธร  เนตรกระจ่าง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปิยาวีร์  เจริญเวช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงเบญญฎา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวสิริพิชฌาย์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณัฐพร  พรมทัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวริศรา  ละออสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวเมธาวดี  คีรีมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงจิลดา  คงผอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวภัทราภรณ์  ศรสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวเกศกนก  รามแป้น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกนกศรี  บุบผานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวกรพินธ์  สินสเวศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงภัทรธิดา  สอนประสม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวอมรรัตน์  นาคขวัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุวภัทร  พัฒนสิงห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวพนัชกร  มีลาภ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงมนต์นภา  เพ็ชระ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวภัทราพร  สงวนพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาววิรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวนภสร  ศรีเมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงจีรวรรณ  พวงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขโต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศุภสุตา  แย้มแสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกัญญ์นนัฐ  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายภาณุพงศ์  แง้เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงรวิสรา  ชูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เธียรโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพิชญา  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอิษฏาศา  โชติกศุภเศรณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชยิศา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภัณฑิลา  นิลพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศราวุฒิ  มุสิกโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอิสยาห์  อริยประกาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอชิตะ  คงมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกานติมา  ไชยกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวชิรวิทย์  วงศ์กิตติภิญโญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณฐพล  บุรินทร์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณฐวรรธน์  แหวนเพ็ชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอภิลักษณ์  ชูกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนวินท์  แซ่เฮ่า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายรัฐภูมิ  พลรีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงภัทรธิดา  อริยสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกวิสรา  จิวารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสุวภัทร  เครือหงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศ์ชูศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอมรเทพ  เกลือกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายศักดิธัช  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนกร  พฤกษ์อุดม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปริยากร  อู่ฉาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกียรติภัทราภรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปลายธาร  แก้วกุฏิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุทัตตา  พุทธิพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนภสร  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่อุ่ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พูลมาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกุลเชษฐ์  สมบัติยานุชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณฐมน  ทองทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศิตวัชร  เพชรสังวาลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนินท์  พรหมศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัชพล  แซ่หว่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพิรชัช  ชัยศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายวรวีร์  ดวงจิโน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศรัณญ์ภูมิ  หมกทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายเข็มเพชร  แก้วนิรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายยี่เหิง  จ้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนันทนัช  จิตต์นิยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงภารวี  คำรณฤทธิศร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชนกชนม์  รัตนเดชากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิชญา  ฐิติสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวรัญญา  ถนิมลักษณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนิชาภา  วิไลพรไสว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์  เพียรเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงบัณพร  วงศ์สุริยกันต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปุญญิศา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงลลิตภัทร  ดุลยมหากำธร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายโชติรัตน์  โชติสิงห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสุชาครีส์  การโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายเทพทัต  ไกรนุกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชลิตา  สัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปิยนุช  รอดเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กล้าเวช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอริสรา  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกมลชนก  ต่วนโล้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสิรินาถ  จันทร์ภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกชพร  ชัยรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุภัคสิริ  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิมลักษณ์  จวนเจือ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนศักดิ์  มนัสนันทเมธา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวรภัทร  ปริวัฒนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสพล  ศรีทองกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรติมา  หริรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกฤติน  ปลีโรย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายชวรัตน์  ธรรมวาระ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพลกฤต  พันธุ์เล่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปัญฑิตา  ศุขประยูร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศศินา  ฤกษ์ดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณิชารีย์  ชูแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนกนันท์  สุภากรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงฐิติรัตน์  งามพร้อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเจนณรงค์  ทองเขาล้าน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายแทนกาย  จินดาวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปิยวัฒน์  มาศพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกันตินันท์  รจิตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนฤบดินทร์  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธนิดา  โถวรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพีรดา  อินทวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายกิตติธัช  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพงศธร  อากาศโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ก๊กเหลี่ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวรัญญา  กิตติกูลไพศาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์ทวีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกฤตพร  สืบนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวริศรา  เจริญธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเข็มทอง  แก้วนิรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายยศพนธ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธัชนนท์  อาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายนภดล  ช่วยศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายอดุลวิทย์  ทองเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายสดายุ  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายอัครวินท์  ฉิมทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายธรรศ  พงศ์พิพัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายธีรศานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายเอกภวิษย์  เกิดเกลี้ยง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอโรชา  เมืองมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงวริษา  แซ่ยี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงปนัสญา  คงวิจิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเอียง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงธนัญชนก  มณีรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงสสิประภา  ต้อยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงปัณณรัตน์  เถาลอย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงสุกัลยา  ถาวโรสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายพัทธดนย์  ไกรสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงสุทัตตา  ชำนาญนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายพรเทพ  ถมเมืองปักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงธัญทิพย์  อินทรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายธีรภัทร  นาคทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายธิปก  หลักคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงมัณฑนา  ทองอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงสุชาวดี  คงเจริญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายเมธาวิน  รัสธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายติณณภพ  ใจดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายปัณณธร  เพชรเรียง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงนรพร  ทองเผือก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงผาณิตนิภา  ขวัญแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายภัทรวุฒิ  สกุลไพโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายจิรพัส  แก้วชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายดินแดน  เดชมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงภูริชญา  เมี้ยงติ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวรรณพร  จิตต์เหลือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล็กกล้า โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเชนทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปัญญาดา  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงณฐิตา  ศรีสมบัติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนันท์นภัส  คล้ายศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายอภิเดช  โชติช่วง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงสาริศา  เด็กหลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายปฏิพล  อ้นทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสุพิมพ์ชนก  ด้วงดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงบุรฉัตร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้วมหา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายกานดิศ  กาญจนดิฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายนิธิวิทย์  โรจนรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงฐิติกานต์  เชื่องช้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงลภัสรดา  ทิวรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายธาวิน  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงรังศิมา  ศักดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์น้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงณฐมน  กรงไกรจักร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายอริญชย์  หนูสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายฐนกร  นพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายกฤตยชญ์  พงษ์ลือเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายชัชพิมุข  มากจริง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงภวิษย์พร  คำนึงคุณากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วกอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายหรรษกร  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปานเหลือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายวุฒิพร  ชูเชิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายวชิระ  เมฆมีเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงศรประภา  ฮั่นวิริยะนนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงสุภาพร  ทองมีขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธัญพิทักษ์ตระกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิลปพรหมมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปิ่นเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองปลอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงปรมี  แก้วจันทร์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงนงนภัส  อินทรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายณัฐพนธ์  นิ่มเนียม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงสิฬีณัณฑ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายทินภัทร  สิทธิสุราษฎร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงมนทิชา  ช่วยจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายธีรชัย  แสงทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายวสุพล  สุดสนิท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงใบเฟริน์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงวสุวัชร์  ตรีรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายพุฒิเมธ  คุรุพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายณฐเศรษฐ  ฤทธิกัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงแพรทอง  ตรีศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงศิริรักษ์  เกษรแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายวันปีใหม่  ขนอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงนภษร  ใจงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายธนวินท์  ชูพรหมแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองอภิชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงณัฐกานต์  สำลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงปณิตา  ชุมแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายณัฐพงศ์  ทิพย์ประพัทธ์กุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธัญรุจา  ธิติวรณะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงมัณฑนา  มนัสทรงธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายพชรพล  แง่งจุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมพันธ์ภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงธัญชนก  สุรชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงอุมาพร  น้ำตาลพอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสุภัทรวดี  สายสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงธัญฆพร  แสงมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณลินธ์นา  สมภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายกิตติพงศ์  เสือคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงอมราวัณณ์  มากแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปวริศา  คนเพียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศิระ  เขียนสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธนทัต  จิตเมตไตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพิมพิมาย  ทองเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิชชาพร  วงค์รักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายธีณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภริฉัตร  ศิริรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอิศวะ  ห่วงงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรหมคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงภัทรนันท์  หมอปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสรินธร  ศรีเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงไปรยา  ปานเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงรัตนญาณิน  แดงเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงเบญญาภา  ยวงจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงกนกพรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงธนพร  บุญเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายกฤติธี  แช่มชื่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธนดล  สุริวงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอนันตญา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงเพชรพันธุ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขำปราง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แย้มแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายศุภณัฐ  แสงจันทร์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายฐปนนท์  เด็ดรักษ์ทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายนิวัฒน์  รอดเกิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสรรค์ภพ  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปิ่นเกล้า  แซ่เลี้ยง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงธัญชนก  เดี่ยวกี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงธนพร  เพชรทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงมณฑิรา  โอโลรัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงณวิภา  ไหลวารินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงศิรภัสสร  แท่นมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุวนันท์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธันชนก  ปานแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงชนากานต์  สังวิเศษ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  จามพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดีพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกนกวรรณ  คิดละเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงปรีชญา  กุนทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายปุณยวีร์  จิตรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายพีรพัฒน์  ทรัพย์บัว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภัทรดนัย  แก้วชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพรนภัส  เตี้ยงตุ้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงบัณฑิตา  โยธาทัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงภัคธีมา  กล่อมกลิ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอัญชิสา  พูลทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองขำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงอาวุธ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจารวีย์  อินทร์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมบูรณ์ดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายปฏิกรพงศ์  เพิงใหญ่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายปภังกร  บัวบาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธนภรณ์  นาคพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานสอน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงจิรัชญา  อภิรักษ์พงไพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสุธาวินี  เกตุแป้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธีวสุ  ตลึงจิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายภควุฒ  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนวินท์  กระหนกนาค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายกิตติพร  แสงเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกันตพัฒน์  ชูนาค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกวินธิดา  กองประดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงเกวลิน  เพชรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปวริศา  สุขเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพงศ์วริศ  แซ่หม่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายกันตภณ  จิระวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายกิตติภพ  เสาแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพลอธิป  นาคแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นวลคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายโชติพัฒน์  ยินดีรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภาคภูมิ  อนันตศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายณัฐพล  ทองเกื้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สังข์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพีรวดี  รุณเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอุมากร  ดวงงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธนเทพ  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายจักรกฤษ  มณีน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกวิสรา  ไสยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงกรรวี  กอวณิชกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายวรากร  แก้วมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธีรุตน์  ประจง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายณัฐวีร์  ดิษณะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธีรภัทร  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงฐิติชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชิดชนก  แสงอาวุธ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอัจฉรินทร์  พนังแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอรัญญาพร  จันทร์อุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงนภัสพร  ช่วงเสน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงชุติรัตน์  เทพแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายภัทรกฤตย์  แก้วชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงจิรัชยา  โวดทวี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิชญาภา  ศึกเสือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาวสอาด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์นิ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอรณิช  กมลจิตรุ่งเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายกิตตินันท์  ลอยใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงชนัญชิตา  โฮ้เต้กิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายปุณณัติ  ฐานะวัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุปัญญา  ธรรมนิยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพุทธธิดา  นิลเวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมเกิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายอธิคม  สระทองยอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงนัสรีนา  การีซอ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายณัฐกฤษ  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รังสิโยกฤษฏ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณิชากร  เดี่ยวกี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พร้าก้อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณัฐพร  ด้วงเชี่ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงครองขวัญ  ดอนวิรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายกนกพล  เพชรศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงวรัญญา  พลเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธนิกา  ทองชะอุ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิชญาภา  ชอบทำกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพีรณัฐ  ประดิษฐทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายจิรัสย์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงวริศรา  อิสระ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงชนัญชิดา  หาญทนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงมัชชาวีร์  สมฤดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายภัทรชัย  สถาพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงวรัชยา  ชุมแก่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสรวีย์  สรรพคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงมนัญชยา  ก้าวศิริรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพีรดา  รุ่งช่วง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสุธาสินี  ทองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ชาวนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชนกานต์  ยินดีรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงกนกวรรณ  พัฒนาประยุกต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงจริญา  ผาแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐณิชา  นะมะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงสุทธิกานต์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายพชร  บุญลือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายพีรพัฒน์  คำวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงสาธิตา  นิลโมจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงนฤมล  นิพิฐสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสิรินาถ  กฤตโยภาส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกรองกาญจน์  สิทธิเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงโกลัญญา  อักษรทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณภัทรา  เดชสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงฉัตรชยา  อินทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงปุณยพร  หวังสร้างสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญผล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายเอกรัตน์  พุทธชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตรงต่อการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกิติญาดา  เมฆมีเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวริศรา  ขันแข็ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปักเข็ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกวินนาฎ  ปราบปราม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงญาติมา  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพัทรวดี  ทองน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายสิทธิกร  เอื้อมาฆทาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายณัฐภัทร  แซ่ล้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายพงศธร  เทพมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายอริยะ  ชูพยัคฆ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพันธกร  เลาหพรชัยพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปาณิศา  เขมะจารี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จุฑารัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนันเผือก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปทิตตา  บุหลันพฤกษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายกฤตัชญ์  สดับจิตร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายวีระโชติ  วงษ์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายดุลยวัต  ทองคำแท้ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงธัญสุดา  นวลคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงธัญชนก  อำไพเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญญาธิการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงชวัลญา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงลักษฎาทิพย์  อินทชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อุ้ยเว้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธนัชพร  จงศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุพรรณคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชลิตา  รักษาเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองโอภาส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณโชติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงดุสิตา  ศรีนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณัฏฐชัย  คงเหล่า โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณิชชารีย์  รังสิโยกฤษฏ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฐกานต์  มีเพียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณพัฒน์  รักษ์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงแพรทอง  อินทร์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงฐิติมา  เพชรรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงเบญญาภา  กาญจนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงภูฟ้า  เสนยิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายจิตติภูมิ  จิตรมุ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  หนูทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายติยากร  ชัยวงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายจิรายุ  ธรรมธวัช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายนัทธพงศ์  สุขโสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสุธีวรางค์  เพชรศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอาทิตติญา  แก้วศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพิรดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงงามพิรุณ  คีรีวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีวิหค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพรนัชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงเอญดา  กุลไพจิตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงพินท์กานต์  ชาญพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายรชฏ  เพ็ชรดำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงชลภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายพีรดนย์  โรจนภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเมฆ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายพุทธิภัทร  ปานดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แดงก่อเกื้อ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายวิริทธิ์พล  นวลหนู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายวรินธร  สุดหล้า โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โสมนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงพรหมพร  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงธันยพร  พัศจทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงชุติมา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายนิธิศ  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายณัฐชนนท์  เหมาะประมาณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงทักษพร  สุธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงธณัทอร  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายจอมพล  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายนิธิศ  ชูอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายสรวิศ  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายศิวกร  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายสันสกฤต  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายอาณกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายปภิณวิช  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายอภิชาติ  สัมพันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกชภัช  นุกูลเตชะศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงประภาดา  อุ่นแท่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงศิศิรา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายชาญพัฒน์  สุขเพชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกุลพัชร  คุ้มตัว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยะกะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธมนชนก  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนันชมน  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายกันตภณ  โสตรโยม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายนรากรณ์  สงขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายณัฐปคัลป์  ผุดมาก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายภัทรพล  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายวรัญชิต  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาศเฮ็ง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงจีรัชญา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอิลฮัม  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงวธูสิริ  รักษาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงปทัสนันท์  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนฤภร  สรรพคง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชยารัตน์  ฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายพิชญุตม์  ชยันฐมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายพงศ์เทพ  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายปัณณธร  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงณัฐธ์อร  ศิลปพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายฉันทณัฏฐ์  คงผ่อง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายจารุกฤต  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงศุภสุตา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงกานต์ชญา  ธราพร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอภิวิชญ์  ธิติวงศ์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงภัทรชณิการ์  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายเมธัส  โอรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพงศพัศพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายทินภัทร  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายพศุตม์  คุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงณิชากร  พัฒน์ไกร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายเศรษฐสิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงอรอินท์ุ  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายพ.พาน  อัศวปิยะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงปาลิกา  หวังช่วยกลาง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายจิรัฐ  อัครวิฑิต โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายไวศ์  วงศ์ทวีทอง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทิวัฒน์วณิช โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพิมลภัส  สิริวรจรรยาดี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงจิรัชญา  ชามโสม โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดวัน โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงอุรณา  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงกฤตยา  เกิดเกตุ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงภัทรธิดา  นิยกิจ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายจิรวัฒน์  หอยบาง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายอริยวรรต  อริยทรัพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายวิริยะ  ตันติปิฎก โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงศิริพร  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงสสิตา  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงภัทราพร  พิกุลงาม โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงปวรวรรณ  พันธ์อุบล โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายพันธกานต์  อักษรกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงภูริชญา  จงเกื้อ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงเมลดา  สมเก่า โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายธนวัฒน์  สุขขี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงสรารัตน์  นาครอด โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาครอด โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนลินญา  รักษ์จินดา โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงปัญลพาณ์  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายวงศธร  วงศ์วิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงรพีพรรณ  พัฒนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพรภิมล  ยุพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงเพลงพิณ  ชอบงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงพุฒิธาดา  โชติวีรชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายชิษณุพงศ์  พิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายธยศ  ทับทิม โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพัทธนันท์  กรดมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงรจนา  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงอักษราภัค  รื่นรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงญาติกา  ทิมธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงสุวภัทรธิดา  วงษ์สาริกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สายสาระ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจห้าว โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงนัธมล  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงธัญสรณ์  แย้มสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหมยากร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายนนทพัทธ์  เสี่ยงฉิน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงนภสร  วุฒิจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงศิริกาญจน์  เนียมมีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงขนิษฐา  บุญอมร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงธัญทิพ  เจียวก๊ก โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอภิชญา  สะบู่ม่วง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  หงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงเมริษา  เมืองวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงนันท์นภัส  กำเนิดรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงเบญจพร  ขันเปี้้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกัญยาภัทร  มุ่งยุทธกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงธัญชนก  กาญจนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงจิรัชญา  ดามุก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงวณิชยา  นวลเขียว โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงแพรชมพู  ภูมิไชยา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงณัฐฌา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวศิรดา  เมืองเกิด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงณิชชา  เพชรมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายพุฒดิศ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายปาณัส  ดำศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายพงศธร  รอดบาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงฐิติมา  คงกำเนิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายกองทัพฐ์  ศรีสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายธาวิน  จันทร์สอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายตฤณ  มนตลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงคุณัญญา  คุระเอียด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม