รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอรปรียา  พงษ์สิทธฺศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปนัดดา  พองพรม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลนัทธ์  จุตตะโน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภานุพล  จาเพียราช โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายรัฐภูมิ  ชาแสน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายเตวิทย์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพิทยาธร  คำผิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสุรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เถิงนำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เถิงนำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนภัสสร  สุดโท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเขมนิจ  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเพชรธาร  พรหมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายนาวิน  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายปรมิศวร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายปรเมศรุ์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายสุรวุธ  ตะลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายราชพฤกษ์  พรหมจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวรพรต  มณีสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพีระพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายเพทาย  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพชร  ธรรมโชติอาภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนพัฒน์  งามหนองอ้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุญญศิริกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมกระวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเจนนภา  ไคลจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวริศรา  มีสมมิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณิชากร  ภัทรธนาภินันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงดวงกมล  อ้วนแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงทักษพร  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนพวรรณ  ทัศนจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชมน  อุทรัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวิมลภัทร  นาคบุตรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมีนตรา  ชีมุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปุณณภา  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรดา  สุวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศศิกานต์  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนันยา  สุวรรณโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรัชยา  นาอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวณิชญา  ตาระบัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภคปภา  คงทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชุตกาญจน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงโสภา  นะราราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนภัทร  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายวราทิตย์  เพิ่มทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศรัญญา  จันทรศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอลิสา  เจริญธนกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกมลทิพย์  เปี่ยมพร้อม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุภัคภร  เภารังค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรไพลิน  ธงยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปราณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายกรวิชญ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปลายฟ้า  ธรรมมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวันที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายจาตุรนต์  คำวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนัญญา  อรุณรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีทาไข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นสงวนสัตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวศินี  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐชยา  สนทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงโสภิดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนภัส  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรีพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธัญชนก  สีหาราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มีราชคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุพิชชา  แงวอ่อง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรสุดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธันวา  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวราริน  วิชาสูง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงยศวดี  คิึ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชญาดา  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐญาดา  รัตนพลที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ใหลอุดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภาณิน  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชโลธร  ทิพวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนิรชา  ประพิมพา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสวิตตา  เพียรพัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรัญชลี  วงศ์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพัณนิตา  คำตลบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอนุธิดา  นาศฤงคาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายพุฒิธร  อุ่นวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายณรงค์  วังคีรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธราเทพ  อินานัท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายชัยชนะ  วงนาเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายฐิติโชติ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายกิตติภณ  เลิศศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายพีระยากร  วรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายอนันตชัย  จุ่นเป้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายคุณกร  เลิศสงคราม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายเดชณรงค์  บุญอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายกนกพิชญ์  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชลดา  บรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงขวัญจิรา  โมคลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชลิดา  ลอยร่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายนภัสกรณ์  โสมนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายนิธิภัทร  เหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพัณณิตา  คงคชวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชนัญภรณ์  อ่อนคำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงจิณัฐชา  วงศืกาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุตะเวท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอรรัมภา  พลสิมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวชิระ  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายอธิป  บุตรแสนคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายจารุวัฒน์  คุ้มพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายชินภัทร์  ศูนย์ศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายเพชรเอก  สมเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายบุญญาภพ  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกชพร  สุดทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฏณิชา  ขันขะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชนิสรา  ทัศคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฏฐชา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงแพร  เพียรพจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศิริวรรณ  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงลลิตา  นันทะวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงรวิสรา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปุญญิสา  คณะเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภาวิตา  อริยชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงน้ำเพชร  คุณระวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายนิตกร  พรประทุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายภาคิน  เกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธนกฤต  นิตยนัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายจักรพล  เทพศรีหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายกิตติภพ  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนิสิตา  เทาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงเฌอริญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุนิสา  มาศงามเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัชชา  ศิริรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนันณภัส  ศิริขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกนกพร  มังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอรวรรณ  ทิมอรรถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงไปรยา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจรัชยา  งาคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุฐิตา  ชูเพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภูริชญา  จันทร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนันทิดา  พรมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายภัทรพล  ทีปานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายปุณณวิชญ์  พงษ์สวโรจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกฤษกร  นานาวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธนาธิป  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายธนรักษ์  พรมสุ่ย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเบญจพร  คำฤาเดช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนัทริกา  วรนิตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศิริประภา  กุลไพบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายปภิณวิทย์  ศรีเจริญวนิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายวิศรุต  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชีพชนก  บุญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายราชินทร์  ไพใหล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงภัทรินทร์  ป้องวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงรินรดา  อุระภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกชกร  ถาวงกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกชพร  พลภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงฐิติพร  วงเวียน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวิชญาพร  ไอยะไกรษร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีทิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงเทียน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอัญชิสา  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปกเกศ  วงศ์ศรียา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนิรัชพร  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปิชาน์ภัทร  แฮนเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพาเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายปฏิภัทร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายรณฤทธิ์  ถาบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วมาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีดามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงโชติมณี  โภคธนนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นกรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายวินัย  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสิปปกร  เพียสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายกฤตภาส  สังข์ศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายปัญจพล  ศรีอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายกฤษกร  แสนมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายกิตตินันท์  ไขไพรวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายกิตติพศ  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวาทยกร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอฑิตยา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสุรทิน  นารถโคษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายกานตพงศ์  บัวเนี่ยว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายสิรวิชญ์  คำพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงนิชาดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชรินรัตน์  ไตรพิษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายอรปรียา  เปียจำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงดัชฎาวี  สุวรรณเขต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายเอกราช  ข่วงทิิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงยศวิมล  จันทะวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธิจิญ์ญา  ปัญญาไว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจินดารัตน์  แพงคำฮัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจักรเพชร  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศิรวิทย์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวรกานต์  มีไกรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนธรณ์  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงตรีดามาศ  อินทร์เกษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรมิดา  ทองบุญธาตู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศิวกร  ปัดไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเนตรรณภา  เหมวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุภิชญา  นาคเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์ธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวรัทยา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายดลวัฒน์  กองตองกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชวิศา  คะณานันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชัญญานุช  จินดาภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชฎาพร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอภัชรา  จักรพิมพ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพีรภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรศิริ  ทัศคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงบัณฑิตา  วรรณชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชนภิภัฎ  สิงห์รัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรัชณีกร  ง่ามขวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปฏิญญา  นวลมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปกรณ์  ธัญจิรานุกูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณฐกร  ชาตะพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนฉัตร  ใบเหลือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเจษฎายุทธ  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายรัชชานนท์  ชาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤตภาส  เฆมราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปภาดา  แก้วคำแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงขวัญมนัส  ฉายจรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมุทุตา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวริศรา  ไชยพันโท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปิยะดา  ชีพอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุธาริน  สารสินธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุธีธิดา  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุภาภรณ์  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปวีณ์ทิพย์  มุสิกะภวัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจีรนันท์  ตงศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเอมิกา  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนฤเบศ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภัทรพล  เทพวงศ์ษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณวรา  ท้าวใคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชดานันท์  พรหมพันธุ์ใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสุริยะ  เสนาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนารัตน์  ระวังศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรรษมนพรรณ  โหมดพลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเยาวเรศ  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สกุลทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชีวาพร  มังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปฏิญญา  ริทาสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮวดตี๋ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิทธิจิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภิญญภา  ธราสิทธิดล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเศรษฐชัย  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเบญจพล  แสงระวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายขวัญนคร  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสุรวีย์  พันธ์ดวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชะเอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชนกวนันท์  ชินะโปดก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงคณพร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธิดารัตน์  สีกู่กา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกวี  อินธิแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวุฒิไกร  มลอิ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพีรศักดิ์  พบความชอบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ปักกะทานัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกิตติพงษ์  สอนสูญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอนุชิต  หาญจำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนกฤต  อุ่นพา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำตะนิตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธวัชชัย  จรกรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชนินธร  สุริยันต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรัชต์พงษ์  โม่หิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์เครือศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพศิน  มุลตองคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสิรามล  เทพคำมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธันยรัตน์  เพชรชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรพิชชา  มงคล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐวดี  คึ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรจนา  สดใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุกานดา  ท่องพิมาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูธเนศ  แง่มสุราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอชิรยุทธ  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกฤชนันต์  ไขประภาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนที  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอนุวัฒน์  ประทุมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอภิรักษ์  พรศิลปกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรศิลปกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนากร  ไชยวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกฤษฎี  สุบิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจักรกฤษ  แสนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐพรชัย  โคตรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายองอาจ  อึ้งสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายยศกร  รุ่งเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนดล  พูนชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูมิเพชร  คงนารา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอภิวิชญ์  คะลีล้วน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวัชรพงศ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมัลลิกา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไกยะฝ่าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเมวดี  คอยพุฒ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวชกามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกีรติ  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายเอกกมล  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนะวัฒน์  นามศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพงศกร  บาลโคตรคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนภัทร  ที่รัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนธรณ์  จิตจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกรภัทร  ฤาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลตื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุชานันท์  นามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกรรณิกา  แสนอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธิดาพร  ยุวชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรจิต  เลานวดวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงไปรมา  ตองตาสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงศ์อนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเจนนิษา  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกมัยธร  ศรีค้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกรชวัล  ศรีค้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธุ์ใหญ่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนัฎฐธิดา  วรรณชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชฎาพร  ณัทคุณธนากิตติ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปิยภัทร์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจิดาภา  สุขขัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธนัชญา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภรัญญา  จักรดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชชญาภา  ชนะบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐพรรณ  เสน่ห์ดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชนิสรา  ชนะเกียรติไพศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงโชติกา  คุ้มหล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภูบดินทร์  ดงยาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชุติวัต  วิสามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายโชติวัฒน์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวีรกานต์  นามประกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวสวัฒน์  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจันทกานต์  โนยราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกมนนัทธ์  สีทาไข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐิติพร  นามขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อนันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุภาพร  พลศักดิ์เดช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัสนันท์  ศรีชัยสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอินทิรา  อิงเอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จำรองเพ็ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เรืองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไตรทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเกี่ยวดาว  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปภาดา  ผลาจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนงนภัส  จิตตวิเชียร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชโยรส  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพัชพร  แผงนาวิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอารียา  แก้วสุราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวระบัด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายศิวกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายศิวกร  พันธ์นาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายพิณัฐสรณ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชลลดา  วงศ์ตาผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายธนพล  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายจักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงภัทรภร  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายวีระพล  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงอชิรญา  สุขขัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงศิริปุณณิศา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายภธรภูมิ  อึ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพรรณอร  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายพิพัฒน์  หัดวิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายพศวีร์ยชญ์  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ส่วนบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอยผาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงนันทิกานต์  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาข้างฮุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายภูมิวัฒน์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายจิรายุ  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายอดิเทพ  ศิริขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงญาณิศา  บุญยู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายธนโชติ  เต็งจารึกชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายปุณณกานต์  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณัฐชยา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายรัตนพงษ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายสิรายุ  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายปัณณทัต  วภักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายอิทธิพร  ต้นสมรส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายณัฐกฤต  ปัตตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายโชติอนันต์  ฉายเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต้นกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขัติวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปทิตตา  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายสุรินธร  ถิตย์พิพิธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพิยรัตน์  นพรัตน์จิรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงภคนันท์  อุปพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายอภิชา  ภัทรจีรัณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายวายุ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงรุ่งรวิน  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายโรจน์ฤทธิ์  นนท์พละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายทินภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงนปพร  เอี้ยงลักขะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายปองพล  กรีพละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายกฤษณ์วัชญ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายสิริชัย  อุปครราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพรนภัส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงศรุตา  ปัตโชติชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพัตร์พิมล  เพ็ชร์นิล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพราวสุข  ศิริพงศ์สิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงเบญญาพร  ชาวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงดวงกมล  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายพชร  เจริญกิจกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธิญาดา  แสงตรีสุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพชรคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงธัญญานุช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพรกนก  พองคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพิชญา  สิงห์คาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงจิรภัทร์  วิเศษวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงศรุตา  เสรีสุภากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงกุลสตรี  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายวชิรวิทย์  นาสิงเตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายนนทพันธ์  เถกิงผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจิรประภา  พาระแพง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงนัชชา  เพชรคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงดุษฎี  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายอนุศิษฎ์  ไชยพะยวน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงอารยา  ผาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธัญจิตรา  บอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลทองสุก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายนพสิทธิ์  ปลอดครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงวัฒนาลักษณ์  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายวรปรัชญ์  สีแสนตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงนิรัชวรรณ  ชาธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงนวลหง  ฮึกเหิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงจิดาภา  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงวันพรรษา  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณัสณิชา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ธ.น.โม้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงลิลลฎา  ผาจันยอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงจิราวรรณ  พิทักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงร่มฟ้า  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายภูวิศ  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงศุภานันท์  สุริยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายภูวดล  สีชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอภิรักษ์  แจ๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายธีรนันธ์  ทองภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงปวริศา  แว่นเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงภาวิณี  พรานป่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปรียากร  จันคำเข้ม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงรสริน  ฉันประเดิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายทองพัฒน์  ตนเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนพล  ที่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณิชชาอร  จิณณพัตกิติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุพิชชญา  ชยะกฤตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายคณนาถ  จ่ายเจรืญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายสกลรัฐ  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายนราวิชญ์  สุระทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายนนทพัทธ์  แสนมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายภูธนพล  แก้วแสนคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายชวกร  พาใบศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงเจตปรียา  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงวรัญญา  พินิจโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงพิชญา  เคนประคอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิระสวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงผกามาศ  โยตะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงนภัสสร  หนูตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสปัน  บุญเกิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงขวัญชนก  นารอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายภูริทัต  รักษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายธีรภัทร  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายกษิรา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงวิมลสิริ  จงสุขสมใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพิชญาฎา  ศรียายาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงรมิตา  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงศุชญา  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงจณิสตา  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายธนกฤต  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงนรินทร์พร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงนวพรรษ  เวกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนพชร  ทิมอรรถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงธิฌากรณ์  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงภัทราพร  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงภัทรนันท์  เต็มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณัฐดา  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คิ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายอริณ  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายภูเบศวร์  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายวรวุฒิ  สีแสนตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงพิชชาพร  โนนตูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพิชชาพร  โคยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายเจษฎา  คำตลบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายธนภัทร  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายพันธวัฒน์  สกนธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงวิรัมภา  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนวรัตน์  สว่างพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพิจิตรา  ชนะเกียรติไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงทินสิริ  แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงเกสรา  ดวงกุลสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายนรุตม์ชัย  วิชาทัพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายกฤตพัฒน์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงยลรดี  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงธนภรณ์  ทิวนุราศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงปลายฟ้า  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายดุลยพล  เวชวิฐาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายศิวัช  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายณฐกร  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายณฐกล  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงศรันย์พร  ข้ามแปด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปลายฝน  แก้วจันลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงกัญญพัชร์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงญาตาว์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงชุติมา  ขุนปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายศุภกิจ  ทองละไม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายศิริชัย  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายศุภกฤต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายพลากร  นรสาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงณัชชา  บุระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายกิตติภูมิ  ทวีโชคอำนวย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐวรรธน์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายศุภณัฐ  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายติณณภพ  สายธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณัฐกฤษตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงธัญชนก  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายธนโชติ  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายคริษฐ์  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายคันธารัตน์  รัตณพานิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายอัครินทร์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายพีรรัฐ  โดบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงฐิตากานต์  แก้วอินธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายแทนคุณ  โฮมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิติคุณไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงบุณิกา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงเจมีน่า  พรมจรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายธนกร  ชาญพิพัฒน์วิทยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายสุภณัฐ  ภูน้ำไสย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษาแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงนันท์นภัส  มัตตะธนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายอนันต์เอกก์  ใหญ่พงศกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายภูริช  ตันติวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายจักรภพ  จิระสวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพิชญรัตน์  มธุรส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงอภิญญา  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายภูมิ  ฉู้วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายวรพงษ์  คำผุย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายปภังกร  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายเปรมภูมิ  สิงหรัตนากรชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงณฤดี  ชากิจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายจิรภัทร  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงเมษญา  ฤทธิร่วม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงฟ้าใส  ตันติวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปานไพลิน  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายวิชเวช  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงสุรัญชนา  กองดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายโชติภณ  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายศุภกฤต  ภูลายยาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายพัชรวัฒน์  ทัศคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงอารญา  มีไกรราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงฐิติมา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงสุดาพร  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงฌัฏฬรรณทอง  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงบุณธิชา  จินดาแป้น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศิรดา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงศรันย์พร  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิสิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายธนพล  ทองลอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงปุณยนุช  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายสุจิจักขณ์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงปาริฉัตร  ดาบสีพาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายกฤตบุญ  เทเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายปภาวิน  วงวันศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายชยพล  ชัดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงอรณัฐ  ทองหน่อยหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายบุลวัชร  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายธีรภาพ  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายโสภณวิชญ์  ชุดชุมแพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายพศิน  เอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายพีรพล  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายพิพัฒน์  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงพรภิมล  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงพรชนก  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายศุภวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายธีรเดช  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายปวริศร  โคตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายภูตะวัน  แจะแหละหมัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายเจนเจษฎา  คล้ายกิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายปวริศร์  เครือลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายจิรภัทร  จุลคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายธนกร  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงชนาภา  สุติบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงสุวิดา  นาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงขวัญชนก  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายนนทพันธ์  แสนมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงชยานันต์  อุดมบุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายพิชชากร  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงธัญชนก  สุตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายธนบดี  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายธนเดช  อัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวาศินา  สินเจริญกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายพงศธร  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงณัชชา  ศรีวรรณะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมเคน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายศิวะพงศ์  คำชมพู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายพชรพล  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายณัฐกิตติ์  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายขจรยศ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  สกุลซ้ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายกฤษฎ์  เขตต์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอรุโณทัย  จันทมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายณัฐพล  วงศ์ประชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายวิริทธิ์พล  อนาคม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายศิวัช  ชอบพิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ฉัตรวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายกฤษฎา  สีนาลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายรัฐภูมิ  เชื้อมอญยาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงญาดา  ปาละรีย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายชาญชัย  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายณชนก  ไขประพาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงรมิตดา  สิริวชิระกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายณัฏฐพล  ชาตะวราหะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณํฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายศุภชีพ  พิมจักร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอาริษา  ไทยพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปาริตา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายศิริศักดิ์  เชื้อคนแข็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธรณ์เทพ  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธนิลวัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สินนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชนากานต์  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนภสร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนัทธนันท์  แสนมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกันตภณ  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุธิมา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชวกร  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวริษา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวรัญญา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปัณณพร  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงชยาภา  ขานชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณิชกมล  ชวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนฤภร  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปิยธิดา  เจียมไพเราะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสโรชา  สินสุขเตริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงรักษิณา  เพชรไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพุดพิชญา  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนิชนันท์  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายยศวัตน์  ศรีธนิตพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัชชา  วงค์สาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอาทิตยา  มูลดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายฐิติทัช  ซองทุมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพรกนก  เครือเทียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอันนา  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงชญานิศ  โยธานัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเรณุกา  เคนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปาจรีย์  สุคนธชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุนิษา  สพานกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีสำองค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงจีริสุดา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสโรติญา  วะเศษสร้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงบุณฑริกา  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพงษ์ศกรณ์  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจิรัฐิพร  แก้วไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกชพรรณ  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกนกอร  ศรีคำแซง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายสรยุทธ  ศรีนานวล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวรัญญา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพีรวิชญ์  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายคเชนท์  พิมพ์สมแดง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธัญญา  วอนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายราเชน  เดชะวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศศิมา  สุบุญมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงระพิพรรณ  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายทัศน์พล  พลธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงมณัญชยา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายปริพัฒน์  อาสาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศุภกร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายนภดล  เปลี่ยนเอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  คำหนัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงลลณา  จ่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงวิภาดา  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายฤทธากร  นวานุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงทักษพร  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวลงกรณ์  โมกกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพชรวัฒน์  พรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายพิชชานันท์  สีนวลแล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพงศทัต  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวรินทร  วรรณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายภนาย  เกษจุโลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายศิวนารถ  วงศ์สาพาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายฐิติวัชร์  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายคงเดช  สุระทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายรพีวิชญ์  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายชัชฤทธิ์  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกรรวี  ผาฤพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โอฐละออ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงญานิสา  สระพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฐริกา  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  อินอุเทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงภารดี  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีมะการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงต้นข้าว  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกีรติกานต์  กรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพรรณชนก  ใจกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงปภิณทิพย์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงเนติสุทธา  อุตวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายบรรพต  ศรีหารักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายญาติพล  ศรีสถาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายลัทธพล  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงปิ่นชนก  ขุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปพิชญา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรวิษฎา  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายคุณากร  อุสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ประทุมตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนา  ศรีสกุลธนไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีวิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนกร  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพจมาน  เดชภูมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงขวัญชนก  กินเรศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอรุณีพร  จูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธัญสินี  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายศุภณัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธารินี  ทัศนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายณัฐชนน  สกุลวิชญธาดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายดนัยย์กรณ์  ใหญ่พงศกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนภัสนันท์  รักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายกันตภณ  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายทีฆภัทร  สสางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายกรวัฒน์  ฉิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนฤมล  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงวิภารัตน์  พัลเมอร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนัทธมน  นิธิจรัสรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายชินดนัย  กิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงกนกพร  มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพราวฟ้า  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนาญมาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงภคนางช์  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายนฤเบศ  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายจิรภัทร  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธีรพัฒน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายกิตติภพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอภิวิชญ์  เทพนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธนบดี  พรหมพารักษ์ อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายตุลภัทร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวีรวิทย์  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายภูริทัต  มิ่งมิตรมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายจิรวัฒน์  หาญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายปิติพล  ปิติพงศ์พล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายธนพล  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธนภณ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายชนินทร์  กนกอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายนพรัตน์  พิทักษ์การ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายณัฐสรรค์  ยันนี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวรกร  พรหมภาพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายปัญญาพล  โคยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายโกมินทร์  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายวิษุวัติ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายจารุวิทย์  เชื้อกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายกันตพล  จันทวัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายเจษฎากร  โต๊ะมีเลาะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายพิพัฒน์สกุล  บันเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกชนน  เสมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงดุสิตา  วงศ์กาไสย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงมัญชุภา  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงญดา  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์สีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงเขมจุฑา  สุวรรณบล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงภัทรนันท์  นนท์พละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงมุธิตา  ฟูฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กรีวงษ์จรัส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงจิรสุดา  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงภาวนา  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญทวีไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกรกฏ  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมภูคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงจรรจิรา  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวรรณพร  กิ้วลาดแยง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัฐฑิกา  สุวรรณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพิชญ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายชนาธิป  งอยกุดจิก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายนรากร  รุ่งจินตนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายนิธิพัฒน์  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธนาวัฒน์  สิงห์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงฉัตรศิริ  เวียงสิมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงภคพร  โฆสิต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงณัฐนันทน์  บุษดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอธิปัตย์  นิลทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายจันทรเดช  สีทาไข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายวรภัทร  นามเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายมนัสวิน  งิ้วฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายภากร  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธนัสสร  สาธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายนพรุจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณัฎฐกานต์  พิลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายรนกฤต  ศิระรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายวิชชากร  หระสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายชนินทร์  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายชัชพล  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายวีรภัทร  พงษ์คุลีการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายองอาจ  ทิ้งแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายจิรณัฐศ์  เทียบแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพงค์พัฒน์  นาชัยเงิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายธนบัตร  จักรเครือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายศิรบดี  พลมีเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงโชติกา  ไชยวงศา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงณัฐธิชา  แพงคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวรัญชลี  ฮ่มป่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมประศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงนนณัฐชกร  นูขุนทศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งโรจน์ประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปวริศา  ปาระบับ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงรัตษะดาพร  เภาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงโศภิษฐ์  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงธีราพร  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงเจติยา  วรามิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายขวิศ  อภิชนรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายอรินทร์ดนัย  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายสหรัฐ  ลาดโลศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายปิยวัฒน์  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายชมะนันท์  ตะกอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายศุทธศิษฐ์  นาลงพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายชยุตม์  นาสินพร้อม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงชนานุช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงชัชฎา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงวิรัญญา  พินิจโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายอินทรีย์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงภทรวดี  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงปัญณพักตร์  ชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงชญากาญจน์  คณิตธนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายปลายฝน  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายนฤบดินทร์  คตเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวิราวีร์  ทรายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงธัญญาพร  กระวาลธง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายอภิรักษ์  มุลทาเย็น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงริสา  อิทธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายปวริศ  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสิริญญา  สกุลดำรงสิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนุชนาฏ  ชำนาญมาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงยุวดา  ศรศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกรวิน  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายพีระพัฒน์  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐสิณี  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนริศรา  ตยางคนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธนกฤต  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงมาดาพร  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายจุฑาวุธ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม