รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุภณิดา  โสดจำปา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมสฤณา  อุทัยเสรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์วาววาม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงบุญสิตา  สมคะเนย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวรัทปรัชญ์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจีระกิตติ์  ว่องประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชกุล  กุลจิระจรูญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงบุณณดา  รุ่งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐติณณกานต์  ชฤตะวาพุทธางกูร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายอาทิยะ  ปิ่นทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนัทนลิน  เกษมสุขสถาพร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายไกรสรธนายศ  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายเหมทัช  รุ่งโลหะเรืองรอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณฐพร  อารักษ์วิชานันท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายสมัตถ์  วงศ์สนิท โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายรพัธ  เข็มทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายอคิราภ์  สมัครจิตร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรัฏฐ์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายนนทิธิษณ์  วังตาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายสรวิชญ์  นิธิพงศ์ไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเฉลิมภรพจน์  กาญจนวรงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์วัฒนสิทธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปทิตตา  เจติยวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  แสงสิริฉัตร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เธียรธีรวิทย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปุญญิศา  นุชน้อมบุญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธีรภัทร  พานประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัชชา  บุญรัตนหิรัญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพิชญะ  หรรษา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภัทรภณ  เกศดี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสวิชญา  พรพุทธศรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอาคิรา  จำปาจันทร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนภัทร  ยอดตะโก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพีรพงศ์  จิตต์เจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชนัฏดา  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนภัสสร  สุรเกียรติชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปริยากร  บัวเบา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพุทธิกานต์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงญาณิศา  ว่องชิงชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศุภิสรา  โสมสุพรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกันตภณ  บุณพา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพรปะวีณ์  เทียนสะอาด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเตชินท์  บุญชู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพิตตินันท์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธนาพร  อิสสอาด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุวิชญา  ตราชู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณภัทร  ชาวบ้านใหม่ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปรียานาถ  อธิกุลรัตน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายคมชาญ  ทนุผล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธีร์ธวัช  ชวพงษ์พานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชาย.ศิวกร  ศิวกาญจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเปรม  บัวพูล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชีวาสิริ  ไชยประยา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสิทธินนท์  แสวงทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพันธิตรา  นิลน้อยศรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกานต์ธีรา  มาประเสริฐกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชลกร  ทวีลาภ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนิกานต์  อมรเวชกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วจีน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายคุณานนท์  โรจน์ธรรมรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธารากาญจน์  ปิยพันธ์เพทาย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตริบุณฑริก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิชญาภา  พิทักษ์เนติกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายรณภพ  สังข์ทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภาวัต  ธนศุภวิมล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศิริรายา  คนทัด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายฐิติกุล  ฐิติกุลวาณิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพุฒิพงษ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนภัส  สุรเกียรติชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฐพล  ลือชัยวัฒนโสภณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกรชพรรณ  สาสาย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายกนกพณ  อรีพรประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรัตนากร  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายนันทพัทธ์  ฐิตยานุวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชัญญา  รี่คุปต์ฤทธิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพลาพร  สินคง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายชญานนท์  ซุ่นทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายอติวิชญ์  ว่องวุฒิชัยชาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายภาสวิชญ์  สุรัติเสถียรกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายอธิภัทร  บุญประสบ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐติพล  ชำนาญเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายบัณฑิต  สว่างเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายพีรวัส  สุขชู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเกศกนก  กลีบเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนกนันท์  บำรุงราษฏร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธนภัทร  เหมียนวงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภัคพล  จันทร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายวีรพัฒน์  จันอ้น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวณิณตา  พิชาติพัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธนพงศ์  แก้วบรรจง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายพิพัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายพิชัยยุทธ  ว่องปัญญวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศรุตยา  ตุ้มทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปณิดา  ใจมั่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิชชาณัณณ์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายคงศักดิ์  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายวรยุทธ์  โตสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณภัสรดา  ศรีน้อยขาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปริตต์  ปรีชาปัญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายสุชาครีย์  ลักษณาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพัชรกันย์  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเมือง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอุมาพร  พุ่มด้วง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชนิดาภา  กาญจนบุตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชวันรัตน์  ชาติพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปวริศา  ศรีสงสาร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันทเตมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายพชรวรรธน์  จงตั้งสัจกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชนิกานต์  เชื้อคนแข็ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวราภรณ์  โรจนธรรมเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธนาชัย  น้อยจีน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรสุกรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศรัณย์พร  อินทร์น้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพชรกมล  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกัณวัตม์  ศรีพุทธโย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมสิทธิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณภัสสรธ์  ปัตเวก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปัญณธร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสิริกร  ทับทองดีเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอัฑฒกร  สุขสมกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกิตติพัฒน์  วรวิพัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนรชัย  ฉันทวิเศษกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอัฐภิญญา  นาคาลักษณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนภรณ์  แป้นสุวรรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนคราม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพัชราพร  ทวีวงษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณิลภัทร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนิวัตน์  เขียวบุรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกลพัชร  บัวทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภานุพงษ์  แซ่ตัน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิณณพัต  แก้วอินทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิงชัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลใส โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนิติพนธ์  สุดรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฐิติพร  โตอ่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันทนา  มีสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงลฎาภา  หอมสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวรศักดิ์  วัชวงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกษิเดช  สุดสม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพัชริดา  ใจรื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปวันรัตน์  อรัญชัยพรสิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรินทร  ตี้นาสวน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวรกมล  วิทยาคม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐสิษฐ์  เสฏฐีบูรณี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสุเทพ  กรทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศตายุ  คำดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศรัณยพงศ์  คงเปีย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายจิรภัทร  ใจตึก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายคุณานนท์  พรหมมา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนัทพนธ์  ฤกษ์ฤทธิชัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวีรภัฏ  เรือนนุช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสุริยา  พุ่มแย้ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายฐปนวัฒน์  คำลา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอภิเดช  น้ำใจเฉย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชาริณี  วรรณเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรัญชิดา  นิ่มอิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวรปรัชญ์  หอมจันทรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสงทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปรัชญา  จันทร์กลั่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายโชควิสิฐ  เตี้ยมเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนกาญจน์  ปุ้ยฮะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวรัญญู  เงินถี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐิยา  รสเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภคมน  นิธิรุ่งรุจ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจรรยพร  แหยมละ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธีรานนท์  ไข่มุกด์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสิทธิชัย  คำเงิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิยะอรุณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่เตีย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนัฐพล  สาเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์ลา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีถัน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพงศกร  เงินโสภา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายคมกฤช  ด้วงเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนวพร  พูลเสม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกชขจร  รักพงษ์ไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิชญา  ทองเถื่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอนุชา  เปลาเล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงลักษิกา  จักขุจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมีนา  ฮวยแหยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพิชาภพ  ริมชล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปฐมพร  ธนาภิวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงคนธรส  หมั่นเกษม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณิชากานต์  สังข์ทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงดลพร  วงดาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนิธิศ  จันรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมนพัทธ์  โซยุก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวันทยา  วชิรพันธ์วิชาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอินทัช  ฮะวังจู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิชญา  ใจซื่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศรุตา  กาญจนอโนทัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนภสร  มูลจันทะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุธาริน  เนตรสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมนรดา  แย้มศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปณิธิ  ละอองรักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงมณฑารพ  ทัดไท โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกวินทรา  มีหล่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนวรัตน์  พูลบางยุง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจิรภาส  สุดสาคร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกิตติพศ  พรมรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายศตภพ  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพงศรัชฎ์  พิมเสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปุณณภพ  ผิวสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอันดา  ภุชงเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐพัชร์  อินทะแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงญาณิศา  ตาระคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายน่านนที  กมลพัฒนานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภคพล ฟรานซิสคุส  บนเน็ต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมนัสวี  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอภิญญา  บัวสอน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกมลาสน์  ยัญญางกรู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐภาส  เถินหิต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุจิรา  คำวอน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุพร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชยพล  ลือชัยวัฒนโสภณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพีรพล  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีธัช  สนประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสรวิศ  คำยอด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทรสุกรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงมุทิตา  วรสุทธิ์พิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชญานุตม์  พุทจิระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณวัฒน์  รูปอ้วน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชโลดม  วิเชียรฉาย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายจิรเดช  อ่อนเเช่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงฐิติชญา  เจียมจงวัฒนา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธัญชนก  อภินันท์ธนากร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนงนภัส  เจียมโมปกรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายสุทธิพัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจิราพรเ  เหมเปา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายธนวิน  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงมรรษวรรณ  เหรียญเพชร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจีรนันท์  เงางาม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายคฑาวุธ  บรรณาการ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปวริศา  แย้มจับ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายวรรณชนะ  เกียรติจิตติชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณฐิกา  หมายครอบกลาง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงลักษิกา  นราแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายราชพฤกษ์  ช้างพลาย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายเอกภัทร  ฉายฮวด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์แตง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงครองขวัญ  ประมงกิจ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกนิษฐา  โสฬสรัตนพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงมทิตา  สุดตา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงภูญดา  ตั้งวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายภูผา  เฮ็งมี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายอาณัติ  ฉิมวัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงการเกตุ  แจ่มประโคน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายอรรถสิทธิ์  เเส้ประเสริฐสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุมิตรา  แพ่งผล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงภาณุมาศ  ยางทัด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณฐมน  วราสินธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงญาติกา  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนวิยา  ราชวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอภิรดา  คำดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงศุภสุตา  เหมณี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายศิวกร  โหมดแจ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายธนกร  มาจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายธนกร  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยางเดิม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธนัญธิตา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองลิั้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงปีติญาณ์  จตุรวิทย์กุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงชญานันท์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายภูผา  ศิลปสอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงมนัสษญา  บุตรสาเนตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฐพล  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายนาคินทร์  บัวนาค โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิรพัฒน์พรกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงคุณัญญา  จิตรขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายฐานพัฒน์  ธนสารโสภาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงยศวดี  ธงเพ็ง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ทองประเพียร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเปรมดิ์สิณี  กิจดำรงวินิจกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุชานันท์  ตั้งวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทรภร  บัวทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจารุภัทร  ใจอดทน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวราทิพย์  กุลพิพัฒน์ผล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภกร  พงศ์รัตนมงคล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนาภัทร  จงประเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธนาวดี  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวราลี  แดงกลับ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชยพล  ชมภูพงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพันธิตรา  สิงหาพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรรษชล  ภูทะศฺริ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภัสสร  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรรษชล  ภูทะศิริ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุพิณญา  อบเชย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชมเชย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนุ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงทักษิณา  วงค์สุกร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวฤทธพล  จันทร์ทัน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณิศศา  สิงหราช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสุกฤษฏิ์  แสงใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเพตาวดี  ก๋ำรามัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอินทรานี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอิสรีย์  คำบุญญา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธีทัต  คำดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงมีนตรา  มะผล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปริยาภัทร  ปานเปี่ยมเกียรติ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญนพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกมลณัฐ  เหลืองรัตน์วัฒนะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีราจันทร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทรลดา  ชัยศิริพานิช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอริสา  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายฉัตรณรงค์  ตุ้มระหงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพุทธรักษา  วงษ์รินยอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชาวดี  บุญเชิดชู โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แดงตา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรัชญา  กาญจนวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเปมิกา  วิสาสะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปาณิตา  ศักดิ์เย็น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนันธิชา  คเชณชร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธนกาญจน์  ชุติวรเจริญชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพุทธิชาต  สุทธิรักษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปลิตา  เพชรศุทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจิรนันท์  ญาติกลาง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศศิกานต์  ยางสวย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงทยิดา  บุตรศรีต้วง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพัธรัตน์  อาศัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงญาณิศา  แถวนาม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงมัณฒนา  แสนสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศิวา  วงคีรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภคพล  พุ่มแย้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอริษา  ทองศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจารุเดช  พินิตศักดา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายจิรเมธ  มูลน้อย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุติวรเจริญชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุทธิชา  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุภานัน  ไชยราช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอักศราภัค  พุทธศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนุชรดี  ศร๊สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนันทพร  สายสุด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกาญจนา  โสดสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกีรติญา  คูณศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนวคุณ  ปัจจัยโคถา โรงเรียนธีรศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกชพร  ภู่รัตนากรกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์รอบรู้ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงภัคดิพร  เนตรนรา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงวราลี  ลลิตวจีวงศ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองจิต โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายกวินท์  ขุนนคร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายกฤติน  แก้วมณี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายไตรทศ  วริยรักษ์วรกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภัทรภร  แก้วธำรงค์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธนพร  เล็กบำรุง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายคณิทธิ์  ลิ้มภูวนนท์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายชยพล  ดวงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอัญ  วรสหวัฒน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุธินีย์  พรมเอี่ยม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิรภัทร  รังพนัสสัก โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมหวังพรเจริญ โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอนัญญา  โสภา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจินตนา  วัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงศิริพร  บุญมี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายเชษฐา  อ้ายหนู โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงจิตติมา  อ้องาม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวิชิดา  นิโครธา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพนิดา  เหรียญงาม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสิทธิพล  พุทสิริ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายฐิติภูมิ  โวทวี โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงทิพยวัลย์  จีนอิ่ม โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวณัฐพร  พรประสาทสุข โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงธนภรณ์  ปาละจิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงมาริสา  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรัญญ์อร  จันทร์เหลี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอาภัสรา  มุ่งจองกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายต่อ  - โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงดากานดา  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงมนัญญา  พุทธา โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม