รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิติพัฒน์  รามแก้ว โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุตราภัทร  มากลาง โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวัชรากร  บุดดาวัน โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศุภกาญน์  จันทร์วิเศษ โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปกรณ์  ทรงศรี โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงวรดา  แฟงฟัก โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสุภัทตรา  บุญมานัด โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงบุญพริ้ง  เข็มทอง โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงฉลัด  ศรีประโคน โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจุฑาภา  วงค์วิเศษ โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายรัตนา  เสือด โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกุลรัตน์  แก้วสวย โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐวรา  กาลิพล โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงขวัญรัตน์  อยู่ขอบเวียง โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายอลงกต  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทูเกาะพลุก โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกฤตยา  สุขศรี โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายนครินทร์  แฟงฟัก โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุนิดา  อ่อนสังข์ โรงเรียนบ้านกะสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายอนิวัตต์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงแก้วใจ  กันทุกข์ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรหมงาม โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวิชชากร  เพ็ชรเทศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรภัทร  ปันติ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรจนา  กระแสโท โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจัตุพร  วงค์สีนวน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐกุล  กรเสน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสมิตา  เสาวรี โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายระพีภัทร  ฟักอร่อย โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสุริยา  อุสาห์ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณรงค์รัตน์  มั่นปืน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายพงศกร  สมชอบ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายบุญฤทธิ์  ไวคิด โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศศิธร  จันทร์บวร โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจิระนันท์  แตงงามรัมย์ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิมพกานต์  ยศม้าว โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงค์สีนวน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนันธิชา  กระสังข์ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ราชโสม โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายคำรณ  กรเสน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธนกฤต  วงค์สีนวน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสุทธิพงศ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายโชควันดี  เอี่ยมสมบัติ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชิษนุ  พืชอุดม โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงรุ่งนภา  รอดกระโทก โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสาวิตรี  สุระ โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปัณฑิกา  เสนาวัง โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอุษา  วงค์ทำเนียบ โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอัญญารินทร์  พรมสุข โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิรพัส  หุยวัน โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอภิมุข  หิรัญภัทรสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวรนุช  งามศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกชมน  นงนุช โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุนันทา  เกษรเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปาริชาติ  นิลมะณี โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฏฐากร  เงินกอง โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายทศพล  เงินกอง โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอังคนา  แย้มชม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสายธาร  เงินม่วง โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 คณิตประถม
63 นางสาวเพชรรัตน์  พิจารณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวเสาวลักษณ์  งามละม่อม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายเจมศักดิ์  นิลมณี โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายพรเทพ  งามขาว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายพีรพงษ์  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกันติทัต  จำปาวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวรฤทธิ์  วงค์หนูพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอนวรรษ  อินทร์เสน่หา โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชนฐกานต์  งามเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพงศกร  ผาราม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจันฤดี  พระเชียเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวัลลภา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัชพร  เดชอำไพ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายเพชรแท้  สาคร โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายรพีภัทร  ศิริ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์ไผ่งาม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธรรมสรณ์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสิทธา  อาษาวัง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลืองจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญณะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูตะวัน  สมคูณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญกิจพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จวนโสม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเมริษา  รักเกษม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกมลวรรณ  สอนชี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิลาสินี  ผิวละมุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรัญชิดา  สุขสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนันทิชา  ภัทรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปาณัสมา  เดชสนอง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูมิระพี  ศรีโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงศ์ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอิทธิพล  อินทรสูต โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอภิชาติ  เงินกระไร โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอรพรรณ  คำลาย โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนุชรี  พาทอง โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเมษา  จันย่อยศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงดลยา  วิถารพรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเกสรา  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุนิสา  เสียดขุนทด โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธนกร  เมืองที่รัก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายรามิน  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณภัทร  สามล โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอภัสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  คำหวล โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวาสนา  สงวนพล โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศศิธร  สว่างโคก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกุลธิตา  มูลหล้า โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพนิตา  สุนทรประเวศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทานตะวัน  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายฐิติศักดิ์  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายจิรเมช  เดชพิมล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพีรธัช  พลอยสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายคมกฤษณ์  ศรกล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอัครพงษ์  สิงห์โคตร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวรกานต์  กิมเต็ง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพฤกษชาติ  สร้อยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอภินันท์  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพงศ์ดนัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปริญญากร  หมื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชัชวาล  จิตตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพงศธร  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายลีโอ  สร้อยแสง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนัฐพงษ์  พุ่มเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายฉัตรดนัย  วงษ์สงวน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายรัตนพล  ลายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติศักดิ์  แตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอับดุลรอห์มาน  ยะมาแล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสุริยัน  จันทา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสรวิชญ์  ภูมิเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนรวิชญ์  เฉลิมชัยมนตรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชาวดี  เศรษฐธาดากร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงประภัสสร  มีชัย โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอรพิมล  กงแก้ง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรมมณี  ดำสงวน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์กระเทาะ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเกศสิรินธร  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอารญา  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสรศักดิ์  อัตโต โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชาคริต  แพงเกษม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพัชรพงศ์  ฝากาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอณาวินทร์  มุ่งบัง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวรภัทร  ด่านศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสุภชัย  ภาวรบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเกรียงไกร  กาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธีรพัฒน์  เพราะกิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายรัตนพล  พานิช โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนภัทร  เผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพัฒนชัย  ศิริศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชนนาทรณ์  คำแหล่ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวันวิสา  คงมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปริยฉัตร  สันสุข โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุตาภัทร  เลือดกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลาเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงแก้วกัญญา  ทาสัง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจีระนันท์  สนสังวาล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพอลล่า  ชุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนิษฐา  พากูล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉุยฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวัทนพร  ขอบอรัญ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรัตนวดี  อินคง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โวแว่น โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศิญาดา  นัยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมัชฌิมา  สุขปลั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปริศนา  แปลนกอง โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชลธิชา  อาบสุวรรณ โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ก้องกังวาลย์ โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศรัณยา  จันภิรมย์ โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐกมล  พวงจำปา โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนวัฒน์  ปานพลอย โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนาง  ทา โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายศรัทธา  หงวน โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอื๊อบ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจันทร์แรม  มิก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเอมิกา  พร โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงรินดา  เชือน โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงไข่มุก  เพ็ชรจิตต์ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกรวิภา  อาศัยกลาง โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกันยารัตน์  เฉิดฉาย โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฉันทพิชญา  โพยนอก โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงญาณิกา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เที่ยงศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายบารมี  สุดแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอมรรัตน์  เจนดง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณิชชา  เจียมรักษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกวิดา  ธนิตย์จินดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงรินรินี  อันสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงลักษณ์นรี  บุญญาสิทธิ์กูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนวัฒน์  กันหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมัญชุสา  บุญเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลืองตระกูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงประภัสสร  ฟ้าคะนอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงศิริรัตน์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกัลยาณี  ดวงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายดลชัย  ไล่กระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายไชยวัฒน์  พินดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายธนวัฒน์  ดีทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุภัคษา  กงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกานต์สินี  งามงด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงจิระภา  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุวิชญาณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกนกกร  เงินนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายธนกฤต  จันลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายสิทธิศักดิ์  รักสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤติพงศ์  วงศ์ศิลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกชกร  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายบุญประกอบ  เงินประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญค้ำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงณัฐกานต์  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายสุภัควี  พัวพันธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงดวงทิพย์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวินซอง  ตี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายยศพล  ศรีโนย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายกรณรงค์  วิศาพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายสุธีกานต์  ธีระจารุวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยอดปรางค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนลพรรณ  เนียรสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทาแก่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศราสินี  คำพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายอัครชัย  ศักดิ์ธนากูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียมรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงบุษบงก์  ดาราศร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอานันตยา  นาคสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายภานุ  สิงห์ศิลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายวิรัลพัชร์  ยุทธนไพบูลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองรวีธนายศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายสิทธิกร  ทรงกิจชัยสิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายเม้งคิม  วรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรลือชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายคเชนทร์  อ่อนเหล่า โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายศิวายุ  มาลาเล็ก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายกรวิชญ์  วรกาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธนกฤต  เราเจริญพร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายปุณณวิช  ทองภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปาณิสรา  กุมรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โฮมราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวารินทร์  สุทธิรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐฏ์นันธ์  ศรีสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เมืองหงส์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกิตติเทพ  ประสานพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชนิสรา  สมกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปนัดดา  สีกาแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพลอยชมพู  พูพิลึก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอรฤทัย  จินดาโชติอมร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายศุภกรณ์  วันสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายปัณณาวัฒน์  ชูรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัพขวา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพอลภัทร์  เกษมรัตนพงศ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพุทธธิดา  พรมแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงภัคธีรา  พึ่งเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายนเรศ  สายเพ็ชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพงศ์เจริญ  เกยไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายอลงกรณ์  พรงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายรพีวิทย์  อ่อนน้อม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายทรรศกร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนนทกร  คลาฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงมาลินี  สดสูง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปัญชลิตา  ทนหนองแวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปราณปรียา  เหมพรหม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพิทักษ์  ดาวเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายคณิศร  ภักดีโต โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วประวิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เจริญพงษ์พินิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายสหรัฐ  เมฆไหว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทะวิสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายนันทภพ  เหล็กนางรอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงมุนิลตา  ลำบาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงเพชรกาญจน์  สำเรือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงทิวาพร  ดวงจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงบุรฑริกา  เกษประสาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอินทิรา  จำงูเหลือม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธิติมา  สีตะมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฐดนัย  หงษนัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอาชวิน  ชาวน้ำฝน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพลกฤต  คำป้อง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธนาธิป  มาสแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายนครินทร์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิขิตปัญญา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงเกศแก้ว  เต็งสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกรชนก  กุ่มเทียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายกฤษฎา  สีพรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายญาณกร  เชยประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายพิริยกร  ชอบชื่นชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงอภิชยาภรณ์  พวงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปัณฑิตา  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร์ผอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรุณพัฒน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาววันวิสา  งามสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเอวิตรา  หอมเกตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์พรหม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศศิกัญญา  จันละบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศุภกานต์  ลพพื้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภูมิภัทร  ภาระพงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสุทธิพงษ์  กว้างขวาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โง้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกมลชนก  เม้ยขันหมาก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภคภูมิ  สมัยกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอโนชา  พงษ์สมร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายรณเดช  สันติวงศ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศรสวรรค์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงประภาสิริ  หอนตะคุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ประทีปแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสุศิยะ  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชลธิชา  บุษดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงลักษิกา  กองนึก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอัญมณีนุช  พรหมศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชุติกานต์  ถาวรจิต โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายมินดึก  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมสาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายจิรัฏฐ์  จากกิ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็ชรศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภิณานันท์  มลิแย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองอยู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศาลิณี  แสงสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอภิชนา  ยิ่งหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจิตานันท์  เลี้ยวสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพงศ์ธร  บุญมาเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฐาปนี  เกตุมอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนทัต  ผลศืริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนัฎธวัฒน์  ชุมรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนัชชานนท  สีหาโบราณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงแพรพิไล  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปณารี  วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงประกายกานต์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปพิชญา  ประยงค์เพชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเมธี  สากจอหอ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายรพภัทร  ลาดพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอนุธิดา  ตะเพืยนมอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรัตนาภร  ป่าศาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจุลกร  โจดโจน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปรารถนา  ดุกดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอนุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงทุยจาง  มายถิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจารุวรรณ  กรืวิทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายศรัณย์  สีกาแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศุภักษร  ใจชอบดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทราภา  สายดอนยาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสูง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวรรณภา  สอนวิชา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณิยาพัชร์  คำพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทรนันท์  กันดิษฐ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงขนิษฐา  ชนะภัยรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนภัสรากร  แสงศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภาคิน  กิจสมัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอาจติยะ  เชื่อมกลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนภัสสร  แสวงจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรติกร  แสงวิรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัทรวดี  หมายมั่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายประกาศิต  ไทยบรรหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฉันชนก  ชิงนวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศศิภา  มีนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภิสร์  จุมพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปาริชาติ  ประยงค์เพ็ชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปภาวรินท์  เครืออนันต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิโรรัตน์  กลิ่นดวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แดงโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปะอันทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุพิชญา  ราชพฤกษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนันชพร  ชินวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอิ่มแมน  เชื้อวงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวณิชญาณ์  กวางเฉลียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทะพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์พรหม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประดับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรพิมล  อาจสาลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัทรภร  ยะหัตตะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนพเกล้า  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุชัญญา  มิตรประพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  ศรีสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอัฉริยา  สิงห์ผลงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอดิศร  สมใจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชุติมา  กุสุมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกมลรัตน์  ฟักแฟง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศศลักษณ์  ปานอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงรสริน  เลิศศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปุณยวัจน์  ตุ่นมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรหงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอิสระ  บุญศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศิรศักดิ์  เจริญผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสุธิโรจน์  จิตวิขาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชญานนท์  พรมมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนพเก้า  ลุนละลาด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอริสรา  ถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเอมมิสา  รักงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศรุตรา  ฟองเกิด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจุฑามณี  สารการ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาณีย์  เจียมจักร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฉัฐญา  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่งท่อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวรัญญา  อ้ายปัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธัญชนก  ถายะเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสรรปพน  ชาตะสิงห โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายพนากร  พี ลี้อุดม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายวชิรวิชญ์  ประกอบกิจ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพลอยพรรณ  เงินไหลมา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนิรชา  ฆ้องเกิด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงชัญญานุช  ขำดี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายอัครพล  เกิดทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายจารุวัตน์  สาโสภา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายปฏิวัติ  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายกิตตินันท์  บุญเชิด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายวรกฤต  งามคุณ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายโสภณ  เขียวมั่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสมสุดา  เดชผิว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงภาวิดา  เกิดบุญศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงเปมิกา  นีสกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงฉิงเชียง  วอล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงวรัทยา  อรุณรัตน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงวรรณณิศา  สวัสดิมงคล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุทธิประภา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัชยา  พรหมาซุย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์สว่าง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงญาศุมินทร์  วาโช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปาณิสรา  เฉยเจริญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายกรวิชญ์  พันธุ์ไม้ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภิรัญญา  ผลาหาญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพัณณิตา  รัตนโรจนธรรม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวิญชญาพร  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายพาที  เฉวียงวงค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐนรี  ปราบมนตรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  คำโสดา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายวรเมธ  ไม้จันทร์ดี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายชุติเทพ  อยู่เพ็ชร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายกฤษฎา  เกิดทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณิชารัศม์  ชัยอมราพัฒน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายดรัณภพ  ริ้วเลิศศิริกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายอัครวิชช์  ศรีอุบล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกรณ์สิริวิชญ์  คณพรชนมงคล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายอัครพล  กุลมงคล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายเพือกผู้  มาย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายกฤษนะ  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายลิขสิทธิ์  พิมพา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายวชรพล  พรหมโสฬส โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายผดุงศิริ  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงซารีน่า  ทรงกรด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายโชติภิภัทร์  จึงจริยานนท์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เป้าเปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวนัสนันท์  สงทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายเตชสิทธิ์  นอแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงเนติมา  วีระจิตต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวกัญญาณัฐ  นิตุธร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายกฤษยศ  เดชะ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวเวธกา  บุญสุยา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวณัฐณิชา  ยันอินทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุกัลยา  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายเปศล  สุขสบาย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์สมร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปฐวี  ยงใจยุธ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณัฐกมล  กมลอมรบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายเศรษฐภักค์  อัครเรียงหล่อ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงยุพเรศ  เพ็งรอด โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณัฐธิชานันต์  เชียรสระน้อย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สมร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัคนันท์  ญาติกระโทก โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงจิตรธิดา  ศรีโนนซี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงโชติรส  มงคลสถิตคุณ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนภัสสร  ปราบภัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพัชรดา  โคตะดี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศิราณี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณรงรัตน์  ร๊อดอ๊าต โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงชฎาธรณ์  ศรีเนตร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงมะลิดา  เจริญสุข โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงไอริณ  พลหนองหลวง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายภูมิรพี  ทองพร้าว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปุญญานุภาพ  บรรณทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายอิทธิกร  ปัจจัยคา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงณัชชา  มะลิแย้ม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชาลิษา  วัณทยา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกัลยพร  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงสิริกร  มีกง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไม้จันทร์ดี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงรดาดาว  ปิยภัทร์กิติ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ถาวร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวชญาดา  แขกวงษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสราลิล  พินแพทย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวอรปรียา  อิธิพร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวสุภัสสร  ก้อนทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวณัฐวดี  แก่นจันทร์ใบ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายสิทธานต์  ชาติอลงกรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายทานมิน  โฮ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  จำปานนท์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธนนันท์  ออมอด โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวรชตะ  มีแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพัชรพร  ดาราศร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวปฤณกนก  ประจักษ์จิตร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปฏิญญา  กรจับ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุงาม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวอารยา  สมัยใหม่ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวณัชชา  บัวผดุง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณภัทรา  แกมนิล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวจารุวรรณ  ไชยภาษี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวธนัชญา  กงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวดวงกมล  หลายสมสุข โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงถิรดา  อุ่นอบ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปรมี  ตุใยรัมย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงศิริรัตน์  ระวิโรจน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ระวิโรจน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสุพรรษา  ชาลีศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศรีเคนนรรัตน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงศิริกร  กลิ่นบุหงา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายรัชกร  ไชยโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงมาริษา  กิยอนเนต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปุณณดา  สุขะกาศี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปาณิศา  ภิญโญพิทักษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ชมพูบริสุทธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเพลินจันทร์  เสาวคนธ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนกฤต  รัตนโรจนธรรม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภาวิณีย์  วิไลลักษณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญดง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายศิวกร  ยันทนา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศุพิชสรา  พรประพัฒน์กุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฐญาดา  แต้มทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูริวัจน์  มาตุลกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจรัสรัตน์  สกุณี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกวินนาฎ  แก้วบุญเรือง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวิชุดา  หลวงศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธาวิน  นามบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายรัฐพล  นาใจคง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพลาธิป  รังสินธุ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงคณพร  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุธีรา  สินาคมมาศ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอชิรญา  จักรสิงห์โต โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายเตชสิทธิ์  ใจประเสริฐ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปิณฑิรา  ผ่องอำไพ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวริศรา  แก้วแล้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัฐภัทร  คำดำ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสุทธิเกียรติ  รติพรเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงจิรพิณญา  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอาทิติยา  จรสูงเนิน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพัณณิน  บัวบุญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกนก  กานดา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพีรพล  สภามิตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชิตเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปิยนันท์  สังฆบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพศิกา  พิมพา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนพภัสสร  ศรีเคนนรรัตน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชินารัตน์  เปรมปราณีรัชต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงฐานิตา  อยู่เพ็ชร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อำพันธ์เสน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ศรีพนมธนากร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายนฤปนาถ  อุณหชาติ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกุลิสรา  สภามิตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจตนะวิบูลย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญมาก โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายจารุกิตติ์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยชัยเจริญกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตติธนะพงศ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอรอินทุ์  อรุณศิริสมบูรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐกานต์  หาญกร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอาภาสิริ  อากาศ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สมร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกวินท์  ตะกรุดทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณชัย  กรชุติปภา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปริยวิศร์  ตั้งพงศ์ทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปราณปริยา  เกษร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายณเตโช  เกตุพงษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายทวีสิน  อินแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายฐปนกุล  ระบกเวีย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปริญญา  กันสำอางค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจักรวัฒน์  แม่นปืน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงญาณิศา  เฮงฉั่ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม