รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอินทิรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรรณิกา  คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิลาวัลย์  คงเปีย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอรปรียา  สว่างเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธันว์ชนก  คงเปีย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรภัทร  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศิรภัทร  พัทมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปนัดดา  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอธินนท์  อ่อนพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนันทวุฒิ  ยุกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนกร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธิตินันท์  กรวยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุกัญญา  เชื้อตาเคน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรเมธ  บุปผา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐกิตติ์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายดาวู๊ด  สารพรรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงไอริสา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเจนจิรา  คณะย้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เครือมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปพิชญา  พันธุ์มณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายระพีพัฒน์  บุญโสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธมกร  สุชราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายถิรวัฒน์  รัตน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศิริรัตน์  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวราภรณ์  ธนูสาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายสรยุทธ์  สุมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอภิชญา  วารีคาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณัฐนนท์  กูรีกัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายรอมซี  เถาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายรอมฏอน  เถาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายสิดิษฐ์  นางา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอริสรา  สูหวาหลำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธนวรรณ  มะโนรส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภราดา  จิตรแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวัทนพร  สุพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจารุมญช์  หาสา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเจนจิรา  หล้าเก็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกฤตเมธ  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณันตฌา  ชูเวช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอธิติยา  นุ้ยไฉน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกมลชนก  ชูพุ่มพัว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอันนา  ปะลาวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอารยา  ลิงาล่าห์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนวัฒน์  สมพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายศักย์พล  นุ้ยแหลม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายณัฐวุฒิ  สบายสมัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธวัชชัย  อาญา่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอังกฤษ  แสงโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภูษิตา  เทศทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอะลีฟีน  ปาละหมีน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภัณฑิรา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุภาพร  ฮ่องสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสิริกร  คุนะมะเส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอภิพัฒน์  พึ่งแพง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุธาริน  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐพงศ์  มะลิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่จู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิยะดา  แดหวามาลัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายช๊อปเปอร์  ภู่สาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนกร  ดิษฐ์สร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายชนินทร์  นาคเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายไผ่ตรง  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภานุ  ตันติหาชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอัสมา  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอนุชิค  บุญตาหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงมารีน่า  งามแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศนิษา  พะสิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สารสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวรกานต์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอนุชิด  บุญตาหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสิรภัทร  ่เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศุภกานต์  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ปักษาสว่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสุริยะ  สุมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุภัสรา  ทองละมุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุวนันท์  ขยันงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มแสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงโสรญา  กุคามา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายวรรณสิทธิ์  นวลมะโน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายอัครพล  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายชามิล  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวุฒิชัย  พานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวิชญาณี  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจีราภรณ์  สินธนากุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมินตรา  มะหมีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกนิษฐา  ทับเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรอฟีอ๊ะห์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายฌัชชพล  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายภูวเดช  เชนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธัญมน  นาคะอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมญาดา  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนาตาลี  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวริศรา  คำหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหีด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกชพรรณ  โต๊ะมง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปริชญา  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมาลินี  ศรียะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัชญาภรณ์  บัวนวน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภรภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายอภิสิทธิ์  สายเส็น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวมา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวรรณภา  มีโกบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงไอศิกาญ์  ฉุ้นสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจิราวรรณ์  วิชา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปวริศา  นาคจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงโชติกา  แต้มสี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์บิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุวิชาดา  งามหนัก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายพิทวัส  เหล็มเป่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายอาหมัด  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรยุทธ์  แดงช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายจักรพงษ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภวิชญ์  มะดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายสุชาครีย์  สวัสดิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายธยากร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพัชรี  ปีไสย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจิรนันท์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอานิสซะฮ์รอ  ชายทุ่ย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธีรนาถ  วรานุธินนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจิรวรรณ  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธัญพิชชา  นกเกษม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปิ่นปินันท์  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนภศร  แสงงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายเดชณรงค์  บิลังโหลด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายทวีชัย  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวัชรพงษ์  แดงกลับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายนภเกตน์  มาตุเวช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวรสิริ  ธูปหอม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจัสมิน  คงหลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวริศรา  นารอยี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวอรัญญา  จันทะลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวสัลมี  ฮะฮา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวศรุตา  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวศศิธร  บินหา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวนูรฝาริสตา  ปาติง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงจตุพร  เยี่ยมสิริวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวกีรชญา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธิฆัมพร  เพื่อนรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวเสวรินทร์  สงสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายณัฐพงษ์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายรอหีม  หลงจิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายกิตติศักดิ์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายตัยยิบ  มาลินี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจุรีพร  อาดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวันนิสา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธนวรรณ  พิทักษ์วงศ์มณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขอเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงโมนา  วงศ์พรสิริ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชมพูนุช  พะวร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอามียา  แก้วกาบูร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  จงเปาหยิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปุณณภา  ผลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงจารุวรรณ  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงชลกร  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฐาภรณ์  แซ๋โง้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณัฐวุฒิ  โตะแปเราะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงประภัสสร  ชาวปลายนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวณัฐชนก  ศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวกมลทิพย์  ทรัพย์มั่น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสิทธิโชค  เปลี่ยนขำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภูริณัฐ  คงถึง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสุกฤษฎ์  จีวรงคกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนรวิชญ์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกฤติพงค์  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสิรภัทร  ศรีสน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศิริรัตน์  จั่วสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงบุษบา  พาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ชรกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวริษฐา  สะดน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวนวน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรัชนีกร  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่วยบำรง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพาโชค  เขจรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอันวาร์  ตะวัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวนพัฒน์  บัวแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธารา  ทิพย์รองพล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเอมี่กา  เอียดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนภัสกร  คงนฤนาท โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชาลิสา  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิราธิป  รามจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนราภัทร  จันทร์เฉิด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิรินดา  โกบปุเลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอิราวดี  หับหยู่โส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพรโสภา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวนิดา  หมันเส็น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทีปพิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกัมพล  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวิชยุตม์  ทองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีรดนย์  กล้าวถนอม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธรรมปพน  หนูอุไร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกานดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอลิษา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงดลพร  คนกล้า โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ปล้องไหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเสาวริน  สีลาภเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงผการัตน์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจีระพร  คงสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปริฉัตร  เบญยูนุส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนัฐติญา  ดำพร้อม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรัตติยา  น้อยไกรจักร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอิมรอน  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอัษฏาวุฒิ  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสมปราชญ์  ปรียานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายจิรวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงฮาลีน่า  เต๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายศรายุทธ์  ช่างนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฐพล  ละเมาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายภานุพงษ์  ชูหนู โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายศุภกิจ  ชูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอัญยาณี  วีระชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สตามัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชาช่า  เตบสัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงมัชชิมา  ยาลัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงไอยเรศ  อุทกสินธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงซาร่ามันดานา  เงดหมาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายจิรพล  หาดเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเอมิกา  แวติดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงบัวแก้ว  แวติดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนูร์อัยณี  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์วงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุธิตา  กูดาอี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงลูกน้ำ  วิจารณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฮาลีย๊ะ  ยังปากน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงมลดา  เลี่ยนเส้ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภาวิณี  รัญวาศีร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอลิชา  หลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงออมสิน  อบทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอนุสรณ์  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปรางทิพย์  หมีนสัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสิงหา  แล๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจัสมิน  หลงสาม๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เดชภูมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจรรยพร  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงญารินดา  หาดเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์อัปศร  แก้วศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนาดิษ  ยาซัม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนันทกร  เส็นติระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวรินทร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรปรียา  จารุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศรุตา  ซันสาบู โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภคพร  ราชวัฎ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอารีฟีน  จิโสะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงทักษพร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอาริสา  ศรีนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสุธิพงค์  พูลสวัสดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุนันทรา  ลิมานิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวุฒิกร  แก้วกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมลธกานต์  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุกัลยา  อบทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงลักษณาวดี  ราชนาม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศุภกานต์  บัวผิน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายชวกร  คลิ้งขาว โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายอัสรี  ยาดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายภัครวัฒน์  ฤทธิ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายทิวากร  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสิริธรน์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวณิชยา  เบ็ญฮาหมาด โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกชกร  เส้งตี้ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายพลากร  ทิพวารี โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายอดิเทพ  อาดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายภานุวัศ  หลังยาหน่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภาสกร  บุญทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนารีรัตน์  สายน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศิรภัสสร  ช่วยตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปฏิวัติ  สาแล่หมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สายน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกฤตยชญ์  ติ้นสั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกิตติโชติ  รัตนเหม โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจัสมิน  มาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงไอลดา  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิริษา  บาการี โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงคชาภรณ์  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีนาค โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอุมากร  ฮับมูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุรอยยา  ควรกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธีรเดช  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสุรวุฒิ  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงรัตนพร  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายคณพศ  พัฒพ่วง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายรชต  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายกฤติณัน  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายปัญญพัฒน์  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธนกร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายหรรษกร  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนวพร  แช่ห้าว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเมธาพร  ทองจับ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายศิรภัทร  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายนัฐวุฒิ  บินการิม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงเกล้าแก้ว  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายธราธิป  คงนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงศศิภัทร  คงอาสา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายกิตติภูมิ  รักแดง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอชิตพล  ดอนรุม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายมาวี่  จูหวน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายศุภณัฐ  ปราบณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายณฐพงศ์  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุพิชญา  มุสิกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธนัญญา  เตียววิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายอัสมาฮาน  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายซาบิต  วารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายภูริพัฒน์  ทิ้งนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายณัฐวัตร  กาสาและ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายปรเมศวร์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวีรยุทธ  รุ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายตั๊บลี๊ฆ  ตาหมาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายพงษ์ภัค  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายเอกรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายสิทธินนท์  ผลมูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายอชิรวัฒน์  คลายนา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายนิตินันท์  พิพิรภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเปรมสินี  เปาะตะเด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงฐิติพร  แรกจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงฆอดีย๊ะ  พันกาแด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนภัสสร  กั่วพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงติญานา  เตาวะโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายพงศ์ดนัย  ชีนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายเจษฎา  ตาลักษณะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายเชฏฐา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายยามิน  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงธันยพร  สิกขฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศิรภัสสร  อำมาตย์นิติกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายจิรันธนิน  เบญจไบบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงมาริษา  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันต่าย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณิชารีย์  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายภัทรธร  ปันดีกา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายฮาฟิซ  สาริปา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายฆฤณ  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายอัลบัร  ตาวาโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายกรพล  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงศลิษา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปวริศา  พูนพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงมุมีนะ  หาโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายฮาริส  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายวสวัตติ์  กาไรภูมิกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายถิรวัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายธนกฤต  ลำโป โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายอัจชำซี  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายภูธเนศ  อาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายพีรดนย์  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายรัชชานนท์  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงภัทรจาริน  จ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงชัยฟิตา  องศารา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์พิสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายณัฐภัทร์  หนูเส้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายขัขวี  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธาดาพงศ์  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายโพธิ  เตชะมรรควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายภูริพัฒน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายอะฟันดีย์  รูบามา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายพีรณัฐ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายพชร  ทับมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายภาคภูมิ  หลังยาหน่าย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายศรันย์  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายรชต  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายณัฐพล  สมากัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายอากิ๊บ  ยาหยาหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายชัชชวิน  สิริพร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  หยีมะเหรบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายธนกฤษ  เพชรสงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายปภาวิชญ์  คงยะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายกัญธวีร์  มาราสา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายศุภกร  รามภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายพัฒนพล  มากทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายนัควัต  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายธีราทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายวงศธร  หลงเก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเกรซฟาน่า  หมาดรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายเขมณัฐ  ยายมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายธีรเมธ  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายยุคลเดช  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงศตรัศมี  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสลิลลา  เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายวิภู  หิรัญญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงศศินา  ชำนิธุระการ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายเทวัญ  ทองร้อยชั่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงซีมิยา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกรกนก  นุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงสิรินภา  นัทรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปริตา  เจ๊ะบา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพนิตพิชา  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอนุสรณ์  สอนชัด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูสุด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวีระพงษ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายฐาณวัฒน์  นุ้ยมา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชารีฟ  ศรียาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายอินซาน  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอัชกัส  กุลโรจนสิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจีรศักดิ์  เตาวะโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภูรินทร์  เหมสนิท โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพัทธรพล  สุกขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายรุสลี  หลีมานัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวริศรา  บุปพามาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชมพูนุช  ขุนชุม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจิรัชญา  สี่จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุชานรี  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงบัซลา  เกบัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปณิฏฐา  บุปมะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอสิตา  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงรสิตา  ทองเนื่อแข็ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธัญญาพร  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงมุกอันดา  เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนิรชา  เลิศอริยะพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสรวิชญ์  มานก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายญาณวัฒน์  ยอดขยัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธณากร  สุริยะสาร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอารีซ่า  หมัดอะดั้ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชยกร  จุ้ยช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเศรษฐพงศ์  มะหมัดโหนด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอิจญ์ลาล  หาโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงซาซิตาร์  เตาวะโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเมธาวิน  โต๊ะประดู่ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนูรุลอัยน์  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงรนันท์ญา  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วทองมา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงฮัซวานี  พันหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธาราวดี  บุญวัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐสา  วงศ์พลาย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกชพรรณ  เหมจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศิริวรรณรัตน์  รอดทองเติม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวชิรญาณ์ดา  ศุภสารสาทร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์นาค โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอัลยา  หมันใจดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกันฒ์กวี  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภาณุพงศ์  แสงแช่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสัฐยาภรณ์  กั่วพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นักรบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพริริสา  พินโท โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงซัลมา  บุกโล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพงศ์ปณต  ชื่นกิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอัรนาธาน  สันโด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรประวัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนวินท์  ตันติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชาญวิทย์  ธรรมเนียม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนกฤต  หลงหัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกัสตีณา  หลังยาหน่าย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอัครพล  องสารา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวารีนุช  ฉิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายยศวรรธน์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงภูริชญา  โสบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุณีแนม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอะฟันดี้  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภูตะวัน  ขจีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงคริมา  สมันตรัฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปาณนาถ  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณลินญา  แซ่เอี่ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุวิชญาน์  แช่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอรรถกมล  นาคสง่า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายรวิกร  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพงศกร  แสงบำรุง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกีรติ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอดิศักดิ์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายดุรดอนี  เภาดนเด็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพิชญุตม์  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปองรัก  รักขะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนเดช  จันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพรกนก  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงญาณิศา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุรัยญา  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอัชชูน่า  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงรัตนากร  เอียดจงดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสมาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกุลธิดา  ประพฤติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปนัดดา  กาญจนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรรณวนัช  เอกเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพรระวี  เล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกิติมณต์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงฟาติน  หยาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเอวรินทร์  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสมิตานันท์  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเมทิณี  มะหมีน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศิริกร  ละอองสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงแพรววนิต  เหมือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชลธิชา  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกนกพร  เทวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอาริฟีน  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกฤติน  ตันติพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายฟาฮาน  สังยาหยา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภูริช  ยัสสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธรณินทร์  วรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปิยะพัฒน์  นิลโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนาซีม  หมีนพราน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศศิชา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนภัทร  หนูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนภัสกร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุวิมล  โต๊ะลาวัล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนูจัลวาร์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงเกศกนก  หมัดตุกัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมัยรัฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสรวิศ  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสุวภัทร์  หัสคุณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุรารักษ์  แซ่ลื่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปัญญิศา  คงคากุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงฮาบีบี้  อักษรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอัญจิมา  นางา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงรักษิณา  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงรวิสรา  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพงศกร  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงลีญาน่า  อนันธขาล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกิตติพศ  เนติโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศุภณัฐ์  ทิพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายบาซิล  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิภา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายคุณากร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกฤตยชญ์  จินดาเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพอเพียง  ไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูริพัฒน์  โต๊ะเหล็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสามินี  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจิณณพัต  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปาริชาติ  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงโรสดียาน่า  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอารเวียร์  และเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิชชาภา  กำจร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงรัญชนา  แดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศานติ์ศิลป์  อุสา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐชนน  ตั้งถิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอัสรินดา  สูเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกุลพิศุทธิฺ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปัญฑิตา  กฤติยาสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพาทิศ  อัครบวร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเปรมยุดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พูนพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายมุทธากร  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายนาดิร  แดงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวลาดีเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายรวิภาส  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพรสุดา  เบ็ญหมีน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภูริชญา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวาสนา  ยิ้มห้วน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนกฤต  หนูสงวน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศิวัช  ยาซัม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพิชญา  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอัฟฟาน  หลงสลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภัทรพร  พงศ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงฐิติมา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอรณิชา  โอ่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสิริสุดา  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชฏากาญจน์  อาดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณัฐกิตติ์  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายขจรพล  นวลขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายฐิติวัสส์  ชุ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศุภกร  ชวดชุม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชเนตตี  สมันตรัฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงมุทิตา  บัวเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสวภัทร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองหวั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศิวกร  ละใบกาเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคบรรพต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปัทมพร  เกลี้ยงคง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณฤต  หน่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสิทธิโชค  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงศิรกานต์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัฏณิชา  คงจินดามณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสิริพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงฝารีดา  หลังยาหน่าย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอรวรินทร์  อรชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอารีฟีน  หลีหนุด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพีรพล  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศุภชัย  กาฬวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายฟานดี  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธิมากร  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนลินลิตา  เต็มศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอนุธิดา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงจิวารีย์  หมาดลีลา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงภูหงส์  โสบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งจำรัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงฐิตา  ช่วยเก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอัดวาอ์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายกีรติ  หมีดหรน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอัซรอน  หยาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายก้องภพ  หวันตาหลา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอภิเดช  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายสิรภพ  ด่อล่าห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายบุรฮานุดดีน  หลีหนุด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายบารมี  หนูสง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่แห้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวุสมา  ชูเก็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงฟาฮาน่า  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพัขรกัญญ์  วิศาล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอิลซาน  ทิ่งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภานุเมศวร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายวีรชา  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภัสกร  เงินวิลัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยีเก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอาจรีย์  เจ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพรรษชล  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายออมสิน  คงจินดามณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายหัสดิน  มูซอ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสิงภู  ยกทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงมุมีนา  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงยูวีน่า  บือนา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศิรดา  และหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงฮัซวานี  บอเน๊าะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายหิรัณธ์  หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายรัตนเชษฐ์  เรืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกฤตเมธ  อุมายี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายนิติกร  ผ่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงเรืองระวี  ภาสภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณดา  บ่อเตย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพลอนันต์  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวิลาสินี  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงค์ประยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอาเมศร์  บินอีตำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงบุลพร  บุญนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกรจิรา  จิตรหลัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงรดา  หมัดหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายพีรภัทร  สูหา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงอโรชา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายจิรธนัฐ  บัวดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  อออิปก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายนฐกร  จำเดิม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายเมวาที  สุวรรณสาลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงนทมน  ข้องจิตร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายณัฐภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑจ้อน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงญาณกร  หวังดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพัชนิดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงโสภิดา  เซ่งเข็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทักขินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงฟาติน  เจะแว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงพิมพิกา  อิดเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงอินทิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายณภัทร  จันตรีวา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายยศพล  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงปภัสรา  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงณิชาภัทร  ก่อเกียรติศิริกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายสุรัชชานนท์  หมินเต๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายณัชดิสรณ์  ทิคามี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงศกุนตลา  สมศิริชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายธารา  อีสอีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายมิมบัรอาลี  สตอหลง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายอัมรินทร์  หมัดตานี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงพริมรตา  พีพะระพรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายอวิรุทธ์  ปุนยัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงพิชญารัตน์  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายนิติธร  โตกราน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายวชิราวุธ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายศุภกฤต  หน่วยแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายอดิสรณ์  ดำกระบี่ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงเพ็ญลดา  กิ่งวิชิต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายเตชิษฐ์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายอานัส  พลด้วง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายนพคุณ  มากขำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายภูธฤทธิ์  ก่ออารี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายยศกร  อินทสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายอนัญลักษณ์  สุขเสนา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงจตุรพร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายนพณัช  แก้วห่อทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สว่างเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายภัทรพงศ์  ช่วยเทศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายอานิวัฒน์  สังขไพฑูรย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายมูฮัมหมัดอับบาส  แก้วสลำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงกุลนัดดาวรรณ  พุ่มพฤกษา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายบุณยกร  ผิวสำอางค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายอิงภู  พงศาปาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แซ่ซี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกัญญานัฐ  จิตรานนท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธัญพิสิษฐ  เนาวประดิษฐ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วแกมทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภีมพัฒน์  ปาณะศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงผริตา  พิรอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงโรสนา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอรีณี่  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายสหัสนัย  สุขมะแป้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอลาวี  ติงสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนู้รุลฮาซานะห์  อิสมาแอล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงธัญเรศ  ละมัยสอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายณัฏฐชัย  แจ่มขุนทด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายรตพล  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายณัฐณโชติ  อู่ไพบูลย์สิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิมพิชา  ผลโสดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงจัสมิน  โนรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนัสรีน  สุนทรรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายปรมินทร  แหมถิ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายนธี  เงดฉูนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุดชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนิสริน  ลารีนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายอภิวิชญ์  ตาเดอิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายจักรพล  เข็มขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธีรภัทร  ยัสสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสรัสวดี  สโมสร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงมัยอามี่  ไมมะหาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธนวรรณ  ขวัญแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณัฐชนน  กลับใจได้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงภัทรนันทร์  บัณฑิตย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายธรากร  ก้องยศภัทร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายยศพร  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปะลาวัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนาคาร  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายชนน  นาคเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกันตนพ  หมุดยะฝา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายธีระพัฒน์  ผิวจันทร์สด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนาคิม  บุญเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาพระจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรังศ์คุณากร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์บุตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพิมชมพู  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายเกียรติคุณ  ปานเล่ห์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปวริศา  ตาเดอิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอภิวิชญ์ญา  ชูนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวลแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปาณิศา  ยัญญะจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายฟัตซุล  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายซันมาล  เปรมใจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอาลิฟ  มินยุนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงวรลักษณ์  มาลัยเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายเมธวุฒิ  สีขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายศุภกฤต  บัวแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บายศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธนกฤต  สุจริตธุรการ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมอักษร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกมลชนก  พรมอุไร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงวิไลรัตน์  แบ้สกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอนันตชัย  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสุจิรากมล  เพียรดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายนันทิวัส  เหมนะห์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสิรวิชญ์  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายสุทธิภัทร  หนูคง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงศุจินันท์  หนูหีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงภิชญตะวัน  หอยสังฆ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอามาลีนา  หวันบิหลาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงวริศรา  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายปารวัฒิ  หลงจิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอณัณฐญา  ศิริสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณววีย์  ยุนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงบิลกีส  มาราสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงบุญญาพร  สุวาหลำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายน็อตฟาซิน  ศรีริภาพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอัสนาวี  เหมมุน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตั้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายฮาริส  นุ่งอาหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายสิทธินนท์  ณะนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศศิพิชญ์  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพนิดา  มัคโช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอันนา  ยะฝา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ้ยลิบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายสุกันตวิชญ์  หนูมนต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายวาซิล  หมัดสาแหละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายอนันต์ทวีป  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงภาณุมาส  รัตนพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพันธกานต์  ลาดิง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงต่วนฟิรฮาน่า  อุเซง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายกุรซี่ย์  สกุลา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุพัตรา  เหมพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเปรมธีรา  ภาเสโร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงเปรมธิดา  ภาเสโร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงจันทมณี  ปะดุกา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสุชานันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงภครมัย  คำเนตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงทิฆัมพร  คงพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงบุลพร  คงเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงชลิตา  เก็มเบ็นหมาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงเมธาวี  หล๊ะเลย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอะฟันดี้  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกัญญ์ชลา  บุญนำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายสิรภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายชยุตพงศ์  พรหมวิจิต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายทวีทรัพย์สิน  คงสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายธเนศ  ชุมละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายผดุงเดช  เศรษฐสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกามิน  หมัดหลีเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายอานัต  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวรรณภา  เอียดเกิด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายนครินทร์  ศรีอินทรสุทธิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพงศธร  สุพกิจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายภูวนาถ  ตรีพลอักษร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสุตาภัทร  ดำแป้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงปวีณนุช  แก้วทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธนัฏฐา  มะโน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ละอิ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็งจำรัส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายชิษณุพงษ์  หลุมทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายโภควินท์  ยังเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายทวีรัฐ  สุวรรณทวี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศศิธร  หวันชิตนาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายรักษกร  ก๋งเซ่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอุมมีซะฮ์รอ  สตอหลง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายพชร  ศรีนิ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายนาซิม  มณีหยัน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายปองคุณ  จินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายสรวิชญ์  ลักษมีอาภากุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงญาตาวี  หาหลัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายธนดล  ลักษมีอาภากุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงอัญญาณี  หมัดศิริ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สิงห์เกิด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายณัฐกิจ  คงหวัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายมนัสวิน  ทองเส้ง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพิชชภา  มณีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายฮูเซน  ไชยวร โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธนกร  ขุนภิบาล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปรมัตถ์  มณีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายพชร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายวีระชัย  เอียดเหตุ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายจุลจักร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายธีรเทพ  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายตระกูล  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายกิตติธัช  ปรางจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอภิราชย์  มะหัปผลา โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายพงศ์ศิริ  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกษิดิศ  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงรชกร  ศรีอำภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงปาณิสรา  สารศรี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงบุญธิชานาฏ  พรหมบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกมลชนก  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายคณิสร  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายสุกนต์ธี  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายสิรวุฒิ  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงหวัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายชามิล  มณีหยัน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายพงศกร  ชุมประยูร โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายเขมชาติ  กาฬวงศ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายภักตพงศ์  คำแหง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธนภูมิ  ทศานนท์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภัทรกร  สำลี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพรชนิตว์  ลีวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงชาลิสา  อยู่มั่นธรรมา โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงสุปรีญา  นวลนิล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณัฐชยา  เหล็มปาน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงปัญจมา  ชัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงนันท์ธนา  ระโซ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงเจนิตตา  ติ้นสกุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายธีรดนย์  ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงตัสนีม  คมประมูล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายอชิตพล  เกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงมัยซูล  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงนิศามณี  บุญคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายอันวา  เดชะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงณภัสภรณ์  มาลัยสนั่น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายทนุสรณ์  บูสามารถ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายนัฐนันท์  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายอับรอตร์  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายณัฐวุฒิ  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงภัคนันท์  เยนา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงปริซมน  ทองอู๋ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนิสรีน  กะหละหมัด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายอานนท์  พูนสิน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายอานีส  รังสรรค์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายฟาฎิล  ฮัสซานันท์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงกานติยา  เด่นกาญจนศักดิ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายภูรินทร์  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงวริศรา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงอัยนาอ์  สานิง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงนูรซันวา  เฉี่ยหม่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็ญอับดุลเลาะห์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงฮัซซูน่า  เกปัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงมาติกานต์  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงวรานุช  ลักษณะอินทร์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงนิสรีน  หลีนิ่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงเนตรธิดา  ปกติง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงอัซวานี  ตาเยะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายอภิรักษ์  สันนก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงวรพรรณ  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายอติวิชญ์  กาดเส็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยไฉน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายปริวัฒน์  สง่างาม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงสุนิชา  ตุกังหัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงสุภาสินี  มิสละ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายอับดุลวาริษ  ยีตูวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภักดีผล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายยุทธพงษ์  เส็นนิ่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กชายสันติ  ราเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กชายณัฏฐภัทร  ผอมนุ่ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงมาตา  งะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายมุสตาฟา  เร่สัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอามาลีนา  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงมาดีน่า  หัวแท้ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศิลป์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนารีรัตน์  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายกอซิม  หมีนเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงจิดาภา  ตุกังหัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงอริสา  กองบก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หม่องเร๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บาโง้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงฟารานิตย์  อิดทิ้ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงตัสนีม  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอิลฮาม  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายณัฎวี  ชำนาญเพาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอัจจิตา  สาล่าห์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกรรญฎา  ถิ่นกาแบง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงมิสบะห์  รายา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงดาเนียร์  รอสูน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายเนาวัร  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายเตาฟิก  ศรีอุทัย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนุดไอนี  สงคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสีสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงจิรัชยา  ทุ้ยอ้น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงนัจญมา  เกษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงนัสรีน  ข้าวงาม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศิรดา  สมุด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายศาสดา  หลีเส็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงฮัซวานี  หนูยาหมาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายชมะนันท์  เต๊ะหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายณัฐวุฒิ  สงคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนารีรัช  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนุสรีต้าร์  หลีนุ่ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงริสา  จันทร์มั่งคั่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายรพีภัทร  สาสว่าง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงจัยดาอ์  ชุมพงษ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอนิศ  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หลงหา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายอานัทส์  แคยิหวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายนัสรุน  เกปัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงยูวีต้า  ลิ่มศรีพุทธ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายหัสนูน  แอหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายบาซิล  มัจฉา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายอับบาส  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงอรนิช  นวนดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงทิพานัน  สันจิตร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายวันอลาวีย์  สมันตรัฐ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายพันธกานต์  อัลมาตร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายศุภวิชญ์  ม้องพร้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายหะดิษย์  เพชรชัย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีอ่อน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงหัสส้าน  สุระคำแหง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงชลธิชา  มะสันติ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอนุสรา  ทรัพย์วงศา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายฟารุตดีน  กาหา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงมาลิตา  แม่น้ำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงซิลมีย์  นิยมเดชา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงอาตียา  อิกะศิริ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงพิชญาภา  มากู่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงฟาฏินลาห์  หมะเต็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายรอยฮาน  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนัจลาห์  เล่งเจะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายเอาฟาอ์  หมันหย่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายรุสลัน  หมีดหรน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายวิชชานนท์  หมีทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายสะนูซี  ยาบา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงปาริศา  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายรุชดี  ง๊ะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงรุสนา  พานะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนัยธิดา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงญัฐญมี  ยะระ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวรารัตน์  ร่าหนิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายเกรียงไกร  จิเลี่ยง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายชัยภัทร  อำมาหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายมูฮัมมัดฟาฎีล  หวาสกุล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายภูภิวัฒน์  พัทคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายอัสมา  เตบสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงจันทร์ธารา  แอหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายชามิล  กุลหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงฐานัชญา  หลังนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนริศรา  ลาเต๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายวศิน  หลีหมาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกวินธิดา  พิพัมน์วรสกุล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หัสสุวรรณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายกิตติภัฏ  มาทมาร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายก้องภพ  หัวแท้ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอเหลบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงมุมีนา  เส็นทุ่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายอับดุลมูเศาวิร  ยีตูวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายฟาฎิว  กูอาดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนิสรีน  สันจิตร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลวงศ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายตฤษนันท์  อุมายี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิโชค โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายนาศิรุดดีน  ลัดเลีย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายฐิติพงษ์  มีสิทธิ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายภัทรกร  อาหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงอัยนาอ์  ยี่มะเหร็บ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายรพีภัทร  คงเกื้อ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กองบก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายธนพัฒน์  หมูดเอียด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายวีรภาพ  เบญจกุล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงจามิล  ปาละสันต์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญสิน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปริยาภัทร  คงจันทร์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงอัญมณี  ยอดซ้าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกิตติ  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายกวินทัต  แดงนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงอาฟีฟ่า  หลังปุเต๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายนิธิกร  สงบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายอชิรวัฒน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงอโนมา  สายชลเชี่ยว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายโนอาห์  แดงนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายณัฐวุฒิ  ออละมุน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายปนาวุธ  อุรามา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายสิมิลัน  ดินนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายติรมีซีย์  รักสัตย์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายฟีรฮาล  สุวรรณรักษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงฮัซวานี  ปูหยัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงตัสนีม  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงศศิกาญน์  กาแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงปวริศา  มะโร โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายพงศ์ปณต  เส้งทับ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณมณี โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายธีรดนย์  ช่วยเนื่อง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงวาสนา  รอดมินทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายภัทรกร  สังข์แก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายวรรณกร  หอมขาว โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงวรนุช  สกุลา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กชายสุธิวัฒน์  สุคนธ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กชายกูชานนท์  ไทรบุรี โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงแพรวา  นุชประเสริฐ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงพิมชนก  แท่นเอียด โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายวิทวัส  เหร็บควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายนิติกร  สุจริต โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กชายวรากร  จุลนิล โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงสุกฤตา  คุณอารี โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงจิรา  อินรัศมี โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงซากีนะห์  กูดาอี โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงณัฐสินี  ไกรรักษ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงธนพร  พลศรี โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงพรพิมล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กชายกฤตนันต์  ฮ่องสกุล โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงตรีสรา  ภักดีสังข์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงนุชนาฏ  แซ่ช่าง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงเมย์ญาวี  ชูยง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายศุภากร  สุขการ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กชายศุภเสกข์  เสือแสง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงสุธารักษ์  ธรรมชาติ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีแจ่มใส โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงมัญชุสา  สะอาดแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงอภิชญา  เหล่าทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายเนติพงศ์  คงแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กชายมงคล  จูห้อง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กชายฟิสิฎฐ์พล  พันที โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงฮัสมี  แขวงเส็น โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายพชรพล  คงพรหม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อังโชติพันธ์ุ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเหนิด โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงกชกร  เรืองญา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงดวงกมล  ลุนพุฒ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายสิรภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายสุทธิพจน์  ขอมคง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงลดาวัลย์  อำไพ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สุภานิชกูล โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายพัชรพล  จงไกรจักร โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงทิฆัมพร  เย็นทั่ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายปวริศร  สุขสะปาน โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงอลิสา  โต๊ะยูโส้ะ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายอธิราช  เลาหภารากร โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงกัณฐฺิกา  ณ นคร โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายอนุพงศ์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายณพรัตน์  อุดม โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงฐนิชา  หนูเกื้อ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชายนวล โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายภูริทัศน์  แก้วเขียว โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงวันดี  สุขสงวน โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงธันชนก  ยุงยัง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงปาลิตา  จันทะวงค์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงยามีล่าห์  เกอากะ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายฟิตรี  หลังปุเต๊ะ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงซากีร่า  พันกาแด โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสิรภัสสร  ภูมิลำเนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายณัฐดนัย  ขวัญเต่า โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สร้อยศรี โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายกฤตยชญ์  สุขตาม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีสิน โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงอริยา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงภัทรพร  เสนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายนพณัฐ  ชะนะสงคราม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายศัตรายุ  มากนวล โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายสุภัสสรา  อาษาราษฏร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงวราภรณ์  ปันถะ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายณชรต  ไชยวานิช โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอาริษา  เยียวรัมย์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงกนกวรรณ  พลายด้วง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพเส้ง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงวรรณพร  รอดเจริญ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  อินทร์โพธิ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพงศ์ศิริ  นาคินทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายธีรเมธ  จันทรัศมี โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลงเจ๊ะ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงบุษรา  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายกฤษฎา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงจัฟนี่ย์  ฮะฮา โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จุลานุพันธ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงลีลาวดี  เกลี้ยงประไพ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายชาญณรงค์  สายหยุด โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายบรรณสรณ์  นิ่มรัตน์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายกิตติธัช  ศรีสมบัติ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายปัญญวัชร์  สุขสะปาน โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายจิรายุ  จินดาวัฒน์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีสังข์แก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธันวา  แก้วพิจิตร โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงอนุสรา  รุ่งเสรีกุล โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกิตติวัฒนกุล โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายไกรวิชญ์  เพ็งมาก โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายบัลลังก์  แก้วเขียว โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงภคพร  อุทัยแจ่ม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายกฤษฎา  กำไรรักษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กชายนรากร  เย็นทั่ว โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายณัฐพงศ์  มังคะเล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ผุดผ่อง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีหิรัญ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอริษา  ทองหนูเอียด โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงอรนิภา  นิลละออ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงมารีนา  ปัญจะเภรี โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายธนวัฒน์  มากมูล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงโชติกา  แสงเพชร โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายปิยะวัฒน์  พืชพันธ์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายคฑาวุธ  เอกวิหก โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงเสาวนีย์  มหารงค์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงนูรียา  บิสนุม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงฟาฎีนา  มาราสา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงอนิสา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงภิญญาวีร์  พานะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงมาเรีย  หาดดี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงนัสรีญา  ยังสมัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงรัตติฟา  กาสา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงธรีจุฑา  บิลังโหลด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงหะนีซะฮ์  นาปาเลน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงรุสนี  ลาโยด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายอาริฟีน  ตาเดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงอารีฟา  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงรัตติยา  แวหามะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงวาสนา  ดาแลหมัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงสิมิญา  ปังแลมานุม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายอัสฮาร์  สบูมาศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงปุณณิศา  นาคสง่า โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ปะหยังหลี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงอัสนี  ยีอา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายชามิล  นาปาเลน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงฟาดีลา  หมาดสุเรน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงดีวณา  ใบกาเด็น โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงฮานีฟะฮ์  โส๊ะประจิน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงหุสนา  สะแต โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงโรสไอนี  โกบปุเลา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงวรรณิตา  ฮะอุรา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงมัจญ์ลิน  มูฮำหมัดอายุบ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงรอซลาญ์  กาเส็มสัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เภอเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงนูรฮานัน  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงโรสลีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงมสุรีย์  ยามาสา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายซิดดิ๊ก  มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซีซี  ตวัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายรออิด  นาปาเลน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายณัฐวัตร  สะแหละ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายนัสรี  ตำสำสู โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายมูฮัมหมัด  หลีกาเส็ม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงไรยา  งะหลี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงนารินดา  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงซูนีรา  บินสาและ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวนิสริณย์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงไหมสุรี  อินตาฝา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายฟาดิลลี่  เล่งเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายซัลมาน  พรหมาด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายนัซรุดดีน  สังยาหยา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงชลดา  ช้างขาว โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายซุลมาล  คงทอง โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สมันตรัฐ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงอริสรา  สูเร่ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายหวันลาตีฟ  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงทิตญา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงอภิชญา  หยาหลี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงนัจญมีย์  อุพัมมา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงอามาลีนา  หล้าดี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงสุพิชฌา  ตรุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายศิวัฒน์  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงซากีน๊ะ  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายรพีภัทร  ยะฝา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงซานียา  หมาดปุเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงวิชุดา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนูรอัยนี  หมัดอะด้ำ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงซีมิยาอ์  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงอัจลาฮ์  เจะพร โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงจิรฎา  แหหนุ่ม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงโนมาร์  บาราสัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงฮุสนา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงนิสรีน  สุบิน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงนัจญวา  นาคสง่า โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงกูธีรดา  บิสนุม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายพฤกษ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงซารียา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงซัลวา  รอเหมมัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงซัลวาตี  สาเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงสุรัยดา  สามัญ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงตักวา  นาปาเลน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงนูรไลลา  เต๊ะปูยู โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอัยยูฮันน่า  เหมส๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงไรฮาน่า  ปาละวัล โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอัสมา  หลงสัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายเตชินท์  สงวนลม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กชายขวัญเมือง  หล๊ะเลย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กชายนเรนธร  แก้วมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายศักรนันทน์  ลือสวัสดิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงพันธิดา  จิช่อง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กชายพชรพล  แช่มช้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กชายกิตติภณ  บัวบางกรูด โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงกนกพร  ทองหนู โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงวริษฐา  สินประกอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กชายธนพล  หมีนหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณัชราภา  ภู่พันธ์ศรี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กชายวิชพล  ปองอนุสรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กชายรชต  นวลแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขู่ซุ่ยหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงอธิชา  จันทภาโส โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงฟิรฮานา  บุญเสน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงวิชญาดา  จิ้วจวบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงพศิกา  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงอภิชญา  เดชอรัญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กชายชยุตม์  ทองน้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กชายฟูรุสซาน  ติงหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายวุฒิชัย  หมาดหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กชายกษิดิศ  ดินงะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงบุษราคัม  ทุ่งปรือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงณัฏฐา  ลัดเลีย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงอโณมา  เยาวพิน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงเพชรงาม  บุญแสง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงญาริณดา  เสียมไหม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายมาฮีรัน  หะยีมะสาและ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงสรินทุ  เขจรสัตย์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายอริยะ  ลือสวัสดิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายพงศ์พล  ทองน้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายณัฐภูมินท์  เอียดช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงชญาฎา  สันเกาะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงวรรณรัตน์  ขาวดี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายอชิ  หลีหลัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงใฮซิน  คงเส็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงอัสนา  รังสรรค์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงมัลลิกา  ยืนยง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงชิชญา  รักสนิท โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงนภสร  ชูช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายรัฐนันท์  โต๊ะหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงภูริกาญจน์  จิ้วจวบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงกุลจิรา  ทองมี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายณัฐกุล  ฟูคณะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงภัทฉราพรรณ  แซ่ม่อง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงรัตกานต์  เพชรรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงศศิภา  พรมรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายปัญญาวิชญ์  สาเส็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงวาสนา  สาริน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายจิรยุ  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงกนกพรรณ  ยุจันทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงศิรประภา  จานทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงอริศรา  เรืองมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายการัณยภาส  หยังสู โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงอัฏฐพิมล  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพกาวรรณ  รัตนมุณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงฟาฏิน่า  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงศศิประภา  อ่อนรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกัลยกร  ไพศาล โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงเนปาลี  สุวรรณแว่นทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชิตชลธาร โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงทรรศนีย์  หวังโชคผดุง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงนริศา  มุสิกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงอรุณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงพุทธิชา  เซทซิงห์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่เอียบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายวสุธร  อังศุภานิช โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงเมฤดีล  หะมะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายศุภกฤต  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายอัลวา  โอมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายชนินทร์  ช่วยเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายปรัชญ์  สุทธิ์นวล โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายธนพล  ยาบา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงอรวรา  ช่อทองดี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงพิมพิศา  เรืองรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงนงนภัส  กิมาคม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงสุทธญาณ์  หมูดเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงกชกร  เพ็ชวา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยราณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเขียว โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงอารินดาร์  สุติก โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายอินทัช  วารีคาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายกฤตชานนท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงชู โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายทัชชกร  นกดา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายภัทรพงศ์  จันทร์ปาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงซุไมว์ย๊ะฮ์  ตุกังหัน โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงสุทนิตา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายมูฮัมหมัด  เกหลี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงมุซิรา  ดำกระบี่ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงอาอีช๊ะฮ์  ดำมากอ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายอนุวัฒน์  ทุมมาลี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายศิริวัฒน์  วงค์แสงสอน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงอัญชนา  บาโห้ย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงอัสนา  โต๊ะหลง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงวานิตา  ยาพระจันทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงกมลเนตร  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายชัยยันต์ภูมิ  แซ่คู โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนท้วม โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายกิติชัย  วงค์แสงสอน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงวินัสญา  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายณัฐพล  ชมอินทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายอิลยาซ  หัสนี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 นางสาวสากีณา  โต๊ะเหม โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาววรรณิตา  บูเก็ม โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นางสาวนิธินัทดา  ตำขัน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 นางสาวสะกีน๊ะ  หมานละงู โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาวนุชจารี  สูนสละ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 นางสาวอัสมา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นางสาวกัญญา  แสะหมูด โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 นางสาวรอฮันนา  การะวรรณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 นางสาวสุทัตตา  ยีบิลัง โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 นางสาวฮามีด๊ะ  แวบูละ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุนยานัย โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงพัชรี  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงปณิตา  เทพฉิม โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ปล้อง โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายพิเชษฐไชย  เถื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงปาณิศรา  อมรชาติ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงอภิญญา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายณัฐกร  ทองเอียบ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายกาลัญญู  กัญยะโสภา โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงบุญธิติญารัตน์  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายณัฐนัย  พงษ์มาก โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงภัทรวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงเขมิสรา  พูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงพาวิณี  รักทอง โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายอภิรักษ์  โคกเขา โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกัลยกร  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายศราวุฒ  ห้องเม่ง โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงนิชนันท์  พร้อมมูล โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงเขมจิรา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงนันทวัณย์  บุญโร โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงกฤติยา  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายพีรนัฏ  อนันตเสนา โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงไปรยา  ชูสังข์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงนัทธมน  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงนภสร  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายสิทธินนท์  จุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายกฤษดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายอรรฆพร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงสิริกัญญา  สงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอรนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายอัฟฎอล  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงฟารีดา  หะสตูล โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กชายฟาดีนาน  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กชายอามาลุตดีน  ปะดุกา โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงอัสรีนา  หาสกุล โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงวัลญา  ปะดูกา โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงมาดีน๊ะ  หมานเส้ง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงนัสรียา  สังการี โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กชายวิทวัส  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายศิรวิทย์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กชายธีรศักดิ์  แฮ้วจันทา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กชายปุณมนัส  ทำยาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กชายนนทกานต์  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม