รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงศ์  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภานิชา  พรหมเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายบุญฤทธิ์  ย่องตีบ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รจนาสุวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีสุธนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  ธารอำมฤต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐทิชา  บัวแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชัชชฎาพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพีรภัทร  วรรณบวรณ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์หนู โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสนทอง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพัสกร  นาคพันธุ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรพันธุ์  พงศ์สหัสรังสี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณิศา  แกมไทย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายศรัณยพงศ์  พุ่มนก โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนชล  สัมพันธชิต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายศราวุธ  ทิพวาศรี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายกรรณราชย์  เรืองจรัส โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายอัษฎา  ศรีโร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณสะโร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอลิษา  เปลี่ยนเหมาะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มงมาต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงครองขวัญ  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนุชจรี  คงสมิท โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สายสลำ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายเตวิช  เขมาชีวะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกุลณัฐ  วุ่นสุข โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เซ่งเส้ง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บิลระโอ๊ะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทรวงศ์ไพศาล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปภังกร  พรหมคง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูมิภาโร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เจริญกิจ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายมนัสวิน  แซ่คู๋ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอริสา  ประทุมมณี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉั่วรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเบญญาภา  ภัทรไชยสิน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายภาสุ  รักษ์วงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงหทัยชนก  ฆังคะโร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  รักชู โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐกานต์  ช่วยรัตนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วบุตร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปภาวินท์  ผลบุญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปุณวัติ  หนูปุ้ย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐภัทร  สายสิริเวชกุล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายซิดดิก  สวยงาม โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายสุรสิทธิ์  นุ่นรอด โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญสุข โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปวริศา  ศิริวรรณสกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงแพรพิไล  เพ็ชรสามสี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนันทภัส  แววดี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงโรสไอนี  คะชะวาโร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงซัยนี  เลาะเหม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รัตน์ธาวัลย์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชมพูนุช  วาสนา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายรัฐชาติ  ขาวเรือง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แกล้วกล้าหาญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐสินี  ขุนเนียม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภรัณยู  บุญฤทธิ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองเลิศ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงสีพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเอรวรรณ  สะทุน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุพรรณนี  ศิลป์โสภา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรุ้งไพริน  ผดุ้งกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เขตสุนทร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเมษา  แซ่จุง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสิตานัน  คงประพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชนสรณ์  นกแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปาณิสรา  บุรีศรี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกริษฐา  ฤทธินภากร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญศรี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภรัณยู  นิลแสง โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฐานัส  วงศ์หิรัญเดชา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชนพัทธ์  รัตนประภาต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภัทรนันต์  สุขชู โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูบุญ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรัชพล  พลรัตน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธีรสิริ  แซ่แต้ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงดามิญา  เบ็ญสนิ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัชพล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุชญา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงครองขวัญ  ทองเฉิดฉาย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุชานุช  สุขสบาย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวริศรา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายไชยนันท์  ช่วยกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวรัญญา  เสียงหวาน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนีรชา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณิชกานต์  คชภูมิ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรวิสรา  ภูธะรักษ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปาณิศา  สินนุกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงญาณิน  ไชยมิตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วเคารพ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชนากานต์  พูนเขาทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคุณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายยสินทร  จุลานนท์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยธรรม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขสบาย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกฤษฏ์  ตันติพิมลพันธ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายกันต์  เพชรสกุล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายภฤศ  กุลอภิรักษ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอธิชา  มุสิกพงศ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนัชชา  สุธรรมานนท์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศิรัชฎา  สุขโข โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ก้วย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภานุชญา  ปัตตะพัฒน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณิพพาณ  จันทร์กิ่งทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธรรมปพน  จงเชี่ยวชำชาญ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขุนดำ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปานบุญ  ปานดำ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงแม้นนฤมาส  ช่วยกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงน่านเจ้า  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏธิดา  ขุมเงิน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสริตา  แวอาแซ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจัสมิน  เย็นสุข โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธนมน  ธนวัฒน์วรากร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญนุ้ย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายก้องภพ  ยศศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอภิวิชญ์  ลิมป์สถาพรกุล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพุทธิชาต  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายญาณภัทร  ปรีชา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวิลดาน  สุนทร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีร์ธวัช  ไชยกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศุภสุตา  สุทธิมิตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณโชค โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชีวาพร  คชรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกฤติมา  ศรสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกฤติน  ยกศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณิชากร  สีนุ้ย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายทัตธน  ณ นคร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงลาวดี  เพชรสละ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐชยา  พูลศักดิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายรามิล  อุไรรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เขียวศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงแพรวา  กัญจนชุมาบุรพ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอันนาปูรณา  รองเดช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจัยด้า  เหมหีม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงออมพลอย  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงโยนก  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่จิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุธิมา  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  สายควรเกย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศรัญญา  นวลขาว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกุนญาดา  หมวดเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอรไพลิน  ตันติเวโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฐิติชญา  มุสิกรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชญาดา  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปาริชา  วัชรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปูณิกา  ชัยอดิศัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เพชรพิมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนัทธมน  มุสิกศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปวริศา  อินทมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเปมิกา  เจียระนัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเขมิกา  นวลละออง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงภัสสร  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอธิติยา  คาระวี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสิริสวรรค์  แซ่เฉีย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพริมา  ศรีตะนัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์โสภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงมณินทร  พิทยาธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจินตภา  ศรีมหาโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงไอย์ริษา  มะโนโปธาร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนรมน  กลับกลาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอัยยา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวิธาวดี  กิตติภูมิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศวิตตา  กิตติภูมิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปพิชญา  เพชรบุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปุณณาภา  ช่อผกา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิชชาภา  กาญจนมุกดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิรดา  เบ็ญสา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงภริณ  หังสพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงฉัฐธยาน์  ทิพัฒน์นารานัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุณิสา  พัฒนวิบูลย์วงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐกานติ์  สุบรรพวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธัญชนก  ว่องธรรมวิชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปัญญาธนกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิชชาภา  ทิศคำนวน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธนารีย์  ชีวศุภกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนะมาพร  อัพภาสกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์หนู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปริณดา  พงษานุกูลเวช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงคณัสนันท์  จงกลมณีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ทองขุนดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณิชากร  ฉิมพลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขาวพรทิพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสิริกร  ธนพันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศิรัชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชัชฎา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอัจจิมา  จิวังกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐฐิรา  วงศ์ธนดิษย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธนภรณ์  ธีรวงศธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกุลนารถ  วิสัยชนม์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกชกร  บุญนคร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอำไพ  กานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงบุญญะธิดา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณัฐธิดา  ติระพันธ์อำไพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิชฌาวดี  นรังสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัชชา  พงษ์ประพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณภัทร  วังศิริไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงญาณิศา  คหวิริยะโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนนทิชา  วรานันตกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศศิกาญจน์  นิจพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์นวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ใจพินิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงลักษณ์พร  วิศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงทรายแก้ว  แก้วบุตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปริพัตร  ชัยวิชิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธนวรรณ  วิทยวราวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสิริยากร  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปาณิศา  ดิษฐาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐธีรา  เจี้ยนติ้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวิวลี  จิตนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงรังสิมา  วงศ์กัลปฐิติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณิชกานต์  ปาณียะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพรปวีณ์  มั่นศิลธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงรินรดา  สวนแสน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนวชนก  เลิศบุญสุภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชาลิสา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงเบญญาภา  ประสานทรัพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอันนา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงรักจิรา  จันทร์สุคนธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงวิรตา  จึงมหาคุณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจริงฤทัย  เฉลียวเกรียงไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิมพ์ศา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณพร  พิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปูริดา  ธนัชรุจิกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนฎา  อึ่งสร้อยทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงไปรยา  เขียนวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนัทธมน  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศุปัญฑิตา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พืชมงคล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชนิดาภา  โพธิปฐม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเตชนพัฒน์  เตชะโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณิชกานต์  กิจมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนนลนีย์  ตั้งบุญนิธิวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปุณยนุช  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวพลอยภทรพรรณ  เจนจารุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวชนิกา  จรินทรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวเบญญาภา  ยงเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจักขณ์เศรณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวณิชาภา  ภรภัทร์ธนะดุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกณิศา  หวังศุภดิลก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงธนพร  วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธนพร  ลีธนกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงรัตตมณี  เชาว์โกวิทกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  พงศ์สุภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนวลกมล  สุขนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวศศิตา  วงศ์หิรัญเดชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวนันท์นภัส  ผาณิตพจมาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนวลณภัทร  สุขนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวครองขวัญ  ชีวรุ่งนภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธัญธร  เธียรมนตรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภัทรมน  เธียรมนตรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวพิมพ์มาดา  ฐิตโสมกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวศศิกานต์  วงศ์อรุณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวกัญจน์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงเจนีวา  จิรวิชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอมลวรรณ  นราศิโรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพัชรธิดา  ประยืนยง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวชนิสรา  ทรัพย์สิรินาวิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวฟารตี  ปฐบริรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวณัฐวดี  เหล่าเทพพิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวสุจินันท์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณิชารีย์  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนภัสนันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปริม  อมรศุภผล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสิรีญณาฐ  โก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกวิสรา  รุจิประภากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนิชกานต์  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอภิชญา  นารถพจนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชลิตา  จุลสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงนัสรีน  หนูจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณิสุกานต์  ฉัตรชัยพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุคติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวโชติกา  เกตุชู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงเขมพิชา  เตมีรัตนรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณิชา  ศรีพิริยะวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงโชติกา  ดิสระพงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงลภัสวริญ  นัครัง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกานต์ชนก  เดชพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงภูริชญา  อารีวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธัญรดา  มโนสันติภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนันทัชพร  สุดใจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสุชานันท์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวชญานี  จรินทรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชญานิศ  ศีลบุตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงโสภิตา  วิจิตรสงวน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูสิกสง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกฤติยาพร  ดิษะยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงณิชา  วิกรมโรจนานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศิรดา  เจริญศิลป์พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวสฤณี  ต่อวิวรรธน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวรุ้งระวี  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวภัทรณิชา  ดาวสดใส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนิตย์รดี  แก้วสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุภาวรัญญ์  มนูญวิริยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภาสินี  จันทร์ทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณิชาภัทร  จีวรงคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกฤษณา  บุญเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจีรวีร์  มีวาสนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพรรณวรท  สุริยาทรงศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นวลสนอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวทัญญา  อนันต์วิทู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุพิชญา  เวชชาภินันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภัทรลาภา  ธรรมเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พาณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรภัทภร  เชน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอัญดารัตน์  พิทักษ์สมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเปรมณพิชญุ์  บัณฑุชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามเขต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชนิกานต์  ศุภพิสิฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัชมณ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หนูสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเมธิกา  เทพสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชลฐิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัชชา  ฟุ้งทศธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศตพร  เทพยจาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอชิรภัสญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเอกอรกร  สิงห์คารกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปุณิกา  เบญจกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวริญญา  ศรีราชรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอัญชิสาห์  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ธนวัฒน์กุลจิรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพลอยนภัส  แซ่โง้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภูวษา  สิริภัทรอรุณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศิรภัสสร  กล้าจริง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอภิญญา  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนพร  ชีวะหิตานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอรชิสา  ธนจิราพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัชชา  โกวิทวนาวงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงลิลลี่นี  จึงอรุณโรจนกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชลกนก  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนัจพันธ์  ปัตตะพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภีมพิมล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนันทิกานต์  นวลละออง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศรุดา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธันยพร  ชวกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชวัลญา  เหล่าเทพพิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัญญณัฏฐ์  พงศ์ประยูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกชมน  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสิริกร  อภิวันทนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเนาวเราะห์  โสมเบ็ณหมาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชัชญาภา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงบัวชมพู  เกียรติธนวัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปรัชณีย์  ปานพิมเสน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐชนก  รอดกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมฆทัศน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธมกร  แก้วนุ้ย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนยชนก  ศุภพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุกฤตา  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุเมธินี  เดือนจำรูญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนภสร  ทองใบใหญ่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวิชญาดา  ทัดแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายธีรเมธ  แก้วไชยศรี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญคงไพบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงชญานิศวร์  บุญรอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ชูชาติ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงชนิสรา  จันทรประดิษฐ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายธนศร  ปาธะรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายณฐกร  ปาธะรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายภูมินริศร์  ทองคำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายศิรชัช  ศรีตะนัย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายปานนที  วีระสินธิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงศศิธร  มากหลง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายภานุพงศ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงธนภรณ์  แก่นแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายชญานนท์  พันธุโชค โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายสุรยุทธิ์  กิตติสกุลพันธุ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายกิตติภพ  ปานทอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงรวิวรรณ  บัวพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายภูเบศ  ปุญญะสิทธิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดิมยิริง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวินตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายปุณณวิช  สุดธาราภิรมย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวริศรา  ยอดขวัญ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิชชาภา  โอทองคำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงลลิดา  มุณีกด โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุชาลินี  ใหม่ชุม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภูติณัฐ  เจียะจิริวิบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวรรษ์มงคล  นิรันดร์พุฒ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุคนธา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงรุจิรางค์  เถนว้อง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเกศกนก  อมรชร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิตา  บัวงาม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงเปรมิกา  กลิ่นทิพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ถึงศรี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายคะซึโนริ  สุวะโซโน โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภวิษญ์พร  มากเอียด โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพอใจ  ทองปนแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกุลพัชร  กองสวัสดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อัมโร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญกิจ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพรรณธนากร  คงทรัพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณภัทร  บุหลัน โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอชิระ  หนูเอก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อัมโร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเฉลิมพล  ลินลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณิชา  แก้วจักวัติ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุประวีณ์  ละอองเทพ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอินทิรา  จุลสราญพงษ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวงศพัทธ์  อภิวัฒน์กิจธนา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวิเชษฐ์  ชุมทอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือดผ่อง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเทพินทร์  โอฬารธเรศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรณัณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอรวินท์  ศรีเฉลิม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศุภฤกษ์  จุลนวล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปสุตา  วัฒนสกุลเอก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวิศรุตา  ผุดดวง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชนิดาภา  วรเมธามาศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพีรดา  คงนุ้ย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภคนันท์  แก้วมณี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนิก  เจริญกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปริญญา  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุรัสวดี  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายรวิพจญ์  เพียรทองสงฆ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายกวินพันธุ์  เชิญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายกรวิชญ์  หมัดอะด้ำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วลาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงธมน  ธรรมรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงนาฏศิลป์  ธรรมโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสุริยาณี  เหลาะเหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพิชาภา  ทองเพ็งจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงพรรณกร  เตโชชะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงโรสรินดา  ยีอ่า โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงแพรวา  กิมิเส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกรกัญญา  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายปรวิช  ยอดหวิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายอานนท์  เบ็ญดูโสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายราเชนทร์  ชานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายตรายศ  รี้พลมหา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพิมพ์นภา  โพธิพงศา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณัฐชา  เนียมสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอาริสา  หนูนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธนกร  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายดาลามาลย์  หมัดสมัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายภัคพล  นาคมุสิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเอมิกา  พิพัฒน์รัตนกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงนัสรี  พรหมเกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงยุวรัตน์  จุลพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงนัจญมา  เหมสนิท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงนัสญามี  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธัญจิรา  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงดรุณี  นพสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกานต์ทิตา  รองสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงปริยฉัตร  เรืองมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศิรภัสสร  เกื้อผอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายศิวนาถ  ช่วยแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายฟาอิซส์  อัครามีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายสาริศ  แซ่เซีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายธิติพงศ์  คุรุปัญญา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงเสลา  สุวรรณสุโข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายภูบดินทร์  หมันหนุน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายปรเมษฐ์  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายรุ่งรุจ  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพัชชา  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงวิภาดา  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวสาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฐนรี  บิลอะหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจิรัชญา  แอเหลาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงธนพร  สาลิกา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงเมธาวี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงชนิสรา  ลัพกิตโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงปารวีร์  บัวอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอณัณญาสร  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ลาภอนันต์ตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงเกวลี  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงชูหญิง  กีรติกา ชัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงธีรนาฎ  มิ่งรัตนา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงเลอวรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอิศศยาพรรณ  ลิ้มม่วงนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงธารทอง  แก้วกระจ่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายอัดนาน  หลังเกต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายรัชต์กวี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายธนกร  เสือทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายนัควัต  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายประกายรัตน์  รูปโอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายนนทิภูมิ  สมดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายชาญวุฒิ  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายชวินธร  แสงเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายจิรภัทร์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายนราทร  โต๊ะลาวัลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายวรสรณ์  ปานเขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายสิทธินนท์  ดอแม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายรพีพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงอลิษา  ชะตาแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปภาดา  เลี่ยมเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงปาณิศา  คงมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุตรง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายธนพันธ์  สุวรรณรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายเรืองวิทย์  ภู่มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายพุฒิพงศ์  หยดย้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพราวรวี  จันทร์สุขธนัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กุมมาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายจักรกริช  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายพิจักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธนารีย์  ราชปักษิณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพิชญดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงเมธนิยา  ชมภูพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายพลทัต  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงวรรษชล  กุฏิภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงณัชยาพร  สระมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงวฤณภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายศกร  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายเตชณัฐ  กระปุกทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานมุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายอิงหลุณ  หัฐกร ชัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงศิชยา  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายอันวาร์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายชลธี  ยิ้มยก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายบวรกฤต  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายณัฐภัทร  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายราชวัฒน์  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายนรากร  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายฐิติพัสน์  จันทบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายนันทวัชร  เรืองมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายนันทพัฒน์  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงเจตน์จันทร์  จันทร์เมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องอุบล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงณัฐธิชา  ถวิลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายนูร ซามัน  ฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายก้องภพ  บัวอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงวริศรา  วรรณทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณัฐธิชา  พันชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายภูริ  เส็นธนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายพงศภัค  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายนรินทร์จิรพัทกร  เกษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายอภิวัฒน์  ผลเงาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงฐิติภัทรา  พุทธะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงสิริยากร  บัวชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงธนวรรณ  มุขดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายดนุสรณ์  จารีวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายภูวสิษฏ์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงสุภาพร  ช่างดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายกามิล  ชุมรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกูลแพทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายพลภัทร  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายสิรภพ  บุญมณฑิรา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงสิรินดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายวรภัทร  ภาระรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสุธาดา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงนภพร  ตันนิกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงนัสริน  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิชชากร  เฮง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายปุณณวิช  ฟูตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายสิรภัทร  สุวรรณสังข์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายสราวุธ  อึ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายบรรณรต  เวชสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายธนภัทร  ชุมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายวงษ์บุญ  ชูนวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายสุรชาติ  เชื้อวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วพันธุ์พงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกฤษฎา  เจียหมิง หลิว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายเอ็มคาลิฟาร์  บินสอาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายทรงพล  สุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายธนภัทร  มิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายจิรัฏฐ์  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวรัญญู  ยกจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายสหรัฐ  ลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายกิตติพงศ์  สัมพันธชิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายกรวิทย์  เสนจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายอาคเนย์  ธรรมชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายมฤษฎา  ยานะวิมุติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายชยา  สุวรรณรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองสิทธิพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอรรฆญา  ไข่รอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงศยามล  ทองสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชนกกร  อ่อนยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงฐิติญา  โยลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ข้อสิ้นควัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงชฎาพร  ตันติโภคิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงญาณิศา  มาลาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงนาตาชา  พูลสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนัฐชา  โพล้งเสียง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงมัยซูรี  จะมะจี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงศศิรดา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงหิรัญยา  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนรมน  อุปมนต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุสิกรังศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐวดี  บัวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงปัณฑรีย์  ริ้วทองชุ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริทศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกัญยรัตน์  อัจนากิตติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจษฏาภิวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอัษญาดา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวภัครดา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายจักรกฤษณ์  หมื่นหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงจณิสตา  สุวรรณรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวมุกแก้ว  เอียดเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิสิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวสุรัสวดี  สังข์สุมล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณัฐพร  หิรัญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวเขมิสรา  อ่วงคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภารุจีย์  แซ่ว่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงภัสวัลย์  กัณฐัสว์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงศรัญญ่า  เชวงกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวขวัญชนก  สถิตย์รัตนชีวิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวณัฐวดี  คงใจดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธนพล  วงศ์เงิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายอภิโชค  แก้วบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายภานุมาศ  ภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวกวินธิดา  ยานิยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวรินทรา  เอียงเงิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายปรเมษย์  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายฑรงพจน์  จันทสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายกัณฐกานต์  หะยีวอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณิชกมล  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายธนวัฒน์  เซีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเพชรา  ปฐมเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายกันตภน  สมคิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สามารถกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายธีรภัทร  ประทุมพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายธนภูมิ  แก้วถาวร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายรัตติภูมิ  เรืองสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายศิวัช  สาสุธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายธีรพล  โตห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายจิรกิตติ์  หีมมะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงนริสา  ศิริพันธุ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณัฐวรา  ล้อวรลักษณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสิริกานต์  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายเนวิน  ฉันทจุลสินธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงไผทมาศ  ศิริแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชนมน  สุขโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายวิชชา  ลิ้มปารมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงนภัสสร  สินรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงณัฐริน  โพธิสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายกิตตินันท์  ตรีวัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายดนัสวิน  หนูวิไล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายวรากร  มนูญดาหวี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปานพิชามณชุ์  ชุมพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายปริวัฒน์  นิวาสวุฒิกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวธัญรัตน์  ฐิตินันทกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 นายนฤเบศร  ขวัญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายนุพงศ์  สงแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายธาดาพันธ์  บุญแก้วคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสรัลชณา  ชีวหิตานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายสุคัลธศิลป์  สาสุนีย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  เทพคงคา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายนงนภัส  ธีระวิวัฒน์ชัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายภควัต  เจริญวิริยะภาพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายจิรายุ  แก้วบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชลลดา  คุณะเพิ่มศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายสุพัฒน์  เตียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีเวช โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายฐิติวัฒน์  นิลไพรัช โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ปราบพยัคฆ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงอัจฉรา  คงจิตรค้า โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชนัฐกานต์  ชนกน้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอรรถพร  เสรมราษฏร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปวริศา  โชติช่วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงรัชฏาภร  โครธาสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายธนกร  ดำรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิณวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงพิชญา  หงษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงพิชชานุช  หมันเบ็ญหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายกศิดิศ  ทรงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินทจักร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงจิรารัตน์  ปลอดดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายบดินทร์  เกียรติชวนะเสวี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงวิสุรีย์  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงจีริน  ชิตพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักล้วน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายสรัญธร  พรหมสถิตย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายณัฐชนน  อ่อนแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายจักรพงศ์  เกื้อเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภูวนาถ  ดิสระมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฆังคะมะโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปภินวิช  ทศกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชนัญญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วบัวสังข์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายชยางกูร  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายนาราชา  รองสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายภูรินทร์  หนูเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงลลิตา  พุทธิปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายวรวุธ  ศรีคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงกัญธิญา  วอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงวรัญญา  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถาวรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายอัครชา  มรกต โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงกฤษยาณี  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธรรศนธร  สาสุธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายจักรธร  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายกีรนันท์  สังฆ์พัฒน์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงอชิรญา  อับดุลลาเตะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์แดง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายฐิติศักดิ์  เจนว่องวิท โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายภูริภัทร  ชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายรัฐพงค์  รุ่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธีรพล  จิรัฐิติวิวรรธน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายสิทธิพร  แสงศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภัสวี  อินพรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัวงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุรภา  ปิยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายธันวา  ตระกูลพงศ์ไพศาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายณภัทร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายภูริณัฐ  บุญวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายณทัศนันท์  บุญญะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงภัททิรา  ถาวรพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายณัฐนนท์  หมัดสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณิชารีย์  ซือรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายชุมพล  สังข์พันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงยศพร  ไชยเพ็ชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายชัยวัฒน์  แสงใส โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายสุรเดช  รักพูนแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายวรชิต  ช่วยชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 นายทักษิณ  หีมล๊ะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายวรปรัชญ์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนถาวร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายณัฐพล  ศรีทวี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอัรรีมี  หมัดอะดั้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ตัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายณภัค  สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธัญพิชชา  มุกดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายอันวา  อัตตะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายธนัตถ์  เพชรมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ราชเพ็ชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายอดิเทพ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายณัฐพนธ์  ตรีพลอักษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงอภิญญา  วุ่นดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงโยษิตา  ลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายอภิเดช  อภิบูลสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายฟิกรี  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐชนน  ฉัตรวิริยะโยธิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณัฐกฤต  ชัยพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายชนะชัย  เพชรบริสุทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพัชรพล  เครือเตียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอัครพล  รัตนประทีป โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายจิรภัทร  ศรีร่วมสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายอซีดาน  สาริปา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายนภัสรพี  แก้วเพ็ชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายสิทธินนท์  เอียดวาโย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายปัณณธร  เอี่ยวเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายพีรณัฐ  สุววัชรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายปัชฌย์รัฐ  บุญสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวรปรัชญ์  สุจินโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงฑิตยา  เกตตะพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงมุกดารัตน์  ทองหลอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพจณิชา  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปัญจรีย์  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนันทฉัตร  โชติช่วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงตัสนีม  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงสวิชญา  โสะเบ็ญอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บัวสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสิริยาภา  แก้วสารพัดนึก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอภิญญา  ทองคำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกานตรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชญากานต์  จินดาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงปวงศ์ณัฎฐ์ชนก  เล่งวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเจนิศตา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐกุล  แสงจง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธันยมัย  พรหมณะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำนงจิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงบุณยานุช  พงศ์ชะนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฐนิชา  สวนขวัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิรุฬห์พร  หนูเอก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอิศริยา  เบ็ญละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายนพชัย  ลือกำลัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยเวทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายณภนต์  รัศมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพัสวัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนริศรา  บุญมูนัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสมสี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรียะรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอรฎา  ขาวแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนิรมล  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชนิดาภา  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนาตาชา  เพชรรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงฉันทพิชญา  มาลาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปานฤทัย  หิ้นทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอธิตญา  วะลัยใจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิชญา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนัทธมน  อ่อนเกตุพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณัฐสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงนัยน์กานต์  เกตุชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวีรภัทร์  เจริญกาญจนพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายฐานิสสร  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายณัชธฤต  พูลยิ้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายมนัสวิน  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายฟัรดีนคาน  มันยารา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงจิรนันท์  อนุสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปนัดดา  แก้วสุวรร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนอินสิริ  แก้วสองเมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แป้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพุทชาดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงเขมณัฐ  นิธิธรรมจริยา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงธันยชนก  จุลรอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพิมพิศา  มนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงธนพร  แหนมเชย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  นพวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธงทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอาภัสร  ชูชื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปริชญา  เอี่ยมเพ็ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงดวงหทัย  แซ่จิว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปิยธิดา  หลีโส๊ะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปาลิตา  ชัยศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงชื่นชนก  มุณีสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงฟ้ากมล  หงษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงญาราภรณ์  ปานดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงนาตาลี  บุญมาเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฏณิชา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายชวภูมิ  ผลโสดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายวรโชติ  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายราม  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายชัชนันท์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงจิตนา  อนุรักษ์ไพรสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณัฐณิกาญจน์  เรืองศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพรณภา  คำเหล็ก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงบิสมี  หีมโตะเตะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายติณณภัทร  รัตนชานน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัฐภัทร  อนุกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงดาราวีร์  กายพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอักสรณ์สิริ  หวุ่นจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกชกร  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายรัฐศาสตร์  หมัดสมัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายพัสกร  โกมล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายณัฐภัทร  อินทเล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพงศพัส  เลิศรัฐพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพิทักษ์ชน  สุมล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณิชวดี  นันทพุฒ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณหทัย  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกรินทร์  โพชนารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายพีรพัฒน์  โรจนรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายศักดิ์ดา  ฦาชาฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายปุณยวัจน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอาเนช  ชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงญดาพร  สมเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนิรัชกร  สังขชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายสรธร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายพัชชากร  เส็มหมาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงฐิติมา  พรหมศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงศวิตา  โกไศยกานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธีรวิชญ์  ทองวุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนภัทร  ยะเอะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายปวัตร  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงฐานิดา  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงปวริศา  แก้วสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงรุ้งรดา  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงกัลยกร  พรหมมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพัฑฒิดา  เผื่อคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เผื่อคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณัฏฐ์ปรียา  เทพฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงจรรยพร  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงณิชากร  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพีรญา  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนัฏฐกมล  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวรพิชชา  อดทน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงประริชญา  ประสิทธิ์พรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอัศวรัตน์  ฆังคะมะโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนิสรีน  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ประดิษฐ์อำนวย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงตรัยธนัญ  เบญจวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงฐานิตชญา  สิทธิโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงกานติมา  ขระเขื่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์สง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายธีรโชติ  อินทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภูริทัศน์  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธีรภัทร  ช่วยฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายกวิน  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปวริศร์  จินดาดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงศิริญากร  มะหะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายจิรวรุส  อุปถัมภ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายเขตโสภณ  เกิดทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายราชพฤกษ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายภควัต  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพันธิตรา  วิยุโยธิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธัญญธร  โอวาท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธัญรัศม์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอคิราภ์  เหมือนหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอชิรดา  เนียมคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณชามล  โภชะเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงธณพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฐทิชา  โลพะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายธันวา  ลมุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายเนติธร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายนครินทร์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพนธกร  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายวิศวยศ  ธรรมจ้อม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายอัครเดช  เหมือนทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงตัสนีม  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงปภากรณ์  แก้วบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงชนิษฐา  ฉอบุญเหี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงศุภศิริ  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงวริศรา  สอนทา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงชิดชนก  โดบีมอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกวินาฎ  เครือทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายคณาธิป  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายณฐกริช  ศิริรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วประกอบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายพงศ์ปณต  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายฉัตรดนัย  ขุนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงฐิติวรดา  เตชะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงญาณิศา  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงกมลชนก  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายชยพล  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายศิวัฒน์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายภาคิไนย  นวลศรีทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายชวดล  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชัยสิทธิ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนพวรรณ  สุขอำไพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธนฤมล  พายุหิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงศรสวรรค์  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงวรัทยา  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัฐษา  พลภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงวนัชพร  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงธนัชพร  พรมพินิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพาณิชย์  จะมะจี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายฑนวัฒน์  เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงวีรวรรณ  วุ่นดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงชฎาพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายวัชรพล  คงรวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายซานโตรินี่  เดอรามันห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายจิตรภาณุ  ตะลันกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสังข์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายทัตพงศ์  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายนิติศาสตร์  สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายพลภัศร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงพิชญา  อัปยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงสุทธิดา  สมประสงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงเหมวรรณ  จันทโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายไซเวงเจค็อบ  ปูน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายชินาธิป  บุญมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายคฑาวุธ  เงินจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนภัสกรณ์  ฆังคมโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายอดิศร  แสงดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชนัญธิชา  เหมือนทองเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายดิสฮัม  หลำจะนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายภควัฒน์  ถาวรกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  แก้วดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายกฤตัชญ์  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญทัศโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัฐวงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายสิทธิกร  ปานถนอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายสิริชัย  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายธนดล  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงฐิติมณน์  แก้วเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงญาณิศา  มณีโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอติวิชญ์  ชิตพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงซันญ่า  อะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอาลิส  พรมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงวิสสุตา  แก้วผดุง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงธีร์วรากานต์  จันทะคาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงสุธิดา  เสริฐ์ประดิษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงมีสุข  จงสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงเทียนเพชรกะรัต  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายวรพล  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภูริภัทร  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงนพนภา  ลือกำลัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงไชน่า  ด้วนมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายวรายุทร์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แป้นเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายชุติพนธ์  ตันติโภคิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงมิ่งกมล  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายบัญญวัต  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายชนณพัฒน์  นวลคำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธนกฤติ  เอียดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายศุภกิจ  ภูมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพีระภัทร  เรืองสมานไมตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายรัฐภาคย์  บิลแสละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธีรเดช  ไกรขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายจักกรี  ประพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงชลพรรษ  สาสุธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายสุภณัฐ  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงอาซีซัน  เล่งหลัก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายรชตะ  เส้งอิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายศุภณัฐ  เพชรแก้วศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายหฤษฎ์  เผือกผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอิสราวดี  ฉายารจิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายณัฐนันท์  รักษาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายภัทร์นรินทร์  ขุนเพ็ชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายส.เทพบุตร  ลอองศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายทวีชัย  ประจักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอภิญญา  สุขพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงฐานพัฒน์  ลิมปโนภาส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนภาภัทร  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุภาวดี  ชูลีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลน้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงฉัตรชนก  จงธนพิมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอัสมา  แก้วคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงกฤติญาณี  คงคาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สอนสงวนวงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงรัชลัญจกร  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุตรอินพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงปภัสสร  ศรีนอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงลูน่า  เคียวทานิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายศักดิ์ดา  แก้วสีดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายนรสิงห์  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายนที  เทพรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายธนยศ  มุกข์ดาแดงเข้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายธเนศพล  พรหมชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงมินทดา  เพ็งเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายศิวัฒม์  ทองชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายพศิน  ทองทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงแพรมณีแก้ว  ปาณะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายเตชินท์  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองอร่าม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงณัฐณิชา  สามัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกมลชนก  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายสิปปภาส  ส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายศักดิ์นที  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายกันตินันท์  โอคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสินนภา  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณภัทร  หัตถธรรมนูญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองขจร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงนภัสรพี  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วภัทรไชย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงธิดานันธ  คงประสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายบุพกร  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอชิรวิชญ์  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงอัยย์สวรรค์  ไพมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายภูริ  จิตชาญวิชัย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายกิตติคุณ  ไหมอ่อน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายทศพล  แป๊ะโคกสูง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายภูเมศ  แทนบุญ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายพิสุทธิ์  มาศนิยม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายณัฐนนท์  เอียดทอง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายธนพล  พรหมเขียว โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงกัญจนพร  สมบูรณ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงเปมิกา  ปลอดทอง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายสิทธิชัย  รักขนาม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธนิษฐา  สองเมือง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพัชรากร  วงค์ไชย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสิรินทร์  เฉลิมยานนท์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงมนพัทธ์  มนูญวิริยะกุล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงอันดา  ไชยภักดี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชุมอินทร์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงสาริศา  แดงสุวรรณ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  จินตะสะวิน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายอังควัตร  แซ่หว่อง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงโยษิตา  แก้วโสภา โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรกาหลัก โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงอัญชลิดา นีน่า  วอลส์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพรกฤต  มามี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายจักรภัทร  เฉลิมพนาพันธ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายยศกร  เทพวรรณ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วจักรหวัด โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์หอม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีวรรณ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพาขวัญ  แซ่แต้ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายปรินทร  ดังเด่น โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายโอบนิธิ  สายสะโร โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายสธรรดร  ขุนทอง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงศตพร  เพ็ชรสลับศรี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายญาณาธิป  สัมปชาโน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงฐิติมน  จิตประไพย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงรชต  ชูเซ่ง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  หมื่นแจ้ง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขราช โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงธิณัฏฐา  ชยาภิวัฒน์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทโร โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายกษมา  สุวรรณสุนทร โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงฐิตา  รัตนพิมล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพีรตา  ทองคำชุม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายอนาคม อเล็กซองดรู  สุวรรณวร โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายปิยชนน์  บำรุงศรี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงดนุช  วิยาสิงห์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงวรนิษฐา  แก้วยศกุล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกีรติ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงชวิศา  รุจิแสงอนันต์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงสุทธิชา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กชายคามิน  อัตตาศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กชายสุรเชษฐ์  ช่วยเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายปรัชวิญณ์  แก้วมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายธรรศ  แก้วรัตนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กชายฤทธิชัย  แก้วนุกูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงธนัชชา  สระศรีสวย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  แก้วมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงพิชญ์วดี  บรรจงดัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงยัสมิน  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงอิรวดี  ศิปิพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูมาลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงศิรินภา  รักงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วยศกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงกัญจารภา  สุขนุ้ย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงธัญชนก  ปาณะบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงธนิดา  คภะสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แซ่ล่อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กชายภาคิน  อัตตาศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กชายเธียร  โคตรศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กชายพสิษฐ์  ชูเชิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กชายณัฐชวินทร์  อินสมภักษร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กชายพริษฐ์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กชายวิชญ์พล  ราชสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กชายภัทรกฤต  ฉิมมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กชายปัณณทัต  รัตนโอภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กชายสงขลา  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1297 เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กชายปัณณทัต  พวงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กชายภูวสิษฏ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กชายธีธัช  ชูมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กชายกฤตบุญ  นพสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กชายพันธสัณฑ์  โง้วเจริญไพศาลสิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กชายฐกร  หว่องไพศาล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายบัญญพนต์  แซ่ตัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายธนภัทร  รวยรื่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงดิสนีย์  โชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันสุกสี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  โง้วประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงลี่เจียน  ตัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงลภัส  คีมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงวิศรุตา  ระดมสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงปทิตตา  จงกุลมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  สว่างศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิจคลอน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงเบญธิญาภรณ์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงศุภฤดี  พีรสุขประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงภคพร  ซิ้วจ้าย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงชาลิสา  ทรัพย์สิรินาวิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงฉัฐกนก  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงมณีวรรณ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงชุติมณฑฐ์  มีกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงนิชานันท์  โชติพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กชายธรรมวัฒน์  คงศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มุณีแนม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงชุติสรา  วัฒนศักดิ์ภูบาล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงวริศรา  ดิษฐ์สร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กชายเกริกเกียรติ  จิตรนิรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายฐปณัฐ  จินดาผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กชายธรณ์เทพ  แสงเกตุ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายชยุต  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายณภัทร  มุสิกะศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายณัฐกิตติ์  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายณัฐภพ  ชัยชูลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายฉัตรเมธา  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายวุฒินันท์  พิศุทธานุวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กชายสุทธิพงษ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กชายเขมทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กชายณัฐสิทธิ  อินริสพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กชายณฐกร  จันทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายปรมี  พลากร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กชายธนยุทธ  สงเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายณัฐศาสตร์  อินริสพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายตฤณ  จันทร์มณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายพิศิษฐ์  ลิ่มสกุลวิวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายสรวิชญ์  สุขเอียด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงรชต  ลัภกิตโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงปิ่นวรดา  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงกรรญกร  ลิขิตพาณิชย์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ทองส่ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงปิยะภัทธิดา  ไทยยะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงนิสรีน  หมัดอะดั้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงธัญรมย์  รักษ์วงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงนัจมีย์  มานะพิทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงฏิมากานต์  เดชแดง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงพิงกาย  เที่ยงธรรม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงศศิกานต์  นวนเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงหทัยพัชร  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงนวิยา  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงกชพร  ศิลปี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงพิชญธิดา  สงรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงปพิชญา  นวลบุญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายนฤดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายพิชญะ  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์ต้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายณัฐวุฒิ  บินดุเหล็ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดาผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายติณณ์  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายดุลยพล  ช่อผกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายณัฐพล  พลเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายศุทธกานต์  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายณกมล  เตชะวรรณโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายรัชพล  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายฐานะรักษ์  แร่ทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายพชรพล  โสพิกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายพอเพียง  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายพุทธิ์  หนูสันโดด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายภูมิพัฒน์  นาคบุญช่วย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธนกฤต  ชิตวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณเวศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงนภสวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงกันยพัชร  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงชุติกานต์  โพธิ์โพ้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงภรภัทร  เจิมจิระ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงวิชญพร  ชาสงวน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงวิศรุตา  รุ่งเมือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงกานต์สินี  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงอนัตตา  รัตนชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงนลพรรณ  ประทุมวัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงปุญลดา  ดิษฐาจารีย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ชูมนต์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงเอื้อการย์  พฤติพรรลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงภคพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงอรไพลิน  มากจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายกรวิชญ์  อินทรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายธนาภัทร  เมฆสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายชวนากร  รามณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายวุฒิปวีร์  เธียรวิวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายปัณณทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายปรินทร  เปรมใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายทนุธรรม  ประทุมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงปุณณดา  สง่ากุลพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงชฎาณิศ  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงสิริเมตตา  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงสุภัสสรา  หวังสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงจิรชยา  เทพรินทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงจุฑามาส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์งาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่แต่ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงปิยะวรรณ  สินธุรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงวรชพร  หีตชะนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงศิวนาถ  ขวัญโภคา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงนวรัตน์  อนันต์วิลาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงญาณิศา  ประกอบบุญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เสรีวัฒนาชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงคุณัญญา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิลศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปารมี  อิสโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงคณิศร  จินตุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงธนัญชนก  ดวงมุสิก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงปราณปริยา  เพชรสงคราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงชนิศา  คงเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายวรินทร์  บุญพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายธนวัฒน์  อารมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายอิศรา  อนนต์ตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายภควรรต  อำไพ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายไววิชญ์  บุญขวัญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายเจอร์รี่  ทองบุตดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายสุรนันท์  สุวรรณคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายวงค์ฤทธิ์  ฤทธิวงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาติวิทยาภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายนิติวัฒน์  ทองหนู โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายนครินทร์  ไชยพุทธ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายชลภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงณัฏฐา  ชุติจิรนาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงศศิประภา  รัตนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงลักษณารีย์  แซ่จิว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพิชชาพร  ดำรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพัชรวรรณ  อันตรเสน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวรรณคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงศรัญณา  จันทร์ศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงศุภวรรณ  เหลืองหิรัญวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงจิติญากรณ์  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงปารียา  เศษอาหลัง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีสว่าง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลั้งแท้กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงพฤนทร์  เส้งซิ้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงพีรดา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงปริยากร  แซ่เล่า โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ชีวหิตานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงศศิพิมล  เคล้าดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงภัทราวรรณ  วงค์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงปิลันธน์  จันแดง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงพิชชากร  จันทร์เชาว์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรสิงห์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิ่มเจริญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงธัญรดา  ศิริวทัญญู โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงชฎาวีร์  บุญเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงชมพูนุท  ซิ่วห้วน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงกาญจน์มุกดา  อินทรมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงศรุตา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงกีรติกา  ศรีบัวบาล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงอรนลิน  ทองคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงสุวพัชร  ชื่นจิตรพิทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงจิรชยา  เทพสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายวาอิล  ทองขะโชค โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายรชต  มีอุดมเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงปิยะจิรา  ปิยะทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายฐปนัท  จุลพรหม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงกิตติกานต์  สอนแป้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายธีรวัฒน์  ใหม่ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กชายภาณุพงค์  มณีโชติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงโสรญา  พิณสุวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายกันตธีร์  หนูรุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงกัลญา  อินทรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงธนวรรณ  อินทชิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีชะนันท์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงชาลิสา  อำไพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายยศกฤต  สมปอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงณัฐนิชา  นวดไธสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายวิชญพงศ์  นุ่นโย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายธนภรณ์  สุขวรรณะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายทัชฮาล  เหล็มนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายซิคดิค  จาริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายกฤตชานนท์  วกกุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสกลรัตน์  สัตบรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงชัชฎา  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กชายวีระพงศ์  พรหมจรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายภูธเรศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กชายจิรภัทร  ชัยงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กชายณัฐนันท์  ทองดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงทักษอร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงพัชริญา  ดวงตา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงภูริชญา  วั่นลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กชายณัฐภัทร  ทองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายฟาริส  จาริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงธนพร  โชติแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนเเก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงกุลปรียา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงพรรษชล  ปรางแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงอันธิกา  ศรีปลอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายธนกฤต  อาษาสุจริต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงชำนาญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงกัณณัชชา  จิตปาโล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงวิชญาพร  ยศขุน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงรินลดา  เก็บเบ็ญหมาด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายเปรมปรมัตถ์  ทองเอก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กชายปริญ  ธงชัยคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงธนัญญา  เพ่งพิโรจ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายิสิรวิชญ์  ชินกุลพิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงชนัดดา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงอนิลมาศ  แซ่เช่า โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงพิชชามณฐ์  กวินพัฒนภาคย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายถิรคุณ  บุญนิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงปวีณ์ดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กชายเตรัตน์  ชูรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์มี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงภูษณิศา  ยูโซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายทักษดนย์  สมสุข โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายรวิพล  กระจ่างเเผ้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กชายปิติพร  เกษจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงอลิสา  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กชายรังสิโรจน์  หนูดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงชนิดา  แก้วเพ็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงณัชชา  หีมหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงกนกกร  ช่วยชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงศิริญาพร  ดีสกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายภากร  เส็มหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงศุภิศรา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงสุทิสา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายณัฐภูมิ  นทีทวีโชคชัยกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายธิติพัทธ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงอรัญญา  ไชยภูมิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายณัฐกิตติ  พิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายชัยรัตน์  ฤทธิพลเดช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายกฤติน  โรจน์ปกรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงไอริน  สะอาดวารี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หนูเพช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายบุริศร์  มุสิกะเจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์ปาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงเนตรนภา  ปาณะศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงยุพเรศ  น้ำแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพีรดา  รักษาพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วกาษร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายทรงยศ  แก้วดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงศจินันท์  บุญธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายวันเฉลิม  ขุนภิบาล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายธีรดลย์  ไชยประภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงสุธาสินี  พลูศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายธีรโชติ  พิรุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงสุวพัชร  ไหมคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงประเพชรศิริ  เทพมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญสุข โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงโสภิตา  ทอดทิ้ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงศิรินริยา  สุวรรณมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงนภสร  ณ ภิบาล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัณวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงณาตาชา  ยิ่งยวด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงนภสร  ทองมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงเอมอร  สิงหโกมล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายฮารีฟิน  กังละ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายจิรภัทร  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายกิตติ  มังสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงรุนนีซา  อินหมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายณัฏฐภัทร  พงษ์อุดม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายประวัณวิทย์  คุรุวงศ์วัฒนา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงอริสา  สุราตะโก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงอารีญา  บิลโตะเตะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายทินภัทร  มุณีแนม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายพสธร  คันทรง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงมินตรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนชุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายวงศพัทธ์  คงดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายพีรณัฐ  สังข์น้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายเมธาวิน  ลัภกิตโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงนารีกิส  โปติล่ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายธีรวัส  ดิเรกวัฒนวานิช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยอดแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายเดชานันท์  แซ่เตีย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ดิสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายภาณุวิชญ์  รักแคว้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายคณสรณ์  หน่อเพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงธนัชพร  พรหมจรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายกฤษฎากร  บัวแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยนิมิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงภัครมัย  ยูงทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายภูธเรศ  สุวรรณมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายธนวิชญ์  บุญยิเซ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายอดิศวร  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายณัฐธัญ  พิจิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายจารุกิตติ์  แสงสุด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายนพกร  เหล็กหมาด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงธาญาดา  ดีสกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายไชยวุฒิ  ทิพรองพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทมโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายกฤตเมธ  ถิ่นเขาต่อ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงปวีณสุทธิฌา  มากมูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายพลกฤต  ทองแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายรัตภูมิ  ถิระผลิกะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายพีรภัทร  รัตนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงสุพรรษา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงพาขวัญ  จิรวัฒน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถีรวุฒิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายนาอิฟ  จบสมัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกวินทรา  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงศรัณย์ญา  สมหวัง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แดงยวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงจณิสตา  หมัดอัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงเขมจิรา  เขมภูษิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายปัฐวี  คำคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงเพียงขวัญ  มงคลสิริตระกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทร์ชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายปนวัฒน์  เกิดแสงสุริยงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายธนกฤต  สำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงเมลิสา  หมุดลิหมีน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงปาริตา  เสียงชิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงกรกนก  ผิวทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงณิชกานต์  สอนแป้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงณัฐวดี  ปานชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงไอรดา  ชูจิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจริญสุขโสภณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายธีธัช  บุญยิเซ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงฤทธิ์ชัย  เซ่งเข็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายพัชรพล  เดชะพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงธนัชพร  ปะลาวัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงจรินทร์ธร  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายภูธเนศ  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายบัญญพนต์  รัตน์บุญโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรักศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายแมกซ์ไกเวอร์  เขมภูษิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายภาณุพัฒน์  บุญมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ตรีรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไชยพูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เซี้ยห้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงสวาณี  พันนุสะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายธนาวัฒน์  สงนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงชิษณุชา  บุญยพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายนัทวัฒน์  บิลหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉันทกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายพชรพล  เขาน้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงฐิติวรดา  สินสาย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายสราวุธ  จีนสุกแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงชุติมน  เรืองชัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงอารียาร์  ตาผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงชนิษฐา  รัตนเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายทัศนัย  สวัสดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงจันทิมา  ไชยสมิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายศวัต  รูปเตี้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงจิรัชยา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงชนาภา  สะอาดจินดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงภูริชญา  พัสสระ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงกันยรัตน์  อักษรวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงสุธาวัลย์  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายธารทอง  รัตนอุไร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงชฎาเทพ  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายติณณภพ  อินทชิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงวริศรา  หมวดเอียด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงชลธิชา  สุกิจธรรมวัฒน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงอรัญญา  อนุสาร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ด้ามทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงอรชพร  ไชยถาวร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายภัทรพล  ปัญญาธีระสกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงอาทิตยาพร  จุลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงชัญญานุช  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงคคณา  ยืนยงสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กชายธนภัทร  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1712 เด็กชายคุณัชญ์  รัตนพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1713 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  สุวรรณเกล้า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลโกสีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีดำอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงกัญกร  พิชญังกูร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุไรพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1718 เด็กชายพัทธนันท์  ธรรมสิทธิ์บูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1719 เด็กชายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงกิจติมา  ทองเกตุ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงธัญรัตน์  หนูนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงฐิติวรดา  กลับแป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1727 เด็กชายวุฒิชาติ  นวลนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กชายปฏิภาณ  หงส์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เหลี่ยมไข่ต้วน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กชายหัฎฐะกร  บารมีปกป้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงธัญพิชชา  อินทจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงพัณณิตา  จำเริญนุสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กชายธนกฤต  พันธะระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลพรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กชายศักดิธัช  ขวัญแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กชายธนกฤต  แซ่เที่ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงนริศรา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงทัตพิชา  สืบเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงธิดาวดี  สิงห์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กชายก้องฟ้า  เสน่หา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงซินหนิง  ตัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1745 เด็กชายบุท์ริศร์  ดีจำเนียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงฐานิกา  แก้วแสงเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงทญพรรณ  ศรีเลย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กชายนภทวีป  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กชายพรพล  เพชรอภิรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงชนิดาภา  วัชราภัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงเฌนิศา  ใจแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงมุกตาภา  จูห้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงฟ้าใส  สุทธิชนม์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญญาภิสังขาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายอติโรจน์  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงธนาภา  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายธนิก  ภัทรเศรษฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กชายธิติวัฒน์  บุณยพิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กชายณัชพล  พานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงรมิดา  อรชุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงพิชชาพร  สังข์สร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงภัคธิมา  โรจน์กิจจานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงอภิชญา  บรมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อุ่นนวน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กชายชยุตพงศ์  วิธธีระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กชายพงศ์ธร  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กชายจักราวุธ  ฉ่ำเนตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงพัชชราภรณ์  แหวนเพชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงกวินนาฏ  ปัญญานุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายคิรินทร  บุญที่สุด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงยมลภัทร  กสิพงศ์ไพศาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กชายดลวัฒน์  สุขโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กชายอันน์  อรชุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กชายพีรสุทธิ  แซ่จง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายอชิระ  บัวแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงปริชญา  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงกฤตติกา  รังสฤษฎ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงปีย์วรา  ภู่สกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กชายศิลาดล  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กชายฟาฮัจย์  ยีเส็นเบ็ญละ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงัปัณฑิกา  มุนินทรวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงกัลย์ชนา  จันทมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงอณิสา  ปุณสิริณัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงพชรภา  ปลาทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สาลีเกษตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชนะศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายคณาธิป  สินยัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงพิชญธิดา  รบกล้า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงกานต์สินี  ภักดีพิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนพงศ์กิตติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กชายกันตพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กชายธนากร  ชูสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กชายเศรษฐบุตร  หริรักษาพิทักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายศุภวิชญ์  ถือแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทวียุจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงชวิศา  คณะแนม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงวรวลัญช์  มูสิกะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงอริษา  เอกพิทักษ์ดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วอิทฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กชายชลันทร  นวนสินธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กชายฐิติศักดิ์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กชายศีลวัต  ศตเมธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงภควดี  ระกำทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงธัญพร  กอบเกื้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงจิดาภา  มั่นศรีจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยเทพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงอรจิรา  แก้วศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กชายศุทธวีร์  อยู่เย็น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงอาร์ซีซ่า  บูละ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กชายธีรภัทร  แซ่ตั้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กชายวาคิณ  มุกดา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงรุ่งฉัตร  พรหมจรรย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงณภัค  ชูชัยวัฒนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงปัณฑิตา  สันเมือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1825 เด็กชายภูริช  จันทน์วัฒนาผล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1826 เด็กชายธราดล  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายกฤษฎิ์พงษ์  ตรังคานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ส่งนาวา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงรติมา  แซ่คิว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายกีรติ  รักนิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คงหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเพ็ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงพิมพ์รตา  วัฒนสินภูวนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงกานต์พิชชานัท  ลีอร่ามวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายทิชากร  พรหมเกิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงธัญสินี  แซ่อึ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงณิชากร  ศรีสวัสดิ์ รติศุภกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงภัสราลักษณ์  บุญก่อเกื้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายวรัญญู  สุขโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายพสธร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงปวริศา  ขันไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายกฤติน  ล้อมลิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายพัสกร  คำแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงภัทรธิดา  รักด้วง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงปณาลี  ชูทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติพนัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงณิฐฐาภรณ์  ทองสลับล้วน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงปารณีย์  เชี่ยวอร่าม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงนวรัตน์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายพีรัช  พืชมงคล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายศุภัช  บุญยังดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงชมพูเนกข์  โปนุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงญนันทพร  แก้วนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายพชรพล  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อินทร์ยิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงธันยวรินทร์  กริชพิพรรธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงธนพร  ถือแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายฐิติพันธ์  พฤฒิพิบุลธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายญาณวิชญ์  รัตนบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงชญานิศ  กันตังกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงปัญญภัทร  สันติเมธา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงวริศรา  คงลิขิต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงสุทธิกมล  ศรีทองสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  แก้วศรีนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงธัญวลัย  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายวิทวัส  จาง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงบุณณดา  วิสุทธิศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายณัฐวัตร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายณฐนน  ตันนิลกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายสิทธิชัย  หอยมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายทีฆทัศน์  ชูสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงณัทนันท์  ศรีสุขใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายธีรติ  ประทีปชัยบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายจิรทีปต์  ภัทรเศรษฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายนนท์ปวิธ  นาคเจียม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายธราเทพ  นิลสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายศุภกร  นิลประไพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายคณพศ  ชินวร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนเสวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายชารีฟ  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงศรุดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงธนัญชิดา  แวววรรณจิตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีวิสุทธยานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงจัยดาอ์  หมัดสมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงลภัสรดา  จารุเศรษฐี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงศิรดา  ขวัญคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงนิตา  ประยูรชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงปุณชรัสม์  แสงพายัพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สมัครัฐกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงนภัส  หิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขคำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงพีรยา  ศรีสุขทักษิณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงภัณฑิรา  ด้วงหมุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทอุไร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงพลอยณภัทร  ใหม่น้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงพิชญ์นันท์  จันวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงปิติรัตน์  จุ่งรุ่งเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายวรวิชช  แสงศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงภูริชญา  พรหมอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงภัสส์ศา  หวันเก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงพัชรนันท์  เพชร์พรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุสาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซั่ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงอาทิตยา  ดิษโสภา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงมณฑ์ชณัศศร  รับจันทร์อมร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงอิสรีย์  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายกฤตภาส  สันติชัยศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงเบญญาภา  รอดสาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายปุณณวิทย์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงบุษปภัทร  เกียรติโสภณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายพิชญุตม์  จตุรานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงภัณฑิรา  เสาวภาคย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงอรอินทุ์  จันทบุรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงศุภสุตา  สุวรรณโณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหลืองประกฤติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงเกศพัชร  ลัภกิตโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทมะโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายภูมิพัฒน์  เชียวชาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายอภินันธร  ตันติวัฒน์กุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงอภิชญาน์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงนัชนิชชา  ทองจำรูญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงณิชาดา  ศิลปธีรธร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายศตวีร์  ดิสสระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงอภิชญา  กู้ก้องเกียรติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงปวริศา  สอมัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงชนิสรา  ศิริเลิศธนานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงเมธาพร  ใหม่แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายนะโม  มีแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายศิวกร  แก้วณรงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงกวิณตรา  ตันทโอภาส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายวรัญญู  เจริญมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายศุภวิชญ์  ประภากรรัตนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายจัณห์ศิษฏ์  จิตต์โสภณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงศิศิรากร  เกตุหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ชวเศรษฐโกศล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงสุวพิชญ์  นุ่นประดิษฐ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงวิรัศยา  แสงทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงนิษฐกานต์  ตะระเวลา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายการณ์ฉัตร  ยุทธนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงครองขวัญ  อภิญญาบัณฑิต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงภัททิยา  เฉลิมวัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงธัญวรัตม์  คะรุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงญาณิดา  ไตรวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงธรรมิกา  พิทักษ์ปัทมกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงณัฐกัญญา  พุทธกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงกรกนก  อินทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงญาดาวดี  เปียร์กลิ่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงภักดิ์ศิภัทธิ์  รังษี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายชนาธิป  สังข์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงศศิวิมล  โชติวรรณวิรัช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายวิษณุสรรค์  วิบูลย์พันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายณัฐดนัย  ทิพย์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงหทัยรัศมิ์  พลายแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายปพน  ปิยะภูมิ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงภควดี  พลนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วภู่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสงดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายปรวีย์  ช่วยบุญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงชนมน  ชายแก้วนพรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงภัณฑิรา  คุณวุฒิ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายปฎิญญา  ปานเฉลิม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายสุริยะ  ใบเงิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงมันตา  นิรันดร์สุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงศรัญรัชต์  เรืองประทุม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงฮูดา  นิยมเดชา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พาอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงสมิตานันท์  ธรณสุนทร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงศุภานันท์  ศรีสุขใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยูระวงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายภูรินทร์  มุกสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชำนาญชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภาโรจน์กิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงฐิตาภา  พรหมทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายประพันธ์  แก้วบุตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงสุธิมา  เพ็งหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงสุรวิภา  อุดมผล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงกัสตินันท์  อาดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงธนพร  พันธุ์ยศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงอภิชญา  เอกทัตควณิชกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทรประทิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงกุศลิน  เพ็ชรประดับ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงพิชญาภา  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงธนันดา  แซ่เฮง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายศุภเชษฐ์  โหรารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงพิชญาภา  มีบุญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงฐิตาพร  พรหมทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงขวัญชนก  เติมแต้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แซ่หลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายธีระดนย์  ธาระหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงสโรชา  กอเจริญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายธนชาต  เอกรัตนสรรศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายศุภพงษ์  ใบอิสสระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายสหัสา  ธรังสฤษติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายคชา  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงกุลชา  แท่นธรรมโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงปนิตา  ชูลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงกุลรภัส  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เศรษฐการเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  แก้วสนิท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายชัยกฤต  ศุกลรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ชำนาญแทน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายทีฆทัศน์  นกหมุด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายรวิสุตโชค  แท่นธรรมโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายธีร์ธวัช  พิมพา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญญาวชิโรกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงวิรินทร์ตรา  เมธากุลรุจินันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงภคพร  เตียประสงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธารารักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายนนทิวรรธน์  เดชประสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงอภิสมัย  เสมอวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงชนกานต์  คังคะโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายถิรวัฒน์  พุฒนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงวรดา  โยกทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงชญานิศ  เทพรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงฐิมาภรณ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงปิยพร  กัณติยานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายภาณุพงศ์  มักคุ้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายสรวิศ  ทองวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงสุวีราภรณ์  สวยยะลา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายอมรเทพ  ทองพูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงศิกานต์  เรืองญา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงปวิชญา  ฝอยทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงพัฑฒิดาพรรณ  ลิ่มนิจสรกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงชัญญา  เรืองคลิ้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายธีทัต  สืบประดิษฐ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงชนกนารถ  อินทโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงนันท์นภัส  อรุณลิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายพุฒิกร  สกุลแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  อินทรสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงธิติยา  วิสมิตนันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายธนัชย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงวิริลพัชร  สมฤดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงจันทัปปภา  เล่าตระกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงธนัชชา  ทองอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงโยษิตา  คำแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงพิรดา  โสพิกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงจิดาภา  บุญสิริธนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงญาณิน  ชีวพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงโชติกา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายธนทัต  แซ่ว่อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายธินกร  นิลปักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายชิติพัทธ์  หาญณรงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงณิชชยา  บัวแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงพลอยพรรณราย  คำมณีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงฐิติญาพร  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงอารีฟา  หมัดอะดัม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายภูริณัฐ  พรหมสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายชวิน  กนกวิรุฬห์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงอัญชิสา  เพ็ชรมาลัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงภัทรดา  มานะกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงสุวิชชญาณ์  ณรงค์รัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงกนกนภัส  สุวรรณรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงนิภาพรรณ  แก้วเมฆ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายทิวัตถ์  ปิยศศิโชค โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงศุภสุตา  จันทราวิชัยกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายปวรปรัชญ์  นาคปลัด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายอิทธิพงศ์  หวังสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงศตนันท์  คชคีรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วดก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงสวิชญา  พงศ์ขจร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงกมลเนตร  คำทรงศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายต่อศักดิ์  โรจน์โรจนกรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธรรมกุศลาภรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายภีมเดช  จูห้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงอนันตา  นิธิธนัตกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายกิตติคุณ  บุญชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงกชภัส  รัตนวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายชาร็อฟ  สิยะโอ๊ะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงศรุตา  โกศล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงรมิดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงเจมิญตา  หวังเกียรติขจร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายธรรมสิทธิ์  ยืนยง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2093 เด็กชายธีรพัฒน์  บุญสง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2094 เด็กชายธันพิสิษฐ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2095 เด็กชายทัตพงษ์  ประสมพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2096 เด็กชายธนกฤต  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2097 เด็กชายพงศกร  ศิลปทองคำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กชายนพรุจ  ตุ้มคร้าม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2099 เด็กชายศุภชาติ  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2100 เด็กชายคฑาหัตถ์  นววิธากาญจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2101 เด็กชายเปรม  ชนะสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2102 เด็กชายชนิตว์นันท์  ถึงอินทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2103 เด็กชายเมธานันท์  ต่อวิวรรธน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กชายธนกฤต  ประดิษฐอุกฤษฎ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2105 เด็กชายศิรภพ  ไพจิตรจินดา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2106 เด็กชายณภัทร์  ขุนทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2107 เด็กชายทวิพัทธ์  เงารังษี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กชายศิวัช  จารุธนกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กชายภัทรชนน  ธวัชชัยกร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กชายณฉัตร  กรัณยเดช โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมมาณพ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กชายชนะศึก  มาลินี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2113 เด็กชายปรเมษฐ์  รัตนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2114 เด็กชายศิริศาสตร์  แวววรรณจิตร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2115 เด็กชายตรีวิทย์  ชุ่มชื่น โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2116 เด็กชายบริพัตร  ติ้งเพ็ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2117 เด็กชายธวัชชัย  เอิมชา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2118 เด็กชายปัณณวิชญ์  อ่อนคง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2119 เด็กชายณัฐพงศ์  นิรันดร์สุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2120 เด็กชายณัฐนนท์  รุ่งชาติสถาพร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2121 เด็กชายมิน เฮียน  ล่ิ่ม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2122 เด็กชายสิรวิชญ์  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2123 เด็กชายสรวิศ  นามพรชัยสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2124 เด็กชายธัชพล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2125 เด็กชายนิปุณ  สมบัติกุลธนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2126 เด็กชายณตวัน  สาครินทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2127 เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2128 เด็กชายสรวิศญ์  เสริมสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2129 เด็กชายธนภูมิ  แซ่อึ่ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2130 เด็กชายภาคิน  ก่อกิตติพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2131 เด็กชายโชติธนภัทร์  จันทรเกษมพร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2132 เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2133 เด็กชายอำนวย  กานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2134 เด็กชายจิระดนย์  ฟูชญาพิตตินันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2135 เด็กชายณัฐดนย์  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2136 เด็กชายรฐปภพ  สารภาพ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2137 เด็กชายปวินท์วิทย์  ไพโรจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2138 เด็กชายณัฐนนท์  รัตนมโนรมย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2139 เด็กชายภูมิพิริยะ  พิริยกิจกำจร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2140 เด็กชายภัทรชัย  ศาสตรานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2141 เด็กชายพัทธศิษฐ์  จรณโยธิน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2142 เด็กชายนพกร  กราบบุญมา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2143 เด็กชายชนนน  บุญธรรม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2144 เด็กชายธีภพ  คเชนวัฒนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2145 เด็กชายณัฐวรรธน์  มูสิกะรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2146 เด็กชายตรัย  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2147 เด็กชายปพนวีร์  พงวิจิตรจินดา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กชายภูมิภัทร  ภัทรวิตตากร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2149 เด็กชายลีโอนาถ  คาเนตี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2150 เด็กชายกันตภณ  ธีระวิวัฒน์ชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2151 เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2152 เด็กชายณภัทร  ชุมแสง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2153 เด็กชายยูคิ  อิวาอิ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2154 เด็กชายชนะสิทธิ์  มาลินี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2155 เด็กชายธนพงศกร  สุขหิรัญรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2156 เด็กชายเทพณคร  อินดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2157 เด็กชายศุภณัฐ  สินชู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2158 เด็กชายอชิตะ  ศรีจำเริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2159 เด็กชายชามิล  มาลินี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กชายวรินธร  พุทธกูล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กชายเมธัส  จันทรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2162 เด็กชายเป็นไท  สุทธิพงษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2163 เด็กชายวิสุทธิชน  เวชศาสตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2164 เด็กชายปุญญะ  ศรีสังค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2165 เด็กชายปณายุธ  นิจพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2166 เด็กชายพณิชพล  โกมลสิทธิ์เวช โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2167 เด็กชายภูฟ้า  สะโรกุลธน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2168 เด็กชายกฤตภาส  สิมศิริ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2169 เด็กชายชนาธิป  เทพนิต โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2170 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2171 เด็กชายวิษณุ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2172 เด็กชายวีระภาพ  หมื่นอรุณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2173 เด็กชายชยพล  สว่างวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2174 เด็กชายกฤตเมธ  กาฬพันธุ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2175 เด็กชายพงษ์เทพ  กาพัทพงค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2176 เด็กชายภคิน  กะลาสี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2177 เด็กชายรณกร  ดูดิง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2178 เด็กชายธนวัตน์  ตันวัฒนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2179 เด็กชายปิติพัฒน์  วิจักขณ์เศรณี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2180 เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2181 เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2182 เด็กชายปรเมศวร์  แสงแก้วสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2183 เด็กชายพศิน  สมพงษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2184 เด็กชายศิวกร  ปภาพันธุ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2185 เด็กชายพสิษฐ์  วราภิสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2186 เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2187 เด็กชายชิดชนน์  เอี้ยวสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2188 เด็กชายภัทรพงศ์  สุขโณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2189 เด็กชายกฤตภาส  ชายพรม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2190 เด็กชายสุวิชานนท์  แก้วอิทฤทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2191 เด็กชายสกลพร  ปิจุลกิลิน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2192 เด็กชายสุกนต์ธี  เกตุชู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2193 เด็กชายพงศ์ภูดิส  จิรังวรพจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2194 เด็กชายอัครภาคย์  ก้องศิริวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2195 เด็กชายกฤตภาส  ว่องเจริญไพสาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2196 เด็กชายณภัทดล  จิระตราชู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2197 เด็กชายธาวิน  ฉุ้ยโฉ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2198 เด็กชายพงศ์พัฒน์  เดชานันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2199 เด็กชายมัชฌานนท์  พรประสบสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2200 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วอุทัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2201 เด็กชายนพรุจ  เซ่งฉ้วน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2202 เด็กชายวัชสัณห์  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1