รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกันติชา  สุนสุข โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงสุภัสสรา  นามกันยา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปริยาพร  สุขสบาย โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปวีณา  แก้วอิ่ม โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลธิดา  หาญเสมอ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนัญชิดา  เยี่ยมหาร โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีธะนนท์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจักรกฤษ  ภาคสุภาพ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศรินยา  สายเสมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงเบญจมาศ  หมอยา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวัชรพงษ์  คงวิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอดิเทพ  แหลมไธสง โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงบุณยธิดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หะธรรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายเขตรัฐ  บุตรสำราญ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจิรชยา  วันอินทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพรพิมล  ทองการุณ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีปัดมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธีราภรณ์  หนูมี โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายรักษ์ชัย  วงค์แก้ว โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายฆราวัฒน์  ศาลางาม โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัชชาภร  พิมพ์เหลา โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพรนภา  นาร่อง โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงลักษิกา  โสภารัก โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอมรรัตน์  ตองหว้าน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอนุรัตน์  คำมนิตย์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอนุวัฒน์  นามวงศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายอัครพงศ์  แสงเดือน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกฤษดา  สุธิสอน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงมูล โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปาริชาติ  คำคุณนา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวราภรณ์  ผูกแสน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศิชล  พุทโธทา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงมนัสนัน  ภักมี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณิชา  บัวระภา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอริยากรณ์  ธนูศิลป์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสิริกร  โสภารัก โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายวรวิทย์  แก่งจำปา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายเด็กชายธนโชติ  พิมคีรี โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพงศภัค  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภูบดินทร์  ดงแก้ว โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเมธัส  เทียบแสน โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายอชิรวิทย์  สืบสิมมา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุพิชญา  จันมณี โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัคจิรา  ฤทธิผล โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงลลิตา  ม้าวนาเมือง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเกวลิน  อินนอก โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจรัญพร  จันทะเนตร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพลอยญนันท์  แสงทอง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธิติ  พาโนมัย โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายจรัญ  วงศ์ยา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวิภากร  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวิลาสินี  รูปงาม โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงรินลณี  ชมภูโคตร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนิธินันท์  พลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธีรภัทร  ขันเสนาะ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพราวรวี  ศรีคุณ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวริศรา  เมฆบุตร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงประภาพรรณ  อรุณไพร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอริสรา  อรรคโสภา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธัญจิรา  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขาลด่อน โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชนิภรณ์  สาโท โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิตภัตร์  บุผู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณญาดา  แก้วมา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  รัตนโสภณ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจีรนันท์  คำคง โรงเรียนบ้านซำไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายถวัลย์  แสนสุข โรงเรียนบ้านซำไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิริศา  ทำมา โรงเรียนบ้านซำไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชมพูนุช  วงศักดิ์ โรงเรียนบ้านซำไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มณีเทพ โรงเรียนบ้านซำไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวงศธร  สอนสุภาพ โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสุริยา  แก้วพิภพ โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนัญภรณ์  สุขชัยสงค์ โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธีระวุฒิ  อินอุเทน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอภิชญา  วิทเวทย์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปราวดี  พิลาดี โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงคณาพร  สุปรัชชา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอนัฐญา  บัวมี โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 คณิตประถม
85 นางสาวกฤติยาภรณ์  สวัสดิ์ภักดี โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฐธิพร  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรัตยาภา  บุญโคกล่าม โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวจิณห์วรา  เตตะมะ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวมัญชรี  ราชา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอาภัสรา  จันทรใส โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนันทชัย  สอนสีดา โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระชูรัมย์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนภรณ์  จันแดง โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปริฉัตร  หล้าซิว โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศศิธร  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุริสา  ทวีแสง โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิชยาภา  ศรีวันคำ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพัชรรินทร์  จุปะมะตัง โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิญญาภัทร  จันทบ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.6 คณิตประถม
100 นางสาวดาวรุ่ง  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชวัลย์รัตน์  หาญเชิงชัย โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนากร  โยศิลา โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเจษฎา  หล้าทูม โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวริศรา  คำใบ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงโชติรัตน์  บุเมิง โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายเงินมาทวี  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกันติชา  โมครัตน์ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอภิชยา  หลักแหลม โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายกมลภพ  อุทธตรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขาวะดา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกมลทิพย์  คุณฟอง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายพิตรพิบูลย์  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
114 นางสาวกฤษณา  กาดี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวเกตุนภา  กาดี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพรรณพษา  สิทธิโชติ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงรสิตา  เวชชูแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรัญญา  สะดาแนน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมหาญ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกฤษณา  หมวดคำ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกานดา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญาติกา  บัวมี โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายนวพล  ภาน้อย โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายวิชาญ  ร่วมสันเทียะ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายอติวิตญ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนทีธร  วงษา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนวพล  เวชบรรพต โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุภาวดี  วังซ้าย โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพุฒิพงษ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมศิริ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนฤมล  นามสมดี โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธัญวรรษ  สานา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนัฐชัย  แสวงสุข โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเกศแก้ว  จำปาชื่น โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศิวกร  คูณอาจ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสาวิกา  โสมคำ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงทิพธัญญา  อุทธา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนัชชา  นามนาถ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้ววาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านผาหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาติชา โรงเรียนบ้านผาหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายศิวะมินทร์  ขันธวุธ โรงเรียนบ้านผาหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโยพันธ์ โรงเรียนบ้านผาหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัทราพร  พรมหาลา โรงเรียนบ้านผาหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกุมารี  หมีกุละ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายกฤษฎา  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายกัณตภูมิ  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายมนัญชัย  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิรธันย์  ทรงภารักษ์ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธนวัตน์  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพรวิภา  ศรีทาดี โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจิรภาคย์  ทรงภารักษ์ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวิระษา  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัณฐิกา  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพัชรพล  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านวังยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปาจี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายศิขริน  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายปรมี  หนีภัย โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพีรพล  พรหมมิ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายปฏิมากรณ์  ยาแพง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอัญกร  มวลเมืองสอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงฐิติชญา  สีม่วง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงชไมพร  ปั้นแหน่งเพชร โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธัญชนก  อุปรีที โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชลลดา  อินธิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัชพล  หนองทุ่ม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัฐภูมิ  หารใจ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวุฒิพงษ์  ใบบ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอริสรา  สายศักดา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วระสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  จำปาหอม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปารฉัตร  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายเกษฎาวุธ  บัวมิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายวัชระพงษ์  สียางนอก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจิราภร  พิมคีรี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายจิตปกรณ์  รักคะติง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายอภิศักดิ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเกสร  จีนปรุ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายวราวุธ  พันธมุย โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนัฐชฏา  พลทะยาน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงรัชนก  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงมาริสา  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายเจษฎา  นิกรสุข โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอภิชญา  เหตุเกษ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธันยาภรณ์  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แตงเส็ง โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงขจารินทร์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 นายพีระพงษ์  อ่อนเพ็ชรคง โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวบุษบา  เสี้ยวภูเขียว โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวดลชา  สมแสง โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวเรวสี  ตะพิมพ์ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายชลิต  กำแก้ว โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเนตร โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญเชิด โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายดนุสรณ์  จันทะโชติ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐชนน  แก้วชาเนตร โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นภักดี โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปัณณพร  คุณุ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภูวรินทร์  แสวงสินธ์ุ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงจารุภา  ไชยหานิตย์ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายรัฐภูมิ  มัครรินทร์ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสิทธิพล  พิลาภ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายโสภณวิชญ์  หรพร้อม โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธีรภัทร  แสงชัย โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรสรินทร์  กิ่งคำ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสนสร้อย โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอรัญญา  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสงชัย โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สีดา โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวนิดา  กองศรีเศษ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธิดาพร  พรมตู้ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายภูริภัทร  อุตมา โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงวราลักษณ์  มนกลาง โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอรอุมา  สุพรมพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวศิกา  มาสุ่ม โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกนกพร  จอดนอก โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  โยคบุ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกิตติกานต์  พันโนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายภูริภัทร  บุญอนันธนสาร โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรสิตา  บุญสนอง โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรัชญา  ทีฆะสุข โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนิดาวรรณ  ภานุรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพงศธร  ศรีภูมิ โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายชัยยพร  ขำคมเขต โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงบรรลุ  จำปีพรม โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชุติภา  ทองภู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจามรี  ศรีภูมิพรม โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนิษา  เกิดช้ำ โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชลลดา  ทองภู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกิตติพงศ์  สันตเดชา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรุ้งธิวา  ไชโสดา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธัญรัตน์  คำหล้า โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศศิธร  อัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
253 นางสาวเกศณี  สุทินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวเกศินี  หล้าละคร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุดารัตน์  กระฮาดหนู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายจีระวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวายุ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนรินทร์  บุญศิริชัย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิภาวรรณ์  รามศิริ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  วรรณสุทธะ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บาบุญ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายสิรวิชญ์  มาแพง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกรรณิการ์  เวียงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงธิญาดา  ชาศรี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายภูริภัทร  บับภาเอก โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศศิธร  โทมนัส โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายประภวิษณ์  พระนคร โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนกฤต  บุญประคม โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมทอง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปิยนุช  ช่างเรือง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวรพัฒน์  แทนชาลี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนวพล  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิราภา  ภูเผือ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธนภัทร  แสนขันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงมนัสนันท์  กองศรี โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุภาวดี  ครุนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนันท์พร  ศาลา โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูชิสส์  เกียรติศรีศิริ โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายรพีภัทร  หมอแพทย์ โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายอนุวัฒน์  จิตรพล โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงขวัญพร  สำคัญ โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพรพิมล  นามกันยา โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมพักตร์ โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงรมณี  ไสยันต์ โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชนาพร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรัตติกาล  เลิกนอก โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงภัทราพร  ทองปั้น โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศรีประภา  โชติเนตร โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปฏิวัติ  วงศ์เคน โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศุภัชญา  มั่นคง โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุกัญญา  พันสนิท โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอรพรรณ  ปานสูงเนิน โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนิชาภา  คำมา โรงเรียนบ้านอิเลิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอชิรญา  สักกุนัน โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายธนวุฒิ  พวงไพวัน โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายนพรัตน์  กิริชี โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีปา โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอภิญญา  นุราช โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองตัน โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปรมินทร์  ดวงดาว โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายจิรพัฒน์  จันทรวิชะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายธนพล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงลีลาวดี  บัญชากิจ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รวงงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศิริสุข โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์จรัสเพชร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพฤฒิพงศ์  วรรณประเข โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายพีรวิทย์  ภูมิดอนใส โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายครรชิต  ทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายนราธิป  พิมพ์จตุรัส โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศศิธร  ภูเงิน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกรรวี  ตั้งสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุพรรษา  ถุนนอก โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเขียว โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็งพา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงรัชนีกร  โสพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันคำ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงจิรนันท์  จำปา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมหาชัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงภัทรวดี  นาหัวนิล โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรัตติยา  ดวงประทุม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายสิทธิชัย  รบชนะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนที  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนัฐวุฒิ  ชัยสามารถ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทาสีแก้ว โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวพา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  การรักษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฐธิดา  พะวา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภูมิ  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภาพลงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปริญญา  ชมิฬ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ่างเจริญ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธัญพร  ภาโส โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุปสังข์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชญานี  ศรีลาง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงกอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวีรณัฐา  ฮาดสม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิราภรณ์  เพียสังกะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวันวิสา  สุขิตา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอังคณา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอริสรา  กองจันทร์ดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงทิฆัมพร  ช่างปัน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอรนันท์  วงษ์ศิริ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรณิษฐา  วงษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสุขสรรค์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสายฝน  แสนสงค์ โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพัชริตา  ภานิล โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงยสุตมา  บุญรังสี โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายสายธาร  ภานุรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายจิรายุ  อ่อนตา โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 คณิตประถม
362 นางสาวทิพย์รัตน์  พิมคีรี โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวเบญจรัตน์  หมอกเมฆ โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงเจนจิรา  ศิลาสัย โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนลินรัตน์  แก้วหานาม โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอรรถพล  วิยะวรรณ โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรุ่งนภา  โสภารักษ์ โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกรรณณิญากรณ์  แสงราชา โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัลยกร  สมขาว โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายรัฐภูมิ  ถำวาปี โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูมิภาค  เขียวไหล โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงลาติน  พงษ์พิติ โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายพลากร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกุลยา  จุลนาถ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอุมากร  พระภูมิ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนิวรรณดา  จันทะนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายคมสัน  ชอบทำกิจ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงศิริสกุล  คำกอง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณภัทรศร  ภูศรีดิน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ผางน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พาโนมัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงภวิกา  กาฬสินธ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงศิรินทรา  อินทร์เพชร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงภูษณิศา  เทวะดา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพันวรรณษา  แสนพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยยะ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์สาง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุธิตา  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายรวิกร  แก้วพิภพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายชัชวาล  ชัยเมือง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายคุณากร  ศรีไทย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุวรรณี  สุปัญญา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปิยะพล  คำภาบุตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายภาคิน  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายวาคิม  สำเภา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงนิโลบล  เดชมาต โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายธนาวุฒิ  แก้วโวหาร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงลักขณา  สีซุย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปวีณา  รัตนะอุไร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอาคเนย์  มะลิตะ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายมะติชน  หมีกุละ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพัชราภา  กิมุล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนุชจรีย์  สีละลวย โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธีรภัทร  ศรัทธาคลัง โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวรรณวิษา  ซานาง โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายโชคชัย  ชนะสะแบง โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายบรรหาร  ทาพลค้อ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายวรายุ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงโยธิกา  ปัญจภักดี โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวนารินทร์  ชัยบัง โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายโภษิต  คนชม โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายพลวัต  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายธวัชชัย  อินธิแสง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายพิพัฒน์  นาวัน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายอภิรัตน์  เดชปก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกฤษฎา  ชุมผาง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงชลธิชา  หนูไธสงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงบุปผา  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนัชชา  ทามูล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงศศิวิมล  เสี่ยงบุญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงนันชมน  กางบิด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชาลิสา  ภูขามคม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงไปรยา  อรัญถิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสิทธิโชค  บุญเทียม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายอชิตพล  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุวรรณี  วังคีรี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนันทิยา  ชำนาญ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอารียา  อุทัยดา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลีีสี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวรากร  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสุกานดา  อรรคโสภา โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพรทิพย์  ราชสมบัติ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงชลิตา  เข็มธนู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฐริกา  โล้เชียงสาย โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงธันยพร  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฏพร  ชาญปรีชา โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายเกียรติอนันท์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงนัฐลดา  นรมาตร โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายวีระพงษ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธีรภัทร  บุระ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวงาม โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอัครเดช  พานน้อย โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนากรณ์  ภูเมฆ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวดวงทอง  ธงน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวนันทิตา  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงณฐพร  ลาลู่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงมนธิชา  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวทันยา  บุญเชียงมา โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพัชรีธร  มาตรผาง โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม