รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณภัทร  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิวารินทร์  พวงวงษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสาำริต โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิริยากร  หนูชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนัญญา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกมลวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงโกลัญญา  เด่นดวง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกชกร  ทานะจิตต์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายพิชชากร  จันทร์ทองใส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเปมิกาา  แสงม่วง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปฏิภาณ  บุญประจวบ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอรรถพล  บุญชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายนันทพงศ์  มีแสง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชาญวิทย์  พัฒนจันทร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุทธิตา  พรประดับ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุมิตา  บุญลา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนันท์ธนินทร์  แก้วเข็มทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรุจิรดา  ผลฉาย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกนกวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายสิทธิชัย  แก้วทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์ประดับ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวรรณภา  ราชานาค โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งจิตต์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนารัตน์  ทองรอด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกรวิชญ์  ปานยิ้ม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐรัตน์  อโนดาษ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงทักษพร  แจ้งจีน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุุทธศิริ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิปาง  วงศ์ตั้นหิ้น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายดรัณภพ  พันธ์จันทร์ดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ชรจั่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนราวัลย์  จิระเนตร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกนกวลัย  เจริญพร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรวัฒน์  ใจคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายบัญชาการ  ภูชมชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายตรีวิทย์  บุญกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวิชญาดา  นพเก้า โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจตุลัด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปุญยภา  อยู่เย็น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิรัชยา  ฉ่ำฉดใส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอาทิตญา  สิงหะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปิยาอร  พิมพา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ษาชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายสิริศักดิ์  กมลศิลป์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเกศสุดา  ทองคง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศิธร  แก้วแวว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงไอสวรรยา  สุระไกร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายนัทธพงศ์  มีพันธ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมนัสนันท์  สะแก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงหทัยภัทร  สีสด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นแหลม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนลินนิภา  กันโพงาม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายถิรพุทธิ์  ภิรมย์ยา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสมิทธิ์  ลาวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเจนนิภา  ล่ำสัน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุธีธิดา  พูลเปี่ยม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธนกนันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวศินี  พรมบัณฑิตย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชนิตา  มิ่งนุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนิดาภา  สัมผัสทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธีรเดช  แก้วโสด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงบุณยานุช  วิโมกเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐพงศ์  สะแก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวรัญญา  ชอบคุย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกุลภรณ์  สอาด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงรติวรรณ  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฟ้าใส  มิตรเมือง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกฤตญกร  พุกกลิ่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปนัดดา  พวงเพ็ชร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรณพร  ปิ่นทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเขมจิรา  ลาดสลุง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปัญญดา  ประกอบมี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนภัสสร  ซาลิโย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสทรอุดมทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญมาก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัทธิดาพร  ศรีจีน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เสภา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนพพร  คำแหง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุณิชา  ราชวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเมลีน่า  ชูมันน์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิริวิมล  หล่อเงิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์บุญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนภัทร  มุ่งชนะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนรินทร์ภัสร์  ผาพิมพ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงบุษราคัม  ปัญญาคม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิรัลพัชร  แป้นเพ็ชร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธีร์รัชกิจ  พูนวสุวงศา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชลิตา  กอกัน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โอสถ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูลมี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวริศรา  สีสมุทร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศิริภัสสร  สวัสดิผล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปาณิศรา  ชูหิรัญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  รัตนกิตติ์อังกูร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสิริกร  สุขผล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำอุดม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคี่ยม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนภัสกร  พรหมชาติ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเกวริน  อ่อนละมัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปาณิสรา  สืบสุยะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงโชติมา  คล้อยนาค โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงมนต์นภา  แก่นแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงประกายฟ้า  คล้ายรักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญวารี  ภวภูตานนท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงบูรพา  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภูริชญา  นาคพุ่ม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงรัมภาพร  เอี่ยมดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงศ์ภูดิศ  จิตรจง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูริภัทร  ทองภู โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปรีชาพร  เจ๊กสูงเนิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจิรภัทร  พ่วงวงศ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพีรชัย  สินมั่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันท์นลิน  อิทร์พล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวดี  สะลาแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุพิชญา  เปล่งสันเทียะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิชชาพร  นาคทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมบัติ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกนิษฐา  กลั่นเอี่ยม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ทาทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบงกช  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  คลายานนท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนัชพงศ์  ถิระอนันต์ศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงระวีวรรณ  ถุงเงิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปาลิตา  จำปางาม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัคจีรา  มอญดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนภรณ์  สอาด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจหาญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเกวลี  พวงเปลี้ย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนครินทร์  บุญมี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พิมพักธ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสาวิตรี  ขันธ์ดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ครายานนท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคกุญชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายศุภณัฐ  จำเริญรื่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนกฤต  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายชัยกร  เรืองศักดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายปฏิภาณ  ดิษสอาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชลธิชา  ไวทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดารา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายนพดล  โมลีวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายรังสิมันต์  สายทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายวชิรพล  วงษ์เนียม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอัศวโยธิน  กลิ่นอุบล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวัชรากร  ราญฎร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายพัชรินทร์  วงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายเนติวงศ์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายจิรายุ  ทองกร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายกฤษณะ  เรือนปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายวราเมธ  สุรรัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชัญญานุช  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันเชื้อ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอริศรา  ผ่องสง่า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูชา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกันตพร  สีสุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงมณินทร  สารทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายชลสิทธิ์  สิงห์อนันท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชมพูนุช  สัญจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายพงศกร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธนภัทร  ทัพวิเศษ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายนฤทัย  คำเสนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายอาทิตย์  ศรอินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปาณิตา  เมฆา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัฒนาพร  สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  วงษ์นุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงญาริศา  วงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายวรรัฐ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุภาพร  บึ้งสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธีรสิทธ  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายสิทธิพล  แสงศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชนากานต์  ใจสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งไทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรัชนก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกณณิชา  ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสาธินี  จำเริญรื่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรัญญา  ภุมรินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศรัญญา  เสนาะสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายธนกฤต  พูนหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายชัชวาล  สาดจันทึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอมลณัฐ  ผดุงลาภ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงบุญฑริกา  อนุชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างดาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขาวโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายรัตนพล  อินเฉลียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายกนกกร  พวงมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายอภิพัฒน์  เทพวรุธ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสุทราทิพย์  วงษ์กรวด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงจิรดา  พงษ์ภมร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพรรณรายณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกุลธิดา  จำปาทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงศวิตา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงมุทิตา  สง่าลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงน้ำมนต์  มณีสุต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคำตัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐชา  แพทองคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัฐพล  ใจชื้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงมนฤทัย  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายสัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุดม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงประภาศิริ  พิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพรชิตา  ขำพลจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศศิกานต์  เข็มวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงมีนลญา  สิงวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปัณฑิตา  มีฤาษี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศศิธร  พุ่มพวง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายสิรวิชญ์  คู่เมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายปวริศ  ก้อนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงลพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวิภาวณีย์  มลิสา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพัชจิราภา  ฉายเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรประทุม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทรเรศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงรจนา  ศรีปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุชานาถ  โสภา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวรัญญา  แดงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอาลีนา  หุ่นไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายทิชานนท์  บุญกัณฑ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกรกวิน  วงษ์ขอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายเทวรินทร์  บุญช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุจิตรา  รังรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุทธามาศ  วงศ์วาศภิญโญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจิระนันท์  พิมพ์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสุทธิภัทร  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายเดชาธร  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพงศธร  ป่าสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภรัณยู  ทองอิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฏฐกานต์  ขุนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนันทิกานต์  เฮงพุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงญาณวีร  เมฆคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณญาดา  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภิรญา  คุณสิงห์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนริชา  กระปุกนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุพรรษา  ประภาตนันท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนวรัตน์  พ่วงเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพรพรรณ  สิงห์เถื่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธนัชชา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนิศารัตน์  มงคลสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนัชชา  เกตุสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวริศา  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพงศกร  ทองจุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเอกอนันต์  ช่องบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวัฒนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศิวัช  ทองกร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนกร  เทียนเรียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายจักรภพ  บุญแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกมลนันท์  ขวัญอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอาทิตตยา  วันนาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศิรินภา  เทียนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุปรียา  เนินทราย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรัตติกาล  สรพินิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงยอดขวัญ  จำหรัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพินัชชญา  ศรีเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์แพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐชา  ควรหัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิชญาพร  นำไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำก้อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนภรณ์  ธิกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิรนันท์  ฉัตรตะขบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศิริญา  ขาวดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอรณัญน์  เจ๊ะหมัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนันทินี  สว่างแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนพดล  แก้วสาริกา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรพิชชา  สุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวิไลพร  ตันตระกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนพรัตน์  ตุ้มดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายไกรราช  แสงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุภัตตรา  ชำนาญกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัสสรา  แย้มวัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปวีกรณ์  สร้อยวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอาคเนย์  เต้นรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมานิตา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศศิธร  ทองโสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูริภัสร์  บุญนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอชิรวิทย์  พานพบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอรสา  องอาจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอนันยา  เงินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธันย์ชนก  เฉยแหวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปฏิพล  โภคี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงทิฐินันท์  กลิ่นสีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอริศรา  ปาทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณิชานาฏ  ตันทะตุ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธนิดา  แผงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธนัญญา  วัดน้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพีรวิชญ์  ตั้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงไอริสา  ปาระบับ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนารา  นรายศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวิชยา  เจิมจำนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัลยา  คันธะระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปิยดา  กองถึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุณิสา  ผาสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสุชล  จันทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนกฤต  เกิดแย้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐพล  เจริญถิ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวรกานต์  อัมรามร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณฏกร  กันสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชลธิชา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอนัญญา  น้อยเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชุติภาส  สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกรรณิการ์  บัณฑิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวิษา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิชชากานต์  สุพลจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัลยา  สุขปื้อ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกันตพล  มูลใจตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายคมกริช  คงสมบัติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกมลภพ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายนรากร  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุกัญญา  อรุณเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวริยา  แก้วโท โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวาสิฏฐี  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสมนิตย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอนันตญา  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอสมาภรณ์  หารสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรรณนิสา  หยั่งถึง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเสาวรส  อิทรโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงภทรภรณ์  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธราดล  วงษ์ทน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปรเมศ  ชาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายยุทธการ  จันคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพงศธร  วิริยะเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิชชาพร  สินเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอริสรา  ดงหลง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปิยภรณ์  กลมมาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงแพนเค้ก  อินทรสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนันทวรรณ  เตยสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐฐสรรค์  นวมลพจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนนทวัฒน์  นามวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปรีชา  ยมาภัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายทิวา  รื่นภาคราบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพัชรินทร์  น่วมนุ้ย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสิรินภัส  เพชรสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพรไพลิน  แก่งกระโทก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทรจาริน  วัชรเมธาดล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฐรุจา  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปฑิตตา  อุบลกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอาณิต  ทรัพย์เชาว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุธิศา  ขันธะสุโข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอนันตญา  ปาละพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกิตตินันท์  สีสุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวีรากร  มาสมาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพชรพล  สิบปา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชาคริสต์  รอดนาโพธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายศราวุธ  จั่นอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายฐิติวัฒน์  โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีสุธาวาส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรพีภัทร  ประคองเก็บ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพงศภัค  ปังเกตุ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงภัทรภร  อ่อนศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวิไล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายภัทรพงศ์  ขันดำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายฉลองรัช  หอมทวนลม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมารักษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงฐปนัท  เนียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูริปัณย์  สรรพัญญุุติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายกฤดาการ  หวานเสร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รอดเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงมนสิการ์  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปนัดดา  รูปคมสัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เที่ยงกูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายเจตน์ชณินท์  ฉันทตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายภาวัต  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวชิรวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรถ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพูนลาภ  แพทย์จัตุรัส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงทรรศธร  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกานต์สิรี  ราชแป้น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัชกร  ถาโคตรจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัชชา  คล้ายรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงติณณภัทร  ทาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงศศิธาดา  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงชลธิณี  กระตุดเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธนัชนันท์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ฐิติพิพัฒน์ไชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอัจฉราวดี  พัวพรหมยอด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายจิรยุทธ์  ต่อมยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงทัตพิชา  ทองนอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายศรณ์  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธนวินทร์  ทิมเที่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังสิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปณษร  บุญบันดาลฤกษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงเพชรัตน์  โกสุมพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิดาภา  ทองรัตนะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายศักดา  ใต้ชมภู โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตประหยัด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงเขมรัตน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันนาค โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศสันติคุปต์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายยรรยง  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่งประเสิรฐ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงรุ่งทิวรรณ  มลทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายกฤษฎา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงชัญญานุช  วานยุทโช โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงฐานิกา  อินสอน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงจรัญพร  สลุงอยู่ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนลินี  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชมพูนุช  ผลบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชุยชนะ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจิตรานุช  โทนอ้น โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเขียว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุมณฑา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายจิรายุ  ลารัน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่หลอ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอลิสา  เอี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณวัฒน์  แฟงแย้ม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัญจนาพร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วสีหมอก โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธีริศรา  น้ำเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงทัศนพรรณ  สอนมาลา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอำภา  โสคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทีอุทิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกชกร  สงฉิม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วรอดฟ้า โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงอัญมณี  นุชพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายปุณณวีร์  ตาลเหล็ก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายภรัณยู  พันธ์ภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงธันยพร  ปาณฑผลิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณัฐธิดา  เข็มงาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธนภรณ์  กุลเสือ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปัณรส  แก้วลัดดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงสุปรียา  บุญจันดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายสุธี  วิริยะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายศุภณัฐ  ทองวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงชนัญชิดา  คงไทย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายธีรภัทร์  แสงโคตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงฐิติวรดา  ตุ้มเที่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอรณิชา  สุขนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายฐปนัท  ทุมทา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายวิธวินธ์  จำปาทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงจันทศิริ  สมบุญทวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงฐิตาภา  ไกรสิริโภค โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายศรัณยพงศ์  เปกาลี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนภัสสร  สังข์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายณัฐกัณฑ์  เมตไตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สนธิสัญญา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพรรณภัทร  แสนช่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงขวัญสิรดา  แก้วมน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายกันต์  วงษ์เรือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายภควัต  แก้วกลางดอน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงจริยาพร  สินาวิสาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีเอี่ยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงอรรัมภา  คงยุทธ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงชลลดา  เพ็ชรากุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายกรวิชญ์  พวงไธสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงปราณปรียา  มูลสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงยุวดี  สุโพธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายปัญจพล  เลดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงศิรดา  สมจิตต์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายสธน  สงวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงขวัญทิพย์  สุจริตปฏิภาณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายรุ่งรวิน  คำนนท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงมุฑิตา  ชิดนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอมลวรรณ  ปาละอุตม์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แจ้งจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายเวทิศ  พันธุ์รักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ยางหงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพจน์ณิชา  นาคจำนงค์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนันทพร  จตุทิพยธรรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนันทิยา  เหม่นแหลม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงวริศรา  แสวงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายภูริภัทร  ตะกรุดสงฆ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายธนกร  เพียดขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายนิธิกร  คำคิด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มตีทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายสพลพงศ์  ชัยรักษา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายนันทพันธ์  สนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญอารักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงจรัสรัตน์  เนตรคุณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงรัติกา  มีพาภรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายพัทธนันท์  ฤทธิเดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายกิตติภณ  บุญมารักษ์พันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองซ้อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงชญานิน  ธรรมเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงสุภาวดี  ชิดนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองรูปพรรณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายณพัฐกรณ์  อนุกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจบรอบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายนรภัทร  ตะกรุดเพ็ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพรธิดา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตะกรุดเพ็ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกียรติขจรสกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงกรกนก  นะถา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงพัณณิตา  เนตรขยาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงเกณิกา  ส.สุวรรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุภาพ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  มูลศรีแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพิชชาภา  สิงห์สายัณห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายวีรพงศ์  ผางทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายศิวัช  คุณุทัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายธนเมศฐ์  ใจหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงฐิรญา  พรมมะลิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนคำแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายธนกฤต  สุขสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สงวนเรณู โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงธนภรณ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกมลชนก  ชุมแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงแพรวา  เชื้อนุ่น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายธีริทธ์  คะนะมะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
696 นางสาวกิตติมา  จั่นวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวสุกัญญา  บำรุงไทย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวพัชรี  แก้วขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครดกึ้น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงฉัตรกนก  เลิศสวัสดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นายธนวัฒน์  ศรีโยธี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพรทิพย์  ไวยทรง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวสาวิตรี  ชาติชนะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปฏิญญา  ดุงสูงเนิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รู้การนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพรสวรรค์  เอี่ยมศิริ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธมนวรรณ  ไพรเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  รองแหยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายดำรงค์  สะลาแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายปกฉัตร  บุตะเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญรินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายปภังกร  พัฒนจันท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอริศรา  บุญอิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมัลลิกา  พุฒแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงปุญญิศา  หน่อม๊อก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วภิญโญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชนัญญา  ขุนการินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทะวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เพ็ญแข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงเอวิตา  ธูปทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมดง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงเกวลิน  บุญขยาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายรัชชานนท์  ด้วงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธัญสินี  ตะเภาทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายนภทร  แสงขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงอุมาภรณ์  แก้วนิล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธนวรรธน์  ปาณฑผลิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอัญนินทร์  ปุณณพรธนาโรจน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงฐิดาภา  ยมจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนวรัตน์  ไชยสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพัทธนันท์  กล่อมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอมรรัตน์  เมืองสำราญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เฮ็งพร้อม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสมปณิธาน  สังขวร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณภัทรา  บุญนารักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจเที่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงเจียระไน  เจียรณ์มงคล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แก้วคง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นกกาศักดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอนัญญา  สังข์รุ่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพชรธิดา  ชัยกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปานชนก  นวมแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฌานิณี  เดชะมี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกัลยา  พุ่มผักแว่น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนัชชา  กันสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจารุพัจน์  จันทวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนพยอม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชลชนก  สนั่นเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์แดง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงซากีนะฮ์  แสงวิมาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  เปี่ยมสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนันทิชา  วอนฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงฉันทิศา  หนูแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอภิญญา  เทพแดง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัชชา  จงรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงสุรพิชญา  ชะบางาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนลินญา  พ่วงไพบูลย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงฐณัฐฐา  แสงคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  แนบนิล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนาตาชา  พุฒป้อง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภาณุมาศ  ยงยุทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศิรินภา  สองสี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอรัญญา  บุญจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณัฐภัทร  พรมมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายจีรายุ  ปิ่นทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนรีกานต์  ธีระเสถียร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายรัฐศาสตร์  สีสมุทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภูริภัทร  มีพาภรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอารยา  ศรีฉ่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชราภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธีรเดช  น้อยทา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงดาวรรณ  นันทมานนท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพงษ์ธนู  สุทธนะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงทรรณรต  ศรีไตรภพ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายกุมภา  โกบสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสาวิตรี  สมไชย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอินธิรา  หิมพานต์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกัลยภรณ์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูอิ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยารักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายจิรากร  อุดมศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จำปาดิบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจันทรัสม์  ทองทิพย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกัลยกร  เนตรนิรมล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวิภา  แก้วเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงมนัสสนันท์  สว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปัณชญา  ด้วงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายณัฐภัทร  ดีคราม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายฒุณฑวุฒิ  โชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณกัญญา  น้อยวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพรพรรณษา  บุตรดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปลายกัลยา  ไทยชนะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอัญญาณีย์  เปกสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำแดงสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสาริศา  พรหมภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายคณิศร  นาโพธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพิพัฒน์  น้อยนิล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประสงค์จีน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกนกพร  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปนัดดา  รู้การนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สืบวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเมธิณี  ยิ้มต่อคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  แสนเมืองแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงตันหยง  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอภิชยา  อรรถจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปัญญาพร  กออินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุภัคชาดา  สว่างใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอรยา  นิลคช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกัลยาพร  ศรีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สร้อยสง่า โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงบุษราคัม  ใจกล่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เงินแจ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณันทพิชยา  หมู่สะแก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภูษณิษา  ศักดิ์การินทร์กุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายณัฐชนนท์  จิตรา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงฉัตรขวัญ  นุพานิช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวรรณพร  ออทอลาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัลยาภัทร  ใหม่ต๊ะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธินันท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชลธิดา  กว้างนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์สุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายรัฐศาสตร์  กลิ่นเกษร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงรัตนประภา  เกษไชย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธนะกฤษฎิ์  โอภาสศิริวัชร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์ยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงจิรัชญา  เมรินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายธนภัทร  อาศัยนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชรินรัตน์  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายณภัทร  จอสูงเนิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงนัชศิการ  แสงภูติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอริสรา  สังข์รุ่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชวนชม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงเกวลี  มีวงษ์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายณรงค์วัฒณ์  ขันโสดา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  พลเขียว โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพัชรพร  เสือสกุล โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงฐิติมา  บัวทอง โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอภิรักษ์  สุขประมาณ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายธีรภัทร์  วุสันเทียะ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกันติชา  แจ้งสว่าง โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงวนัสสนัน  กุตัน โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วิสาขะ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวราศิณี  ท้าวดี โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขันโสดา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพิมมณีวรรณ์  ไตรปัญญาเลิศ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม