รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวรรณกร  ชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงดลยา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปทิตตา  ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชุติญากาญจน์  แฟงมูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุประวีณ์  โรจนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายศิวัช  หิรัญสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกสินธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภคพร  สุรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พัฒจันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรภัทร์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสิรินชนกม์  แหลมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภูษณิศา  อนุกิตติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศภัค  พุ่มฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงริณรฎา  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนพร  เรืองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนภัทร  พิเสฏฐศลาศัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณภัทรภณ  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรวัส  สมุทรธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนพล  อยู่ร่วม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภูดิศ  อนันต์สุขบรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพลภัทร  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอัษญาดา  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายบุลากร  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายภัฏ  ศักดิ์ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัชภพ  สุวรรณเสวก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงขวัญณัฐชา  วาสวิลัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงแพรไหม  ปรียานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุวรินทร์  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรณภัทร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวริศา  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายภูมิรพี  สายสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายจอมทัพ  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพลวัฒน์  วรรธนะกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปิติภัทร  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนิติพจน์  มีหนองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายจตุรเทพ  เกษนิล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายศรัณยพงศ์  ณ. บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายเชษฐา  ช้างนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนพดล  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชลนิธิ  ลำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิชาดา  คงประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนาจทิพย์  ศรสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชวัลกร  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญกรุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนกร  ธนิกกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภูมิภัคร  ทิชากรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพัชรดลย์  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอธิชา  สมพามา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกรวรรณ  นิยมเวช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายวิธวินท์  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชวัลชา  ทองคำเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชนาภา  พวงเปีย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงไปรยา  นาวิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุคนทิพย์  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกฤติมา  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายเนติพจน์  มีหนองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายชลกร  ลิมรุ่งเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  คำทุม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปริยวิศว์  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธนภัทร  ทองลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายศุภกร  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายมณัสการ  เริ่มภักตร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสราลี  วัลย์ศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายพีรวิศ  พรามณัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธิติมา  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงต้นข้าว  น้อยเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐวีร์  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายปธรรธรณ์  สินน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายศาศนันทน์  รชตะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายศิรวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายนพกร  กันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธัญสุดา  ลูกน้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพัชราภา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวิศพัสต์  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอมราพร  ปั่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรสิตา  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอภิชญา  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทอแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชัญญานุช  พลกำพนธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศุทธินี  พัฒนกุลสิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกาญจนธัช  อาทรสิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทรเวศน์วิไล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปัณฑิตา  วัลย์ศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิตรสินี  สีโท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมบรรจง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัณญาเนศ  เดชกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตติศักดิ์นาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลิดา  สุภาชัยชินบุตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิรัชญา  ดำสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายรชฏ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤตเมธ  ศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายฐิติพันธ์  น้อยอำแพง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพรหมพิริยะ  เล็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชนกนันท์  ผุลละสิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนัฏฐา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนานันต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนกฤต  มหิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูรินท์  แก้วกันจร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายศุภวิชญ์  ศุภธำรง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชยันต์พล  เหลืองธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรรวินท์  พูนนิธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายคุณากร  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญาตาวี  เลี่ยมทองขาว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปวริศา  พรหมธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายโสภณ  กุลเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกฤตยชญ์  บูญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพสิษฐ์  ระงับพิศม์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพีรณัฐ  ซีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชนัญชิตา  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชญานิน  ภมร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงบุญญาพร  จตุรนต์รัศมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพลอยนภัส  อบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองอร่าม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปรมะ  สายศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงญาณิน  กสิโอฬาร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคุณากร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติคม  สุขบัว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญธิตา  สุววรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปารมี  โตเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกันตพัฒน์  พนิตวงศ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชุลีกร  ศรีพุก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวราลี  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนันท์นิชา  ตะกรุดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนัทธพงศ์  ทัศน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐชา  กลั่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภมร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงหทัยชนก  เกตุทัต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัชชา  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวัณณิตา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณิรัฐฐา  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนวรรณ  แข็งบุญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนรมน  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณบุบผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปทุมทอง  สิงหจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอคิน  รังสิยานันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงแสงตะวัน  เล็กสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชลรัตน์  สงวนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงขวัญชนก  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรชฏา  มากะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงลักษณพร  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คลองโคน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพราว  รอดพิศดาร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอรุณกมล  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนวรรณ  คงยนตร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกันตภัทร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุพิชญา  ปลื้มสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐณิชา  ติยะพรัญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสรสิทธิ์  ทาทม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรัณยรัณฎา  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณิชา  เสริมชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเมธัส  กอนสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงืทิพยาภรณ์  บัญญัติทัศไนย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐวรา  แนงแหยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศักดิภัทร  จังหวัด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายเนติ  เสียงเสนาะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุนันธา  เหมือนประสาตร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยื้อเผ่าพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินเดอร์เซ็นต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวิภาดา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงฌฎาพร  สะอุบล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงแพรวา แอนนา  หัตถาพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกณิศา  ธงสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปภพพร  ยอแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำม่วง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงภิญญดา  ดวงศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงแพรวา  สุระพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงวรรณวิษา  จือเหลียง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  เที่ยงตรง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงโชติกา  ฟูกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธัญรดา  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนริศรา  แก้วชมภู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอธิศา  ศรีเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพนิตสุภา  สุทธนะไตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพรพนิต  ทำบุญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายภูมิภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนพรัตน์  จำเนียรกาล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงลัญฉกร  แสงพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปัทมา  ฉิมแพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายภัทรพล  ปานเพ็ชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายภาณุพงศ์  แผนคู้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายประเสริฐศีล  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายวัชรพล  แม้นจริง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายชาคริต  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายวีระวุธ  มณีนิล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายรณกร  แสนพล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายปวีณ  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายธนากร  เอกมณีโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายภูดิศ  ยวียส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายกลวัชร  ประยูรหงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายรติ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอนุภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสาริศา  ศักดิ์หิรัญรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  แหวนเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เจริญสกุลชัยพร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธัญสุดา  ผันเผาะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงมณีรัตน์  จันต๊ะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญยัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพลิมา  จันทร์นาค โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายพชร  เปรุณาวิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกิตติภณ  วรรณศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายรัตติภูมิ  สีทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกิตติภณ  มีประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธันยชัย  ดำรงค์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภควัต  เบ็ญจาทิกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนฤมิต  ปั้นวิลัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายฐวิทธร  สิทธิมังค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีพุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายทิวา  จรูญรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสิทธินนท์  วุฒิกรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวศกมล  สิริสมุทรสาร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณภัทรภรณ์  จิวากานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวริศรา  หลงสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฎฐา  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์ยงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภัทรจารี  ศานติก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเบญจา  ปานจินดาสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรีเมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฉัฐกนก  วงค์ดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธัญญาศิริ  พวงสุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ฐิชา  โฆษิตพาณิชย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงมัตติกา  พาเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนีรชา  มะลิวัลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐสุดา  รุ่งวันดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  อารักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงดาราวีร์  ไทยหินโจน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงทฤตมน  แสงบรรจง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเจษฎาภรณ์  มิ่งมงคล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวีรวัฒน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอนุพงศ์  วรวงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตกวิน  พัฒนประเทศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกนกชัย  ผิวขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกัญจน์  อินทร์ทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกานต์รุจา  สุนทรวัชร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุธิมนต์  นุจตุรัส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นยะวงค์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุจิรา  วาชัยศรี โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายอนาวิล  เหล่าวนิชวิศิษฏ์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายปฐมธรณ์  อมรสมานกุล โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายเจษฎากร  ธงชัย โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายนนฐวัฒน์  พงษ์ประวัติ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพรรัตน์  ขันติวณิชย์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายธีรนัย  โตประกอบ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายปุณยวัตร  ทวีผล โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุภาวศรี  ตันติภัณฑรักษ์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนันทวัฒน์  เมืองอินทร์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพรรษิษฐ์  เอี่ยมวิไล โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่อทับทิม โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิดาภา  บุษบก โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัทรภร  สีบัว โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอัสนัย  ขันกำเหนิด โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นใจ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวงศ์ระพี  จั่นเพ็ชร โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกชพรรณ  สาริมาน โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงแสงระวี  บุญเอี่ยม โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเกื้อกูล  เฮงประเสริฐ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอานนท์  จงมาลี โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  ตนานุประวัติ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพรพรหม  จานแก้ว โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภัทรธิดา  หงษ์ศรี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอรทัย  วันกาล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายกิตติวุฒิ  หมู่ผึ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปนัดดา  ประยูรหงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายพรชัย  จำปาอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายเกียรติพงษ์  สิทธิ์ขำ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายอมเรศ  เเก้วหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจารุนันท์  ขำเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายยศกร  ศรีปิ่นเป้า โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายบุญฤทธิ์  เหลือบชม โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม