รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัชภูมิ  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภกร  แก้วแฮ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายเดชดนัย  แตงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวรรธน์  มนัสวานิช โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายปภังกร  แก้วหนัก โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายภูริวัฒน์  บริณตวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอลิษา  อุตสาพะแล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวิเป็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรอุมาวดี  จิระเมทา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายญาณกิตติ์  กิติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิสสุตา  เปาวะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลยา  ปันดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกพร  มาชมภู โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนันทชพร  เกษมศรี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายรพีภัทร์  สุมี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายจิรเวช  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายสุทธิพงศ์  มาเงิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายเขมทัด  ธนันชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายปฏิพัทธ์  โปธิบาล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายรัฐนันท์  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวุฒิชัย  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณิชกานต์  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทรายประทุม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวิภาดา  ใหม่ทองดี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกชกร  มือผอ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกวินธิดา  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญกุลธัญกร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินท์สมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธนัญชนก  กองค้า โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรหมู่ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายอนันทชัย  ทรายคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธนพัฒน์  หน่อเรือง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธีรพงศ์  นุวันสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจิรายุทธ  กัญละยา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วมาลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอรัญญา  บุญเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอรกช  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสุภชา  เณรพึ่ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุจิตรา  ดวงติ๊บ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธารสุขชลาลัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิชญาภา  ฤทัยรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณิชกานต์  เนตรผาบ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนวินพรรษ  วรรณภีร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวันจี๋ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงหทัยชนก  สุรินทอง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจผุย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชิษณุชา  อุราทร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพีรวัส  สอนหล้าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกรกช  ผ่องปัญญา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกังสดา  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศิรภัสสร  ง่วนเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชนันธร  อุตระ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้วเมืองมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรณิชา  โม่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสิริธันวา  วงค์วาลแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงลลิตภัทร  สูสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวราดุลย์  ธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศนทีเจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอรปรียา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายนิติภูมิ  ลอดแปง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกฤติยา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปารย์วาส  รุ่งรักษา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศศิประภา  เหมือนฟู โรงเรียนวัดวังหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเบญจพร  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนวัดวังหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสิริภรณ์  แซ่ซื้ม โรงเรียนวัดวังหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสินีนาท  แซ่ซิ้ม โรงเรียนวัดวังหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนิกานต์  วงค์ปวน โรงเรียนวัดวังหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภทรพรรณ  วัชรกาวิน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายทักษ์ดนัย  ต๊ะนะสา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายจิรกิตติ์  ล้วนงาม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธันชนก  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปรียาภัทร  กิติน่าน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนพนธ์  แสงตระกูลชัย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธนนันท์  ภูษิตนันท์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสรนันท์  เปี้ยฝั้น โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนิรชา  ต๊ะสินธุ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายชัชชนน  จูมนาฝาย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปุณยานุช  ยาวิชัย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  กัญชนะ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปวิชญาดา  มโนสัก โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐธิดา  นุปากรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยมกาย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ขจรเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพีรดา  ภูผาเวียง โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอภิชญา  ปูอุตรี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงดวงเดือน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจสุยะ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุพรรษา  สะอาดเอี่ยมจิต โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิรนันท์  ลั่นทมทอง โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะมาตา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเปรมมิกา  เปล่งแสง โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรินธร  จรัสภัทรพร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤษฏา  อนันต์ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายประหยัด  นุปากรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนพรัตน์  หมูธิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนโชติ  นาคประเสริฐ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญพิชชา  โนจา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปาณัทดา  จิระเมทา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงวนโสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงคุณัญญา  ตุ่นสอน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงดารารัตน์  เงินมูล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรลาภา  มูลกันทา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงครองขวัญ  ขจรเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภรภัทร  พรมมิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐสิริ  เมาคำลี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนกร  ไตยเมธาวรรณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงไพลิน  ณ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐกันต์  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐกมล  ทะสุใจ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรมย์นลิน  ยาทองคำ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปรียาณัฐ  แก้วนินตา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวิลาสิณี  คำเสือ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศศิธร  รักพงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายก้องกิดากร  ตันยศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศรพรหม  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายทักษิณ  ทูนผล โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเจนจิรา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชญานันท์  ตาวงค์ษา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐนิชา  สามา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสิรินทรา  สุระจินดา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอริสรา  ทาวิลูน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศิริราษฎร์  ใจสุยะ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจิรัชยา  คณารีย์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายอภิรักษ์  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรชิษ  ชมเพื่อน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพนิตประภา  คุณีย์พันธุ์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพันธภรณ์  ปิยะกุล โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนทีกานต์  จรัสวีรพงษ์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสรัลชนา  ใจสุยะ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกิตติเดช  วรรณยศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤติชัย  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกุลภรณ์  พุฒโต โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนวพร  เกียรติทับทิว โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายต้นไท  ยอดคำ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม