รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอณวัช  ใจทน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายพิชญะ  สิงห์มงคลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขนิษฐา  คู่คิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  กิจกลาง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกวินณา  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐานิกา  ติยะจามร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐชนน  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนาวิทย์  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชชา  สมวัธน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายเอกอริญชย์  ประสงค์รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายกรวิก  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนพร  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายรวินทร์  เนียมโสต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  บวรธิติพล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายก้องกิจ  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงญาณิศา  คงคามี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอมรปรียา  สีโห้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอมลวรรณ  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัทรพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณิชา  รุ่งอุทัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปริยวิศว์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณภัทร  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายบารมี  แฉ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายเจษฎา  พรมสบุตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายชัชวาล  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกฤติพร  ลิขิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนิติภูมิ  ชอบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชยพล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาณธิชา  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายเจษฎากร  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอิษฎาอร  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายอภิธาร  จรุงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงลักษิกา  แย้มสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอติราช  เพ็งเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายคณิศร  แจ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายปริชญ์  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายชยางกูร  สาสดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายศิลปชัย  อ่อนบาง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกันยรัตน์  รุ่งสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชญา  แพรวัฒนะสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภรภัสสรณ์  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเจริญรักษ์  อินวกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิชญาภัค  นฤทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐฑนนท์  วงษ์สด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภกร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สอน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนิติภูมิ  โตบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภานุพันธุ์  ปัญญาดิลก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเมธิส  รมณีย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายเมธัส  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายศิวกร  อ่ำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภวิษย์พร  เผือกกัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศิริขวัญ  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนลินพร  มัติโก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปริยาภัทร  โภคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายรชต  กระจ่างยุธ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายปวรุตม์  จี๊ดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธนัชชา  น่วมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายธนกร  ม่วงคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปภาวิน  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายโกมล  จะระ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายยศพนธ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายวิเชษฐ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายวีรลักษณ์  หุ่นนาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนเดช  สว่างโลก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภัทรกร  สมเพียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายกิติพัฒน์  พลานุวาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพิรพัฒน์  มีตาดพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวีรภัทร  ผ่องโสภิส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศุภณัฐ  เอี่ยมแสน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงคันธรัตน์  แจ้งจิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธนพร  ผลทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอมิตดา  พ่วงศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัดชา  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรวลัย  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รองงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายบวรนันท์  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายเตชินท์  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายสกลพร  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายหิรัญปกรณ์  สุวรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายดลธรรม  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายวีระเจตร์  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธนภัทร  เฉลิมไทย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายกุลวัฒน์  หาญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรดา  บุญร่วม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรัทยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายชัยวัญญ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนสาตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนรมน  ชมผา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แจ้งงุด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายเดชาวัต  พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงลภัสรดา  บังอร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายชญานิน  กุลกุศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวลสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงรจนภัฏ  รุดทัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศรุตา  เย็นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชญานุตม์  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงโอลิเวีย  อาดามอ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เทพสุภรณ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกมลวรรณ  คาระวะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายชลันธร  พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายโภคิน  ผงด้วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งกำจัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัตถวศรย์  ขำศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพรชนก  จูมั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปิยกานต์  อู่เรือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายธาวิน  ยอดระยับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายข้าวต้น  พืชสุวรรณสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรรณรส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเอมิกา  คุณแสนใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิบูลย์ศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวีรปริยา  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงญาณิษา  อินทมาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายชยพล  ทับบุรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงจริตา  สงวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์  เกษสลวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัธราพร  น่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปูริดา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงเขมิสศรา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายศุภากร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายพีรภัทร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายพัสกร  สอนเสนาะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนันท์ณภัส  มีมั่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีมั่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายพนธกร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ปัญญชาญชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปณวัฒน์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงคริมา  นาคมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภรณ์ลฎา  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภีร์ลดา  วัชรานานันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนิพิฐพนธ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกีรัตยา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงทอฝน  ยุธานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปรวัฒน์  ถินสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภูชริตา  รอดโฉม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชาลิสา  ปานนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสุธินันท์  อุดมโชค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชมพูนุท  ช่วยบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกนกพร  อบรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอธิชา  ปลอดจง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิยดา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐนรี  นุตระ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จารุฤทัยกานต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปิติภูมิ  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงทิพวัลย์  สุกสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงรดา  อินยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสราลี  สังขยิ้มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจักรีบงกช  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณฐกร  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายทินกร  สีใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนนทกร  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปุญญพัฒน์  ถิระศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนภัส  ห่วงถวิล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัชพล  อินทร์สละ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสุภทัศน์  สุภิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพลัฏฐ์  กิ่งพิกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอัญมณี  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสิริยากร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนงนภัส  บุญณะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรวิสรา  สังสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรนิษฐ์  พัฒน์จาตุพีระ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเกณิกา  เย็นจิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเขมิกา  อาจะสมิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงญารินดา  ไกรสิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มาศวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวีรพงษ์  ศรีภุชงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจาตุพร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรพี  อ่อนคำพา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศุภวิชญ์  เจียนพูนสิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชาญนที  บวบดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนภัสรพี  แจ่มมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรางคณา  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญชนก  คมน์เรืองเวช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนภูมิ  คำรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสิรภัทร  มานะกรโกวิท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเกียรติยศ  ร่มโพตาล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายคุณานนต์  เรืองเกตุกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศิวกร  ชูช่อ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณิชากร  สิงหฬ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพุฒิสรรค์  พฤษธิศาริกร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเอกปียอร  คล้ายดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงบัวบูชา  เงินอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัคคิวรรณ  บุญพ่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงไปรดา  ตรีวิสูตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอารียา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปินตานา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชัญญานุช  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนาฏยา  เพชรพูน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุธีรา  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรัตน์ตินันท์  นุสโร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกฤตติมา  หลิ่มวิรัติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณิชนันท์  สุทธิสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุประวีณ์  ผิตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธัญสิริ  ปลายยอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคนวม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชินศิริ  เต่งภาวดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจันทร์เพชร  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวณิชชา  สาครพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธันวพร  กาลัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีสุวรรณอรุณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลย้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจุธามาส  พันจุย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพสชนัน  สีกุน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงฐิติมน  มีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชวนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ยศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเกริกไกร  ไกรนุกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐจิราพร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงออมรักษ์  ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงญาณิศา  เดือนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวาเลนไทน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิริมา  โซนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุชาวดี  เป้าชัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรกานต์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกรณิศ  สังโยคะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงโชติรส  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์ประสพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงฟ้าใส  สุขสนิท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิชุดา  เส็งเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพรรณิภา  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเวลา  มหาพัณณาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพัฒพล  พรมโส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายศุภศิลป์  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศุภวิชญ์  คงอุ่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายฐากูร  นาคสุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธานินทร์  บุญสันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพันธกานต์  ทันตเวช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐพงศ์  สุภาพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรรณพร  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณภัทร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอภิวัฒน์  ภู่คำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอภิสิทธิ์  โชติพนัส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสิริศักดิ์  พงษ์พรหม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายคเณศ  แย้มแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอียงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัสวรินทร์  ทองไว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปพิชญา  จำนงค์วัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกนกกร  สาระยาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงข้าวสาร  จำนงค์สูญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุภัค  มณีขวัญชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรภัทรไชย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัชวดี  ดาวอุดม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอัจจิมา  รัตนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงแก้มเกล้า  ศิริเดช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงศรุตยา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายฐิติวัฒน์  วรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุชัญญา  กาวิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณีชคุณ  คูตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธมลพร  บุตตะนันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควบคุม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกฤษณ์  อะฏะวินทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายฉัตรชัย  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปัณณวิชญ์  พฤกษพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภวัต  ศุภกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายทิรวิทย์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงญาณิศา  มาลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนพมาศ  ห่อเร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกรกมล  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภาวินี  สิทธิเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอินทิรา  พึ่งหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพหลวัศ  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปุษยา  กรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกุลนัส  ชะนะการี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุจิรา  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกชพร  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธนิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายดนตรี  ดนตรีเสนาะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายยศกร  อำพันศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจารุวรรณ  เสาเอก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกตัญญู  กาลัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฐภูมิ  กลิ่นผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงมณรวี  จันรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพันธุ์ธัช  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปัณณวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพสิษฐ์  ศุภนคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอิสริยา  มณฑา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงภัทรดา  นาวีระ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวิศินีฑ์  โตสลุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชนิสรา  เปรมปราศัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงงามศิริ  พระเนตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภัศรา  อิ่มเชื้ออยู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญา  ธูปบูชากร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชลลดา  กาลัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิทธิกร  คุ้มวิญญาณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปิย์รดา  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  วงศ์สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายศุภกร  โภคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายปัญญ์วัตน์  วัฒนะจิตเสรี โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเพ็ญนภา  รอดห้อย โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอทิตา  คารงาม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายชยานันท์  รุ่งอรุณสุวรรณ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวีรณัฐ  ทรงประไพ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงศริสา  ร่มลำดวน โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายอรรถพร  สืบชาติ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายคุณัสนันท์  วาสุเทพรังสรรค์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผึ่งแช่ม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงนรรัตน์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายกานต์นิธิ  วัชรอาภาไพบูลย์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม