รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปรเมศวร์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนภัสสร  ติวงษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิมพ์พจี  โคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรนิภา  ผุยวันดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิชญาดา  ถาดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสโรดา  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐกิตต์  สีหา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายอฎิพงศ์  บูรณะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนัญชิดา  ล้วนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตยุติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชิษณุพงศ์  สืบเสน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรติ  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สโมสร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวัลลภา  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนนธวิทย์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงดลสิตา  คงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเบญจวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัญชพร  อาษานอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุณิสา  เฟื่องน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงประภาสิริ  เปียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอรจิรา  พิกุลเขตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชลดา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรศักดิ์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอทิตตินา  ทองนา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนภารัตน์  ขุนเทียม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลนน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพฤตยารัสมิ์  ฟาสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายภาคิน  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภมรรัตน์  เปียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชกุล  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายติณพล  แพนลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชัยภัทร  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนาตาชา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐกานต์  พบพล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทิพาพร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจรัสศรี  ป้อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรชิตา  พันธ์ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอารยา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวรฤทธิ์  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปณิตา  วิไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพงศพัศ  ฆ้องศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนัฐพล  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายทีปกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเนตรชนก  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกุลลัดดา  จิตนา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายชยากร  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายฆณัสนันฐ์  ประกอบพืช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวรวุฒิ  วีระจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายศุภชัย  มาสี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายศรัญยู  เชิงการ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสาธิตา  จาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายสิงหราช  พลทองมาก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงแอนนา  มาเรีย เพเนดิก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธีรภัทร  พาทอน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธนภัทร  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนิสร  อินทรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายวีรภัทร  ฆ้องชะดา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภูวนาจ  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอุมากรณ์  ภูจอมขำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายเอกสิทธิ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภูริปัญญ์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสรัลพร  สงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายทักษิณ  ดีเหนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกายศัตย์  แก้วหอม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอุไรวรรณ  กกกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรรณภา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพอเพียง  เล็กคำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายกฤติพงศ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายอมริศรา  นนทชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายกนกพล  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภาลินี  อร่ามศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอินทิรา  สาพาที โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงขวัญเกล้า  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศตพร  คำมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอนัญลพัฒน์  จันลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายปัญญพนต์  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายศรัณยู  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปภาวี  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายอาทิชา  นึกสู้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุชาภัฏธ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจันทวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายอดุลงวิทย์  เวชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภาคิน  จิตหวัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชนนภา  จันประสาร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายกฤตพล  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายนพรัตน์  ป้องเศร้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธนกฤต  รานอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายสุวรรณภูมิ  คอกกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายพิพัฒณ์  รสชุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุชัญญา  สุธาโร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวริทยา  อุดง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิดาภา  สืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวิภู  เสือส่วย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฐิตินันท์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤตนิน  บัวดอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐิติวรดา  รวิวัฒน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายรภัทพล  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงรัญชิดา  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฐิติชญา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมมาตา  พันธุมจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจีรนันท์  วันคำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงประภาวดี  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกนิษฐา  ทัศนชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอาริสา  กะการดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจณิสตา  สีดาบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภูริชญา  หาญโก่ย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายรณกร  หงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุวกาล  เท้าลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกันติทัต  จิตหวัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ภู่อ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปาลิดา  ซอยสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชญาพร  เชิดฉิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำหาด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายบริรักษ์  ปัตตานัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายแสงชัย  กุตตะวัน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายประพฤติดี  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐชนน  คำหาด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอัญพัชญ์  โพธิศิระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงแพรวาวิวรรน์  แปลงกาย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศิรประภา  เลื่องเชื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปวริศา  ราชโยธา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชโย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงบุตรยภรณ์  เทียมเสมอ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนฤมล  บรรดาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพีรทัศน์  ปัถพี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุรีเทศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสราวุธ  สากล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศิริภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชาภัทร  อาศัยราช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวราภรณ์  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวีรภัทร  เครือม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกังษฎา  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศุภานิช  หมื่นไกร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปิ่นมนัส  อุ้ยน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนัทอร  ผุยวันดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิภาดา  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกิติยา  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงญาณิศา  เทียมคำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภาสกรณ์  ศรีตระเวน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสมโชค  วงษ์มหาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกศิมา  เคนซาพู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เหง้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุภิญญา  พรมเคนสา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงก้านตอง  อินทิบาล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกนิษฐา  ทุทน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงมนรดา  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวรายุทธ  บุญรัตนัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงต้นน้ำ  ต้นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผลาหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอังคณา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฃลธิชา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปภังกร  ยะวาปี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชาคริยา  ชัยเหมาะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฃลธิชา  เชื้อช่าง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรพล  ฉิมพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงญาณี  บุพลับ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุนิตา  มะลินิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทรมล  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ฝากทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวัชรพงษ์  การปลูก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวงศกร  กงไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฐาปณพงษ์  สีสถาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นาทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกรกนก  เหลาไผ่ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกษิรา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนวัฒน์  พบพล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปริญญา  เกล้าผม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชาลิสา  สุทนต์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพีรภัทร  เชื้อคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนากานต์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรรษชล  โสมสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธุระตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงไอรดา  รุ่งบรรเทา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสุพัฒน์ชัย  บุญนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปิยฉัตร์  สัตยา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนาราภัทร  อ่ำศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภฤทธิ์  คุณารัตน์ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชญาภัส  เพียช่อ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชญานิษฐ  แก้วเนาว์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญวรรณ  ปานดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อำไพพัด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงญาดาวดี  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญธิตา  สีก่อง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์ชมพู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเกวลีน  นนทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัทรา  ตรีหกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัศญา  วงษาหล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายบรรพต  พุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรฤทัย  จิระดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัทรธิดา  พนัส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คงคำศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนกฤต  แสนคำพล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัชรพร  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเบญญภาภัชร์  คำดำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงมนต์นภา  ปราณี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เชิงเขา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชาเครือ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพีรดา  ดีทองสุข โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญาภา  คนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรุ่งเรืองทรัพย์  พูลทาสี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงลวิตรา  พรมพิลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพรประวีร์  เกตุเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพรชนก  ดำรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  คงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพงศกร  ล่วงเขต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีรภัทร์  บรรดาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจิรโชติ  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวุฒิชัย  สีดาสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนิตยา  เจียรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวริญชญา  ปานประทีป โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียมเขา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปุญญธิดา  พัฒน์ญานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนนท์ดนัย  งามใส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงุบุญยวีร์  เหล่าจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทรามสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีรภัทร  ทิพย์สุขุม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เข็มทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายบุญประเสริฐ์  ทันกาจิต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายทรงพล  สระเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกรกตชกร  ใจปลอด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอมรเทพ  ปราบทุกข์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัญญารักษ์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐภูมิ  หาญชุก โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายสายฟ้า  แกดำ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิตะนิมิตร โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธนากร  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐภัทร  อุ่นถิ่น โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายเกรียงไกร  เบ้าเศษ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวารีวรรณ  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอวัสดา  จันทร์เพชร โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุสติ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์  จงปลูกกลาง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอรยา  ทวีการไถ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรักษิตา  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอาทิตยา  ปอยชีวะ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธรรมรักษ์  มูลเมือง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปิยวรรณ  ดอนเหนือ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพรนภา  เย็นจันอัด โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกันยา  วิชาดี โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนพัตธร  สร้อยพิมาย โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภาณุพงษ์  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอุษามณี  วุฒิ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสุทธิรัก  แปลกจังหวีด โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนากร  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุมารี  เขมรไทย โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกัลยาณี  ทนอุบล โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายสุรพงษ์  เพียมะลัง โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงมิรันตี  วงก่อ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฉ่ำเพชร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายศุภณัฐ  นุ่มอยู่ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเบญจมาศ  กองไตร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายฉลองรัตน์  ผาดผ่อง โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เสงี่ยม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกชกร  กตัญญู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุภาวดี  ปล้องใหม่ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงยุพารัตน์  โชสูงเนิน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปลื้มจิตร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ดี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภัทรภร  ว่องปรีชาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปลายฟ้า  เพ็งมณี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงุกุมาวรี  สืบรัมย์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิมพิกา  ปุ่มสันเทียะ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายธนกฤต  สีขาว โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภรีมญดา  เดิมขุนทด โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุภาพร  ก้อนเงิน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอัญญาณี  เขียวสันเทียะ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฐิติกา  ปุ่มสันเทียะ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงขวัญฤดี  วันจีน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศิริวิมล  แย้มยิ้ม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ดี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนรีภัทร์  แทนหาร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญยภร  กอเกษตร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปณิดา  ลิ้มซิว โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนโชติ  จันทนาม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรวงษ์  บุญมี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐกานต์  แปลงรุด โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุดา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนภูมิ  ปุเรทะสา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดคุณ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชลันธร  ถนอมวงษ์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภูริพัฒน์  สุดา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขจันทร์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอัศนี  ทองวิเศษ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปณิศา  หมื่นแสน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกันตา  เพ็งโอกาศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทะสิทธิ์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุธาวัลย์  หงษา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกชกร  สุดา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกฤษดา  คะตะวงศ์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐกิตติ์  แสงครุธ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนภัสสร  กันเทียม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนภาพร  กองขมิ้น โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนกร  สิงห์ดี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วชนะ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจีระนันท์  มณโท โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชนัญธิดา  พวกสันเทียะ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสโรชา  ศรีโคตร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 ป.6 วิทย์ประถม