รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรุจิราภา  อรุโณทัย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายรพีพงศ์  ตั้งธโนปจัย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอลินสิตา  เพ็งสินพงศา โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกษมา  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  หลวงพิทักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายรวิภัทร  เคหสว่างวงศ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาตาวี  ทองบุตรดี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณภัทร  วรธนโชติ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์แสงธรรม โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพิษณุ  ปานสะอาด โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงขวัญณรี  ปรักมะวงศ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธนภร  จงสมจิตต์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายบดินทร์วิทย์  นักระนาด โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตวรรณการ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายสรวิชญ์  จงวัฒนกูล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธัญชนก  อุรินคำ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายศิรวิชญ์  ต๊ะปินตา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรวิกานต์  ก่ำมอญ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกิตญาดา  ธนากิจนุกูล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  โฆษิตธนาพัทธ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิลัมภา  อุ่นศรี โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุชาดา  สมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายสุกฤษดิ์  ตั้งมหัทธนานันต์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวชิรญา  เติมรัชตพงศา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกานดาวดี  อะนุค กูสสันส์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสกุณธิดา  สาระยิ่ง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเตชสิทธิ์  มังคุด โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอชิรญา  หอมสุวรรณ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชมตะวัน  ปุ่นนิ่ม โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิชาพัชร์  หมื่นสุกแสง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฉัฎลภัส  แซ่โง้ว โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศิรัสธร  หิตะรัตน์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะมณี โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายจิรภัทร  จีนขจร โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชพร  ศรีคงยศ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนชาติ  เกตุสุข โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายณชพัฒน์  ปิ่นเกษร โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายอาทิตย์  ศรีอนันต์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชนิกานต์  สรรสม โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนัช  พวงดอกไม้ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายศิวกร  จันทร์จริยากุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายศราวุฒิ  นาคพิทักษ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพีรพล  สำราญ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เป๋าสมบัติ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชนัดดา  เที่ยงธรรม โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงบุณยพัต  ทองศิริพันธุ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เจี่ย โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายรัฐธนันท์  ชวโรจน์ชานนท์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสุชัจจ์  สินค้ำคูณ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภาดนุ  ม้าวิไล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนกฤต  กสิกิจพาณิชย์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธารินี  เกียรติสมพร โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวราภรณ์  เมืองโพธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภูเมธ  เศวตธนะกร โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนภัทร  ศรีไทย โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไตรยาลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงญาณีกานต์  กล่ำจตุรงค์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนิติพิฐจักร โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภัคดาริน  พงศ์ภัคประเสริฐ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนิสรา  ตั้งศิริสกุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงโศภิษฐา  วุฒินันท์ชัย โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐกฤษ  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงญาณิกา  เหมกุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอริสา  โตมา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนกฤต  ผาติบัณฑิต โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสิทธิพงศ์  ขันธหงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเชื้อ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายเนติธร  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภานุมาศ  วัฒนา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธัชวรรณ  คงคา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิรภัสสร  ประทุมทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายสิรวิชญ์  วีรกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายจิราเมธ  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธีมาพร  วาจาขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงทักษพร  ศรีไสดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวริษฐา  วัฒนดิเรก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชัชชา  เภาเสน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศุภรพิชญ์  ครองบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณฏฐภร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเบญจพร  สิงห์ทาศร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงฐิฏาวรรณ  นันทรักษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุจิตรา  แสงรื่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองสร้อย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ชัยนันตา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรัตติกาล  ขอพึ่ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายสรยุทธ  ล้อมวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายไชยวัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  แซ่เฮ้า โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายอัษฎายุธ  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายศุภกิตติ์  พุ่มมั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายพีรพัฒน์  ขุมทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสือหาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจิรัญญา  ศรีเมือง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอนันพร  เที่ยงดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกิตติภรณ์  หวังสระกลาง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธนัชพร  ทองพิกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศิรประพร  เสาสมภพ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญพร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวิภาพร  อุณรุส โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฏฐภัทร  ชนะโชติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายณัชพล  ศรีนวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศิวะกร  เจริญผล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนนธิญา  ปานบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนสว่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปาณิสรา  พูลสมบัติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพุฒิพงศ์  สภาพสาร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายกนกพล  จวนอ่อน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงเพชรรัศมี  มาพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกนกนิภา  วงษ์ปาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายนพคุณ  ดิษดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธีธัชชา  ภาวิไล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธนกร  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนันทิชา  แก้ววงษ์ล้อม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฎฐยา  ศรีแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายวรเมธ  ยืนบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายนันทพัทธ์  สัตยพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุรุษชาติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์ชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธนเสฏฐ์  นาคศรีพรหม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงทิพมน  โบราณราษฎร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐา  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายนรินทร  ปุริสพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญยงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์ทา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสิริพรรษา  หอมสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอุมาพร  สีวงค์ษา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธนกานต์  ฉิมมะวัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอรณิช  สภาพฤกษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงรดิธา  กรุดเพ็ชร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีสิงห์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายสิริชัย  ศรีจงใจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรัชญา  บัวบาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศุภนิดา  สว่างละมูล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายภูธิพงศ์  มีสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วเขียว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุภาสิตา  พิญญะคุณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอนัณชญาน์  จ่าพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธิตยา  เสมอ่วม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายณัฐพันธุ์  สวนจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุพรรษา  สินจีราพัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายสัณหณัฐ  อนุช โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายญาณพัฒน์  แสงสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุทธิมั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนริดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงทักษพร  วิทยวราวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฐชนน  รักแฟง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายนิติธร  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายฐานสิทธิ์  เฉลิมพัชรพรกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายรุจนพล  ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีลาดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัลนิกา  พานแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเดชปิยะรัตน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายภาคภูมิ  บัวขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายเพชรพีรพัฒน์  โอพานิชภัทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายจักริน  ตั้งกองทรัพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายพันธวัช  อุบลแย้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายชิติพัทธ์  มณีโม่ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่องนาค โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพลอยสุพรรรณ  โหสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายวายุ  แสงทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายธนชาติ  พาสาลี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงบุศราคัม  หนูบ้านเกาะ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิริษา  อรุณศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายภัควีร์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายเตชัส  เตชะวัชราภัยกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพรกนก  โพธิ์ทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเสาวนีย์  เข็มเพ็ชร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายณัชพล  สาน้อย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลืองาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์นิล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริวัฒนากร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธนัตดา  คงหอม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพีรภรณ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทุมพงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดศิริ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายณภัทร  พันโต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายปัญญพนธ์  เขียวเดชวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายธีรพัฒณ์  จำปาพา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายภาสกร  โพธะนัง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายพงศ์พัฒน์  แก้วมูลศิริ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรสกร  สาระญาณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวาริน  ศรีนิล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกุลดา  เหมาเพชร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสิรินธา  สาริกา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายจารุเดช  ม่วงแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขสม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายธีรยุทธ  คงสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจิณณพัต  สิงห์ดวง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวรดา  สีนาคสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มูลจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายอธิติ  รุญเจริญวัฒนะ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงรัตนกร  จิตถนอม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธิดาชนก  ปล้องเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายกอบบุญ  กาน์กาญจน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงดารินทร์  ศาลากิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปรียนันท์  กลิ่นหอมดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพชรวุฒิศรณ์  บุญช่วย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุพรรณษา  มักเฮง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูวนาท  คงคา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกนกนาถ  วงษ์ปาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริพันธ์สิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุฑามาศ  ยอดสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอมรพรรณ  หยวกบุญมา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุชานรี  มาปู่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปวริศา  รื่นเพชร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปกรณ์  เริ่มลึก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนวันท์  รามฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเพิ่มพูน  พุุ่มเมือง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพีรยา  หวังสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอัฉริยาภรณ์  แย้มพันนุ้ย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกฤษกร  อำ่สกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกฤษณพัฒน์  ยอดสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกุลิสร์  อัญชลีไฆกร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกฤษดา  สอาดเยี่ยม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณภัทร  นาคสมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐกุล  จันทกมล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายฌาธนัชย์  อุทัยพิบูลย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเอกรินทร์  บุญยงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพรพิพัฒน์  จรูญฐิติวัฒน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีม่วง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายฐานปวัฒน์  เกินสกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายถิรวุฒิ  แก้วหอมคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีวิชา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณภัทร  วงศ์สุบิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัฐพร  ศรลา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพุทธิดา  มหาพราหมณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายญาณโชติ  การุณสกุลเถิด โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธัญเทพ  อัมประเสริฐสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายฑิฆัมพร  ปิยจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธันว์ชนก  สรรพบงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐญา  ณิตจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงประภัสสร  คุ้มครอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีภูมิ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนารีรัตน์  พลายจั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวรรณวิภา  เอี่ยมน้อม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกนิกนันท์  หลางพันเทา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงประภัสสร  สุขเกษม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัทกาญจน์  คนทน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปุณยนุช  ดำรงรัตน์นุวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงบุญสิตา  บาเปีย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคทับที โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงทิพยดา  น่วมศรีนวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทรัพย์ศิริพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานชา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุชัญญา  บัวมี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพชรวุฒิสัณฑ์  บุญช่วย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายคณิศร  ฤทาสว่างวงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวรัญวัส  ขวัญศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันท์นภัส  โสฬศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสวรส  ลิขิตเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศราวัสดี  สีถัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพลอยปภัส  บุณยพัชรินทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธีรนันท์  เกิดสมนึก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอัฐภิญญา  โภคัง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอัยยาวีร์  นิลเปลี่ยม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศิรภัสสร  จิตพิทักษ์ธรรม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกุลณัฐดา  อุ่นเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกิตติพงศ์  นิระภัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวิศุปิยา  เภาเสน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธนัชพร  พึ่งสังวรณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธิญดา  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอรพรรณ  งามสุด โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณฐพัฒน์  พันสี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนพนธ์  หันสังข์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอรปรียา  ปลีคงธุ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนิติพล  ประสงค์ยิ่ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพสพัทธ์  กะการดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุพัชญา  สังขรัตน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเกศวดี  วงศ์วิจิตร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายหัฏฐกร  อรุณรุ่ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิราภรณ์  พวงจำปี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธัญญาพร  ระวังพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรัทยา  พินิจการ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวิชญ์ญาพร  สุริย์ฉาย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอัครเดช  ภุมรินทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปฏิพักธร์  คงปรีพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัชพล  วังวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศุภโชค  การสมศักดิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิยดา  เงินปัจจัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายญาณพัฒน์  ลาลี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณภัทร  เรืองปานกัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายคณากร  แก้วรักถา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนาบีล่า  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพุทธินันท์  วิเชียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศิรัช  ขวัญทองยิ้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ผลบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวศินี  แก้วพิพัตร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณิชา  พุฒิมงคลเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธัญญาศินี  อุ่มสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุกัลยา  พิกุลศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ตรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธนาภรณ์  พันธ์แตง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอชิรญา  วิทศาสตร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  หอมสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนริศรา  จอบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุวัจณี  ศรีวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงมานิตา  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภคธัช  รอดยิ้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปณาลี  มะลินิล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์พันธ์ตรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจตุพร  พละกลาง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอริสรา  วงษ์เสงี่ยม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเกล้าขวัญ  คงขวัญเมือง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  เฉลยอาจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงชลธร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพรกนก  สุระนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศุพนิต  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายวีรกร  ประจงการ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงมนัสชญาน์  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายก้องภพ  ใจเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณภัชนันท์  จ่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายพงศกร  อ่ำสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายณชพล  สุวินทรากร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายสรรินทร์  ทิมชล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงไอย์รดา  จิตรอารีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงดากานดา  ชินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพิชญา  ธรรมปราณีสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายศุภกร  ลาภเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายพัชรพล  คุณวโรตม์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายพีรศักดิ์  ดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายรัฐภูมิ  อุระอารี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงวรรนิษา  วงษ์ประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอลินสิตา  นิธิศนวพัส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงวิปุลา  ปลัดจ่า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกมลธร  ปรีมาตร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงลิสสารัตน์  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายธนกฤต  ศรีถัน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายสรวิชญ์  เผ่าอินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภัทรภร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงตรีสรา  แผ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชนัญชิดา  ห่วงวิไล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจิรัฏฐา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงบุญนครินทร์  มีชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอริสรา  รื่นสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอภิสิริ  ดำรงสุกิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรุจรียา  อ่วยสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสัณหณัฐ  ชวนสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงแพรวา  ไทรด้วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรภัทร  พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเกื้อกูล  เชานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจิรัชญา  โสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนวภูมิ  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภูริวัฒน์  ใจปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยสุขใส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอรนิภา  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงรฐาพัชร์  ทองชมภู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนกฤต  หิรัญอุทก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนิศารันต์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงรวิกานต์  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐสุดา  ฉิมวัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธุ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงจิรนันท์  เด่นเวหา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณิศวรา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนันทฉัตร  เกิดสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพีระพันธ์  สมใจเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงฤามเม  วงศ์ธรรมกูล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปิติกร  วงษ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพอเพียง  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงไอค์  อินทชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีร์กวิน  เจริญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวีรยา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพนมวัสส์  คงดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธนิสา  เพ็ญสุต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยอดอานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเจษฎา  วงศ์เสน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศุภกร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกชรัฐ  สกุลบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายศรณ์  สุขขำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปริญดา  แก้วหอมคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอรติญา  โตน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพัชร์ทิตา  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทาบัว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศรุภา  ทวีอุดมโชติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายชีระวิทย์  รวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธันยพร  ปัทมเมธิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเขมิสราณ์  วงษ์ทับแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวรเมธ  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศลินี  นาคนุช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจณิสตาห์  โสวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณิชากร  เกิดแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภควัต  สมสนิท โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณฤดี  ศรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายรัฐศรัณย์  ทรัพย์อบทม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธรรมสรณ์  ศรีดำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงมนัสมล  นาคพรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภูบดี  แช่มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเพชรศิริ  แย้มดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงโศภชารวีร์  เกิดวัน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายบุริศร์  เฟื่องฟูวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สิริรัตนพล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คัจฉานุช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเกศกนก  เขมะกนก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัญชิสา  สุริวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงหฤทัย  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนันนภัส  พุทธิวัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพรกมล  กล่ำจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงญาดา  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบุญญธิดา  เกาะแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงรฐมนฑ์  มากวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายญัฐดน  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันติเสถียรชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวาสิตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุนันทา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานกลับ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุกฤษณ์ภรณ์  ช่างเรือนกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภัทรพล  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวิพัสวี  อนันตทิพยเมธี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวิริทธิ์พล  วัฒนภูษิตสกุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณภัทร  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัชชา  แปลงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกนกรัตน์  หมู่เย็น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายนพดล  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวาศิณี  เจริญผล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่มสุข โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายชนะชัย  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสุธีรักษ์  อุดมชาติบัณฑิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกรรณทญาพร  สายเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปาริฉัตร  พู่ตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวริศญา  ธัญญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเสาวดี  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศิริกัญญา  เกตุศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนพเก้า  สิงห์โมลี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรรณกร  ยินดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปุณยวีร์  ศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุดธิดา  แย้มวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัชริยา  พูลทะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพงศกร  ศรีฉ่ำพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพรลภัส  ฉัตรเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปวริศา  กิตตสาโร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอัญชิตา  แย้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงขวัญข้าว  โสดา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงชนกนันท์  สุขวงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงชนันญา  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายอัฐพงศ์  อภินันท์ธนากร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญผ่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงเบญจพร  โสตถิกพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายณภูรี  ปารมีศิลป์ขจร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงวิมลรัตน์  รอดวัด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวิมลสิริ  รอดวัด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงอาริษา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายธีรภัทร  สุขคง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงนัทธรัตน์  อ่อนเถื่อน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เปลี่ยนศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายบวรกานต์  วงษ์พันธ์ุลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายสุทธิพจน์  ชีวะประภาวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายธนพล  กำมเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงวรกานต์  อินทะวังโส โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายนฤดม  อินทร์ผลเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายสุรธัช  บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายพีรวิชญ์  เกตุเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายธนากร  หุ่นประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงลลิตา  สว่างแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณัฐาภรณ์  มุลินินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงบุญญธิดา  คุณตะโนด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงภาวิณี  เกิดพ่วง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ใจซื่อกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธีรภัทร  สังข์ภากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์เพ็ญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอภัสรา  ไชยสุริยะศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนฐอร  ไกรปรุ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพงศธร  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกุมภารักษ์  แซ่จู โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพลอยชมภู  พวงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ลีสุภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนรารัตน์  ปานบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงรินลดา  ครองสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม