รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพันธุ์ธ้ช  ผลสลัด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนดล  เผ่าพงษ์ศิลป์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนพวิทย์  อนันต์แพงพุ่ม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายสิรภพ  พิมคีรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิขรินวรานนท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปรัศยาณี  ตันคำฮอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤศ  อินทรวิศิษฐ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชยพล  ทองเวียง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภาณุพงษ์  จิรเกษมสุข โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิชนันท์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วรินทรา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อันทระ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปรัชพร  ปัทถาพงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนิตา  มาสิงห์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชกร  พรหมภักดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสกรรธร  จันทร์เทศ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธิติสุดา  ลำมะนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงไรวินท์  ิสิทธิมงคล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายนพกร  พินิจกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมมิยะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทิหล้า โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจดีย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงน้ำฝน  จินดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายนรภัทร  เพ็งสมนึก โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกันตณัฐ  วิชาชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิณภรณ์  ฟูฟอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลซา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐชา  วรรณภา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนภสร  ทินวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภิริดา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรัชดาพร  คุณประทุม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสิริยากร  นิคมภักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศิวกร  วังมา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายฉลองราช  ลีกระจ่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศุภากร  ธนกิจพิพัฒน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเพชรมณี  ต้นมณีรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอลีเซีย  ผสมทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปาร์ย  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพันธุ์พิสุทธิ์  ภูเม็ด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอรปรีญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธันยา  ธรรมมิยะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมนภร  ราชพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธรรมสระ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจารุภา  ทองภู โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธนกร  บัวระภา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ศรีสะอาด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวีรยา  โสวรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิตรลดา  กรีกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกนกทิพย์  สุธงสา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอนันตญา  พรหมพุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทีนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธาวิน  พูนศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพัดชา  สุริยธนาภาส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธิดารัตน์  นึกชัยภูมิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐชญา  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเกตสิริยา  ทองเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนภัสสร  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอรวรา  สุนทะวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพุทธคยา  มานะญาณณกิจ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงลภัสรดา  สุวกุลศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวิชญาพร  ไพศาล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอจิรภาส์  เพชรวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเมธาพร  รอบรู้ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนีรัตน์  โสระสิงห์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาวรรธณานนท์  เสริฐสรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณปภากร  ติดตาสี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศราวุฒิ  เนาแสง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนันทวัฒน์  ออมกลิ่น โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนาวิน  มณีโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพชรพร  จันทสว่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณภัทร  ศรีมงคล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวุฒิกร  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอริยพล  พลเดชาสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิธิตา  แก้วชูฟอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายฐิติณัฐนนท์  นครสูงเนิน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลชิต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดวนลี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิภาธร  วีระจิตสกุลงาม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฉัตรตนัย  เสมอตัว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพิโมกข์  เเจ่มใส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูริภัทร  วงษา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวัฒน์ชานนท์  สิงมะหาพรม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวิชญ์ชยุตม์  จันพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัคธีมา  จันทคนธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีรัตนธำรง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอธิชา  นาคเสน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนรีรัตน์  โสระสิงห์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนันทิยา  แสนทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกฤตภาส  ประเสริฐโถ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชลธาร  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายทินภัทร  จันทะมล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนธร  ธารเจริญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีมนิติ์  ยาบุษดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพสุธร  บุญตามทัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพัชร  ทองเพ็ชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกชกร  คำพิมพ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วกัณหา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงขิงพิลา  ทองนะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชฏาภรณ์  ธรรมโท โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีศักดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนัทธิชา  กองฉันทะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกรรวี  พุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปริยากร  สุริยะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีนรา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพุทธิกาล  คำบุยา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเพตรา  ยาบุษดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงแพรวา  ไชยเสนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภรณ์ญวรรณ  เนตรแสงสี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมนต์ทิรา  กรมทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรัญญา  ชื่นชม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกมลชนก  สุริฉาย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเวธกา  นาหัวนิล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอรวรินทร์  จันดาศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนาพัทธ์  ปากแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนบดี  เกิดนิล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชชาภา  โชติชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชัยชนก  วังคีรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายทิโนทัย  ศิริไชยจำนงค์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรเทพ  เฉลิมรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพรพิพัฒณ์  ปัดสาพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชณาภรณ์  ปล้องทางไชย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปพิชญา  ใหม่วงค์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอภิรักษ์  คุณนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสิริกร  วิทยาการ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภวัต  จันทร์เจริญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปารัช  ศฤงคาร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจรัณวัฒน์  จันทร์สีมาวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนิษฐา  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภัคพล  ทิพรส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายทรงพล  นามป้อง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชาลิสา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศรีทะบาล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอรปรียา  พนม้ริงศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญาภัค  มณีกาศ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปพิชญา  สำราญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงทิพานัน  บรรพลา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธีรภัทร  ชิณศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศตพร  อาจแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอนัญพร  ทองเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนากร  บาไสย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธัญวัตม์  ภักมี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายรัฐภูมิ  สุจิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายวิทยา  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายธนากร  กมลคติบวร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายฉัตรดนัย  โคติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายวรวิชญ์  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกฤติยากร  เทพา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายฐิติกร  จันอุทะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงขวัญพร  ผิลาออน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพุธรักษา  นนิวิศรุต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายเรืองฤิทธฺ์ชัย  ทบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายจิตติภณ  ราชโยธา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงทองทาวรรณ  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสิริภัทร  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงประนาริน  กลางสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปาลิตา  ปุ้งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชวาพร  กันแพงศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายศราวุธ  สารมูลโต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพีรญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจิฬาวรรณ  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายอนุชา  วันจา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงขวัญจิรา  หิรัญโท โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายลลนา  ประศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายวัชระพงษ์  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะสุด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุรารักษ์  ดีบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐทิชา  เพชรเวียง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนนทิชา  หาชม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายชยพล  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอภิชญา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายเตชิษฐ์พงศ์  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายภาณุพัฒน์  สุขตะโก โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงคริสต์โตเฟอร์  ฮ๊อปเปอร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงดาราวัลย์  คุรุวาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจีดาภา  มะโนใจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัญดา  บ่่อน้ำร้อน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิมลลักษณ์  จันทราช โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุดสะดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายศศิวัฒน์  พงทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสิริพงษ์  พรมพุทธา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปุณญิศา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายรุ่งทวี  เบ้ามงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐพงศ์  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัตทัต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอริสา  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตตภูมิ  จันพินิจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกรณ์ดนัย  ยุวาคุณากร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณธิดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภาคิน  พิคฟอร์ด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิมพ์พิชา  มณีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงมิ่งกมล  สังขมาลัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธีระพล  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพลอยนภัส  เจนจำรัสฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐกฤตตา   ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธนภรณ์   สาสมัคร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปานตะวัน  อันบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมาริษา  กันรเรศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีไตรภพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปารมี  ปะวะลัง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจินจุฑาภัทร  เอกพุทธสิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนวัฒน์  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษ์ป้อง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภูวดล  พ่อบุตรดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายยศยง  พานกระดึง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปทิตตา  เเสงเสียงฟ้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงตริตาภรณ์  แก้วล้วน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจิรัชญา  ดีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายศุภกานต์  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวีรเทพ  จันทริมา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวรเมธ  ศิริหล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสิปปกร  นกเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศุภธิดา  เติมทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสิทธฺโชติ  ไทยษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิสีดา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัลยรัตน์  การกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปรียาพร  ฮดลือชา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สดงาม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปาลิตา  โสภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรรณิษา  เทพโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกฤตพล  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปุญญาวี  สะตะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาวน้ำปาด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสหพล  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายทินกร  เนธิบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปณิตา  มุลทากุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพลกฤช  พ่อบุตรดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรัฏฐพล  เหล่าไพศาล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุชัญญา  ป้องภัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเพชรดา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกิตติพงษ์  นาราศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวริศรา  ตากิ่มนอก โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอรจิรา  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จำปานิล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูชนะ  วิรัญจะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจีรวรรณ  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญพิชชา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพิชญุตม์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรญา  มาเจริญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธัญกร  อาศัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปพิชญา  จำนงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสิรียากร  ทันวงษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุภามาศ  จันทะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสัจจพงศ์  สุทธิสานนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนม์ชนก  เกิดไชยะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศศิวิมล  เหลาสุพะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปุณมนัส  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวรัญญา  สุขหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิชชาพร  ยะคำป้อ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอานนท์  สีแก่นกูด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรธิดา  นันทคำศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเมธานนท์  ก้อมมะณี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจิรเดช  มุลทากุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินพา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปิยะทีป  หมื่นแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปฏิญา  ปางแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายนราวิชญ์  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวีรพงษ์  แวววงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสรภัส  สร้อยจันดา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิมชนก  ศิริกันรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะศร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพิชญุตฆ์  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอริษา  อินทภาค โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุชานันท์  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัศธรินทร์  ศรีไชยวาน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอภิรักษ์  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นพรม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงประติภา  เอกวารีย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจักรินทร์  แก้วกุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธิดาพร  สงวนเครือ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกมลวรรณ  นันทะผา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนิธิเดช  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัชชา  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพรนภา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายเขมกร  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายธนพล  โสกันทัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอัจฉราพร  หล้าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายธีรภัทร  ไชยาฟอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายเตชสิทธิ์  ภูสีดิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงวรินทร์ธนาตย์  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชนิษฐา  เอกวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงชนม์นิภา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิระรื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทรัพย์โสภณกิต โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  พาพุทธา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภีรดา  ผุยลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฟุ้งสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภัณฑิรา  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนราภรณ์  สาลาสุตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุชาดา  อะทุมชาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงไปรยา  ศรีพลเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรพัสภ์  สังข์สุรัชต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงแพรไพลิน  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวฬิษา  ยาวิไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงขวัญเรือน  ไชยะป้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศศิวรรณ  ต้นภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐมน  จันสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอภิญญา  ใจทน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพัชริดา  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปราริฉัตร  สอนพล โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงดาริกา  โมชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงลัคขณา  พิมพ์กา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงทักษร  ธรรมดา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพรวิภา  วุฒธนู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชนัญธิญา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์งอย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศลิษา  ไขมีเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงลัดธวัลย์  พันพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกัลย์ทิตา  จันมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสรนันท์  บุสดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายจิณวรรช  มัดถาปะตัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชญานี  นันทพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอชิรวัตติ์  แก้วเบ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยวะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรมล  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์คำกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายบุณย์วิชญ์  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายรัฐภูมิ  นาทุม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงดุสิตา  คำพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวริศรา  นามศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวรรณวิสา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คนตรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจิราธิวัฒน์  พรมดา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศิระประภา  จันทวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยะแสง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงศกุนิชญ์  คำปัญญา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงนันทิชา  หิรัญโท โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวนิดา  กองราช โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายธนกฤต  วัฒนมงคล โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีคาน โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนันท์นภัส  สาลีลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณเจริญ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงชนกนันท์  คุณมี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงศรัญญา  แนวถาวร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงนวลฤทัย  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกนิษฐา  สีกวาง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปุณยาพร  โสภาวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายนภสินธุ์  แพทย์เพียร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงลลิตา  มาตกุล โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณัฏฐารีย์  เนตรแสงศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงเบญญาภา  สาระวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเจตปรียา  พยัคฆพล โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มงคลสิน โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐริกา  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงลลิตา  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรพิชชา  พาโคตร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สามล โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงญาณิศา  ตันบริภัณฑ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์  วังคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนราวัลย์  รินนรา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนภสร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนงนภัสกร  บัวเฮ้า โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สีทองดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงคณาธร  พาพุท โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงญุวรัตน์  มณีวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายเมธาธัส  อุ่นผาง โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายศิรภัส  อินทรจันทร์ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายจักรภัทร  พันธไชย โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายธีทัต  ตาลไธสง โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธ์กล้า โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงภัณฑิลา  อุทธังชายา โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภาคินี  สุวิตธรรม โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภัทรินทร์  แก้วใสทอง โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงบุษยมาส  นนทจันทร์ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายญาณวุฒิ  พิมพ์ดี โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงยุภาพร  ยาขามป้อม โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณกรณ์  บุญลือ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์กล้า โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม