รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธรรมนูญ  เทียนมล โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวิริยะ  เพ็ชรโยธิน โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงแรกภัทร  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพัชราพร  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรุ้งรดา  หงษ์จร โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลญา  แสนพล โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพร  สุขะเทศักดิ์ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอัญธิกาพร  สุวรรณเจริญ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงวรัทยา  มณฑาทิพย์ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธิดารัตน์  หินดำ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ปานท่าไข่ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายภานุพงศ์  บุญมี โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายดนุพร  ศิลาวุธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  นุพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธีรนาฎ  กองสีผิว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกชพร  หินตะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศิรดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสิริญา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรภัทร์  เป้าสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายวรสิทธิ์  เขียววารี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายภาสกร  อรรถอุดม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร  ใจสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายศักดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนโชติ  สังข์สนิท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกนกพล  ภูมิสนิท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใสรังกา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายนิธินันท์  ภุ่พวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญพิชชา  สายเส็ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงทิพย์วารี  สุนทรเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกร  หงษ์ตะใบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐภัทร  กิมสอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  นาระต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนันทิชา  นาระหัด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุวิดา  ชัยเหม่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวรมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภณิดา  นาคคล้าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภุสกร  ศุภวีรฤทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา  นิลสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนวิทญ์  แสงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสกุณต์สินี  วงศ์สายเชื้้อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพรชัย  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกรวิภา  ถาวรสาลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภโชค  คำใส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายจิรวัชร  เงินโม้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายสิทธิกร  แย้มพลาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ตรีวุธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรัทยา  เมธวัจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนพร  จงใจมั่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจีรณา  กรึงไกร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐดนัย  มากเหลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจีราพัตรา  หมดหลง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปิยะวัฒน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณฐภรณ์  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายนที  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายเนติภัทร  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดำรงค์หวัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพีรพัฒน์  มนต์ก้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายประเสริฐ  ปฏิเส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงแพรพรรณ  สีดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุริวิภา  โสทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปราณปรีญา  ชัยคำภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอณัญญา  เพลินพร้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพีรพัฒน์  เพียขันทา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิศลยา  พลอยสารี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนวิทย์  พาราครบุรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนันชัยนิรัชพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงญาณิศา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายฐิติพงษ์  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าเคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุชาดา  ทองเย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอภิชาติ  พูนสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกรวรรณ  ยอดยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวัชรากร  แพงรูป โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายคณินท์  โยชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชนาภา  กำพล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายนันทวัฒน์  ถินไทรขึง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพุทธิชา  จารุภุมริน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวิชญาดา  ยงหวาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนราวิทย์  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายศุภชัย  ด้วงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิทยาจิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสิริยากร  สายงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐภัทรวดี  อ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสิริอร  อินสกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภัทรกร  เพชรท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายบัลลังก์  หงษ์ตะใน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเขมจิรา  เมลืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทานาลาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสิรยุทธ์  ปัญญาอุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิสิฎฐา  วิยาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปริณดา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฎฐชา  ภูมิไธสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิชชาภา  ไขศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธีรภัทร  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอติคุณ  สุขสังขกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพัชรพร  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวันเพ็ญ  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายสุธินันท์  มะลิต้น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอารียา  วาจางาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอิศรินทร์  เกษมทรง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเกศินี  น้อยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอนุชา  สีอ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายอภิรักษ์  เนตรจอย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายนวภูวดล  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปวีณกร  น้อยปลิว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอภิชาติ  บดกระโทก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรพงศ์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพัชรพล  รักษาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพัฒรโชติ  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงดมิสา  สิบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงมทินา  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวรรณภา  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปฏิญญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายจิติกรณ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายยศพนธิ์  โสภางกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกรรณิกา  ระเบ็ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุภัทรา  นาคผสม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวันวิสาข์  ดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอนุธิดา  หมาดร่าหีม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนัชทีปต์  เนื้อทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงมลฑิตา  กระสินหอม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายอภิภัทร  คมกล้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธัญดา  กนกจรัสกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธนวิทณ์  กาจันทึก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเกษชญา  สาระทิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาสวน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวงศกร  พระบำรุง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนารีรัตน์  ช้างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปราการ  ฉำมณี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำใบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกรวรรณ  ถิ่นวิลัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิรประภา  อิทธิประเวศน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชลฐิชา  ศิริขันแสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฎฐนิช  พิมพะวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชนาธาร  สีดาน้อย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายยศกร  เวหาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุระการ  โพธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพิทวัส  ภคพรพิศาล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนัฐภูมิ  อ่อนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปกเกศ  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายคำแหง  รัตน์พาณิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายคุณภัทร  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชัยสิทธิ์  พุกสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนารีรัตน์  น้อยบุ่งค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปวริศา  น้อยผล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายไรวินทร์  กลิ่นพวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนครินทร์  สดมีศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภูริ  ใจทา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพัชรีญา  หมั่นประกอบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปิยะนุช  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปัญญรัตน์  ทานะสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสัญจิตา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนดล  กัยภัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชนพัฒน์  ถ้วนถี่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เฉลิมหมู่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนวพล  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวงศ์หิรัญ  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุธี  เล็กคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศศิกานต์  ทัมทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชภูมิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  เจริญรันย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐิดา  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมีนา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมีป้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปวีณสมร  หลงไหม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงญาณิศา  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนภาพร  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสรัญญา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐวรรธน์  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพริมา  อริยะเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายลิมปพัทธ์  มุ่งพันกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายฐานุศักดิ์  แสงวิเศษสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณฤดี  เอกเจริญเวสน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภูศิญาลักษณ์  วงกอด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอนุชา  สุขประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเบญจพร  รัตนวิชาธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอัษฎาวุธ  กิจทองถาวร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศศิกานต์  วันทองทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัคสริตา  วิชชุตารัช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐริกา  จันธนโชค โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรรลยา  ปานอยู่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอมรรัตน์  ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงทิพธารา  ชิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิรินันท์  ใสเสริม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอรงค์กรณ์  ไม้พุ่ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุรีย์พร  ชมภูมาศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงลูกศร  อาษาสร้อย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสิริวรรณ  แพรกนก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐภูมิ  วงค์แสนไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพิชชาพัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนวัฒน์  อิมพิชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปิยะพงษ์  ประชาสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูดิส  พ่อศรีชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสาริศา  ใจเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพสิษฐ์  นิภัทร์วรกานต์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวลีรดา  อินเป็ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามล้ำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายมนัสชัย  เกษกำจร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปพิชญา  สุขพลสงคราม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุภัคจรีย์  ด่านกิจยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ปัทนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรปรียา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเกสรา  รัตนวิหก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัชราภา  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปทิตตา  ทับทิมใส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจักรกฤษณ์  พูนเพิ่ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนันทิญา  ขวัญยัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวากีอ๊ะห์  ศรีเกียรติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพันทิวา  เดวาหมัด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองเดช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวิไลวัลย์  ศรีษะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฟานิต้า  หยีหมาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวณิศรา  โตประเสริฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายฐิติภูมิ  เทศไธสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุรไชย  ยิ่งยงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงโซเฟีย  หนูนิ่ม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายพีรณัฐ  จันทร์พรม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำสอิ้ง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปานิศา  เชื้อแถว โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศรัญญา  สุระภี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเพชรลัดดา  แดงศรี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธวัชชัย  ประดับเพชร โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกุสุมา  สังสว่าง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เอกพิมพ์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภาวิณี  ท้วมเสน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แดงศรี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธิดาภา  อุดมผล โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปาร์ริชาติ  ทวีตา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปิยะพงศ์  ลีศรีใส โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายบุณยกร  มีพันธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ท้วมเรือง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญศิลปากร โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายปฏิญญา  พรรณโรจน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พึ่งพา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงบุณณดา  พรหมมา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยังทรัพย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายปรเมศ  รักไทย โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายปานเทพ  อุ่นเรือน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเกตน์นิภา  จันทรเสนา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงฐิติมา  ไร่วิวัฒน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพมณี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายอติวิชญ์  อสิพงษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชนากานต์  อยู่สาโก โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพีระพงษ์  เหงาวันพลบ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิชญานันท์  ทรงพุฒิ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงบัญทิตา  มนัสไพสิฐ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสิริปรียา  ชัยมงคล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชลันดา  พิมพ์ทอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงขวัญชนก  บุรโชติปรีชา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพงศ์อิทธิ์  จำปีทอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนลธวัช  ตะราศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวีรภัทร  ตลับกลาง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเกวลิน  นามมนตรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฉมาพร  เพ่งผล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนาฏศิลป์  ร่วมทวี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงขวัญจิรา  สีหา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไชยพลบาล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภาสินี  ธรรมสถิตย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หนุนวงศ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปนัดดา  ไปลเวทย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรัทยา  บุดดา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกรพินธ์  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงญานิศา  คำชารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปพิชญา  คำประโคน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชินวัตร  เทียบศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เรียงษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายทิวากร  มิ่งสุวรรณ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวาทิน  วรรณโพธิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธวัช  แวงดา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธนารัตน์  เทวฤทธิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชาริณี  พุ่มรัตน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจันทกานต์  มะโนใจ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปณิดา  จันทร์สด โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐยา  ก้องสนั่น โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปัณณธร  เพิ่มฉลาด โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวุฒิไกร  พลีจันทร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายจิรภาส  พงษ์พยอม โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสิริวรรณ  เพียรทอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอรทัย  คำผายจันทร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวิมารี  แก้วภู่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสิริกัลยา  ชูคะรัมย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศิรประภา  สุจำปา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอภิญญา  แอมรัมย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญถม โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศุภกฤต  เตชะนอก โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนพัฒน์  วงษายาง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพรภวิษย์  วิบูลย์สิน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุดาพร  ลาดนอก โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเบญจพร  เบาะแฉะ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวีระชนม์  พันพินิจ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีประย่า โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายยศภัทร  ชัยหะนิจ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพีรพัฒน์  ทนงดี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีถัด โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเกริกเกียรติ  พันธุ์อุดม โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงญาณิศา  เต้นปักษี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไกวัลนาโรจน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจุฑามาศ  หันไชเนา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายเด็กชายสุทธิรักษ์  จุลกะเสวี โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายรัชชานนท์  จิตร์จาก โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายพรภวิษย์  ศรีใส โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายสถิตย์พงศ์  ขำแก้ว โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฐวุฒิ  รถทอง โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกมลชนก  เทศเจริญ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปิยธิดา  สวัสดิผล โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงถาวรีย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายภูดิศ  หนูเทพย์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายชุติพันธุ์  ธีรัชธรรมสรณ์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายวรายุทธิ์  โชติกันตะ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายวัลธยา  ใช้อู๋ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายมงคล  ศรีวัฒน์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธันยารัตน์  พิมูลขันธ์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายเศรษฐพงษ์  มีทอง โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายสันติภาพ  สมคูณ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิรภัทร  รองงาม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงยุวรรณดา  จันตา โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์แย้ม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศรัญญา  แสงวิจิตร โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอัฒน์  นาคบุญ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงลลนา  แคนหนอง โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกนกชนม์  สร้อยอำภา โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภาณุ  ทรัพย์ยา โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกษิเดช  เตชทวิสุทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ทองล้วน โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรหมพร  พรตเจริญ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายจุฑาภัทร  แซ่ตั๊ง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายกฤษลักษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่เล้า โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนกฤต  สุขสง่า โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัชนิชา  ทองหล่อ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  บุญส่ง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายวรวิทย์  ธนะไพรินทร์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนรีญา  นิมา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายธีรภัทร  ชูพงศ์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายอชิระ  อังคะรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปิยพัชร  นารีจันทร์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายนพรุจ  กสิเจริญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงบุษกร  ประเสริฐอาภา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงมัณฑิตา  จิ๊เมฆ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายพัฒนพล  จันทร์ศรี โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปกเกศ  แก้วขยัน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายราชัน  โนะคุน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงชลดา  จุลสันเที๊ยะ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชลธิชา  ธรรม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายชลเทพ  บุญมี โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายเทคนิค  กิตตระกูลชัย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิชญา  สกุลณี โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงขวัญชนก  จักรมานนท์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายสรพัตร  เบ็นหะซัน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายราเชน  โนะคุน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายมินฮาต  เอี่ยมอร่าม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายสันติ  เลาะลาเมาะ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวัชรพล  ประเสริฐอาภา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอนุวัฒน์  สุรัตน์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปพิชญา  เบ็นหะซัน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภูวรินทร์  บินซัมซูดิน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพัฒน์นรี  บางวิเศษ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรกานต์  แสงงามซึ้ง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเกษรัศมิ์  ทัดเทียม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปภัสรา  ขอหยุดกลาง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกีรติ  บรฮีม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงญูนี  กฤชมลายู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอันนาส  ฮะอุรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงลีนา  นิมา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนัจวา  ปุยเจริญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจรัสแสง  แสงกาศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพลูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงมนสิชา  รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายสัณหวิญช์  พรเดชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายธีระเดช  นามโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธัญชนก  ทองหนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงพลอยชมพู  ลี้อิศรามาศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายอรรกพันธ์  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปณิตา  พรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงชนันท์ณภัทร  สิทธิโยธิน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปภาวี  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกิตติเชษฐ์  อารยะสุจินต์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเมธัส  เจี้ยงรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณภัทร  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  ขูขุนทด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอรปรียา  แพงคำฮัก โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐฐาพร  อินทรแก้ว โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายพลเดช  สุดศรี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายรัฐภูมิ  คำแหงพล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายนนทวัฒน์  รื่นเริง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรบุญทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายฐิติกร  เพียเบีย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนบดี  พูลเจริญ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงญาตาวี  ญาติยินดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวริสรา  แซ่ซิน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฏฐา  มีสัตย์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิยมธรรม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปิณฑิรา  คำโสภา โรงเรียนเกวลินวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายกิตติพงษ์  พรมพิมาตย์ โรงเรียนเกวลินวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ตันตินพพิบูลย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายปัฐพล  พลไธสง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญสุขา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัททิยา  ปักเขตานัง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายทัชชกร  อภิชาติฐากร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายรวิชา  ใจตั้งตรง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายกันทรากร  เหมือนขาว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายปฏิณญา  ศิริคุณ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกุลปริยา  สวนมะนัด โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงเสาวภา  นิลพงษ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสุชญา  ประทุมศรี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายธนพัฒน์  จั่นเผือก โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงโชติกา  เลิศธรรมกุล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายชญาภรณ์  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  กวักหิรัญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายปวเรศ  ศิวะทรานนท์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกรณิศ  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายพงศ์พล  สุขวัฒน์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายกัมปนาท  ชัยวิเชียร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุกฤตยา  ตาสาย โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายพงษ์เชษฐชัย  จันทโฆษ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงอาภาภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปวิตรา  เณรแย้ม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายพงศกร  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายชัญญา  สุขสว่าง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายสุทิวัส  ชวดรัมย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพรทิพย์  สุระเกษ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายภูมิสิษฐ์  แก้วยก โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายภูรีภัทร  ไก่เผือก โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวทันยา  แวงวงศ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงอัษฎากร  ทองสุทธิ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสุทัตตา  ชวดรัมย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จงรักษ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปรียานุช  จำเนียร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงปราณปรียา  พสุธาเลิศ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายนพรุจ  วงศ์ไตรรัตน์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายนัฐทพงศ์  วิทยาขจรศาสตร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาติศรีศักดิ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายกฤตนัน  อ่วมประดิษฐ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายพีระพงษ์  ยามา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงภคพร  วิเชียร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายพิทักษ์  แวงวรรณ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายจิตรรินทร์  สุภารัตน์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสุภาวดี  น้อยบุดดี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายกนก  จันทร์ผล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงภัคจิรา  ดารักษ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงนภัสนันทน์  เทพี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงรฐา  รุ่งธนาธิคุณ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายพิชาย  ศรีหานาจ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  วะโหรัมย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงชญาดา  กฤติโชติอนันต์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงปาริฉัตร  เขียวเทศ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายธีรภัทร  สุไลมาน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายวสุวัฒน์  ปริยพุฒิพัฒน์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  บุญประเสริฐ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายธันวา  ไร้พวง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายพีรพัฒน์  ภิญโญธนานนท์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายธนพล  จิราพร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนีราภา  รักธรรม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายศิริโสภา  มีสัตย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายอุนนฬิน  เต็มศักดิ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพัฒนพงษ์  สุขสะอาด โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงธนวรรธน์  ขันชะลี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสิทธิกร  หล่อนวกิจเจริญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายพิศิษฐ์  ชมเชย โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  หูแก้ว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายรวีโรจน์  เปรมะสุต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงเข็มจิรา  ถินทัพสาร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุวนัน  แหยมพลับ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายจิระศักดิ์  นิลสนธิ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นายพิทยาธร  อุดม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนาทิป  ศิริสาคร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอภิษฎา  อุตเสนา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธรรศ  กวางเส็ง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชมภูฟ้า  ชูศิลป์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงศรานันท์  บัวรอด โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายรามิล  เต็มวิรุฬห์พงศ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงเพชรไพลิน  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงศิรภัสสร  อภิสิงห์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายพิมลรัตน์  ปัญญารัมย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงชนัญชิดา  รูปทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอลงกรณ์  ถาวร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวชรพันธ์  รัตนวิบูรณ์ชัย โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงขวัญชนก  ทศานนท์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายภาคิน  อนันตวีระพันธุ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเพียงออม  พลเยี่ยม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพีระณัฐ  เส็นขาว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพรนภัส  นาคอินทร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายสิทธินนท์  ชื่นพิมาย โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธณัชยา  แสงเพ็ญพราว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจัตุรัส โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนันทรัตน์  ทิพย์กองราษฎร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวิชยะ  กุลจิรานวัต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกมลนิตย์  เที่ยงพลับวสุกุล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนโภคิน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงบุณยาพร  แสนตรง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายจุมพล  ปานทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนกร  จตุเทน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัศญา  คณาจันทร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินพูล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายศิรสิทธิ์  อาจรงค์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรประภาสสร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปรียนันท์  จันทพัฒน์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายจิระวัฒน์  วีรเมธาพันธ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงฑิฑาฑรรฑรฑ์  ทองคำ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงบุณยานุช  แสนตรง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  เผือกผ่องพัชระ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พันธ์ดี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพัสกร  นาคอินทร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงธัญรวดี  ภู่ทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชิษณุพงษ์  วงษ์เกลี้ยง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงส์วรางกูร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอริสา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนกร  ดอกกระทุ่ม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองบุรี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิติพร  เจริญโชติ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภานุวิชญ์  เต็มใจ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนิธิกานต์  วันสุข โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงรรรรรร  บารมีเจริญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกฤติกา  บารมีเจริญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายเอกรินทร์  วรนิลชัยวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรพัฒนพงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงศรีประภา  สุทธิสาย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์บรบือ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายธีรพล  ลีลา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายอัมรินทร์  อำขำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายชนกันต์  พรมดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายณรัญญู  มาลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงเมทารัตณ์  แผ้วปราบเสี้ยน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายอนันตเชษฐ์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาวิเศษ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภาวินี  เอี่ยมมีศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายพัชรพล  กลิ่นพวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายสิรภพ  บุญมาเลิศ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวรารัตน์  ปินตามูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายทักษ์ดนัย  พัฒนวรกาญจน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายพัสกร  กล้าเขตวิทย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายภูริพัฒน์  ชัยมีแรง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายทักษิณ  โยธานัก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายพิชญะ  บุญมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายสุกฤษฏิ์  บำรุงวัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อยู่บุญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงมาณิสา  เรียนแจ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยกมล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพชรมนต์  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายนันทศิษฐ์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายกันติทัต  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายธนพล  พวงแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายณรงค์เดช  เพิ่มผล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายสุจินต์  หวัง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายธราเทพ  แย้มฎีกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายชินกฤต  กลัดมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงสิริกร  อัมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายศรันย์  สายบุญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอังคณา  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปราณปริญา  ศรีคาวี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายชนสรณ์  สมเดช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายณอัฐ  ภพศิริฟุ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงธนพร  แก้วสมนึก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายธนกร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงชัชชญา  วิเศษสุจริต โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายธิติพนธ์  เจียมภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายบวรวิชญ์  โพธิ์พันธุ์กุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงปณิตา  โพสาราช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอนงค์นาถ  หอมหวล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงปริณดา  วิบูรณ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายนันทวรรณ  พุ่มพวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงบัณฑิตา  คิดตลอด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายชาญยุทธ  พั้วพวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายอเล็กซ์  ชัว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปิยะพัชร  แก้วใหญ่ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พัดพาน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกานติมน  ไชยเดช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ศรีกอก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พรามไธสง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชานล  จิรากุลวัต โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายปวริศร  หินผา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผิวพรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูเงินขำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงเกวรินทร์  แสวงเงิน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐทิตา  โพธิ์ภู โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพย์คำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจิราภรณ์  นึกหาการ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงลักษมณ  สิริอมรชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงดาวริน  ฉลอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจินัฐตา  ร่มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปฏิวัติ  ธุวธาดา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัฐชา  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพิชญา  ชัยนุภาพ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เทพ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกรกมล  สังข์ทอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศรานนท์  พุ่มเรือง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกฤษณพล  มะละกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวิชยุตม์  เอกสิทธิ์บัญชา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพีรวิชญ์  โนชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันตา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเอมวิกา  ไชยตัน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายสิรภพ  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธัชพงศ์  โกศัยพัฒน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอาติยศักดิ์  เลิศสำโรง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงฉัตรชนก  สดศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชวพร  ขวัญตัว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพัชนิดา  ปุระมาปัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพงศธร  รอดดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภคพร  เมืองนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสรัลกร  วงษ์กำปั่น โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนวันต์  ท้าวอำมาตย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพงปณต  ปวนแก้วหาญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสรณวร  เวชสุภัควรกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวรรณารักษ์  รักภูมิ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอภิชญา  พลายแดง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกัลยกร  คำคล้อย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายวรฤทธิ์  จันทร์เจิม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพรพรหม  พรมเมา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธนกร  น่วมภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกันตินันท์  กาลณีโย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสิรภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงจิรัชญา  สุมัง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายอดิศร  ผุดผ่อง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายโกวิชญ์  การอุภัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงฑิตฐิตา  โสมรักษ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอัครวัฒน์  สุพรรณคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายภัครมัย  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพัชรมัย  แก้วโบราณ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณัฐสิทธ์  บุญเยี่ยม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูวเนศวร์  สุมานิตย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสโรชา  พุฒศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนภัสพร  เพ็งชื่นมะดัน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงวริศรา  สิงห์มุ้ย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายณัฐดนัย  มาสะอาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิยะศิริยานนท์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอุกกฤษ  ชุนสนอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์แย้ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปาณิศา  ทองวัดเพ็ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปิยธิดา  กองจันทร์ดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวริศรา  บุญสอาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวิชญาดา  บรรจง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายศิวาเมศร์  ศรีพวงเพชร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายคงยศ  ศุขะพันธุ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองวิจิตร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวิภาดา  แสงสิงห์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายศุภณัฐ  เอี่ยมอาจ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณัฐทยา  บุญอำนวยสิทธิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงจิรัชยา  ตาดวงศ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สะอาด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงยลลดา  ปุจฉาการ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายณัฏฐพล  สุดสะอาด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญเลิศ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายภูรินท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพิมพิ์มาดา  สีสีงวาลย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงพิชชา  อิ่มเอก โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธนพร  เกตุกุล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงชญาดา  บุญเขียว โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๊ง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายคณิศร  พูลผล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงสิริภัทร์  นิภัทร์วรกานต์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาใส โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายดลวิชช์  จันทรัตนะ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงเขมนิจ  ธรรมพากร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปุญญาดา  วราพิธากุล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงมินตรา  สาลี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปรีชญา  จาริยพานิช โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงสิตานัน  แสงสอน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปาณิศา  คณะเจริญกิจ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงจิราพัชร  ปัญญาใส โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงณัฏฐกมล  โสภะสาระ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนม์ชนก  จาริยศิลป์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนินนา  อามัด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปณิตา  หล่าโคตร์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายนัปนที  จันทสร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงวิลาสินี  ภู่ใหม่ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนราศิริ  ผิวเงิน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐริกา  แม่กรอง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิชัยวงศ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีจันทวงศ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายภานรินทร์  จินดาศรี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภัทรพร  เวียงสงค์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกุลธิดา  เจริญคุณาบุตร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงคหัฏฐินี  เทียนธรรม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธีรภัทร  ไตยนำ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายพลกฤต  กันใจสอน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนศรี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มวงษ์วราชัย โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปรียาภัค  คุณากร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพรนภัส  หินทอง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนิชกานต์  เรืองบุญ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศศิณา  มุขเชิด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปภัชญา  เขื่อนแปด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสุวิชญา  บุญเพ็ง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสัมฤทธิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องพันธ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงหทัยวัลลณ์  คันโททอง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงดลยา  เพราพันธ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายจิรสิน  ชูเกตุ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวศรินทร์  มงคลยง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  โมงขุนทด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิชญา  นิลเยี่ยม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกนกพรรณ  ใหม่สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์แก้ว โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพนิดา  สีทำมา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงจิรธิดา  วิเศษชาติ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายชัยนรินท์  ผาติดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงจิดาภา  ชิวปรีชา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกมลภัทร  บับพานต์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองสืบแสง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายปภังกร  คำตอง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงภัทรญา  จิรโชควิชญา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายชญานนท์  อ่างแก้ว โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายภพธรรม  ไม่ซาผล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายภูวิศ  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายภูริต  เชื้อสาวะถี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงวีระดา  รักวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายชัยนรินท์  บันลือวุฒิไชย โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงฌาณาดา  รักวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงฐิตารีย์  รายะรัตนกาญจน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายรณกร  ฉิมพาลี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายพลิศร์  โคตรเนตร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายศักดาพนธ์  เพชรชัย โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายพศิน  วรรณสุข โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายณัฐธีร์  ติวาชัยวิรัตน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอารีสยา  มันตะวัตร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายสิรวิชญ์  ตีระพิพัฒนกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายณภัทร์  ฐาปนาสุขกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิสิฐพิทยา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายศิริศาสตร์  ชำนาญ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายสิริภัทร  สนเท่ห์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธนกฤต  แสงโชติ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอบอุ่น  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปัฐธิวา  สีบุริน โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงชนัญชิดา  วันสูงเนิน โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวีรดา  กังพัฒนกิจ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรหมรักษ์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพรสิรินทร์  อุดมสมุทรหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงชัชชัญญา  โสภิณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายต้นหนาว  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงสุประวีณ์  สีจันทะรัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายกฤติพัฒน์  จันทคาต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  กุยยาวัฒนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงภูษณิศา  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายธรณ์  ธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปาณิสรา  ธารานิติกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายรัชชานนท์  ธราพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สถิตสิริพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายธนดล  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงอักษราภัค  ตั้งชัยชนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณภัทร  เตชวริศกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพลอย  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายธีรภัทร  ผิวแตง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายปณัยกร  ปัญวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อริยสุขโฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายภูธน  ประกอบกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายศิร  รามชนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพริมา  ท้วมเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธชา เทนญา  บุณยนิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ลิ้มสุริยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายสมิทธิ  พิพัฒน์กิจไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายแฮร์รี่ รัลฟ์  ฟูลเลอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายภัทรดนัย  นิลแนม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายหัฎฐกร  จันทดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายรามเทพ  ขนานแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายธนสร  นุชประมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศรีภิรมวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายพิรเศรษฐ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายธีรดนัย  อยู่นุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณัฐพิมล  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายกฤติกร  วงศ์อุดมอารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงอรนลิน  อินทรมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายธาวิน  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงปราณปริยา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงณภาภัช  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งสกุลเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงพฤศา  สังฆโร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงณิศรา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายอิทธิกร  สวยสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงธราญา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายพัชรพล  โชคสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงญาณินฑ์  นวมกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายคมิก  ศรีสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงวราณภัจฐ์  เตชธรรมเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายธนนรินทร์  สายศรธนานันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงปริญญนันท์  จันชูมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายปียวิชญ์  วงศ์งาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายภคพล  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงฐิติชญา  นิติสุขสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงณิชชา  สุวรรณสุโข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงกวิตา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายธีรบดี  ประนิธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายฟ้าใส เกรด  งีสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงกณิกา  วงศ์สมุทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงชมชุติมณทน์  แสงบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงฉัตรชนก  ปานแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงชญาณัฐ  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชัชชญา  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 นายพิชญุตม์  พิชยภิญโญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงนภัสสร  นฤภัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายจิณณะ  จึงเอนกพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกมลชนก  เจริญถกลศีล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงนันยภรณ์  ทองมอญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงมัณฑกานต์  ไทยตระกูลพาณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงภัทรานันท์  อนุวงศ์พินิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวภัสวัลย์  เอี่ยมจรัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายเจตนิพัทธ์  โตอ้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงสรณ์สิริ  คุณะวิภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงสรัลพร  คุณะวิภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณภัสภคนัลญ์  มากเหลี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงจิดาภา  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสิริกุล  ไชยเหล็ก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวธัญเรศ  นุชประมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวศิลิษา  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายเสรี  คลังคำภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 นายนิธิศ  ประนอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายณัฐชนน  แก้วมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายสุทิวัส  โลหะนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายพฤฒินันท์  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 นายธนัตถ์ชัย  คล้ายทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายรัฐ  ปะทีปะวณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธนารี  วนวิทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงจิตรสินี  วราภาสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสรชา  มงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกวินันท์  ธรรมารมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายพันธกานต์  สุขภักตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงนภัสสร  บุญพ่วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวนริศรา  ยามพูน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงภัทรจาริน  สันเพิก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงศิรดา  ศุภเมืองแสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงลลิตา  สังข์กลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงชวินนุช  เชียงอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นายไพโรจน์  ทองช้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงธัญชนก  สวนสำเริง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงรัฐนรี  อังกินันทน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  เนตรกุลพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงชนกนันท์  บุญยิ่งกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชาริสา  โอแฮม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายกรรณนพ  เกตุปาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวกุลทิวา  วงษ์บุญหนัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธัญพร  เก่งกิจการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงศตพร  สูงสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายฐิติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายอธิบดี  กลิ่นเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธนเสฏฐ์  คณิศรมงคลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายกิติพัฒน์  ธนเศรษฐ์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธนภูมิ  อุปริกชาติพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายธนเมธ  บำรุงโลก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายชนาธิป  จริตรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายจักรภัทร  มณีจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงภครสศร์  สุภาษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงไอย์นา  คิโนชิตะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงธนพร  กวินยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวารุณี  ราชชมภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิชัยลำพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงปราณปรียา  ม่วงอิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงปาลิตา  ไหตะคุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงมรกต  งามทิพานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปาลิดา  โรจน์วัฒนวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงเอวิตรา  จันดาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศิริขวัญ  โหมดสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอบนิมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงชาลิสา  พลีเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงกมลชนก  โชคนำกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิชญ์นรี  แก้วบุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายกิตติ์มนัส  สุขะปารมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงบุปผา  อเนก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงธนวรรณ ยูโกะ  โอกาว่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงศุธิภรณ์  ช่อแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายวสิษฐ์พล  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงศิญารัตน์  ตันติพิริยะพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงรัฐนันท์  นิตย์โชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณัฐวลัย  แซ่เฮ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นายนวฤกษ์  ฤกษ์ศิริพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายฐปน  เหล่าฤชุพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 นายพีรภัทร  ธนรัตนนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 นายฉัตรพิเชฐ  อูปคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายเฮนรี่ ออกาเดมม่า  ลิวินุส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงสุธีมนต์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวงศธร  เจริญถกลศีล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงศศิรัชต์  กาญจนาพิลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงภัคมาต์  พิมพ์ใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายวัชรเกียรติ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายดนุพงศ์  เฉิดพงษ์ตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงภคมน  ธรรมสาธิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภูริต  สมสุขเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองดีน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงญาณิสา  เอี่ยมดีเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายกิตติพงษ์  เสริมสินธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปัณฑาลีน  วิสนานุศิษย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปุณยวีร์  สีชมพู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณัชชา  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงปรินดา  เล่าเปี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายนิธิศ  สุทธิสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายณพล  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงแพร่พิไล  ลิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เกิดศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายชลชัย  อ้างอิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายวินท์  ชูขำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงณัชชา  ทิพวัลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพชรพล  เผดียงครบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีอรรคจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงศิริประภา  ทองคำยาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงณัฐริสา  ณ พัทลุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปุญณิสา  นันทกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธันยพร  จำนงค์จิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงอคิราภ์ดา  โพธิกิจ เอนกเวียง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนภัสนันท์  องค์มีเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายกตัญญู  โรจนวิสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอภิกัญญา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงธนภรณ์  จำรูญจารีต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายกิติภูมิ  เมนทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภูดิศ  ประกอบกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายชยุต  เจนบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  กรุสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายโชติวัฒน์  สิรินิติโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงชญาดา  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายคณาธิป  นิลขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงวรรณมณี  เจริญพจน์วจนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงลลิตภัทร  มุทธานิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กังพัฒนกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายแมทธิว  ปรินเฮย์ค๊อกซ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายชวโรจน์  เชาว์เชี่ยวชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อรอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 นางสาววริศรา  คะเดแย้ม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขดี โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ซันหวัง โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายปวริศ  พัฒนกนก โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายกฤษดา  มัสเยาะ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายกิติพงษ์  บรฮีม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวภูชิษา  ชมดอกไม้ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพัชรา  ซันปิกุล โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวซอฟิยา  ฉัตรทอง โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงไอยรา  ซันสมัน โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงสาวิตรี  หวังสระ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงธนัญญา  มัสเยาะ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงอภัสรา  หมัดแสง โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายณัฐพนธ์  มะซอ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายเทพบุตร  สมานมิตร โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสุวรรณา  อาจหาญ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสุกัญญา  ตงสาลี โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายดนู  ชื่นตา โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายอดิสรณ์  หมัดหวัง โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายศิริพัทธ์  ทัดเทียม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงมินธาดา  แก้วยงกฏ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงมาราตรี  พิกุลหอม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงอัสมา  พูลทรัพย์ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายณัฐวุฒิ  เดวิเลาะ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงนลินรัตน์  เฮงและ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น