รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปภินวิทย์  ปันดี โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายสุธนกิจ  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายดนัย  ศิรินุช โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิตรกวี  ทารักษ์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธันยา  กันธิ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภูริชญา  ละออ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอารีลักษ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศุภิสสรา  โอ้ออมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรัตนวดี  สวยฉลาด โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศรินดา  วงศ์เทพ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฑาภัทร  หมอยา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญจนานุช  มีธรรม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวิภาวดี  กองตัน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนพัศกรณ์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอภิสรา  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุดารัตน์  กาวินชัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายภานุสร  วัฒนมณีกุล โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุพัศสร  เกตุนวม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทารักษ์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวริศรา  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐฑริกา  ทัพเป็นไทย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปภาวี  สวยฉลาด โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สูงดี โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพัชริยา  ไชยเนตร โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเบญญาภา  จินดามณี โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ถ้ำทอง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศศิวิมล  สุปิน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองสลับ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปิยดา  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอรวรรณ  รักสถาน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชัยวัฒน์  สูตรเลข โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพรนภา  ใหญ่ผล โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม