รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโสภณ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวิรวัฒน์  วิลัยเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพิพัฒน์  ทองหลอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายอติชา  บุญกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแท่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีอมรสิริ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนฤมณย์  สุขใจวาว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรดนัย  แทบทาม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสุภทัต  แสนสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนทัต  กล่ำสกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จำปาทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภคพร  ทิมอิ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภูริ  สิงห์เรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวิชญพงศ์  ปานใจนาม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไวยสุนีย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญชนก  สงตะคุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขวัญจิรา  กลายชัยภูมิ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวัฏพร  น้อยบุญสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สาขะสิงห์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอดิศวร  วุฒิกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนิรัชพร  ดีพา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปาริชาติ  ดั่งหั่งซิ้น โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกองทัพ  อินทิพย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงโยธากรณ์  ปรโรจน์รัตน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธวัลพร  เรือนทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกฤต  ดวงแก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกฤทนาพร  ทิพย์มณีมงคล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิลทิพย์  วิชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนินาถ  ร่วมมี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายปวริศ  มีพึ่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนัญญา  นาคจู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายศุภกร  จุ้ยจิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณณภา  พูนฬส โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมนัสนันท์  มิ่งเมือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุษกร  พรหมเสน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนไมตรีเกียรติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัฐชญาธรณ์  ทัศน์วรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายรติ  แก้วคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกชนิกา  วิสุทธิประภา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายอัครพล  ชุณหวณิชย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุชานันท์  โมรา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อุดมสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมติยวัตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชลธิชา  ขันธกิจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธีรภัทร  น้อยสุพรรณ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายเทพธำรง  ทองรอด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายศุภวิชญ์  ชำนาญธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอินทรานี  ฤทธิยงค์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุลักขณา  สิมมา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนพัต  จิตตบุตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงผกามารินทร์  คาวีโชติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงลัญฉกร  มานะวัฒนากิจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปวรวรรณ์  นุ่นเซ่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกันต์ธร  ถิ่นทวี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอัครวัฒน์  พรเมธีพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ภู่บัวเผื่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายทศพร  ทำสวน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจิรวัฒน์  ผู้น้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนารากร  ดวนใหญ่ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทร์ฉาย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธิวานนท์  อ่อนช้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไทรย้อยแก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภัทรนันท์  กสิกร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเรียน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทรศรี  สุขสมกรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนาพร  กรตุ้ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปาลิดา  สุกัญญี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนรกมล  อยู่เปลา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงทักษพร  จิตรมา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหาวงค์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณิชกุล  โอชะกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  อักษรพันธ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงภัทรดา  สมานสินธุ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศิริประภา  นิตยะ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุภัทรชา  งามเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพรทิพา  อนุชิตเดชา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เปลี่ยนเชื้อ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเสฎฐจักร์  คำวงษ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ห้อยไธสง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชุติอัญ  เต็มหลวง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายศตวรรษ  ขวัญเนียม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิชชาภา  ประดิษฐเพชร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงทิพย์พาพรรณ  ทองรอด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอนาวิล  รุ่งแสงจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีอุดม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภคพร  แจ่มใส โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสิรภพ  ภูมนัส โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธนิเทพ  ประนัดโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายณัษฐพงษ์  บุญนภายุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายลัทพล  อาสาเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายเอกวีณ์  จันทร์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายเตชิต  เกิดช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายสิขริณญ์  ขนิษฐ์น้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เอี่ยมสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอนันตญา  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอรจิรา  หมายแม้น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายนนทกร  โทแกะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชัชฎาพร  บิกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณิชกมล  วสยางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภฤกษ์  เธียรเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายภาคิน  ภาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธนัชชัย  ขันทองชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐพล  สกุลทรัพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายจักรกฤษณ์  ภูมิขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรภา  พุ่มฉัตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายฐนกร  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายพงศกร  เปี๊ยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรพัฒน์  ภัทรวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชลวิชญ์  ศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกายสิทธิ์  ศรีปัญญาชน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายรัตนทัต  งามศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวทันยา  ถานกุมมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายชนินทร์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฏฐ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายกันตินันท์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายวรัท  ภู่แดง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายสรรพวุฒิ  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอนาวิณ  งามเฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปฤณ  วงศ์อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายชนินทร์  ชูศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธัญจิรา  บำนาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายจีรภัทร  เนื้อทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอัญชลิกา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายณัฐพล  แก้วพรหมราช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพรศิริ  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายศรัณยภัทร  ภควัตมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฐวัฒน์  รุจิโรจน์ธนดล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายคชภัค  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพรรณธ์ชษา  กันต์นิกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวรภาส  พึ่ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธีราดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธิตา  ผ่องพัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสิริพัฒน์  นิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกชกร  นนทะพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุพัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายกิตติพัฒน์  จินาผล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธันวาพร  พันภู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสุรวัฒนา  อยู่วัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายกิตติทัต  นะนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายณัฐนันท์  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกุลกนก  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายณพัฒน์  ลัทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธิดา  คะลา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชาพร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัชริดา  คณานัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายปณต  แปลกพงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงภัทรพิชชา  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธนกฤติ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายศุภกร  อินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณีรนุช  ยอดจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายนนทวัฒน์  สว่างดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายศราวิน  วรจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายปฐพี  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชชานันทท์  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายนคร  เขตลาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายกวิณ  อ่วมโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายธนกฤต  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายกษิดิส  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสัจจานันน์  แท่นมะณี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายพิพัฒน์  อุตธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฐเมศร์  พิมลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายวีราวิทย์  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปัญญา  มุุ่งสุขกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพัชริสา  เสือล่อง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายชัชวาล  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายสิรภพ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายศุภวัฒน์  ทิพย์กิตติ์สุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายภูมิพลัง  อายุศะนิล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายมลชัย  โยหาเคน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายศรชัย  แจ่มแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงศวิตา  ศิริพูนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทีปกร  ร่มศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวิภาดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนุชนารถ  จุ้ยซื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปรินทร  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปูริดา  กำจรกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเบญญาภา  เป้ากลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นพลี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอมลรดา  วัณโณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงทัศนีย์พร  เขื่อนจักร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุณณพัฒน์  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายตันติกร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสิโรธร  ลือศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรตนพร  สีเสม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพชรอร  สีเสม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภาวินี  รัตแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายศาสตาวุธ  ชุมชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสมประสงค์  ศักดิ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายรณกฤต  นิธิศสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายฤทธิเดช  แทนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชยากร  ครุฑธจร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ตรวจมรรคา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรัตน์ติพร  อินตรา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอรุณขัย  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงแพรวา  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนมน  ทับยาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภิญญดา  จริยมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวีรดา  ปั้นประสม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกิตติพัฒน์  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรกรันต์  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธีรนาฎ  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกฤติเดช  นพไทย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญดา  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปภากร  ศรีเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธัญญธร  หอมรส โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐกานต์  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายฉัตรมงคล  คลังสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภาณุ  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทบิล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิทธิชัย  ใบพลูทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกชพร  สินประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพรพิมล  สุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอรทัย  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายบุลากร  เวชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฐิติพร  ยงพฤกษา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนิศาสรัตน์  มะลิแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงมนัสวี  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเจษฎาพร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณพวิทย์  ประภากิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพัฒน์ระพี  ทุมโนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิรัชยา  แดงเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเบญญาภา  โยหาเคน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิชญาภา  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนพัฐกรณ์  แจ่มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสุชาครีย์  คลองงาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภาณุพงศ์  รอาลี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชัชชัย  สุทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายหฤษฎ์  ศรีวิไลสอุด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกลมชนก   ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปนัสยา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรวิพร  อมรชัยงคล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธัญชนก  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกิตศิริ  สีนวน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนภัทร  บุญลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงฐิตาพร  ทรงสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปภัสสร  สวนขวัญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงทัดดาว  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภูบดินทร์   ทองใบ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณฐพล  พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายจิตติพงศ์  หมอกกล่อม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายฉัตรประมล  อ้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชัชนันท์  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกวิณ  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัทกร  พรมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนัทเทพ  ดำดล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภาณุพงศ์  โกศล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปณิตา  ศรีธรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนรานนท์  กลั่นสำอาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายระพีพัฒน์  ทุมโนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศรชัย  ไขขุนทด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเบญจกาญน์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอัญมณี  สาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภูวเดช  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายมาซาทากะ  ศิริฮาธา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายยศกร  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเจษฎากร  จันทา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสาทิฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพชร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปุณิกา  สุคันธารุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปริญญา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภัทรดลย์  ยอแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกรณรรณ  พงษ์นัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภคพล  ดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศศิประภา  กะการดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเกสรา  แผ่นผา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จิตจำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนนทภัทร  ยิ้มนุ้ย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐิตารีย์  รุจิโรจน์ธนดล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษ์กรชวัล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพัฒญาวงศ์  คุ้มสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชลทิศ  ศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายดนุสรณ์  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชวกร  ยุวะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองสิมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกฤติมา  เจริญทวี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัชชา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภาณุวิชญ์  มัทกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปิยะวัฒน์  กวดนอก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอัครวัฒน์  น้ำใจเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฐชนน  เผ่าพงษ์ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฐศักดิ์  นิ่มเนียม โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายญาณภัทร  แต้มทอง โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสุภัทรา  ทองอ่ำ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายจักรภัทร  บัวน่วม โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายรัตนพล  ทองดาษ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายจิรพัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายธิติ  แก้วมา โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายสิทธิพล  วังสันต์ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูหนุน โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศริภัสสร  นุขุนทด โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพรรนิภา  จุ้ยเนตร โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายทีฆทัศน์  ตันเจริญ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอภิวัตร  นิลแก้ว โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชูสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกรณพัฒน์  วรการเดชา โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็ชรนารถ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศุภิสรา  ใจอ่อน โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสิรีธร  มากรุ่ง โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพรชนิตว์  ธิราชเกื้อกูล โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายกรกฤต  คล่องดี โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายเทวฤทธิ์  อินาวัง โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพรชนัน  ธิราชเกื้อกูล โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศศิธร  นามวิเศษ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงธยานี  นาคเสนสิน โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายสุทธญาณ์  ดำขำ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายสิรวิชญ์  ขมประเสริฐ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายพงศธร  โคตรแก้ว โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงรัญชนา  เทพศิลา โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจิรภัทร  อุไรลักษณ์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปภัสรา  จันดี โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไชย โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายรัตนชัย  เฟื่องฟู โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรัญญา  เสพอุดม โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มสุด โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปองคุณ  คำใจงาม โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภกร  ทิพย์ดนตรี โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายพีรพัฒน์  เชื่อเงิน โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธนกฤต  มะโนศรี โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงรสรินทร์  แสนสุข โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเนตรนภา  อาจคำพันธ์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายฐาปกรณ์  หารินไสล โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงมยุรี  ประสงกูล โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงเปรมิกา  จาราษฎร์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงมัณฑนา  รัชจางวาง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนริศรา  เดชนรสิงห์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอภิชาติ  เชื้อคมตา โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวิวัฒน์  อนุมอญ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงจุฑามาศ  มณฑา โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกชมน  สอาดศรี โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายรชต  กลางประพันธ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายธิติพงศ์  ทิพย์มณีจรุณ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายวีระพงษ์  บัวสาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายพัชรพล  อริยกมลเลิศ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงวีรยา  สุจริต โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนิรชา  สุริยะอาชา โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์เสนา โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจินต์จุฑาวรี  เอียดขนาน โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอัญชลี  คำพูน โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสายฟ้า  คำดี โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพชรพล  อาจม่วง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายณัฐพันธุ์  อินทะเสน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายภูวนารถ  มุ่งสมัคร โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอารียา  พรมโชติ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชมพูนุช  สังข์คง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายธีรวุฒิ  นุชเจริญ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายสุทัศน์  ฉายัษฐิต โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายวรพล  สำแดงเดช โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนราวิชญ์  ดั้งขุนทด โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายกันต์ธัช  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปราณี  หอมหวล โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกมลเนตร  สิงห์เรือง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไกรพานิช โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชมภูสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอรเทพิน  ม่วงลายทอง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายดำรงค์ชัย  ธีระประภา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายธวัชชัย  รสจันทร์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอรปรียา  บุรานันท์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุพรรณี  หอมหวล โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศักดิ์ชัย  เปลี่ยนสาท โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนภัชชา  งอยภูธร โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธนาพร  แก้วเฉลิม โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงจิราภา  ทองอิ้ม โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปิยะพงษ์  เพ็ชรพวงพันธ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายชาคริต  สละ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศิวพร  รักเขตวิทย์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายคฑาวุธ  ตรงดี โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกฤษฎา  พรหมคุณ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอัตพล  สุบิน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายไตรยุทธ  แก้วพลอย โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกนกอร  โกสะรุทธะ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอภิญญา  พรหมเกษ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปฏิภาณ  เงินสัจจา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายบุญกฤต  แถวอุทุม โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สา โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูวิศ  ภูบัวโฮม โรงเรียนวัดแค 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงรัชนีพร  ไผ่โสภา โรงเรียนวัดแค 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงจินดา  ฉลาด โรงเรียนวัดแค 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายวีรจักร  โสคำภา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพัทรดนย์  แสงทองแดง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเกียรติพงศ์  ณ วิเชียร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพงศ์พณิช  บุญเกิด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญทิพย์  เหล่าจันทร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงฐิติญา  สีระยศ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะยานรัมย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวีรยา  สุขคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงศุภรดา  สุโพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายจีรเดช  ไกรสินธ์ุ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนด  เซ็น โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศิริกานดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงญาณิศา  พุทธรักษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปริณดา  สำราญสุข โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพัชรี  จันทิมพ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชลธิชา  อาการ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอภิชญา  ใบศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสมิตตานันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงยุราวัลย์  เมืองขวา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยหมอ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุพัตรา  ขำเกิด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพรพิมล  ชาวประไม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายบดินเดชา  จันดารักษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวิชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างถม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุวรรณา  เกตุค้างพลู โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวงศธร  สุพัฒน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายทฤษฎี  ม่วงเพชร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวิศิษฎ์  ต้นสิริ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนากร  นาห่อม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปราณปรียา  บุุญแต้ม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเมทินทร์  ราชสมบัติ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายยศกร  สอนน่วม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ก้องกังวาลย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงทัชดาว  ทัพพะจายะ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐธิดา  อัคจันทร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศศิวิมล  พันบุตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศุภมาส  สุขพูล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวัทนวิภา  ประกอบเพชร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพีรดา  ผันอากาศ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดีนุ้ย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมินตรา  กล่ำทัพ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจันทิมา  เฮ็งประโคน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงญาดา  โสดา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวริสรา  ปาตะโพธิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงไปรยา  สุดสังข์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุธาสินี  ฉิมแฉ่ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุลวงษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศุภโชค  อ่อนสิงห์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  ศรีตะพัสโส โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญประสงค์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สังวรวุฒิไกร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐภัทร  พัฒนะแสง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเบญจมาศ  เจริญชีวินทร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายตะวัน  อินพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนกนันท์  สุนนนาม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฟ้าใส  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศศิภา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปาจรีย์  มีไธสง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนัฐพงษ์  กลัดสวัสดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงติณณา  เจียมอยู่เพ็ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดรัมย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุชานาถ  อักษรศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพนิตพิชา  มี่วงสม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเอี่ยม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิดาภา  กิจโอภาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวชมนพร  ร่างสง่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงวรินยุพา  มาวิริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงปีย์รดา  หลีสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสริญญา  สมิตกาญน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกุลภาวี  ชยวัฒน์ธรากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพัฒวดี  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพรรณพนัดดา  เลิศอมรมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวบุษป์ณิชา  วันวัชรพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาววราวรรณ  ธนะสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาทิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอธิโมกษ  เจนการกิจ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายอธิมุตติ  เจนการกิจ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายอธิคม  หลายสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงพลวารินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายธนณัฏฐ์  ธรรมธนสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายทาร์โร่  กุศลส่งเสริม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายกฤตภาส  ไชยมนัส โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายภุชิสสะ  ธนาธรรมนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไชย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายเทพไท  เจือวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายธนกฤติ  ตั้งใจกรุณา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายจารุกิตติ์  นิ่มวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายธนาสิริ  แสงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายธนกร  ลีวรรณนภาใส โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงเทียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายธีร์  พจนากรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายทยากร  สุวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายภัทรกร  หม่องพรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอภิวิชญ์  จิระรัตนเมธากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายศภกฤษณ์  วิเศษโสภากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาริยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายบวรเทพ  ชยวัฒน์ธรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงทิยา  รุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอริย์ธัช  กรวิชญ์สิริชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายวรพล  เลิศสุขประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายรชนน  เอกประชาสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธีธัช  ปลายเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายวชิระ  วัชรโภคา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพนัชกร  บุญพริ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายพงศพล  เชียรวงศ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายนันทวัฒน์  อภิรุ่งเรืองพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายพสิษฐ์  เอกสาธิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายคณพศ  นุ่มดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายศุภวิชญ์  มาลามาศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายกวิภัฎ  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายศิรวิชญ์  เสรีพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายทยากร  จินตวีรพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายปณภัทร  ชาญวิทย์สถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธนัชสัณห์  อร่ามแสงรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายปวรา  รุจิรัตนาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายสิรภพ  ห่วงวิไล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายวิชญ์พล  อนันต์สมสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอภิวิชญ์  อรรคจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายวีรพงษ์  เกื้อกูลวงศ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกิตติเมธี  ศรีวัชรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกิตติธัช  ลักกามาตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายธนกร  ผกาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายฮาณุ  ติวารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวรกฤต  พัฒนธนาเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายสรวิชญ์  คำฝอย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอกนิษฐ์  บุญถนอม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายนนทิพัทธ์  พัฒนาสุทธินนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชัชพงศ์  ผลาวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพศิษฐ์  พ่วงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายรัชชานนท์  ศิรินวเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายศิริชัย  หลิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายวริทธิ์  วิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายจิณธฤต  ประทุมศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายเสนีย์  เทียนสว่างนภา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอรรถพล  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นายศรัณย์  บูรณจิตร์ภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายจิรายุส  ผลพฤกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นายนัชชานนท์  โปษยาอนุวัตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายพันธนันท์  ฉัตรสกุลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธารทอง  ปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายณพงศ์ธรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายชนาธิป  พรมสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายชวกร  วีระประเสริฐสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายวรเศรษฐ์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายจิรภัทร  สาบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธีร์ธวัช  ฝ่ายคำมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีนาราง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายวาธิน  พรมฝ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณรัช  พัฒนธนาเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายจุลจักร  ปัญจศรีรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนกฤต  วงศ์โอภาส โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายปวีณ์กร  ไพบูลย์กิจโกศล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายวิธวินท์  ธาปิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธาดา  พึ่งฮั้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายกิตติภพ  เอื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายหฤษฎ์  ตั้งใจกรุณา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สำเนาพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอติคุณ  อนันต์กิตติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสุธีกานต์  ทองก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนดล  มีสุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสรสิช  คารพานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิยจรรยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงจอมขวัญ  ประทีปรัมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสิรีนิตย์  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รอดเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงวรันธร  เจียมสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภรภัทร  ปิดตาลาคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงแพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสุธิตา  หวังบู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพรปวีณ์  นาคนิลพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกัณฐิกาวรรณ  จันทร์เชี่ยน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงนภัสนันท์  เณรจาที โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงทักษพร  พวงทวีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงศศิวิมล  ลื่นกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงธันยาพร  บูก๋ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอรรถยานันต์  สุขสกุลวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงปัณฑิตา  น้ำใจเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีชาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกมลนันท์  เมฆฉาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงเขมาพร  จรรยาวิลาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวิริญทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงนันทิกานต์  เมืองเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียรศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงฉัตรชนก  พลช้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงขวัญชนก  สนใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงวันทนีย์  วัชรโสตถิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ฝ่ายคำมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งหมื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงญาณิสร  จอกลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกุศลิน  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงปัณณ์ฑารีย์  ชนประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงณัฐชยา  ไกรครุฑี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงชลิตา  เมืองมนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศศิภา  อรุณนิมิตกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงณทยา  จตุพลกิติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงสุนิสา  ฮ่องช่วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงนันท์นภัส  รื่นเริง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณฐมน  มานะกสิกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงนรินทร์รักษ์  รักษ์กำเนิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพรรวินท์  คนึงสัตย์ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกวินธิดา  โบโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงสุธิตา  เพ็งบูลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงชนกเนตร  ทศพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริผันแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอนรรฆวี  เวียรศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงภัสส์ศา  เหมนิธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงประณาลี  ราชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกัลยาณี  มีเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงเบญญาภา  อ้นอารีย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงชาลิสา  เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงปุณณดา  มาศสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวรพรรณ  เครือกนก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สกลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงสุพิชญา  ช้างน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงฐานิกา  ชูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงธัญวรัตม์  โชคกุญชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปิณิดา  ฮวาแซน ฮอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงสรัญญา  แก้วน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงลภัส  ผลพระรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงปริยากร  เปรมปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จะนันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงณัฐรุจา  สุทธิชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกวินธิดา  นิ่มทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงณภัทร  ทองเหี่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงวีรดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แตงอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศศิชา  รัตนานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงเขมจิรา  อักษรพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคโคตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงณาณิศา  จันปุ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงภานิชา  ยุกติรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงสุภานัน  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอชิรญา  โฆสิตวันสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสิริภัสราพร  แดงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงนพวรรณ  อุดมพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขสำราญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศิรินาถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงพศิกา  เหมานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ชี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงกาติมา  เชาว์แหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงธนพรรณ  เด่นสินเกษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณัฐชา  สงรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงเอวรา  ด้วงดำดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนรมน  โชติช่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสาวิตรี  วิฬาสถิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศิลามณี  อรัญภูมิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วสวนจิก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงปราณปริยา  โฉมเฉลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพีรวัณศ์  จารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงโยษิตา  เจษฏาพงศ์ภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัชชา  ไพศาลทองคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  แสงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงศุภิศรา  เกษรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงองค์อร  แก้วงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกชนุช  นุตสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสุชานรี  หยังหลัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงชวันรัตน์  ศรุตสินอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกฤตญา  ศุภธนานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพฤกษฌา  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รุ่งแสงคำพันธ์ุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงสรัลพร  ดิษฐประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงธิญาดา  แสงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพีรดา  เทียนอารีรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอภิญาภรณ์  เพ็ชรพราว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธันยธรณ์  คีตะนิธินันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสีโล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงศศิกาญ  เหิมหาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัลลภพรละภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงเกวลิน  ประทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวีนัสนัน  วิภาจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงพรรษา  ชูเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงนฤชล  พิพัฒน์รังสรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวิธาดา  ใจอารีย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงธีมาพร  ชูแช่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงธิติมาพร  สมเพราะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงเตชนา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงณปภา  นราภิรมย์สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอติกานต์  สี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญเจียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงมัญชุภา  ทิมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงอมรรัตน์  เลียงใหญ่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวรินทร์ธร  บุญมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงสุภาพรรณ  โพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงภูริชญา  อนรรฆเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงเนตรอัปสร  คูนำวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพรไพลิน  สินมหัตสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พุ่มอำภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงรุ่งกานต์  พรหมสุขันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสุภิชา  ราชปักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงทอไหมทอง  ศรีนพรัตน์วัฒน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีสมุทรนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงญาณิกา  สมุทรวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงจิดาภา  ศิลุจัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงภัทรพักตร์  เหมติรันดร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพนิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชรินธร  สร่างโศก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณัฏฐจิรา  เกษโกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงรัศมีธนายศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพิยดา  ศรีรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกวินทรา  เวสสุกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงบูชิตา  โพธิ์โต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยโรจนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงมัญชุพร  ทิมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธัญดา  ภัทรดาธนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูมลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงคณัสนันท์  เอี่ยมสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชลันดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณิชมน  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนภันต์ศธร  นนตะศรีพลทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอรทัย  จันทร์จินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงมัณฑนา  ยิ้มตะคุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงเบญญาภา  ตุนภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปิติฉัตร  กาญจนปาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอิสรีย์  ใจดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอิศรา  แสงทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์ทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปาณิสรา  จีระนันตสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฎฐกฤตารัญชน์  จันทดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสุขโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชญาภา  พรมเวียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสุพรรณพร  นิลดำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธนพร  ดิลกโสภณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจิตตินี  วงแวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรฉุย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธิสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนาฏลัดดา  ศรีโมรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงบุญญิศา  ปัทมานิวาต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงมณปรียา  บัวสิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกฤติญา  จิตต์สอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรน้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกุลปรียา  ห่วงจริง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงรมิดา  สินมหัตสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยมะโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปวันภัทร  เย็นใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงนิตย์รดี  รักษ์บำรุง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธ์ผาสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปทิตตา  สำเนาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนภันต์ปพร  นนตะศรีพลทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเอมอร  สุวัฒนสุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัฐวรา  โสดาจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชัชชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณพัชร์กัญญ์  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัณฑวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ชาญจักรวาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงธันยรัตน์  สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงทัศนิดา  เสาโมกข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงจิดาภา  สุระคาย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายภัทรพล  แสงพรมมา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายพีรพัฒน์  พุอ้อย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงเมลดา  ฟองเจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงมัทนาภรณ์  ศรีโฉมงาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายวีราทร  วงษ์จันทร์เพ็ญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายอภิวิชญ์  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ศรีวะกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายปกรณ์  ประธาน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์ขุนทด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายณัฐชนน  มลาสินธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทิพย์รักษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายณภัทร  มหิทธาฤทธิกร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายปุณณพัฒน์  มาตย์สาลี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายศุภวิชญ์  อดทน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงแพมมิกาส์  ศิรจินดาภิรมย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายศุภกฤต  แซ่หลิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพีรดา  วณิชย์ศุภกร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภัสสรเรืองรอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงนิติภรณ์  ยืนยาว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงรมิตา  เตรณานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงโอริสา  นาคทิม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอริชา  นาคทิม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายสุวิจักษณ์  อินทแพทย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงธนัญชนก  คำห้อง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงฐานิตา  เรืองทิพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงอรจีรา  น้อยแดง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายรชต  แสงวณิชวัฒนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายปัญญวัฒน์  โพธิพานิช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายรังษี  สุทธิสาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายธนวัตน์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ขุนทด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงณัชชาพรณ์  เงินยวง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ดวงขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงธนพร  ขำสร้อยทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงภาวินีย์  ธนาจันกิตติพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลี่ยมทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจิตาภัสส์  อเนกรัตนเศรษฐี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกานต์ทิชา  ส่องแสง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายชญานัท  ลีลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธีรสิทธิ  กลับเจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพิชาดา  อำภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายกฤชฐา  วีระพูล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สวนไผ่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเกษม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงมินทร์ลดา  ชัยสิทธิชาญเมธี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวันวิสาข์  พุฒโต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธนาภา  ตันเจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงรักวรัท  อยู่พุ่ม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงศตพร  วิสุทธิ์มิตรนาคร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอริสา  ประภาสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายวรยศ  ทิพย์ธัญญา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายภานรินทร์  ศีลพิพัฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายวรรธนะ  วงค์ดิษฐ์นันท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายพีรพัฒน์  วณิชย์ศุภกร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกุลจิตรา  โจว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิศัยกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายอัฑฒกร  กิตติธรานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงภูษณิศา  มูลภักดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมอ่ำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงศิลากาญจน์  แสงแพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายภูมิกิตติ์  ถนอมชาติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฬุริยา  จันสุราช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปุณณิศา  มาอุ่น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธนวัฒน์  มูลสาคร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอตีวัณณ์  ศรีบุญญารักษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงวริยดา  มหารำรึก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงศุภนุช  ถาเหง่า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงมนสิชา  รณรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงญาณิศา  คุนาอน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงรัตนภรณ์  แพทย์หลักฟ้า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพลอยรวี  ทวีพรรุ่งกิจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสุณัฏฐา  บัวเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รักษา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสรัลนุชส์  เกษมธีระสมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงชนากานต์  เตชะอำนวยวิทย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุประวีณ์  อนันทพรชัยกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปวรุตม์  อ่อนระฮุ่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงโชติกา  เหลืองอานันทกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิวิริยะวัฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพยัตณชพร  อภิรัตน์สิริกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายชัยภณ  หนูอ้น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงรัทเกล้า  แสงรังสี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวรัญญา  วารินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงรสริน  ชุนหกรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอริสา  ทรงวิทยาธรรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพชรพร  ปลอดโปร่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณภัค  สิรคณาสร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวาทกาญจน์  ยิ่งดอน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เอี่ยมหร่าย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพลากร  คงสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงภคกานต์  กลิ่นไกล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายฐิติพัทธ์  กวินวราเสฏฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงภิมม์  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงภัทร  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายณัฐพงษ์  พรพิชิตโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงสิริรัช  บัวยอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายศตคุณ  สมเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายธนกร  พรมเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายนิปุณรัญชน์  เบญจกุลรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายอาร์มี  พรสิริสันติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายณัฐวุฒิ  หลิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 นางสาววณิชกานต์  ภัทรโภคาธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายพีรวัส  เอี่ยมมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นายฐิฏิศรัญ  ปฐมสกุลปีติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวเยาวพา  กาญสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวพัณณิตา  ปั้นสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นายวรเมธ  ชูนำชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์วิเมลือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงธัญชนก  หฤหรรษวาสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายณัฐชวัศ  เชิดสัตยานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงนงศ์วจภรณ์  สุวรรณศิยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายกิจพิเชษฐ์  อภิณัฐธีรากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงรสสุคนธ์  กู้ทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฐจรัสกร  มานะสุขเจริญพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวณัชชา  วงศ์นพรัตน์เลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายพิตรพิบูลย์  คำไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพฤกษ์  หลีศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงปัญญดา  กมลลดาโกมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงรัศมี  ปราจูลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมเจริญพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธนวินทร์  แสงนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายนนท์กฤช  แซ่โค้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายเฟื่องลาภ  ตัณท์ธีระชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงปัญชญา  กมลลดาโกมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายรัชชานนท์  พานิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายทิวากร  พันธุ์นาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภูธิป  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายพีรพงศ์  พงษ์พรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภูมิพัฒน์  สัตยารักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายธนาคม  มงคลศุภอัศว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายศิวกร  โรจนการวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงรดา  อรรถเสรีพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายเด่นทักษ์  เชิดสัตยานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายเจริญ  สระทองใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงพรชนก  ครอบครองจิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงณิชา  ศักดิ์ศรีวิธุราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงกันตา  กิตติทวีสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงภัสสรา  วัชระชาญชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงจิรัฐิตินันท์  บุญกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอนัญญา  อุจจธรรมรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงแพรพรทอง  ทุมทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงพัชรพร  อุทัยพรชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กระจ่างตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชาคริยา  กิตติเนาวรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงนิชาภา  นิลพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอภิชญา  บวรสิทธิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรนุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายก้องภพ  ชูช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายธนาธร  ขันทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายศรัณย์ชัย  บุญศิริรัตน์โชค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงภัสรินทร์  สุธาชีวะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงกชกร  ไชยมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพรภวิษย์  สามเรืองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอนันญา  พรรณพูนศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงอณิสรา นิโคล  กรชาลกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายจิรายุ  รัตติกาลชลากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นายตะวัน  ตั้งตนเอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายธนพล  ใจวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นายพสิษฐ์  ผจงจิตสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายณภัทร  สีมาสุรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายภัทรพล  พุฒซ้อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายทนุธรรม  กิ่งแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายพลวัฒน์  พรเบญจภักดิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงเบญญาภา  เขมนันทกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายปวริศ  แซ่เล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงชลิตา  ลอยประสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ศิริรักษ์โสภณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกรกช  วัฒนสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงวิรากานต์  พรพิชิตโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงวราศิณี  ทรัพย์สุรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพลินภูเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงปรารัฐดา  อุตสาห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธิดา  เบ้าเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายกรณ์  รัตนสุวรรณชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงรุจิรา  จิตต์ชะนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงลิลลี่  วิคเตอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสุพิชญา  คงคาน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงสุธณัฐรดา  เศรษฐ์กุลพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงทักษพร  ทรงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายพงษ์พัฒน์  อภิรดีเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายคณพศ  นิราศวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายวีรภัสส์  มงคลชัยวสุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายธนภัทร  รสมาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายธีร์กวิน  งูตูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายกฤตภาส  จบสุบิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กชายกวินภพ  แซ่แต้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงสุกฤตา  สวัสดีสถิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายวศิน  จารุทัตธำรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงวริศวรรณ  เนตรพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันสำรวม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงกีรติ  เหมะธุลิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงรภัสศา  ทองไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองเชืิ้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายจิรเมธ  วินิจวรกิจกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงระฟ้า  ประสารแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงพรรษชล  จรรยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงพัชรานุวัฒน์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงอนัญญา  อนันตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายไตรวิชญ์  ฉิมกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายวิทวัส  ศรีสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงปุณฑริกา  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงกมลชนก  น้ำรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพิชญาดา  กิมิฬาร์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายแทนขวัญ  ่ช่างสกุลทอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายเตชิต  นิ่มสิริวังโส โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายนาวาภัทร  อุสาหพันธ์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายอภิชาติ  มาตา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงภีรดา  โพธิ์วาสนา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายศุภกร  ภูพีระสุพงษ์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายจิรัฏฐ์  ใจหาญ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงทักษพร  แสงสุริยะ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงพรรษชล  เทวินพงษ์เวท โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงคีตนรี  คำปน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงระวีวรรณ  ลุนลา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธีรพงษ์  ช่อสกุล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม