รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิรวัฒ  สุขสงัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปุณยาวรินทร์  ชุติวาสนาสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ประเสริฐภากร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐ  แดนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายนวพล  หน่ายทุกข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิมภัทรา  โกมลชาญพานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อนุ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุวรรณภา  สำราญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐรัตน์  ทองแถว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณปวร  ชังภัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธชาทัช  กระจายศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธาวิน  ปานพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ้งอิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชาญกสิ  วงษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฏฐิกา  วัฒนสมบัติศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นกาหลง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภวินท์  ปานฝึกดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจักรภัทร  กุลวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีประมาณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธรรมรักษ์  ธรรมมานอก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเนติภัทร  ไผ่งาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก้วจินดา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสิริกัญญา  ห่วงศร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีติสาร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกชนันท์  ลาโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชัยภัทร  เปลี่ยนปาน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัทพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณฐนน  จันทร์พงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพุฒิกร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐชนนท์  เฉียบแหลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภวิชญ์  สุคันธวิภัติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพนัชกร  ก้อนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิดาภา  ชูรักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัทรวนันท์  ขจรราช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพาขวัญ  ทองโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัททิยา  ชวลิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วไทย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกันต์พิชชา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายอัษฎกร  เสมาขันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนภัทร์  วิมุกตายน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายกฤษฎา  เทียบรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายรัชวรัญญ์  สัมมาเกตุ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภัทรพล  สุธีรัชต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกฤติเดช  เภาโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศักดิธัช  บุญมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปุณวัฒน์  สุวรรณภักดีจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรภัสรดา  เฉลยโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปาลิดา  เขียวน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพรนภัส  ดิษสร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงฐานิตา  ทรัพย์มูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงญาราภรณ์  เนินชนม์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายภูวิศ  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธนิกา  วัฒนสมบัติศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชาญวิทย์  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  สีมะสิทธิกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงลลิตภัทร  เอี่ยมโซ้ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภูวริศ  ภัทรพิพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  สายพิมพ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงทฤฒมน  อุมรินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายศักย์ศรณ์  ประเสริฐสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โกสินทร์ตระการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายรณกร  อุทัยวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายวีรฤทธิ์  สว่างใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายสิรภพ  สกลวิจิตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศุภิสรา  เภาด้วง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวงศพัทธ์  คล่องสั่งสอน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนกร  ศรีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชุติมา  ปันซังคอน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรดำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธีรนาฏ  แสงสูนย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายชวนันท์  จรุงโรจน์รัศมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอภิชา  มั่นคงเดชาภัค โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายลัญฉกร  ม่วงสว่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายกันตภัฏฐ์  เดชพล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภคพร  โพธิ์สุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงไรวินท์  สูงเมฆ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธนภรณ์  แผ่สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงขวัญชนก  ชัยนุวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายคมภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพีรวัส  ลาป้อง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอธิษฐาน  ทางดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ศักดิ์สิริกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภมรพรรณ  สุนาถวนิชย์กุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชัญญาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธาวิน  ชาวหวายสอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสุรพัศ  ทองดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พนมรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปธานิน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเตชะพิทย์  ผดุงใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนกฤต  คูหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปิติ  เหล็กเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปุญญพัฒน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพชรมน  มุ่งค้ำกลาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกิตตินันท์  มีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจิตติพัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภีมะ  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศุภ์พีรณัฐ  มงคลนัฎ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐนพิน  อินทร์หอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิลัญชญ์ดาริณ  ชั่งใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรฐา  ตรีเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาตจรัสเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอริสรา  นาน้ำเชี่ยว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกตุงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุญเจริญพานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนวพร  ชมสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธมนวรรณ  สะตะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชุติมน  อ่อนแจ้ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพุฒิพร  ปานแม้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤติน  บุญอิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์อ้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภาวัช  วิพัฒครุฑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนวิน  องอาจทวีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภวัต  กองจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนลภย์  แสนทวี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชิติพัทธ์  คงเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอัฑฒ์  คำฟอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภวัฒน์  เกิดอนันต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอาทิวัฒน์  ครุธพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพัสกร  บัวอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปาราเมศ  สุขทัศน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปาณิสรา  คชเวช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิรญากร  ปิ่นชัชวาลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปภาดา  อินตาพวง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิริพร  ลอยพูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนสร  ทองชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นอุ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุวรรณาภรณ์  ตันธัมมะอารี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์นารา  วิชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรัชธญา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกีรติกา  อินแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสาตรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรุจีรัศม์  ทองทา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปาลิดา  วงษ์ลคร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปริพล  ชอบประดิถ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวิชชากร  พระบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐเกียรติ  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอิศรวงษ์  ตามโกสัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายประกฤษฎิ์  ศรีคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปฤษฎี  วุฒิโสภากร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสุกฤษฏิ์พัชร์  หอมละม้าย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายหัฏฐกร  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศิวกร  ทองพร้อมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสิรัทญา  อ่ำคล้าย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายโสภณวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทองทับ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกรวิชญ์  รัตนชัยวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัชชา  โตกลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชาลิสา  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญกุศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเอียง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปวริศร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวุสิตวันต์  อินทชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนพวิทย์  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิวัฒนาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณิชากร  ฉุยฉาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสรวีย์  สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณพิชญา  สมบูรณ์อำนาจเสรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พูลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนัชญา  ทองยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภรมณ  สืบโถพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปารณีย์  คุณบัวลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุภิญญา  ตั้งศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจรัสรวี  จาตกานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิมพ์วิอร  สายวาริน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิณมุก  ฆโนทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนัชชรินทร์  ฆารสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิรญาณ์  อินจันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนภัสรพี  โพธิดอกไม้ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายก้องภพ  เสือเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปภังกร  แดนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายตฤณสุวรรณ์  แสงเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพนธกร  ศรีไพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศรัณย์ภัทร  จันทร์อ้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณภัทร  เนตรจั่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศุภสิฐ  มานะกิจภิญโญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชญาวี  พันธ์ดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปนัดดา  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกรนิษฐ์  คิดถี่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอนนต์พร  จำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงญาณิศา  แย้มยินดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกษรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปุญญิศา  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทรภรณ์  มีแฟง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศิลัญญา  ศรีนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธณัญญา  ธัญญานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนภิสา  บุญสร้าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคนิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายลัทธพล  บัวเพ็ชร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภูวเดช  ศรีวิเชียร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปัญญพล  สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติธัช  จาดคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศรายุทธ  ทองเล็ก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจักรพงษ์  ปักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แน่นอน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพร้อมพันธ์  เกิดแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกันตณัฐ  วรคุตตานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพชรมน  เทียนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงหรรษา  แซ่ตั้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธิติรัตน์  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวริศรา  ชื่นอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธัญะทิพย์  แก้วรัศมีโชติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนภสร  เจริญศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงผิงดาว  คณะชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงรัดเกล้า  พ่วงฉ่ำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงดารารัตน์  สังข์นาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงไปรยา  คชฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พวงจำปี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวันดี  คุ้มกัน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพิชญ์  รัตนายน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายรัชวานนท์  ประชากูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ขำงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนรบดี  ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเขมปกรณ์  บุญลยางกูร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทรียา  เคียนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงบุณยวีร์  หริกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สืบสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเนติกาญจน์  วงษ์พยอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสิริญาดา  เสริมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสปัญรนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชา  รูโปบล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเขมิกา  บุญเพียร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุวพัชร  พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปุณณภา  กัณหะกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลพาทย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอชิรญา  เคร่งใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอณัฐชญา  อยู่พร้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  คร้ามแสง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วรรณวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จินพล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  แสงสว่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมชนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงคู่บุญ  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชนนน  มาเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายบวรภัค  นาคประสาท โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนิติพัฒน์  กิ่งทวยหาญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพีร์นิธิ  พันธ์แสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายโชติพัฒน์  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิศลย์ศุภกร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชนัญฉัตร  เตชะวณิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกชพรรณ  จันทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิมพ์ชนา  รัตนโชติกรพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรัชชนันท์  พานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงรชยา  ฆโนทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพไกรลาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศิธารณ์  สิงห์สังข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจิลลาภัทร  พุ่มอ่ำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายฉัทปนัย  สงวนใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายคงเดช  คงคุณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธานัท  แซ่จิว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธีรพล  นรายศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชวาลวิช  โกมลชาญพานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชินาธิป  มาลีหอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจักริน  เย็นบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอมรพล  ใจมั่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภูมิรพี  น้อยเหน่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปรัชญ์  เปลี่ยนศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนบดี  จตุพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายฐาปนพงศ์  เพชรหาญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กุลกุศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอภิสิทธิ์  งามเลิศชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญธร  พิมพ์ทนต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐวดี  จารุมะกร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศวิตา  คล้ายนิล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชลนิภา  กาญจนปรีชา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวราภรณ์  เทศถมยา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พันสอน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญประสาท โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมินตรา  ทับทิมอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลอไพบูลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรัฐพร  คนมั่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ใยงูเหลือมเดชา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงภูวิศา  แก้วหนู โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเบญญาภา  สุรภากุลภรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเบญจมาส  พุทธชนม์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิตติพงษ์  ช้อยแสง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจอมขวัญ  ฉางปูนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณิชกานต์  ปิยะนาจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเกตน์นิภา  คลังผา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศดานันท์  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปริณดา  พัฒนวริทธิพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปวิกัญจน์  บุญน่วม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฐิตาพร  ประมะคัง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงไอศวรรย์  จริยโสภณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัชชา  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสักรินทร์  นนทะภา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวรพงษ์  ข่างสอน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งผล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพีรพัฒน์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สำเภาทอง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเกตุกัญญา  นภัทรระวี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงจิดาภา  เปียอยู่ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงจุฑานภัสร์  ฟ้าบรรเจิด โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนิชานันท์  ขวัญวงษ์เปรม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปรัตถกร  ทัตรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวัลย์ลดา  มาเกิด โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสิตานันท์  คำผง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนันท์นภัส  สงค์ดำ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกนกวรรณ  กระตุดนาค โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชินภัทร์  ถนอมแก้ว โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายศรัณย์  ชมชนะ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงประภัสสร  ดรชัย โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกนกอรชร  สุขเกษม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกชกร  คำแกม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงจีรัฐตินันท์  คำนวน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธิพรวรกุล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอลิสรา  ลายหงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงญาณี  บุญประกอบ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายยศภัทร  ภู่งาม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายวิชญ์พล  เพ่งผล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายศุภกิตติ์  ไวทยะวิญญู โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายชัยสิทธิ์  ศุภเสถียร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภูวดล  ดำนิล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายคีตาภัทร  จุฑาเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพีรทัศน์  โต๊ะนิธิพร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวิสุทธิชัย  วทัญญู โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายบวรศักดิ์  เอี่ยมละออ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายบุริศร์  ทองสุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายภู  ภู่เพชร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศิรานนท์  ปั้นสุภา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธีมากรณ์  อุทะกะ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนยศ  เกยูรวลี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณิชิโณทัย  จุลกะเศียร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ตันติมาลา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงจิรัชญา  มากันต์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงชลธิชา  กาลัญณุตานนท์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศิรประภาร์  ทองดีประเสริฐ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงมัสนีย์  เพิ่มลาภ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงณัฐพร  บุญสะอาด โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงพรพิมล  ธัญกิจวรกุล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายศรัณย์  มธุรส โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวสุพิชญา  ศรีอุดร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวราลี  สงวนใจ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวลลิตภัทร  ดีงาม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงมิญชญา  หอมสอาด โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสุวนันท์  ธงชัย โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มิ่งขำ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัชชา  เป็นระยะ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปานวาด  คะบูชา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงศุทธินี  จรทะผา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรัตน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกรรณิกา  คงสอาด โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงจินตวรรณ  ศิริสลุง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงรพีพร  หมื่นประเสริฐ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธีรวุฒิ  คำใบ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงฐิตาพร  พิมพ์เดช โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัชชาพร  เชยขุนทศ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายก้องภพ  บริพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพิชชากานต์  ลีพุด โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติยะ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุภาวดี  ผลงาม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงโชควาสนา  เอมสวาท โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงญานิกา  ใยสำลี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงจิตรลดา  จินกาญจน์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณิชากานตน์  ทองขาม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจิราภา  เวียงจันทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายญาณวุฒิ  ธุระพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรีสา  ฉ่ำแสง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสิริพรรณ  พวงทอง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายเทวฤทธิ์  ต้นสาลี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายหิรัญ  มาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวนัสนันท์  กองพร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงศดานันท์  ขุนสนิท โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุทธิเสรีนิวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายนาวา  คณโทมุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายทิเบต  เจริญฉ่ำ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายจีระรัตน์  ปู่ทอง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุทธิสังข์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงปทิตตา  อัมพุธ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์วิริยานนท์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพัณณิตา  ตันเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพิชามญช์  เรืองบุบผา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงศรุตา  น้อยประถม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศุภานัน  เดือนขาว โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุดารัตน์  แดงน้อย โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอริสา  ไชยสงค์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 นายอรรถกร  จินดานุ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงญาดานาถ  คันธอุลิศ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนภ้สสร  ลักษณะศิริ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสุภัสสร  อินทรโชติ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกานต์สิรี  กินจำปา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายพัฐนนท์  ชารี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายอนันต์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธราดล  พื้นชมพู โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายกอบชัย  ดนตรี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสิทธินันท์  ลัดดาแย้ม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอชิรญา  ทำบุญสุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพัชรพงค์  โตขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายสหณัฐ  เสือก้อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายชัยโรจน์  ตันสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายชยธร  พรหมแพทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายสุประวีณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศิริวิภา  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายพัทธดนย์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายณัฏฐนันท์  เครือสินธุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีแผ้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงเสาวรักษ์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายพีรพงศ์  หนองบัวล่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายนรวีร์  จันทรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรีองพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงสรัลพร  ห้วยลึก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายวชิรวิทย์  อึ้งถาวรดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายอัศวิน  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนรมน  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอารญา  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายสตางค์  คำศิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกุลยา  อิ่มช่วยชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายจิตติพัฒน์  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายสิทธิชัย  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายณัฐพงษ์  หมายปอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายนิพพานนท์  ภักดิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายภูพิชญ์  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายธัชนนท์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายนวพล  คนมั่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงกชพร  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพิชญาวี  นุชสละ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงธารารัตน์  จิตมะณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงทิพวารินทร์  นวลสนอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพรธีรา  พงษ์โสภี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงภคพร  เดือนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอรวรา  หนูปั้น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงนริดา  สืบเพ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงภวรัญชน์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายภัทรนิษฐ  ลืมสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายนันทภพ  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสุธิดา  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายธนภัทร  นครเกต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงภาวินี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายฐกร  สุขนิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายเอนกพงศ์  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายปุณณวิช  กานตันวดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงโชติกา  ธงรัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอมรัตน์  ฉาบเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงกมลชนก  รมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธีรัตม์  ดำมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายธนธัส  คชเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณภัชญา  สายหัสดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายธนวรรธน์  สงบน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายปัญญ์  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุฒหอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายชินกฤต  ศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภูริชญา  ศรียา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิ์โชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธนัชพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศุภกร  เคนบัวบาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพีรดา  ทองติ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีร์ธวัช  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศิวกร  นิติกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสุรัตน์  ร่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงมิ่งมงคล  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิรญาณ์  นันเพชรดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจุไรรัตน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวรัญชิต  ฉันทะชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิมชาดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายชิษณุชา  ขำเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฏฐภูมิ  หอมทวีโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุภัสสร  ัทักษ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวชิระพล  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธรณ์เทพ  ภู่ขาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวรรณสิริ  สินธุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสุธิดาพร  สนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจิรสุดา  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายยศพล  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอกพุฒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพัศญา  ตันอนุกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายศิลปิน  เฮงสุโข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปัณณธร  วงศศ์รีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปุณพุฒิพร  เจียงวรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนริศรา  พลอยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงิอิสรีย์  พรทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชาตยา  วงษ์เดชบดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสถาพร  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณิชาภัทร  กลั่นทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุคงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวรพิชชา  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภูรินท์  เปี่ยมเจริญพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิสรา  เฟื่องบุปผา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนดล  ห้วยบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกนกรดา  เกตุมะณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเตชิต  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวรญุตา  ธรรมสิทธิรุจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอภิสรา  บุศย์น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกฤตย์ธรณ์  เล็กเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปภาวรินท์  ห้วยบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณิชนันทน์  เตไชยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายระพีพัฒน์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอชิรญา  สฤกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงรสิน  รวยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวิริทธิ์พล  เพลิงเทียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธณภัษร์  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายทศพร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณภัทร์พร  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศตพร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอินทร์ธุอร  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณิชารีย์  นามกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสุราวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกฤษดา  ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงจันทิชา  มีเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัฏฐฐ์อร  จิตรศิริชล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชนิตา  แสงลี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวิรมณ  สวัสดิ์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอุษมา  แสวานี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทชิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกฤษกร  โพธิสมภาพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอาทิตย์  จันดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชินวรรธน์  เกษางาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสรสิทธิ์  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพงษ์เพชร  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภัทร์นรินท์  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายรัษฎากร  ผาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชัยภัทร  เสราช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนากร  มีชูเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวิชยุฒน์  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสิรินดา  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุภัสสร  มากเกิด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงแพรวา  สาทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเกศสุรางค์  หกสี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วเข้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิชชานันท์  วรรณพา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสิรภัทร  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธิดาจันทร์  วาระนุช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชัญญา  รอดเสมอ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริอำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐนนท์  ลึกอะหร่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนวิชญ์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธีรศักดิ์  กลับสงวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศุภณัฐ  ชะบา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปภาวิน  คงเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนิพพิชฌน์  เบี่ยงกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายดรัณภพ  ละสา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายรณกร  ภู่ท้วม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พังพิษ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอติกานต์  อาบวารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศศิษมา  ไมปอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปิยรัตน์  เมธีวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงแพรวา  โพธิ์ไพศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณรัชตา  ระรวยทรง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์สั่งถ้ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณิชารีย์  สีโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรหมภัสสร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนัยน์ภัค  จรรยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนิบุณ  จูยืนยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงมัลลิยา  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสุกัญญา  เมฆพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศศิมา  ดีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภัคจิรา  พัวพิรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายต่อพงษ์พันธ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกอบโชค  ขวัญพิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนชาติ  เถื่อนดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธนภัทร  จงแพทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายอนุศิษฐ์  สุวรรณมีย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพุทธิพงษ์  ตุลิตะธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายคุณากร  เมืองอ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายกฤษณ์นนท์  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกรวิภา  จันทร์พึ่งพราย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนรรญภรณ์  คงภักดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงมีนลดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงรัตน์รพี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปิยธิดา  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวรัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวลัมพร  จุลภาพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภคพร  พรหมไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภาวริณ  สีมาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพรพันธ์  โอมาคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวัชรพล  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายภูวศิษฎ์  ภูวิศปรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฐทิวราห์  ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงธนัชพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวรินธรณ์  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสนิฎา  สกุลดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินปุระ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกิตตินันท์  สมุทืรดนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพรนภัส  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกรวรรณ  ชนชนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายกฤตนัย  งามญาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัคจิรา  อิ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงชลทิชา  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงจามจุรีพร  นครเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณภัทร  สุขมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวรรณสิริ  สินธุสุววรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงมัชฌิมา  ม่วงพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายบูรพา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล่้าย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกฤษกร  ดาวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภัทรพล  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงเกศกนก  พวงเปลี้้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสุชานาถญา  แววพิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกานต์ศักดิ์  ลวกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกัยต์ดนัย  เชยชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายเจาฏากร  ด้วงเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพิสิษฐ์  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปุณยานุช  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกวินธิดา  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพัฒนชัย  นาดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธเนศ  แย้มแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูมิ  ช่างสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามพลกรัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสาธิต  ศรีบุญคง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายภูรินท์  รอดแย้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธีรวิทย์  สีหินกอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชญาภา  กาบตุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธีรทัศน์  แนะนำภากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนโชติ  หอมละม้าย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพลกฤต  ลิจุติภูมิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายเด่นพงษ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภควรรณ  สังขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายกฤษณ์สิริ  กันสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภูริริน  หิมสุภาพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  จันรุน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธีรวีร์  ทองธนาเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนวภัทร  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีสุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอริสา  หาญจับพราน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกรชวัล  รัศมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงฐตพร  ฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงลักษณารีย์  อุดมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปวีนา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนภัสรา  แถวอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปาริชาต  พุฒิวัตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอัจฉราภา  คงมีเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตุ้มจงกล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวริศรา  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงขวัญชนก  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงจิดาภา  เหมือนเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงมรกต  ทาทองดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณิชา  ดำดล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอภิชญา  ชวานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงญาณปรีชา  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปราณิสา  ศรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุทธาวดี  หาญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายศิวัชญ์  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอภิรักษ์  แต้มทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายกัญจน์พงศ์  ด่านสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายวรพจน์  คงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเสกสรรค์  ส้มหวาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภัทร์นัทต์  เลิศศักดิ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายพชรพล  ละคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายดลธรรม  ชิตดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ได้ลาภ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพรชนก  มั่นที่สุด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธัชฌา  ยาหอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพาฝน  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุชานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐมล  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงธนัญญา  แสงทรงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธนัชชา  อ่องเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายจักรพันธ์  พวกเชียงชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภัทรพล  เรืองหนู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวชิรญา  สุวินต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสิทธิพันธุ์  มนัสศิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงฉัตรตรียา  รักษาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายปุณณวิช  กานต์วดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายเมธัส  ศิริคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวรธัช  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพุทธิภัทร  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอารย  ด่านวราวิจตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายนันทพัฒน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  วงศ์รัตนาวิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ชุมพลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงวัฒนี  คำสอน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฎฐา  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกนกนุช  อาจคำไพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุขใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปสุตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงบุญยานุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายปรินทร  สฤกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายศิวัช  ชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอัครชัย  ปราบวินาศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงแพรวา  รักษาทางดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายสวิตต์  วงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายธฤต  กลิ่นอุดม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายกันตภณ  พ่วงแพศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายประภัสร์  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกนก  รมมลตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณฐนนท์  สังข์ศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายเจษดาพร  หม้อนทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุคนธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงจิณห์นิภา  กระเบียด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชาริณี  ธีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวลีภรณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพัชราพร  สีสด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงวรรณนิสา  เพ็งอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงษ์นุช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายศศกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวิมลศิริ  อินทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงมาพร  ควันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศิริอัปสร  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงเกศแก้ว  แจ้งจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพิชชาภา  อังกรูขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงจุฑามาศ  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพุทธพร  ราตรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงวริศราภรณ์  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายธนวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอธิชา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายรัชภูมิ  นนสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงเขมจิรา  ชาประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายปริยกร  บุปผา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณชพล  สุดตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำเเสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เเววพิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธนพิพัฒน์  กงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพริมา  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายศุภกร  เผ่าไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายก้องกฤษดา  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณัฐภัทร  เดชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงประภัสสร  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณภัทร  บุญซ้อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภาสวีร์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายเจษฎากร  ด้วงเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภาณุพิชญ์  จุโฬทก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งอุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายลิลวิทย์  จันทร์ขิ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงภัทร์สิรี  กินจำปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงมุกดาภา  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายกฤษฏิกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสิทธา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกิตติภูมิ  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธีประกรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายภูมินทร์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายทินภัทร  มณีรุ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธนาธิป  รามัญวงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐศักดิ์  ดีเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงมิ่งพร  สีสืบมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายภูรี  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายไชยภัทร  พิสุทธิไชย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายสรวิชญ์  ช่อทับทิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอัญชิฐา  เนียมจำรัส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงวิกานดา  ดวงจิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงแพรทอง  โสภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณิชาภา  ธูปทองไชย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายพิชญุตม์  ปะจะนัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงดรุณภัทร  ฤทธิกระจาย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายธนธาร  นาคศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายพาคิน  สอนประสาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตตะมัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประสาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทรงประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงพร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายณัฐดนัย  สร้อยวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายธนกร  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายธณพงษ์  พรศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงธารารัตน์  อารีย์รัตนะนคร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงชนกานต์  นางงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงกมลพรรณ  ลือดารา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายปรินทร  บัวคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายวัชระ  จันนามอบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายกรรชัย  ศรีทุม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายธันวาธรณ์  แก้ววิลัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายสืบศักดิ์  สง่าแสง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายคุณนิติ  แก้วผนึก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงนรีรัตน์  โสดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายธนภูมิ  ประจำการ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงศิริวิมล  ประกอบดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โตพะไล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายอภิวัฒน์  ดวงดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายปัณณธร  แมลงภู่ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่ทวี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายบุณยกร  บุญมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงนภัชกร  ชูลิขิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงนลิชาติ  มีรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงสุชานาถ  พ่วงประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายธนพัฒน์  ดอกบัว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายภูริณัฐ  จุ้ยมณี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายพชรพล  พันธุ์พร้อม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงปวีณา  ปัตตะแวว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายฌานิทธี  มูลมณี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาปาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงปาริชาติ  สาลีคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายไชยวัฒน์  ลำจวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงวิภาษณีย์  พรหมแพทย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงปณิตา  ตันพันเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงณัฐวรา  ชะนิดไทย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงปัณฑิตา  เที่ยงมาก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงปลิดา  ใหม่คามิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงพิชชานันท์  เดชาคชสาร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงสิธาสิริ  แซ่ผู่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงนภัสรา  น้อยบางยาง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายก้องก์ดากร  สงวนวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายปิยพัทธ์  พุ่มเชื้อ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายปัณณวรรธ  พันธ์เขียว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงศิรารินทร์  โลมะบัญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  เติมสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงจริยา  สัมมาเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงวริศรา  นาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงสรัลชณา  คงขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายธนวรรธน์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายกิตติทัต  คุ้ยทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายจิรวัชร  ศิริอำมาตย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงสาวิตรี  จันหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงฐิตาพร  ปีเอี่ยม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงพิชฌาพร  ยวงนาค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงสุจิรา  ใจทิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงวรุณพิชญา  ใจทิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงชยุตรา  บัวไขย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงทิวาพร  เผ่าภูรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปิยาภรณ์  วีระเดชชูชีพ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุมัชฌิมา  แซ่โล้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสุทธิดา  เนื้อเทศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ไชยโย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงปาณิศา  ทองนัยต์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงปัญญาพร  หินกล้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงเบญจพร  คนคม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายเดชดนัย  ดีล้น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศลิษา  อิ่มละออ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายศราวุธ  ศิริเวช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุษบา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงวรุนทิสญา  ยาทองทิพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอาภารัตน์  ทองอารีย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายฉัตรชัย  ปานแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงสุกัญญา  ดงดอน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงวรรณษา  อ้วนศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายภูหรินทร์  ศรีจะโปะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสรชา  บุตรสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงฐิตาภา  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายบดิณทร์  สืบธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงหฺ์จันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายสรนันท์  ดาเกลี้ยง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงเนตรนภา  นาสมใจ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงภานุมาศ  เวหน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงภัทรวดี  ดั้งขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโรจน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คูนา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายวิริยะ  คชหิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงสิริวรรณ  แจ่มสระ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายณัฐพงศ์  เชยขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชนาภา  แสนสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายภัทรพงศ์  สอดแนม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธนวิชญ์  อ่ำสว่าง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายวันเฉลิม  นวลคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายพัสกร  อ้นที โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายสุชาติกมล  สังข์สอาด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณิชรภรณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอลิสา  หว้านหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายจิรวิชญ์  โพธิโต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณภัทร  อนันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แนบเนียน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายภัทรพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงประภาพร  พรหมวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายปุญยวีย์  ทองดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายกิตติภณ  ปุญญวัฒนานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณฐพร  อังสาหร่าม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงปุญยนุช  ยืนยง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายภูรินทร์  พหรมนิล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนกร  กุลบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงศุภากร  สอนจิตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัฐอร  เคลือบบุญสอน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงนวพร  ขจรทรงธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสุกานดา  คชลัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกานดาวดี  ป้อมศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพันธกิจ  ผลบุญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสิรินทรา  กำจร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงธัญพัฒน์  แพทย์เพียร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงสิริณะวรีย์  สรสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเจิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงสิรภัทร  ทับทองหลาง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปัณณพร  มีเดช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงจิรัชยา  สุจริตกิตติกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงไอรยา  ยอดคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธิดาเทพ  เมืองเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกฤตชญานิน  เดชากาศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายกิตติธัช  อสงไขย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายเมธา  สุมานิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายนนทิวัฒน์  เฉลิมบุญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายอัสมาภรณ์  อัศวสันติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงวรรณรดา  กางถิ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงจิรนันท์  วิลานันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงบุญสิตา  ปานเพ็ชร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอภิชญา  เกตุสวย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงฐิติพร  ยางสูง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงภทรวรรณ  บุญประกอบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุฒประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงจินตกัญญา  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงศิริษา  ไวปรีชา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงศิรประภา  แก้วชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฆังคะสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายณชพล  คงอ่อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายภานุพงศ์  นอบน้อม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงอภิญญาภา  บัวเผื่อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายธนิกเจฏฐก์  อาตม์เอี่ยม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวรรณณิภา  ทองสุก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายวัศพล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงจิรพันธ์  เสาร์สุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอรอินทุ์  พันทวี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงลลนา  อุลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธิปชากร  บุญสวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงณัฐฌา  ศรีเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงภิรัญญา  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงชนัญญา  รอดวิจาร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณัฐพล  ไชยช่วย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายธนชัย  ยิ่งไพฑูรย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงวัลภา  คะธาวุธ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายสุภชีพ  ศรีนอก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงอภิชญา  ดอกพุฒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเดช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกัิญทิราภรณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงรัชนีกร  โชติสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 นางสาวภัทราพร  กลางฮวด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวสวิตตา  คิดถี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายสารัช  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมทะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายวรเมธ  วรุณโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายภูชัย  แสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 นายวัชริศ  จิระจักรวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายนิติภูมิ  อินต๊ะแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นายยศนันทน์  ศักรินทรศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายเตชิต  ศรีแก้วอัม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวณัฐธิดา  พันธุ์พุฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวณภัทร  ศรีสุขสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวอิสรีย์  เพ็งผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวณัชชา  บุญอิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นางสาวนันทกานต์  นุ่มอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวอโรชา  จาตกานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายกันตพงษ์  อัครวีสีห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายก้องภพ  เสมากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวศิวรักษ์  เกตุพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวชุติญา  ศรีฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงพรรพษา  โตจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายก้องสกุล  แดงมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายศุภเสกข์  เพ็งวงศ์ษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนิติพร  ดอกพุฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพรรษชล  เรียนทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายสิทธิพันธุ์  จงทิวาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายธนดล  คล้ายนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงภิรมณ  ทองเสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภูมีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุประวีณ์  คงวัดใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายณัฐพล  สีหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงณิชนันทน์  บัณฑิตเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงมธุรินทร์  นาควงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงสรัลพร  นพวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงภควดี  นุ่มหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงธนัญชพร  เกษรบุบผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายสรวิชญ์  สิริสารวรรณกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงรัชดา  เฉลิมฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  อ้อยทองทิพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันนาค โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงเกวลิน  เสมอใจ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงธนภรณ์  เชิดฉัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงลภัส  แทนเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์มนัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอาทิตยา  ปานอ่อน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงภานุชนาถ  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงวรัญญา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายชิษณุพงษ์  ภู่ทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงฐาปนี  ทวีลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงมุทิตา  บุญช่วย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายวชิรวิทย์  นุ่มพรหม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงธนพร  รอดงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันทวี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงจิตนภา  ปิ่นทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงอารียา  สมานพันธุ์นุวัฒน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงปาณิสรา  พงษ์ไทยพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายณัฐชนน  บัวสุวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายพัตร์พล  แสงสอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายกษิดิ์เดช  หัสดินรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงณัฐภัทร  บัวภิบาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เข็มทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนรินทร์  ชื่นสุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เฉลิม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงธนพร  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายทักษ์ดนัย  เมฆอินทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายวงศธร  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นายเบญจพล  เทศชื่น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายนิติทัศน์  บัวผัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายจตุรวิทย์  บุญคูณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงวิชญาพร  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายณัฐพล  มิขันหมาก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชูดวง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นายณัฐกิตติ์  อยู่ชม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาววรัทยา  เฉลียวฉลาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวธมลวรรณ  สายพิมพ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นายภาณุวัฒน์  บูรวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวธนธรณ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น