รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภานุวัฒน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธนวรรธน์  ลาสิงหาญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธนพล  ซาวทองคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธรรมนูญ  เสนศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอักษราภัค  อาจสำแดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบงกช  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนโชค  คงยืน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุลทิวา  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนภร  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงต้นว่าน  คะนองมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศโชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธันยพร  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงมีสุข  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบุญนัดดา  ดาวใสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐพงษ์  ธาราไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสนธิ  นะรุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนภัสสรณ์  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาณิศา  แวววงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัชชา  ลำภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงคมธมน  อินทปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปาณิสรา  สุระชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปทุมวรรณ  กัญญาชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงแพรวไหม  กาหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤษฎา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤษฎา  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชนภัทร  บุญกัณท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจักรพงศ์  สีดาโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพงษ์  อุรัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายศุภชัย  บุญละลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพชรมน  กรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวริศรา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายนรภัทร  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ละมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนาถนพิณ  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพีรพัฒน์  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกีรติโชติ  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภานุพงศ์  อิ่มอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเมษณียา  คำเนตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกร  บุญงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณพรรษวรรณ  ภูขันซ้าย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนโชค  สุบิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธีรภัทร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวุฒิชัย  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูอาวุธ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทาเสนาะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศิรประภา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปทิตตา  เรืองสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธวัลหทัย  เมืองคง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธีราทร  ดำพะธิก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐดนัย  สินไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายกรวิชญ์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายคณตม์  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพงศ์กฤษณ์  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายจิรัฐติกาล  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปารีณา  สุจริตภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายรชต  ลือนาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายกฤษติณัช  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิตอินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภูริวัฒน์  ลำภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายเดโช  พูลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอนวัฒน์  สังขะวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสรัญญา  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายเศรษฐภูมิ  ควรการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพัชรพล  บุญประวัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมจารี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายรุ่งเรือง  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายคงกระพัน  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวชิรวิทย์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายรชต  ตระกูลวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ยั้งใจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอริชา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอริสา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกัลยกร  สุวิภาค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายคณิศร  ภูมิจงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปิยะสวัสดิ์  แก้วอาสา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบุษนันทา  วงค์ธนู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณรงค์เดช  ชิณจักร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปิยังกูร  ธานี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศิริพงษ์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกันต์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายนวัติกร  เติมใจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายรวินท์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนพล  มรรคสันต์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศิรศักดิ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจิราธิวัฒน์  รัตนศรีสมภพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปารมี  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภูเบศวร์  สุปติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศิวัช  คำขาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายรชต  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐนิชา  เนียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนลิน  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฉัตรชนา  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกชพรรณ  สารกอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกอบกฤช  จำปาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธนัญชญา  ดุษฎีกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพัทธดนธ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพีรภาส  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนพวิทย์  บุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะไข่สร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายบฤงคพ  สอนไชยยาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงลักษิกา  จิรรัชตาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายหฤหรรษ์  สหพรชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงดลพร  แก้วปุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนริสสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรรณิสา  ยอดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิภาดา  หล่าแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวิรากานต์  ศศิวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุพิชญา  ทวามั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนกฤต  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจิระโชค  อักโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกานต์มณี  สแตนลี่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกชพร  รอดดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิชาภา  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุชัญญา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสิริมา  สองศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิลาวัลย์  รุ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วคำสอน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจันทร์สุดา  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปนัดดา  ผะดาจัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงผกามาศ  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอภิชญา  ส่องศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรนภัส  ประถมมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐดนัย  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรนลิน  อินสนอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกฤตญชย์  ไพรใหม่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรวิช  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิดาพร  ทองคำวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเอมิกา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพีรัตน์ดา  ครองชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกันตินันท์  ทินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนทีทัศน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชฎาพรรษ  สร้อยมาลุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุรนาท  พลพวก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายออมทรัพย์  มนัสสา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอภิรักษ์  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปิยะนันท์  เกษกิ่ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทราพร  กินรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนลินดา  ผกามาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิดาภา  อารีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปิยวัช  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพสุธร  หินดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายรัชนันท์  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกุลนิดา  สายจีน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤษฎา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพชรมน  บุญโต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนานันท์  สลักคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกษิด์เดชา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนรวร  ณัชสุพัฒน์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนิธินันทฺ  แก้วสง่า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปราณปรีญา  ทองเกษม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลิกร  บุตรมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธีมาพร  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายภาสกร  เอื้อธนาคม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชุติกมนต์  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงจิรัชญา  อุดร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงศรีภัชชา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสรรพพร  มนทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝั่งสระ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีระเริญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายชัยพร  เมธเมาลี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายขจรชัย  คาวีเสถียร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงวรรณวาสนา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายนวพล  อินวันนา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมิเชล แฟรนซีส  โคลาเซอร์โด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คำสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกตัญณุตา  ธัญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผิวเรือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุธีกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพริมรดา  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพุฒิพงศ์  สร้อยประดับ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรามิล  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอริศรา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอภิลักษณ์  ทองเถาว์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงทักษอร  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวิจิตรา  สีเหลือง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอรดา  พิมพ์โคตร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอารียา  ภูขะมัง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายเพชรตะวัน  พัฒนวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดุลยชาติ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนันท์ภัส  พิมพ์โคตร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายพิทยา  เขียวนวล โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกฤษดา  คุ้มครอง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทศราช โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงจิตรลดา  ปัดถา โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทะมีพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายเพชรายุธ  พัฒนวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิดาพร  มีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวสันต์  คำโท โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายญาณพงศ์  จันดี โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภาณพงศ์  ไชยอาสา โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอาริษา  เกาะเเก้ว โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธีรเมธ  สีนวล โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอภิชัจจ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิราพัชร  กงศรี โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนฤมล  เรืองไพศาล โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจันทร์ทา  โพธิ์ใบ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนันทถพ  ผิวงาม โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายศุภเสก  ไขยสุวรรณ โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงณัฐชยา  มีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอริสา  ศรีหาวัตร โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกชกร  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพรจิรรัชยา  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนิชานันท์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิสาร โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอนุพงศ์  บุญลี โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอภิรักษ์  สีดาจันทร์ โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวิลาสินี  สุภาพ โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปัณณธร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชาลิสา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงแก้วทิพย์  ไสว โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิราอร  คำวัด โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูบดินทร์  อินดี โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนกวนันท์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปารวัตน์  ภูสมศรี โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐธนพงษ์  ยันตกิจ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิชราพร  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนงนภัทร  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสุชาพร  คำโท โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุปรียา  พาลี โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเกตุพงษ์ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนาวุฒิ  โยธี โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวีรภัทร  ปรังศรี โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภูริพัทธ์  จบกมล โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกิตติพงษ์  คำโท โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญชิตา  มวลพรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงวรัชยา  ครองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐชนน  อินทะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงหัทยา  รสชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายยุทธภูมิ  ปิ่นเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายสิระภพ  ขาวละออ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายชนาภัทร  บัวงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงญาตาวี  เทียนสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกมลเนตร  ทองยัง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสุณิตา  ชาภิรมย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพัทธนันท์  กุลเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทารมย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงวรรณรดา  ชมภู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายจิรวัฒน์  กายะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายศุภวิชญ์  วันศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงศรัญญาพรรณ  สุชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศุภิสรา  เพ็งธรรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอธิชนัน  มรรคพิมพ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายจีรวัฒน์  บุญโสภณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกฤติญดา  จันทร์ทาทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวิลาศินี  บุญชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงจันทกานติ์  รองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คัญไทร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายรุ่งอนันต์  จันทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองออน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ช้างเขียว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปาลินี  ทัดเทียม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนิชาภา  นามวิชา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์ตา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปิยะธิดา  สาเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปฐมพร  สมปาน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายวชิรวิทย์  อักโข โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายณัฐนันท์  ชำนาญเวช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายวิฤทธิ์พล  ศรีสุข โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายชยากร  อุทธาธรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายอนันตชัย  สิงห์ที โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายวรวิช  ทองแม้น โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายนภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายนิติธร  พวงคต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายศิลาดล  เนตรพยัคฆ์สกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายเจษฎากร  กันภักดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายศาสตราวุธ  เจริญพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายณคริษฐ์  ครองเชื้อ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายเอกราช  มาตา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายภาณุวิชญ์  ดิษเจริญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์ตั้ง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงธนัชชา  ลิลัน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทาพักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายเตชินท์  อินทรีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธันยาภา  อารีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวีรภัทร  ยอดพูน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัดหงิม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญาณี  สาลี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ตรีเหรา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายก้องภพ  ผิวอ่อน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสามพระยา  ลาพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงประวีณา  หมายเขา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงบัณฑิตา  บู่สุวรรณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวิชยา  สาริกา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอินทิรา  จูนลไชยญกรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อุทัยศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวีรยุทธ  รังษี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศุภิสรา  พะวา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศุภกานต์  พื้นพรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพันทวี  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชยุดา  คงทรัพย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุชาดา  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสิริโชติ  คำพุ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอานนท์  จันทนันท์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอติวัณณ์  โนนสังข์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายณธกร  วิชัยกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกิตตินันท์  คำภาชีพ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอภิญญา  โตสุข โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจิตภินันท์  รุจิระชัยนันต์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเขมนิจ  บุญแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภัทรศยา  บัวทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเพิ่ม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงภัสราภรณ์  กายแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พวงเพ็ชร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปานไพลิน  ดวงแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพินีต์วัลย์  ติยะโคตร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงฐิติยา  สมพงษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพชฏ  มหาแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายคมกฤษณ์  วันทา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิรวรรณ  คุ้มครอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณิชากร  บุตรธรรมมา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศรินทิพย์  จามะรีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรไพลิน  คำศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์เขียว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนิภาพร  สุริโย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวณัฐจินันท์  สุชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกรกนก  พูลมี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสันติสุข  มะลิอ่อง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงรุจิสา  เสริฐวาสนา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีษะนอก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงแพรวา  กันนอก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพชร  รักเดช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวิบูลย์  อาจสามารถ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนภสร  เพ็งสมยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประดา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพัชรพล  นันทะบัญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปพิชญ์สินี  เหลาประเสริฐ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนโลบล  ปัดถา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  นาสมรูป โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทัพทะมาตย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงฟาบีโอล่า  นอยเฮ้าส์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสรณ์ชนก  อารีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศศิกาญน์  ร่มเย็น โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนัทชา  ทวีกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  อินทะพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์พร  ศิริผลา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วันเพ็ง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายฤทธิพงษ์  ยอดคำมี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสิรภพ  จันทง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจีรวัฒน์  อุโมง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปัญฐวดี  วรรณเวช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงช่อลัดดา  พระสุรัตน์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพัณณิตา  เหล่าโก้ก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศิรินทรา  สถาพร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพรมงคล  สัมทาน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วยงค์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนากร  เครือชัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวัลลภา  อุ่นคำ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายศุภกิตต์  ทองบ่อ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศรัณย์  ป้องภัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายทรัพย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายทัตดนัย  ปาทาน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายบารอกัตชา  ปาทาน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอุมากร  ประจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายชุมพล  เกษมณีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกันต์ธร  กงล้อม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศิริโสภา  มานะที โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ชัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกฤษดิญา  เพียงพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กัลยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอินทุกร  วิรักษา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนกร  วสุกรรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภูมิภัทร์  แก่แสง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปัฐยาวัติ  ทรงกลด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปาณัสม์  แก้วพวง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปณิตา  สมเทพ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสรวิสา  หลาวทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวันนิสา  นันทะสี สตั้งงะ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปลายรุ้ง  คำใบ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมัณฑณา  ศรไชยญาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุชานาถ  เกษจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศิริวิภา  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปัทมา  ทวีกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีหงษา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวชิรญาญ์  กลับสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยพันโท โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกิตติคุณ  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรใส โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริชนะ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนวิน  กงศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรัชนิดา  นวลงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิชาภา  โคกผา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายทักดนัย  บุญเลี้ยง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเกวลิน  อนุไวยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คานทรัพย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันเกตุ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวริสา  ชมภู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนวพล  เครือบุตร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวันชัย  วันศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอดิเดช  เกษจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวรฤทธิ์  สังบัวแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงรจนา  อินทร์ศิลา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณัฐวัศ  ใจมิตร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเกศราภรณ์  หัสโต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเอกพงษ์  คงประพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนบดี  เลื่อนฤทธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงฉัตรกมล  แก้วรักษา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวชิรวิทย์  มณีวงษ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนพล  อุปสุข โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงโยษิตา  มนตรีวงษ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกมลเทพ  แสนไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพนิดา  บุญเฟรือง โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรัตนาวดี  อุปสุข โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปณิดา  นันทะเคน โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเจนจิรา  คนเรือ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกอบกูล  บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิมพิศา  บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรัตนวดี  จ้ำหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวนิดา  เกิดกล้า โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนัชชนันท์  สิงหชาติ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเกษรินทร์  อุตมะ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปิญชาน์  มาลีหวล โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงจิราพร  วันเพ็ญ โรงเรียนมหาราช2 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายชัยธวัช  จั่วจันทึก โรงเรียนมหาราช2 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล โรงเรียนมหาราช2 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอนัญญา  ลิลัน โรงเรียนมหาราช2 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช2 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช2 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธัญรดา  หล้าบุดดา โรงเรียนมหาราช2 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอดิศักดิ์  โปยทอง โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนพนธ์  ศรีเนตร โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายนรินทร์  พาพันธ์ โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกิตติพร  ใจรัมย์ โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายชัยวัฒน์  จารุวงศ์ โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์เรือง โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรพีภัทร  บุญธรรม โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอธิคุปต์  โทวาท โรงเรียนมหาราช2 1 ป.6 วิทย์ประถม