รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์วิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพัสกร  กองสกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายวีรยศ  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายวิศรุต  เสนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญานิศ  จึงพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงรุริญา  โภควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายทีปกร  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศรธรกรฉัตร  ปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิชาติ  ปราโมทย์เมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายภูริพัชร์  ดวงประทุม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชนาเมธ  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัจฉริยา  ม่วงเทศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนันธร  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวิสาข์  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเขมนิษฐ  ระยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภกร  ส่งพูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวริศรา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชณิณทร์ณุภัค  นิลเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกชพรรณ  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพลอยขวัญ  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปภังกร  วัฒธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจิรัฏฐ์  เฟื่องประชากร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรินทร  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอาคิรา  รวงผึ้งทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปวิตา  วัธนะตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายศรัณยพงศ์  มูลหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนิชาภา  นามประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายทัณทอง  สุวรรณระกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฟ้าใส  เงินคงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพิชามญชุ์  อึ่งวะระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ตันอารีสุโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปทิตตา  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศุทธิกานต์  สนศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนฤมล  จำรัสกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชนาภา  มานะการ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกฤตภาส  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธชธร  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิญญานันท์  สมุทรความ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปัณณรัตน์  กรีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐนรี  จารุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายภคิน  บุญมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพลอยนภัส  กิจไพบูลทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชญานนท์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวงศธร  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรุจิราพร  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนิติธร  มาลากรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธนกฤต  ปิยสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนกร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกฤตกานต์  ดวงอัคฆะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิชญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศุภัชญา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนาธิป  ทับอุดม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายกันอริ  ขาวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายธีทัต  กฤษณะการะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนสุขวิไล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธันฐกรณ์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปัณณวัฒน์  กิตติชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงทักษพร  กรอบจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิชญาภา  เปรมปราชญ์ชยันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงการดี  เศรษฐภัทรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายกฤติน  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายฉันทัช  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฐิรกานต์  สวัสดิ์ธนาคูณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวรรณประภา  เดชชาญชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปัณณพร  พ่วงแตง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายนันทพัฒน์  พิพัฒนสมพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายชลกร  อนงคณะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภกร  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายปรัชกวิน  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์รุ่ง้รือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมีนา  ศิริเขต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพรผกา  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายกัณพงศ์  รวยระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกุลฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐชญา  เดชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธัญพิฐชาค์  พรแสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายศิรชัช  หลีเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายสิรา  สุคันธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศิริวรรณ  คงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจิระนันท์  ภู่ดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายปัณณธร  ปั่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทิพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายยศพัทธ์  อัสราคชาวินันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงมณีวรรณ  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฐชนนท์  เชิญพิลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปุณณสา  สอนสุภี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธนสุดา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพรพินิต  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธิตินันท์  พจนอารี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวรวุฒิ  จันทศร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายบวร  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายศุภกร  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆสวัสดิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายอชิรญาณ์  คีรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายอชิรายุ  คีรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุพิชชา  พัฒนผดุงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายภีรดล  อินกริ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายพันแสง  โพยนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกัญญ์ธนา  พรหมติ๊บ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนิภาพร  ปานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปรมี  ประหยัดสิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายวสวัตติ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายกันตภณ  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธีมาพร  พันธุ์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงทิพย์แพรวา  ภภาชลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชตฤหาสน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายกวินภพ  ภาวะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฏฐ์ชัย  รัตน์ต่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายศรัณยพงศ์  นิยะสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายนวมินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายชนาธิป  ฟูปลูก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอัจฉราพร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปูชิดา  รางแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนิตา  สีดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐรินีย์  คลิกคลาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพรทิพา  นันทศร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอรกัญญา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณริศรา  ควรชม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลาหบรรจง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายพัทธ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายณฐกร  สุขปะทิว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายกรกฤช  เทียนกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐนันท์  โภคา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายธีรกวิน  สิทธิประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนพวรรณ  วิกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐวลัญช์พร  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัลตญานิษฐ  นิลเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายวริศ  สัทธาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายกฤตตฤณ  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพงค์นรินทร์  สินธุพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอรณัฎฐ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงเบญญาภา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเมธาวิณี  ถาพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐชา  ประเสริฐชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายวิศรุต  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐชนน  จะวะนะชุมภู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิมพิศา  พิมพขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายณฐกร  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปภังกร  กัลยาณธีร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภูรินท์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุทธินันท์  เปียสันเที้ยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงรัญชิดา  ธนพัฒน์พิศาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทร์ดอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพรชนิตว์  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายปภังกร  แสงมาก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงลชินา  วชิรศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอินทัช  แทนเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายปุณณัชฌาย์  รัตน์ตยานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมิมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภูริภัทร  สมบรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายชานนท์  อินทรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศศิธิกานต์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายภัคณัฏฐ์  ตรีรัสสพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ล้อสุนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายสุชานนท์  แสนสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวสวัตติ์  จีนบัว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธนิก  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธรณสุนทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์ลาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายแทนคุณ  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายกานต์กวี  มณีศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็งสกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายณฐกร  อุบลแย้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุกดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายคชพงษ์  ไทรรารอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชมพูนุท  เนตรปรีชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายกฤตเมธ  น้ำทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงบัณฑิตา  อธิคมสัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายคณิน  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธนาวดี  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กำลังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐนนท์  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชมรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพิสิฎฐ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณฐภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญาภัค  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฐภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายรัชพล  โชฎก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกุลสรา  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฐิติวรดา  มะโนมาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาตร์โสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัธธานันท์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ร้อยดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐพร  พรหมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอติชาติ  แซ่อื้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีพัฒนาทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนภร  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามนาค โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรจิต  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนัธทวัฒน์  พุกสี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกษิดิส  ปัตใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายรตน  ช้างพลายงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนนทพัทธ์  แจ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภิสรา  กองจำปี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภาณุพร  สุรมูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพิพัชร์ภณ  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรัชยา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเบญจมินทร์  ไทยอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพชรดนัย  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณชนก  อธิปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปัณฑ์ธร  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เสตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนลินลดา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชาคริต  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภูริชา  จันทร์วิทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงแองเจิ้ล  เกรซ แอทมัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวริศรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชวิศา  กรกิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์บุตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวิสสุตา  เม่งพัด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มะยุรา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนภสร  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรัทธาอัษฎายุธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกฤตภาส  มากหลาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายรัก  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสุกนต์ธี  สุรเจริญใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อังสุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐภัทร  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวันวิสา  ศิริงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปรเมศ  เถาะรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธีรภัทร  นวเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภคพร  สุภนคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพาจนากร  พรหมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสิรินดา  ศิริม่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิชญาพร  ถาดทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนภัทร  สุดเส้นผม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  ศรีบุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนวุฒิ  พุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวัชรวิช  ชวดนุช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงบวรภัค  ปาสานีย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธนฤดี  สอนเสนาะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงญาณี  ต่อมสำลี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฐิติภัทร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอาภัสรา  เทพสกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปาลรดา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสิรภัทร  วุฒิวงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพรภัส  บุญมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนฤกันยา  รักขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายโชคอนันต์  ล้วนกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชญาดา  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แถมยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัทรวดี  ภานะจิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจิรัชญา  ตังตา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสิริณฎฐ์  ปกีรณัม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูมิพัฒน์  บางบ่อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธนพร  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรวงอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปฏิญยาธรณ์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนกร  สังฆะมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธีรวัฒน์  กิมพิระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายศุภโชค  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภครัช  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพัลลภ  เรืองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภูวิศ  ทิพย์มณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพรเทวา  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนพณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวอุย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเมธาวี  กำเนิดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกชพร  กัณหะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วุฒิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายดนุสรณ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธชธร  ผาดไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชนาธิป  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศุภกร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงทิพยรัตน์  กิจไพบูลทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกฤษนล  วัชระสุขโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนวพร  จอมพุทรา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายรวิพล  ศรีวงศ์เพชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชามญช์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปรินทร์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวีรอร  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงทัตพิชา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปวัณรัตน์  สอวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกชพรรณ  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัชภรณ์  หมายต่อกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสาธิตา  นราเทียม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภกร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ่งยงสกุลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเอริศา  คมศร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนิจจีรา  โพธิ์สิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณภัทรพงศ์  มัชฌิกะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอนันตญา  แสนเย็น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณภัทร  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายนันทิพัฒน์  แก่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แจ้งศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภมร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวงศ์ชนก  เข็มเฉลิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเบญญาภา  มาละวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเณรัญฌรา  ผาปะทะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภูวษา  แสงวณิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรภัสยา  บรรชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศุภิสรา  ผู้นิมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปวรปรัชญ์  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจิดาภา  ดอนปิ่นไพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปาลิตา  ขามธาตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อรรถจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรสมานศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนภอธิคม  บายเย็น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพิชญุตม์  อังสนั่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภันทิลา  ม่วงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุพิชชา  ภูมิเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิตาภา  ขุนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจิรภัทรปกรณ์  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเต็มศิริ  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายปุณณัต  เจริญทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐฐนิชชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกัญญามาศ  เจริญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงธฤตมน  บุญมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงมุฑิตา  แสวงจิตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกนกณัฐ  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงวรรษิกา  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพลอยชมพู  กะฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงนิศารัตน์  โทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สร้อยขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงจันทิฎาณ์  คงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกัญญาภัค  กีบุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายกฤติ  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายนพณัฐ  ชัยลิขิต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงฬฐิฌา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงสปัน  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงศรุตา  กาบศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายปรินธร  ทับแทน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายกนกพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายธนกฤต  สุธีราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุยะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงรัญชิดา  ผู่พานิช โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายพงศ์พันธ์  พันธ์หอม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงวีรนุช  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หิรัญเลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงยวง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอลิศา  เอียงเป้ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพัชรธิดา  มาลาตรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชยเศรษฐ์  ภาคบุญมีเจริญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายทรงทรัพย์  อำนวยผล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐณิชา  เบ็ญจา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสุภาวิตา  มทันณพ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายจิรายุ  พรมเผ่า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพัฒชลิตา  เขื่อนคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายธัญชนก  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงบัวสวรรค์  จันทร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเบญพร  สังขมงคล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายชินาธิป  กุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงธิษณา  วันทายนต์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงสุภณัฏฐ์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงวรกมล  บัวไชยยา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงศุภานิช  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงธิติรัตน์  ธรรมเดชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงเพ็ญสิณี  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ตุ่ย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายรชต  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายสรยุทธ  อ่อนเขียว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพย์สูตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปุณยนุช  เหมรัตนากร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  อัมพรวิโรจน์กิจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญโต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงเอกอนงค์  ลาภหลาย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอรวรรณษา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงขณิฐล์กานต์  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปาณิสรา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงปรางแก้ว  ธงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธนกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอรพิมพ์  กิตติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนันทิษา  มากเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนภัสนันท์  คิดควร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอภิชญา  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายภัทรพัทธ์  วิสัชนา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสวรส  พงศ์อุดม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายปฐวี  คำผง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกณวรรธน์  เบ็ญจา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงสุภัสสรา  เฉลิมนาค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายธนวัตน์  เสนีย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงอรกัญญา  หมื่นมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายพลพิพัฒน์  สิงห์ตุ่ย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองลายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกฤษณา  หีบจันตรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพชรธิดา  มารำพึง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกุลธวัช  ยุววิทยา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปณต  สีลา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสรนันท์  อุพลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปุณยาพร  ได้เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายจุลภล  พะพันทาง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชัญญานุช  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายบัณฑัต  เบ็ญจา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายชินดนัย  สุขพัตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสิริกร  นักผูก โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุจริตรังษี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอรรณัฏฐนันท์  อยู่สนิท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอภิสรา  ตันยะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐนันท์  กึ่งวิชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณิชาพร  นิ่มธุภะวิยะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพนิดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงภาคินี  ละออศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณภัทร  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายยศพร  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดชื่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิรภัทร์  พงษ์ปรีดา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเตสิทธิ์  จิตผ่อง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงญาณิษา  หนูนันท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชญาณิศา  ลาภสิบ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงฐานิตา  เคียนทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุพิชชา  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวิลาสินี  เคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธีริศรา  อัมพรวิโรจน์กิจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฐณิชา  อัชฌาสัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชญาภา  สนามพลี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมทัด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรพิชชา  รักษาราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอมลณัฐ  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสุรเกียรติ์  มณีไทย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอชิรวิทย์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอัณสุ  ตรีปาทิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณฐมน  นิรามิษ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอริศรา  ธีรสุทธ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายนาคินทร์  เพ็งจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายธนดล  สาระกุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายธนาธิป  หน่อนาคำ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายนันทวัฒน์  มณีศิริ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายจตุรานนท์  จูวัตร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายปวิช  ธนรัชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายสุรวัศ  สุขสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงดลพร  ลักษณไทย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวิชิรตา  อนะมาน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายภัครพงษ์  ยานุพรหม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงเทศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายปณัฐ  โพธิ์ตุ่น โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายภูริทัต  เรืองวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจิรวรรณ  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายมงคล  ช่อลำใย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายสิริดนัย  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายกิตติพัศ  อางคาสัย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายเปรมนิติวัฒน์  ผายจันดา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงกัลยา  ทุมแถว โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภิระ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเมธาพร  แสงภักดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายชนกันต์  ทองมั่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงระพีพรรณ  กัณหะกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐชญา  ประกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐชา  ทองพูน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แนวจำปา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเตชิต  จักษุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกันตพัฒน์  ลิมานนท์ดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกิติยาภา  ตุงคะเสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญบุตร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวรรณษา  ป้อมไทย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณภารัตน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธีรนุช  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธีราธร  ไทยศิริ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงโยษิตา  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงรวินท์นิภา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจีระศักดิ์  สุริยะฉาย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิรัชยา  แก่นสาร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวนนางแย้ม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพาสุข  ครึ้มกลาง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชชา  ธรรมรังษี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกฤติยา  ประสพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชญานิน  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธนัชพร  ธูปดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงรพีพรรณ  วงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสรัลรัตน์  มุกดา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศุภัชญา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกนกศักดิ์  วงษ์สอน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพีรณัฐ  คล้ายนิล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายนภดล  นาคกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงภูษิตา  โพธิ์นาคม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจิดาภา  สุขภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายเจษฎา  แอสาร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวชิรวิทย์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนพล  จุมภู่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงคุณัญญา  นามกูล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงแพรวรรณ  สังฆะมัย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภัครวี  ภูมิพานิช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวิมนรัช  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตโช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธนาภรณ์  โชติกุลนันทร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวรินรำไพ  อุ่นธงชัยอนันท์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนิชา  คำนูเอนก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศศิธร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปราณนรินทร์  กองปัญโญ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพนิดา  วาปี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนฤมล  คำคง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงชญาภา  วัชระธำรงกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายณัฐปคัลภ์  หนองหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายรักษิต  บุญหล้า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชลากร  ไวยฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงชนัญชิดา  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงศิริ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงรรรษมล  รักสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวงศธร  บุตรวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายธาวิน  ศรีพุ่ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงณิชา  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงญาธิป  ยั่งยุบล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายพงศ์ภูดิส  วรนันท์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงธีร์วรา  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายนนทกร  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายภาคิน  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายฦๅสิทธ์  รัตนาชาตรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงเขมจิรา  จูมจา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายปิยังกูร  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงช่อเพชร  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายวุฒิพร  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ปานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายศักรินทร์  พองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพิพัฒน์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปีร์รดา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธัชกร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิมล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธีรัตน์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกิตติธัช  ดาริโอ นาคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายจิรายุ  โชติกาญจนกิจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกรวิชญ์  วิสัยจร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพิเชฐ  โศภณเพชรกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศิวชกร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนาวุฒิ  บึ้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพรรษปัณฑ์เขม  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนกร  หอมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศรัญย์รัชติ์  ลักษณะละม้าย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวิภาวัส  กิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสนธยา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงญาณภัทร  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายภัทรดนัย  อัคราช โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายนฤสรณ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนาพัฒน์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสิริยากร  วินเตอร์ส โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปภังกร  หนูประชุม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายเจมส์มี่  กัลยาณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุชาสัณห์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงฐิตาพร  แสนบุญครอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภูวดล  รัตนทองดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายเมธัส  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวิภาวี  บิงขุนทด โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญเมตตา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกชพร  อินทะกูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณภัทร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนงนภัส  เลียรี่ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอนันดา  ปอน้อย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนรมน  แก้วสาย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธนภรณ์  จอนสำโรง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพงษ์พิสิทธ์  พรมศรีชา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนากิจ  เรืองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพัสกร  คำภา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวรกาญจน์  คชสีห์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐนรี  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งภูษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนันทภัทร  กระจง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสายสุนีย์  นาวาชีพ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงทิพวรรณ  สมพงษ์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธีรพันท์  พรมมา โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกุลดา  หมื่นมี โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอุษา  มัครา โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกัลยกร  เพ็ชรสกุล โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวิลาสินี  จีวิระ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เอี่ยมเนตร์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสุพัตรา  รันทุมมา โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอาริสา  กระจง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมบำรุง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงตรีเนตร  เลียงผา โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงขวัญจิรา  เลียงผา โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงจิราพัชร  บัวทอง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงวรนุช  เกื้อกูล โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนฤพล  หอมขจร โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพิสิษฐ์  ไชยารัตน์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายภัทรพงษ์  ประสพเนตร โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวาสนา  พรมมา โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายโชคชัย  กาศกระโทก โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอธิพงษ์  คีมทอง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายรพีภัทร  แก้วแสนชัย โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชุติมา  สุทธาวาส โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจิรัชญา  มั่นคง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฏฐพร  คอนสวรรณ์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอนันตชัย  พุดเกตุ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลผักแว่น โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายอัฐณพ  โตเศวก โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงจันธิทรา  พึ่งแพ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงใหม่  คำลา โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญช่วย โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงพัชพิชา  มะสีพันธ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายสุวินทวงศ์  ราชวงษ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายอำนาจ  คำชนะ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอัศวิน  ศรอินทร์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอนุชา  ซักไทร์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจันทร์งาม  พักสอน โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายจีรศักดิ์  ดวงกระโทก โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศิริรัตน์  ต่วนกลาง โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอภิวัฒน์  พหลยุทธ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศุภิสนภา  จะโต๊ะ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงศศิตา  พงษ์สามภาพ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชลิสา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสิทธินันท์  อินทร โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธัชฌานนท์  แพทย์กลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายจิรภัทร  สร้อยทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายวงศกร  อ่อนคร โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายเกรียงไกร  ผงาตุนัด โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายเชิดศักดิ์  สัตย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายธนพล  มานะงาม โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายอัษฎาวุธ  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายอภิเศรษฐ  มาลาพล โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์คูณ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงศิริมณฑน์  อุ่นสาลี โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายกีรติ  บริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายพัทธดนย์  สร้อยทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงปริชญา  เปรมประโยชน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูหลง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายณัฐกฤตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงสกาวรัตน์  งามดี โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงศสิวิภา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงสุวิมล  เฉลิมศัก โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนุชนาฏ  อินทรจร โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวีรยา  ศรีปราช โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณัฐวร  กลับจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายส่องเกษม  รัตจะโปะ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายกฤษณะ  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเมษา  ไชยสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวิลาสินี  มาธุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธรรมมาศ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุวิณีย์  จันทร์ทาธร โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธีรดา  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมขจร โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายไกรภพ  สาระชีพ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายคณัสนันท์  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายจตุรพร  สัตย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณัฐวุฒิ  วินมา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปัณธร  เวชสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายปิยโรจน์  กลึงในเมือง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภัทรภูมิ  งามกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายสุทธิชัย  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายจตุรา  บุตรยี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงพิชารัตน์  ราชสีห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงไพลิน  เพ็งทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงขวัญแก้ว  เพียรการนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายศุภวิชญ์  ขจรนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายชัยมนัส  แอบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงฉัตรญาดา  ฤๅชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชลิดา  มาประจวบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายพัสกร  เรณูแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงรวิวรรณ  มงคลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงมนรดา  มนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงวิราวรรณ  ทิพย์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวรัญญู  ก้อนเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายปีย์ลัญจ์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงเปมิลัลน์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น