รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนัท  ปานอินทร์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายนรภัทร  นิมมานนรวงศ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายศักรินทร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกมลพล  จงรัตนานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอริญชยา  พ่อค้า โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปายหนาว  คุณากรกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรัญชิดา  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศศวรรณ  แย้มสำราญ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิดาภา  อาจศรี โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญญ์ภัสร์  สกุลสินเพ็ชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกนก  เกาะโพธิ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสรสิช  ตันยาลักษณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายอธิวัฒน์  พันธุ์เสรี โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกฤษกร  ขวัญใจสกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพงศ์ศิริ  หลงสมบุญ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงภารดี  เวทยานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงการะเกด  ปุริสา โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฐทิตา  อินทบุตร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอรวรินทร์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายภูรี  บูรณ์คณัส โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชลประธาร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวสุวรรณี  พลเวียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายรวิชา  ใจแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายเตชภณ  ใจโต โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายสุรพัศ  มากช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธนพร  ผิวดำดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม