รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐวรรธน์  คลังสวัสดิื โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุพรรณี  มาสาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์โน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภูวดล  แก่นสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกาญจนา  ทระรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจารุเดช  ขำฉา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอภิญญา  เบาวะนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แดงปัตแวว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  หงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศศินันท์  วงวิหก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงมาริสา  สีบางตาล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนลพรรณ  รางแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสินีณาท  ปากดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอุดมทรัพย์  ชินสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพลอยชมพู  สนสำโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวริศรา  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเอมมิการ์  สุริเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปทิตตา  สายดิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขศิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชาลิณี  ศรีบุญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพัณณิตา  แสนคำมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรเดช  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายสุบรรณ  มาสาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอารยา  ภู่บุบผา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายตันติกร  ปั้นคุ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปัญพัช  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเบญญภา  ปัญจวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วบุดดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุตรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสาริศา  สมิงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวรเทพ  วิมาโน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุภัสสรา  สถานทุง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายรชต  วงศ์คำชาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิภาวดี  วังทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศธิชา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์นอก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงญาณิศา  หลงชิด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงขวัญธิวา  อินทะนู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชณานันท์  เป็นไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพงศ์พีระ  มาลากอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุจิณณา  โพธิ์สีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสมัชญ์  โพธิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุรพิชญา  เที่ยงปา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัครดา  สายชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรณกร  ธนะสีลังกูร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพลกฤต  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก่นท้าว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ต่อน้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงดุสิตา  เทพา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิตานันท์  จินดาเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชัญญานุช  งามขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญาภัค  พามะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชลดา  ปิ่นขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปณิชา  ฝูงชมเชย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสิรภพ  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวนิดา  วิริยะศิริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอธิป  สวรรค์หลง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสร้อยทอง  รักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวรวรรณ  เรือนสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปามิกา  ปัญจหงษ์คำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสุชานันท์  พิมพ์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายมินธาดา  สิริพัธนโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุวสา  กลิ่นวิไล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงศุภกร  เพชรผ่องศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภานุพงศ์  โพธิวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญแปลง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกรรณญา  สอนศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัทจิราพร  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธนะเนียร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศิริธิดา  สีแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนันทิชา  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายฐณวรรตน์  พานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปานชีวา  มูลทิม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศรันยา  ลาแบงดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวันวิสา  แวววรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฏฐา  สันติตรานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฏชา  สันติตรานนทื โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายวัชรินทร์  ชุมหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจิรภพธ์  ท้าวบุตรดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายประคัลภื  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายฐิติพันธ์  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธัญสุดา  ตรู่จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายการิน  วรชิราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชญาณิษฐ์  เกณฑ์สระคู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณิชากร  เจริญพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายเกื้อนพคุณ  ต้นปา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายอรรพล  อ้วนสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกิติศักดิ์  อ่วมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ราชสมบัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจันจุรี  สายโสม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภูริพัฒน์  กาลจุลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสุพรรษา  ชอตั้งจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปิยมล  ถ้วยทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพลอย  พลพิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงเกษกนก  พรมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธัญวรัตน์  สีตสุต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวาสิตา  ฉะอ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศุภกร  ราษฎร์สิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปวเรศ  เฮาะประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวัชรพล  พนุอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงลลนา  ด่านประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐธดา  กุลใจซื่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงญพรรณพร  วงวิหก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพม่อม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกาญจนา  รางแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุนิสา  จันทะน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุมิตรา  สามารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปิ่นสวย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรุจิรา  มิ่งจันทึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัชชานนท์  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอนุพันธ์  วรมงคลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงทะลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายบูรพา  จุฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงบุศสิกาญจน์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอชิรกานต์  นิลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอาทิตยา  ฐีติปริวัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอรุชา  ผลสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพงศ์ษกร  จิตตเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชยาภรณ์  คูนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศศิวิมล  ชิดชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกนกวรรณ  มลิกาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีธัช  จักรพล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปรัชญา  ตาอุไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงษ์จิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธิตาพร  หงษา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเจษฎากร  มาปันสาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวัชราภา  บุญอ้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธมลวรรณ  ต๊ะมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายดนุชิต  โคตะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวุฒิพัฒน์  เหมือนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์อินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผอสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาราภรณ์  แปงการิยา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายบรรฑูรย์  พูลแปลก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนกร  เอื้อหิรัญญานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรพิมล  ชัยเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิราวรรณ์  ประเสริฐลิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปารณีย์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศุภาพร  เลิศพัฒนาทรัพย์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสมพร  ปันยา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉิมพลี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายอภิสิทธิ์  หาสงคราม โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพีรภัทร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพชรพล  กองจำนงค์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสุกัญญา  สายยศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฝ่ายสิงห์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายเอนกพงษ์  อินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายนิธิกร  ม่วงศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายภัคพล  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวิจิตรา  พุทธา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอริษา  ทองพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกัลยกร  ชลตีรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอรรถพล  เสงี่ยมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณวินยา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสราสินี  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปวรพิชญ์  เพ็ชรสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอัญวีณ์  พัฒน์ไตรเมธี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอริสา  ปางชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลาพัด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกชกร  คมอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงฉัตรฑาริกา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอธิชา  ศรีลาพัด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายชิษณุพงษ์  เข็มนาค โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายณภัทร  พงศ์ผาติ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวนันญา  อ่อนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาดา  มหาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอรรติพล  ระหาร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญชนก  สินธุศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงประภัสสร  อภิวัน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรรณิตา  แดงพัด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายยุวภัทร์  พินงา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเตวิช  ศรีอ่วมบู่ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชัชวาล  ชำนาญราช โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายญาณี  ฐิติโสภณ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนวรรณ  สีบัวลา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชนิภรณ์  วงษ์ขอม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรสวรรค์  บุดดา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอณิมา  ชาญจำลอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกนกพร  จันตาทึก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลปรียา  งามขำ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเทพธิดา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนิศารัตน์  รื่นเทียน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตันติวชิรศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายคุณากร  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนวัฒน์  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกวิสรา  อนิวัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัชนิดา  บัวคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศุภกิติ์  คงสมจรูญ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภานุพงษ์  ประมูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธนวรรณ  แพงแสงสุข โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวริศรา  ผะดังคิว โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายการุณ  อำนาคะ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกนกพันธ์  บุญยเนตร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐพล  ทำทวี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายปฏิภาน  ยุระเกตุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายจักรพรรดิ  นาสินสร้อย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองเฉลิม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายเจตนิภัทร  อินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วดอนดู่ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธนภรณ์  เกตุอ่อน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนภัสรา  คูวาจารย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอัมภาพร  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจิดาภา  บัวโรย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอารยา  ไก่แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงรชยา  เรืองสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายพงศธร  พารัตนะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายวิษณุสรรค์  นะพินโน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ผิวผา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสาริศา  สิริเขตต์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงบงกช  มารอด โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายคิมหันต์  สมเย็น โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายศิริมงคล  สุขพิน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายสุดยอด  โคตรหงษ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอาทิติญา  อุทุม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงคอดียะ  ปัตตาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปนัดดา  จันนามอม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฐวดี  โกติรัมย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธนวัลย์  ศรีสุภะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมยา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำมงคล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงบุณยาพร  ศิลปี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเมธาสิทธ์  ยางสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายประดิษฐ์  สมสา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเพียงดาว  มาลี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวริยา  มีเจตนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสาริศา  ภูอาจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงแก้วมณี  ศรีคันทะมา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนฤมิตร  วงษ์พา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวรัญญา  สีละขันธุ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุธาสินี  อำนาคะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงดาติกา  ภักค์เดชานนท์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายคิมหันต์  บุญนก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชนภัทร  เชื่อมกระโทก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกาญติภัทร  อินทร์ปาน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณัฐธกรณ์  อนันต์ธวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสรยุทธ  ขุนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายคุณาสิน  คุ้มหมู่ม่วง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวุฒิกรณ์  ปัทนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพัชรพล  พลธิ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงิปิยะพร  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยศ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพัสวี  นนเสือเผ่า โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงมณีรัตน์  คชฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธีรธัส  คำตัน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภควัต  สีพุด โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจีระศักดิ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายภูวนาจ  วงษาทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปราณปรียา  กองกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปุญญา โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวิราวรรณ  แก้วกิ่ง โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุนิสา  ประสมศรี โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนริศรา  เนียมแตง โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธูปหอม  อึ่งฮวบ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวีรลักษณ์  เทพทวี โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภัทรดนัย  เจริญศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนพนธ์  กองธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชุติมันต์  วันดี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวรันทร  ชอบทวี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอิศวะ  ขำพระนาง โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกฤษณลักษณ์  รังสะพลู โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวันชนะ  นาดี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มจันทึก โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดจันทึก โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณิชากานต์  ภาคสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศิริโสภา  เกรียงไกร โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกรอบชัย  แกคำภู โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกมลพร  มั่นกตัญญู โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฐานิกา  สุทธิใจ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพรรณญารัตน์  สุวรรณเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธัญญาธร  ทองธวัช โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสุทธิกานต์  ยอดทอง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายนันทวุฒิ  วงค์อำมาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายไตรรัตน์  ยอดทอง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วสีหมอก โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายนิรัฐภูมิ  สมศรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพัชชา  โสภา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพกาวรรณ  สมศรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงชุติมา  สุโพธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์มะหิงค์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอภิญญา  เขียวนุช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงประภาพร  โพธิทัต โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชญาดา  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิรพนธ์  พิสวง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชนม์สิตา  พุแค โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายทนงค์ศักดิ์  เค้าพิมาย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้ากองทอง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอรอุมา  โพธิทัด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงฐานิกา  ขยันกิจ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวนิดา  อนุพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัลยา  ทารินทร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมจีน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอนัญญา  ฟักอ่อน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีนวล โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงมนพัทธ์  เหงขุนทด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิรภิญญา  คันทา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวัชระพงษ์  กงล้อม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศิริพร  สุดา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอดิเทพ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศิริวิมล  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนิสา  จันทะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม