รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนภศร  สุขกลัด โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอภิชญา  อรัญดร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายพิสิษฐ์  ยิ่งนัยศิริกุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเพชรแท้  เพ็ชรมุณี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเฌอแตม  เธียรพิทยามาศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศิริประภา  จงรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภาสกร  เหลี่ยมเพชร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกมลขวัญ  แซ่ซิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงขวัญกมล  แซ่ชิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติชัยนิรันดร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเตชินี  รักเผือก โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกุศลินธรณ์  อนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนูรอาวาตีฟ  อาดำ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนาราภัทร  วนัสบดีวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนัซรีน  เตะจิ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศิริขวัญ  วังเพ็ชร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชุฐิตา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนันท์ชนก  จารุลักขณา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัญญา  ทินกร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุปรียา  รอดพล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณราวิชญ์  เตชะตันติวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิตติมา  แก้ววงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายศิวาการ  ไตรจักราธร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวรภพ  ปานะบุตร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายหม่า จุ้นเจี๋ย  ไชยวงค์วัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเขมณัฏฐ  วรฐาคหัฐ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวาเนซา  เตง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญจน์ภสรณ์  กำศิริพิมาน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงมัญชุนันท์  จันทมณี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี โรงเรียนเสนพงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปณิตา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสัตยานุกูล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสตรีรัตน์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายรักกันต์  คงชีพ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนาเจริญชัย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเนติกา  บุญกิจรุ่งไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนัชกัญ  กองรักษเวช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกชกร  บุญรัศมี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยคีรี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงตัสนีม  ใหม่เพชร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงลภัสรดา  ว่องคุณากร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาดาภัสนันท์  จันทวาส โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายศุภกิตติ์  ปุยริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่จือ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สินโน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจีน่า เจียเจ้น  เต้ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนรวิชญ์  โรจนะรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนวัฒน์  รัศมีอาภาพร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงฟาติน  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวีรวรรณ  แก้วกูล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัชรนันท์  เสาะสุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายญาณากร  หะยีลาเต๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฟิรดาวส์  บิลโต๊ะหมาด โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชุดาพร  สามสี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนวมาน  อร่ามวงศ์วิทย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงไอยรินทร์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิรัชยา  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เดชสิงห์โสภา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุภวา  วงษา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ยับ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชะรัฐ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวริศรา  แซ่จง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ฟั่น โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอี้ถิง  กัง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายจิรายุตม์  อัครวงศาพัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวิชญาพร  จงถนอมวิวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณิชโชติกา  พิมลรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนิษฐ์นันท์  สินจิ้น โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศุภหทัย  อยู่อริยะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอภิสัณห์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเทวิกา  นกแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญชนก  หนูรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนาดีญา  สนยาแหละ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงรัชนภัค  จารุพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูริพัฒน์  หมัดสุเด็น โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนันธิชา  ชุมทอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนพถิรสิทธิ์  มากจังหวัด โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศิรศิษฏ์  หิมวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญานิน  สิงห์ดำ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตนเกษร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงลิลินดา  เฮง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนัญชัย  จิตรภักดี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกรกฤษณ์  อาจวารินทร์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศิวกูร  เจนสุธรรมา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศิวกร  ช่วงวงศ์ไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกชพร  แซ่จ้อง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิรินภา  แซ่ย่อง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเจษฎ์ศุภางค์  จุละวรรณโณ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาดา  กนกวงศ์สกุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีคงแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาณิศา  อะหลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทรวดี  มรกฎ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธนภรณ์  ถูกใจ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธิดารัตน์  รมนัตต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฟาเดียฮาล  ขุนอินคีรี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพฤทธิพร  บุญนิมิตร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายศวัสกร  โรจนหัสดิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภัครสิริ  ศรีสุข โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณกชศมน  พารามนต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภริตา  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิชชานันท์  สามสี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปฐมพร  มรกต โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายต้นตระกูล  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายมุรซิลอับบาส  ปล้องใหม่ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธราเทพ  ธราภัทรกร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเพทาย  เต๊ะหนิหม๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอรสา  ด้วงครุฑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอภิชาติ  พาลีวล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยอดอิน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัทราวดี  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธัญชนก  เมฆะมานัง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนงนภัส  คิ้วนาง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายศิวัช  สิริศาสตร์กุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายภูริณัฐ  อินทุภูติ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรัฐปัตย์  เอียดแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายกุลวิทญ์  สุนทะโก โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สิเดะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญหนิ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวริสา  ศรีพิเชียร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายอัครพล  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หลัดทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกวินธิดา  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกันตภณ  เพชรประกอบ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศวตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายยศพล  ตั่นหุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงฐิติกานต์  มะหลีเฝน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนธาทิพย์  ยอดประนัน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายวุฒิศักดิ์  พินิจสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศุราภรณ์  เทพรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มณีพรหม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายธาม  จุลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวรดา  ชุมเเดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสายไหม  ทะปะละ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพฤติพงศ์  ณะหนู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายณภัทร  วิรุฬห์ผล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชญาภา  คงทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุุขแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณภัทร  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัลยกร  อนันต์เศรษฐการ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายภาณุชิต  ภู่ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติโรจน์เกษม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายคมฉัตร  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงคณาคุณ  หนูเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายรณกร  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายธันชนน  วิศพันธ์ุ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงฆอมีซี  เส็นสาแร๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทรวดี  ขุนเปีย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกรกนก  วารีกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสันติราษฎร์  อุบลจินดา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงไรยานา  หวังดำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมนัญชยา  แกก้วอ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จุณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสิปปนนท์  ปานบัว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปัญจะมาศ  รองราม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนฤสรณ์  เรืองไชย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิจิตร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เส็นเหล็ฒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชรนิล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงด้ายอันดา  รามณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอติวิศญ์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภัทร  คันธลิกา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัทรพร  ตรีผ่อง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายเวสารัช  ชุมสังข์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัชพล  บุญชุม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลอดแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ตันทชุณห์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวรัญญา  คงราช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงน้ำริน  เพ็งจุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนภสร  ไมตรีจิต โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสอาดาฮ์  เหมเหาะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สุขสมาน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวุฒิพร  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกฤษฎา  อินทะสุข โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสุรชัย  หอมเดช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกษิดิ์เดช  นวลทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองขะโชค โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพชธกร  เพชรไชย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ด้วงเรือง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจีราวดี  ชูทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายรัชพล  มณ๊เพิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายบัลลังค์  สุวรรณภูมิ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชณิสรา  ชุมเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทองศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนภัทร  ชาลีผล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศิลา  เดิมยิรัง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอมรินทร์  เพ็ชรทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิวารยา  เสมมณีย์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภัทรดนัย  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชนิภา  แก้วสองเมือง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณญาดา  จิตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรศิตา  วัชนา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณฐพงศ์  จีนสมแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวรวุฒิ  เถ้ียมแก่้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอภิชาติ  จริงจิตร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเณรี  คล้ายศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธีรเมธ  แก้วมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอภิสร  บัวขาว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธฤต  ศรีเกตุ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชัยเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพีรวัส  เพชรนุกูลเกียรติ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กังวาฬ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส้มเเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธราธร  เกื้อก่อบุญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพงศกร  เยาว์นุ่น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเตวิช  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนราวิทญ์  ไชยอ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวริศรา  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนโรดม  อุบลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปัณฑิตา  เกื้อมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนนทพัฒน์  สาขาศิลป์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกิติศักดิ์  สิริวิลัยกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนนทกร  ศรีขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสิริกร  เพ็ชรขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนาวุฒิ  บริมาตร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองเจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรัฎฤดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูพนนท์  แก้วกูล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชนินทร์  ชูขำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชนาภา  ช่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูมินทร์  หีมหวัง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปุณณวิช  พินิจกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิชญ์นาท  วิศพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอาคิรา  ไชยแพทย์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงตวงทอง  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงฤดี  อาแว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเมธาวี  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวราภรณ์  รักษ์ทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอภิรษา  คันษา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐนนท์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศุภกร  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธิรดา  ดำแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนพัฒน์  เทพเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายโจนาธาน  ช่วยหนู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศศิวิมล  เศรารักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกนกพร  มากประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงถิรดา  รัตนทวีเขต โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสรวิชญ์  ประหารภาพ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงใบหยก  สุุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนวุฒิ  วาทีกานท์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนฤนาท  คล้ายแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงคุนัญญา  บุญหนิ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพงศ์ภัค  ลักษณะเลขา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัชชา  แก้วขาว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฐานิดา  ปานแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกรฤต  ดิษระคะโน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิมลทิพย์  เกตุการณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกณิกนันต์  รัตนทวีเขต โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายจิรวัฒน์  ยอดดำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกชกร  ชูสิงห์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปรัชญา  ย่าหลี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงรวิสรา  มงคลศิริ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสุรนันท์  พรหมราช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอานิส  เหล๊าะเร๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญธิดา  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฟาติล  หนิเหม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสหรัฐ  คงเย็น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วพรหมดำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสิริวาริน  บุญอำนวย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศรุตา  มุสิกะรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุวรรณสุโข โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายฐฺิติพงศ์  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอทิตยา  เฮืองฮุ้ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพงศ์พนัส  แดงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐพล  บุญมาก โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายยุทธพงษ์  ช่อวิเชียร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนากานต์  หมัดหลี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวาสนา  ทองเพ็งสว่างศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปรุงทิพย์  ชูศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณฐพล  หอมไชยแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงลสิตา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุุญวัตร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอัสนัน  ขะเดหรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายคณาธิป  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธิปก  ตั้งฐิติกิตติ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฟาติน  เมืองเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธัญการณ์  มิหัด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุทัศนีย์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันตรเสน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายฉลองรัฐ  จันทร์บัว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธรรพ์ณธร  ฤทธิ์มาก โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอัจฉรา  ทองขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกีรติกา  อินทรํตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุปรียา  จอเเล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกิตติธัช  บุญอาสา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปิ่นมุก  เกื้อชู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เเก้วโชติรุ่ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสรัญญา  พ่อนุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มุสิกะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกรรทรกร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนฤมล  ปราบนารายณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสวรรยา  จิตตะปาโล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองไชย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกฤติกา  ภูกลาง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศิริวรานันท์  ขวัญหวาน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอัสมา  หมวดรอด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทยาดิลก โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินมั่น โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวริศรา  บัวกิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีเกษม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอัจมัล  หมาดทิ้ง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายภควัท  ขาวหมื่น โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายอชิตะ  ทองจีน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายสุภัทร  สมจิตร โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายนัซรอน  กองบก โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณัฐนันท์  ราชยอด โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายกุลพัชร  เลิศวิลัย โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายมูฮำหมัดยาซีน  มะลี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนารีมาน  อุณาตระการ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงแพรวา  หวันสะเม๊าะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงคินดา  หมะจิ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสิรวิชญ์  ประยูรช่วย โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิง๊ณิชาภัทร  ยืนชนม์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายฐาปกรณ์  กิ่งทองมาก โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรูวัยดา  เก็มเหล็ม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายขันติ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชยางกูร  นิติธรรมตระกูล โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวีอาม  ดุสะเหม๊าะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บากา โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนทอง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนาฎา  กองบก โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงไปรมินทร์  เหร็ม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยมั่น โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศุภกร  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพุฒิกร  สีสุข โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปกกมล  ณุชา โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพงศธร  คงคาลิหมีน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายริสกี  หลงหมัด โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  และมินา โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงตักวา  ดือเระ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอารดา  ยีรามัน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูหนู โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรสกมล  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายราชานันท์  หมะหลี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายนัควัต  กานี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิชยา  เจริญจิต โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงรัชฏานันท์  เอียดวารี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  นุ้ยสีรุ้ง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภกิจ  หนูเอก โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอมิตา  โตะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอาฟีเกาะฮ์  มามะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอัซนีตา  สามาแห โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงซุไรดา  เม้งซู โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงฟูรอยดา  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิรานุช  นุ้ยสมาด โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศักดินันท์  บ่อเตย โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฮานีฟา  มะหะหมัดซอและ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอนีส  อิตัน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายอาฟันดี้  อะหวัง โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงนาตชา  ศรศิษ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงดานิส  หมัดหลี โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงฟาเดียร์  ใบสะเม๊าะ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายเฝาซี  หลำหมัน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายมังซิล  โส๊ะหวัง โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฟารีดา  หัดสู โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนัจญมี  พร้อมมูล โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณิชารีย์  เหมือนนาค โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฮัซวานี  พินิจทรัพย์ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงรุสนีตา  แท่นแสง โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอัญญาณี  สีเด็น โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนัฟตาลี  ทุยเลาะ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมัดดาห์  โต๊ะอะ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐธิกานต์  มะสัน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเกษรา  แหละตำ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชาภัทร  มิหัด โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนาดา  โต๊ะสา โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญสงค์ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงซาร์รีต้า  ขมิโดย โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงดีญานา  สาเร๊ะแล๊ะ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมาดเอียด โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนาวีต้า  ล่าเห โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากี  สาและ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวิภาดา  สาสัน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจะหวัง โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอัสมา  หวังแอ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายฮาดิษ  พลนุ้ย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพลอย  ใจกัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายมูฮำหมัดเซากี  เจะอาแว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายวรินทร  ราชชำรอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายอิศนัย  หลีหนุด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายจิรศักดิ์  หาเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายณฤกฤต  บินแหย๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงนัซรี  ดอเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายนัสตาฟี  สาละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนูรยัฟนีย์  หะยีเลาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพิมญาดา  สังข์งาม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายมหาดี  มะเกะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายมูฮัมหมัดซอบรี  เขร็มกา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอาตีกะห์  ดุรามัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงฮูฏา  สะอิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสัสลีมา  โด่หลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายลุตฟี่  หมะจิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายก้องเกียรติ  ตาเห โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายชวนิล  เซาะหลำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายปวริส  เจะเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายอะหมัด  นิมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายฟาเดล  มะลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงฟาตีฮะ  หนิมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  อะอูน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงศรัณญ่า  หวันเร๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายศรายุทร  แก้วสุกแสง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายปาวาริศ  แหละดำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงตัสณีมย์  หมะอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายฮุสนี  เส็นเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายอันวาร์  หนิมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงชลิตา  หมะสมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงบุชรอ  สิเดะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  จิใจ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายฮาริส  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายอามีน  ปั้นจันทร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายอานัส  อนันต์เดช โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายอับดุลฟาต๊ะ  สายสอิด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะปง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายธัชพล  มะยิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงดารีญะฮ์  ส่าหีม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนัสรีน  หัสบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงวรรณดี  เอียดสุหรี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงสุรัยนา  ทอดทิ้ง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกาญจนา  เส็นหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงนาตาช่า  เกตุสุวรรณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงสุธาสินีย์  แสงดี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงฟิรดาว  หลีเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายอริญ  หัสบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายอัลวา  ปือราเฮง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฮีดาญัติห์  หนิหมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงนูรอซีกีน  บะฮะคีรี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงอริสสา  หมีนหนุด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนูรอัยนี  ยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอติญา  หมีนหนุด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนาเดีย  อ่อนหวาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงกษมา  สาหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายมูฮัมมัดชารีฟ  หมันหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงบัณฑิตา  หมิเหร็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายมูฮัมหมัดซะห์ดาน  หมัดเอียด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงรินรดา  หลำแซ่อิ่ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงโซฝีย๊ะ  สุหลง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายมูฮัมมัดอาฟีฟ  หมันหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงนูรอามาณีย์  มะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายฟุรกอน  เต๊ะแห โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงสกินะ  สมัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายฮะดี้  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงนูรีซัน  เจะอุมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายอัซรอฟ  สะมะลาเต๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงตปณียา  หลีเหลด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โสะบอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายธีรภัทร  หล๊ะตำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงซูไลยา  สาเร๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงซัลมา  ดีเย๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายภูริภัทร  ล่อสัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายสงขลา  หม่าเหร็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายฟิกรีย์  ชุมจันทร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายกฤติน  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสุไรมี  หม๊ะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงซันวานี  สาและ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงภูริดา  สระภู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวรุณี  หะยี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอารียา  หลีฮะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  อิหม่ำเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงตัสนีม  หมะเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายศุภวัฒน์  ชูเพชร โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายดลภัทร์  เภอทองศรี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายซากีร  ดอเลาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐนันท์  หลำม๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณีรานุช  ปาแน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนูรมี  อาหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงบัสลา  สันหมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  สีมหนิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายมูฮัมหมัดฮุสเซ็น  สีมหนิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอดิลัน  สาเร๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกฤษดา  หวัดเพชร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายไซฟุดดีน  ฮามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนัจดะห์  รอฟียะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายมูฮัมหมัดชุกรี  มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวรรณโซเฟีย  จิโหรน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุไรยา  ยือนิกายี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอัดดนาน  หมะเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอัลฟาตี  มะแซ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟาร์  เล็งนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงมูณีเร๊าะ  เหาะสัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศรัณย์  หวันมะแส โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสโรชา  ชูเขียว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายมูหาหมัดฟัยดี  เจ๊ะมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงซันวา  ราชชำรอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนูรูลไอนี  สุหลง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงประติภา  เหมสนิท โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพีรภัธร์  อะยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงมลิตา  หมีนแดง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟา  หีมบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอานาซิส  เหล็มเต๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายมุมินห์  เด็นหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอนัส  หลงอาหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนูรฮารีซา  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวีรภัทร  หมัดโส๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายมิตร  มะสะอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงฮันนาน  โส๊ะแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสถาพร  มะหงี่เร๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวีรพงศ์  เภอทองศรี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธมลวรรณ  หละตำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชุมมิ่ง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกันตยศ  กูมุดา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงรัสมี  ขวัญแก้ว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนิสรีน  ชูท้าว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวุฒิชัย  นามคำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนูรอีน  ปั้นจันทร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอัสฟาน  สาแล โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอารีญา  หวังบือซา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสุไลมาน  พันธุ์สะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรอมฎอน  สุวรรณช่วย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอลังการ  หวังหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพัชรา  บินมูฮัมหมัดซูซานี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายยูไนดี  มะขะเหร็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายซากาวี  โตะขาหรี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเครือฟ้า  มูเก็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอรัญญา  ซอแนะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงตัสนีม  ดีเยาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสิรินทรา  หวังเจริญ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายเราะห์มัต  หวังยิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เจะหมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวรัญญา  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนวัตร์  เหล๊าะเหร็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟ  ผิวดี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงการีมา  หัดเอียด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงฟิรดา  ขะมิโดย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนูรฮัยดา  ยี่หวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงมุซิรา  พันธุ์เหล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายฟาฮาร์มี  เจะมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายฟารฮาน  แอเดช โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงซามีมี  มาคสมันต์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงแพรวา  อะยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายรุสลัน  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปณิตา  สาม่าน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนูรฟาติน  หมะนุ๊ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวายุ  หมัดอาดำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปฏิภาณ  หมานเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนราชา  เหล็มหัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายซัยนูซี  สาหมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายชัยพัฒน์  เทศอาเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายมูหำหมัดเยาฮัน  ดินอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอะห์หมัด  เล๊าะยิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายฮาซัน  กังละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนพดล  เหมมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอัซมีย์  เห็มกา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอับดุลมูบีน  กะจิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายซิดดีก  ล่าโส๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอภิรักษ์  รัตนบริพันธ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงเดียน่า  หมะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงฮัซวานี  ยะมันยะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอานูวา  เจะอูมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงตอยีบะห์  โกเห็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอรวรรณ  หมัดแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายอิสระ  หมัดสารา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายเจ๊ะอับดลเล๊าะ  โต๊ะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงโรสนีญา  เล๊าะหวี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงธนพร  สวัสดิ์คีรี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงชนาภา  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายคมชาญ  สุวัชรชัยติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูวดล  หมันหมาน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายสุทธิรักษ์  เซียคง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม