รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนวพร  ดอกไม้เพ็ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชาลิสา  ตุรพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณภัทรชนนม์  นามสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวาระกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลภรณ์  รอดรังนก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศศิปรียา  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิริยากร  ผิวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวรวลัญช์  เพ็งเพชร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนรมน  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธฤต  ไชยสุริยา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยมหา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ภูงา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนัญญา  บุตดาพวง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชนวีร์  จันทรักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภวรัญชน์  พรหมสุวิชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนวัฒน์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอริศรา  สวิง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงโชติรส  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรภัทร  พิมล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปภินวิทย์  พฤกษาชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวรรณวิสา  โชคประยูรเธียร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอิสราวุฒิ  โกบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรสิตา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกฤต  รุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงญาณิศา  ชัชวาลุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงหทัยทัต  พิณเขียว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพันธวิศ  มะสัน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนัท  โยมบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายกฤตภาส  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญกอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอภิสรา  เรืองขนาบ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวรเทพ  ิอินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัชรนิษฎ์  เจียมพัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอัญจนากรณ์  สุมิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนันรัตน์  ตีรณัมพงศ์วนิช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  เล็กสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชำนาญช่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกิตติคม  สันติวรากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคราม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปภาดา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเปรมปิยา  ชัยเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวริศรา  บูรณะเลข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายหัสฐคุณ  พรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณฐมน  บุญยะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอังค์ริสา  ประดิษฐ์โศภิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพีรวัส  พึ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศศิโศภิษฐ์  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจริญญาพร  บุรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนัชชา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรรณธร  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชัยการ  กาสุริยะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบุญญิสา  เพ็ชรเก่า โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐนนท์  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณภิศรา  มณีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายคมิก  กรรณชนกกร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวิวรรธน์  รัตนสินบุญชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปุณณดา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนัท  วรรณโวหาร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภรภัทร  พงศาวดาร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนพร  สินชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศศิรดา  ชูชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพงศ์ธร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนสุนทร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชนากานต์  ผิวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูวเดช  ประยุรธเนศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ติยะกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุพิชณาย์  อินทร์ธนู โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายนาวิน  เขจรไข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายสุประวีณ์  พิพิช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายสิรวิชญ์  ทรัพย์มี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเตชินท์  สุนทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนภัทร  ใจจิตร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายทรงวุฒิ  โคนัก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกฤษกร  คำปิตะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนนทวัชร์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายกันตภณ  ลาภวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปิยาพัชร  กมลนวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธาราพร  ตันติโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวิชญาพร  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายชิษณุพงศ์  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกสัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนกฤต  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายรังสิกร  ช่างเก็บ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรรษชล  แก้วเดียว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวรรษมล  รักษมาตา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกร  หอมดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิรภัสสร  สนั่นเอื้อ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพรชนก  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัชชา  สุขโอบอ้อม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงคีรธาร  คัมภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกมลพร  มุกดาสนิท โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศุภสิทธิ์  นาวาประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภคมน  แทนไธสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปุณยวีร์  งามสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปริยวิศว์  อริยะเวสตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฉัตรณัฐดา  ฉัตรภูติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัทกฤต  มัธยมชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกริชเพชร  โคตรหลักคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุภาวดี  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศิวกร  บุญก่อเกื้อ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภาสกร  ปัญจลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนัญญา  เจี่ยหงวน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพุฒิเมธ  เขตสมุทร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายลัญฉกร  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญยวรัตม์  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนัชพร  สีเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปาณิศา  ช่อเส้ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธันยมัย  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปรมี  สาครเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเปมิกา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรรณภัทร  พุฒิไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงมนชนก  อิณชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรพิพรรณ  มณีแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูริณัฐ  ศราวณะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภคณัช  เหล่าแสน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกนล  ลือวนิชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียนศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายชิษณุพงศ์  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสาริศา  วิชิตวรคุณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนากร  โถรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงถิรดา  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรชิตา  ตะหง่านศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพสพร  ศิริเลิศสมบัติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงซาซ่า  พงศ์ศรีอัศวิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณฐกร  เอกอัครบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธีรัช  บุญพรหมอ่อน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชวิศา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณิชกานต์  คงนวล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเรณุกา  ศรีสุขโข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกฤตภาส  ธงชัยชยากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  เจือไทย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัณณพร  ก่อศิริไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงราศี  สะอาดศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสวรรยา  สันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรมิตา  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายทรงพล  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมบรรดาโชค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจามินทร์  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุคตะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกรวรรณ  แทนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนภัทร  ธรรมปะละ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรนิตย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุประวีณ์  พุมมา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนันชิดา  รุ่งเรืองวรชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงลภัสรดา  ตะเวทีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกมลภพ  สถาพรวลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศักริทนทร์  โสภา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนันทพัทธ์  สิมา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงอุทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเขมิสรา  กิจรักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรักษิตา  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐชพน  เสริมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปภังกร  รักเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปรายชนก  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญญามาศ  ปรางค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวรายุส  สุดเส็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมือง ณ ศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศศิรมล  ธรรมเมือง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสายไหม  เบญจมาลา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนโชติ  วงศ์บุบผา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายฐปนรรฆ์  พิทย-อุส่าห์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพัชมณฑ์  ม่วงการกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูริช  พึ่งแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูวิศ  พึ่งแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสิมิลัน  ประจงจิตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศิรประภา  สิริเบญจวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอชิรญา  พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปุณยวีร์  สมหมาย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดุษยามี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญชนก  ชุณหภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวริศรา  กุลละวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวณัชญา  มีมงคล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุณยวีร์  นิติสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัชรพรรณ  โกสินธุ์วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมารักษ์  ขวัญมารี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนันท์สิธีร์  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกุลปรียา  จินตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุุณณภา  ปุมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ผลบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธนชนก  บัวผุด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิรภพ  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงผ้าทิพย์  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทธรีญา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพงศ์สิริ  อินทร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลือโลก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิมลสิริ  คำมะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภูรัชชิญา  เอกนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรมย์ชลี  บุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชนม์บำรุง  บำรุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวัชรากร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศิขรินธาร  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายญาณกวี  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายตรีสรณ์  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกชพร  รอดเศษ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกฤติธี  ธีระนิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุภัสสรา  พลนิกร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปวรวรรณ์  กสิฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสุวพิชญ์  ธนะโสภา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชยุตร์ธร  คงชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เล็กรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศุภณัฐ  สมุนโฆสิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปวริศา  รนที โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐธีรา  ด่วนเดิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสุรพัศ  ลำภูพินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศิวพิชา  ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลลาภ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรัชพล  เชาว์เพชรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมนมน  เอื้อศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิราญาณ์  สันทนานุการ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกชพร  นิภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรภา  เอี่ยมสุภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวีรกานต์  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภูริต  ยศตะมะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอรกัญญา  อภิวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปภาวดี  ธงชัยชยากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาเมตตา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสุรชัช  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกมลพร  ตุรพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวีรินทร์  ทรัพย์ปรุง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวิศรุต  พุกนาค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายทีปกร  ปกรณ์วโรดม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรภัทร  พุฒิไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสมิทธิ์  เจ็งวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายโชติภูมิ  เอนกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เวียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอินทิตา  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายเพิ่มพูน  พรปราโมทย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายนันธวัฒน์  เทพพันธา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวปลายฟ้า  วิลัยพันธ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายจีรวัฒน์  งามเมืองปัก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวหนึ่งฤทัย  เต่ากล่ำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายปวริศ  รุ่งเรือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอินทิรา  นาชัยเวช โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายศุภราช  วงษ์พันธ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายฐานพัฒน์  บัวสิงห์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวสุนิตา  คำอ้อ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวพรพิมล  สดรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวอรจิรา  ดกงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวกรวรรณ  จำบุญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐชา  มาลัยลอย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายวัจน์กร  ศรีวงษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวบงกช  ขีดเขียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชโย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายกิตติกร  เเก้วมงคล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐณฺชา  ใจปานน้ำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลวดลาย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพรทิพย์  สุขมาก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศิริพร  เเผ่นนาค โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายถิรวัฒน์  ทองมูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายกรเพชร  ภู่ชัย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนิชดา  คำไส โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาญสร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธนภัทร  ปรุงแต่ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิมลนาฎ  พิทักษ์ทา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปิยฉัตร  วรรณลี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายกฤษฎา  มะลัยทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงมัทนา  สารารักษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปัณณทัต  ไข่สำโรง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนนทพัทธ์  จำเนียรทรัพย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายภัทรดนัย  ดับโศรก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสิรภพ  เหล่าหนองจันทร์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพันทิพา  นพพันธ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนรินทร์พร  อิ่มผ่อง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วาปีทะ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณสว่าง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงศิวัชญา  วศะกุล โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายยี่หาว  เวน โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกนกรดา  ป้องมีคำ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายชัยภัทร  ทะลิทอง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายพีรวิชญ์  แพร่สกุลเจริญกิจ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุภัสสร  คำภิละปาวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศศิ  ต่วนศิลกิจ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวรภัทร  เนตรวิกรม โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัชชา  ใบทอง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริมหา โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุทาทิพย์  สังข์สุข โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธวัลกร  มั่นแก้ว โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชบาภัค  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวินทกร  คำภีระ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพลอยน้ำทอง  ไชยโยธา โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณฐมน  ทำพันธ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิยดา  วงษ์สูง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงบุญยวีร์  อำนาจเจริญกุล โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีจันทร์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสิทธินนท์  เป็นธรรม โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงดาราวีล์  ลิ้มสกุลทอง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชวนากร  แก่นจันทร์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุภัชญา  เครือสุวรรณ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรัญชิดา  สายอุต โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปิยมณฑ์  ธนานภาดล โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุวพชร  มั่นคง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายนัธทวัฒน์  เมฆมณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปพิชญา  ศุภมงคลกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปัณฑิตา  โรจนวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายเวนิสวณิช  จิตต์เพียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายปัณณวิชญ์  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณภัคธิดา  เอื้ออำนวยพรโชค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัฐกันย์  ไพบูลย์กิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธนภูมิ  โรจน์ดำรงฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายปกรณ์  บัวงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายปัถย์  ปัญญาเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายปลื้มปิติ  ถนอมญาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปัณณพร  คิ้วสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  เลิศฉัตรธำรงรัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายกฤติ  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฏฐ์วนัน  เวหนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายชิษณุพงศ์  กองสมบัติสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงเขมจิรา  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายพีรณัฐ  แวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายนนทัช  ลาชโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายมงคลกร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวรดา  ทับทิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ยรรยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอภิสรา  บุญบำรุงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายพิทวัส  บุญกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐพร  ถิ่นสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงมัชฌิชา  ชื่นกิจมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายจิรนิติ  โลติกร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายชัชชัย  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพัชรพร  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลีวงศ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสุวภัทร  เครือซ้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายบุริมสิทธิ  แก้วสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนพภัสสร  ปานุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพรชนก  ขวัญวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายอัครภณ  ฉิมวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายวรภพ  แก้วทันคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายพุฒิธร  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายแทนธาร  นวลฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายธนกฤต  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงดาวศรัทธา  ต้นสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุรดา  ปรารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายเตชิษฎ์  เตชะมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายสิริรัช  อินทพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงแพรรุ้ง  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทำทัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงมินท์ฐิตา  บวรอนันตโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณปภัช  เครือเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายธาวิน  อยู่แจ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปภาวี  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายสุนิรุตติ์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงไอลดา  แสงเปล่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายธนภูมิ  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายเสกฐวุฒิ  รักษาวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายพาทิศ  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนภัสสรณ์  บวรอนันตโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายศรุต  หมันเทศมัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายจารุวัตร  ศรเจียงคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปพิชญา  มหมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงสุณิชญา  เจริญชัยเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงรัญชนา  ทำทัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายกฤติพงศ์  เดชะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงภูษณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายกานต์อธิป  กลิ่นอุบล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายณภัทร  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายปัญญ์นที  วิจารณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วัฒนทวีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายธีร์ธวัช  วัฒนทวีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อยู่คะเชนทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายพาสิษฐ์  สมเกียรติวีระ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายกรีวิวัธน์  นิธิพักตรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐฐณิชา  สุขเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายพชรชัย  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนภัสสร  จามจุรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวิสสุตา  พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีมาตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายจักรภัทร  นิยมรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวิศว์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายภัทรดนัย  เลาหะคุณากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชญาดา  วงศ์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวชาลิสา  ชยะสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวกชสร  โพธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายอธิภัทร  ด้วงจุ้ย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายภาสวิชญ์  อภินันธวัชพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวพัทธนันท์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธิติภูรินทร์  เพียรประสพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายก้องกวินณ์  เพียรประสพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายรัชชานนท์  มีใจดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายคมชาญ  ตั้งสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชนิษฐา  ลีวงศ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวอนัญพร  จอมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตุลวรรธนะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายพงศ์สิริ  ชัยมานิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายทิฆัมพร  ฉิมาภาคย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายณทัต  สุจริตรัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายอาณัฐกุล  พวงดอกไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายอัทธวัฒน์  สุวรรณถิรพุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสาริศา  สุขสถาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นิตยชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกัลยาณี  สุขเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพิมพิชชา  ไชยสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายศิวกร  อินทร์คำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภคพล  พงศ์ภัคอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปฏิพัทธ์  คิ้วสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธนพล  พูนแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวชิรวิชญ์  รินทะศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายณวัตร  สุจริตรัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอรปรียา  จันทนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวสบาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงภัคจิรา  ฉิมวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วุ่นสะยุคะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงเบญญาภา  สดใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงโชติกา  ยศพนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพรรณปพร  สอนไวสาตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศศิภัทร  สมคะเน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายศุภจิตต์  จันทมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพิชชานันท์  กระเวนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนัฏฐกาญจน์  โสภีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปุณณวิช  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐวรรธน์  นวเจริญวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญศุภโชคกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกิรณา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสุวรัตน์  สายจันยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกันตินันท์  ผ่องไพศาลเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนิตา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภัทรพล  แก่นสีใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพีระ  กิจสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงแพรวา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงภูนิภา  ศรัทยาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสทธิิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสายวรีย์  แสวงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปทิตตา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แซ่เตียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงตมิสา  มีณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอัครเทพ  คงคล้าย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปุณยนุช  คงสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิณนภา  พรมัญชุสา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายตรีเพชร  สุระเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธัญรดา  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอชิระ  นิตินัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกันต์กรณ์  กองการะการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพัทธดนย์  บัวส่อง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภัทรวีร์  วงศ์ศิริประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุชาติสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายศุภกฤฏ  ชาวเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชญานนท์  จิตต์ทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนกฤต  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายตรีสรณ์  เอื้อศิลามงคล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายชัญญานุช  ตันติกิตติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายศุภกร  เกิดท้วม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญเสรฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชวัญแก้ว  ไม้คัดพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพีรณัฐ  พลีขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายฐนกร  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสุรวิช  เจริญชัยเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชนาภา  โสภาปุ๊ด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์สุทธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายสุรบดี  ใจนุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์งาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุกฤตา  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐิดา  ราชแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจณิสตา  อร่ามเรืองกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงจิดาภา  จินดามณีพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวิริทธิ์พล  รอดเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงลภัสรดา  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนพันธ์ประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนันท์นภัส  อรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธิร์ตาวีร์  เมธาอรรถพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชนัญชิดา  รักชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชาลิสา  อินทเอิบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลีวงศ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพีรพัฒน์  เขียวขำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศรัณรัตน์  แอ่นดอย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธรรศธยศ  ด่านนคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธรรมรักษ์  เถกิงผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภูริช  นิยมรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกันตินันท์  ใครบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายจิตติพัฒน์  โลติกร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวิริยาภรณ์  เรืองศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพัณนิสา  ธรรมโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภูณริศ  อินทรกระทึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอดุลย์วิชญ์  สังฆดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายโอฬาร  รบมีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนภณ  วิหคโต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธงธรพัชร์  ฉมาดล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายสุธน  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณฐกร  ขาวใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงขวัญจิรา  จึงรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนใจนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชลิดา  สายบัวมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวชิรพล  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายจีรภัทร  สุภาพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายดิษฐพงษ์  พงศ์สิริภควัต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวิมลมณี  ภุชชงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายชวิน  เชื้อวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายรชต  ภูใวย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชนิกานต์  เกลื่อนกลางดอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชนกนันท์  อำนาจกิจการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐนิชา  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  โฉมนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสิรีธร  ชาติพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายศุภวิชญ์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายรัชภูมิ  เงางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงประภัสสร  พานไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนฤเบศวร์  ผ่องสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เครือมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายมิตรภาพ  แก้วคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนภัทร  เอ็งสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรันชวิชภายุต  บุปผาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หิรัญวรโชค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพรสวรรค์  วุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณัทชัย  สีเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปริยากร  เกิดแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภีรดา  สัตอาชากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธีรชัยไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงกานต์จินดา  ศักดิ์พิสุทธิพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงภัฑรารยะพรณ์  วิเชียรล้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ตรีเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงภัณฑิลา  หนูยงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกุลปรียา  เนื่องลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีเพ็ชรวรรณดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงเมขลา  มงคลสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณิชาธร  สิงห์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงสิราวรรณ  ปล้องไหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงรมย์ณิชา  สารวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงชนัสดา  ดวงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ลิ้มศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพุทธิชา  วงศ์สิทธิพรรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตรีเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอิงครัตน์  ยิ่งภัทรสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงนัทฐชา  เชื้อแคนอ้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปราณปริยา  เปลี่ยนศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงรมินดา  ศรีป่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนาลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงธันยพร  เทียนอุบล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงภัทรพร  สัตอาชากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพัทธิตา  พรานนท์สถิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณัฐวรา  ธนกุลรุ่งทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงวรางคณา  วัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงบุญญราศี  ดีประชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกาญจนา  สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวริยา  ว่องไว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณฐวร  จิตต์พงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงทิฆัมพร  สาสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงปวีรยา  ธรรมนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปรีณรดา  เครือศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงรัชชิตา  มณฑปใหญ่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงดิฐวรรณ  วงศ์พิมพ์รัศมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงรัฐชญา  แสงรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงมัณฑนา  เกษรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืนกิจการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุพิชากานต์  พงษ์กระสินธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงวรรณพรรธน์  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลศร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชนิสรา  จอนสมจิตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงนุชภัคชญา  แตะกระโทก โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงนวพร  รอดรู้ผิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐวิภา  เอ็นดูราษฎร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงอรนลิน  โถน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงดวงหทัย  กล่อมแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธันยมัย  ชุ่มมะโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภัคจิรา  กล้าผจัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงทัตพิชา  เสนาะล้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวณัฐกมล  ศรียา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพชรพรรณ  ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงศุภิสรา  สายลมรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปาณิสรา  หน่อใหม่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวชัญญานุช  ศุภพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยโรจน์วงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวณิชชาภัทร  สีเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเกริดา  ชันรัชชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศุภัชญา  พูนทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวดาราพิสุทธิ์  อดุลย์กิติรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวธมลพรรณ  คุ้มครอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวจิณณพิชญ์  ธีรชัยไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวกฤติมา  โสอุบล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพิมพ์นรี  โชควัฒนะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปาณิสรา  บุริภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมฮวด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเกสรา  ยาป่าคาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปรรณยวีณ์  พงษ์กระสินธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนัจกร  เพ็ญศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพรชนก  เขียนน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชรัญยา  แผ่พร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุชัญญา  สีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสายหยุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณะพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงจิตรนุช  พัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวริดา  เจริญผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุพิชญา  กาบทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวรัทยา  กาญจนจิรวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนรีธร  คิ้วงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงญาณิศา  สุดยอดสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงบัณพร  อนุมาตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คลี่ฉายา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัชชารีย์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรัตนาวลี  เขียวคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สิทธิกรจิรัชยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิชชา  สามคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสาริศา  ระดารงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสิริยากร  ศรเยี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงริราวรรณ  ธรรมถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  บ่อวารี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คุ้มครอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกชกร  เพียรงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปนัดดา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวริศา  คงเคน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชนิดาภา  โพธิ์เงิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสุภกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกวินทรา  งามทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสารินี  พุทธวาริน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปวรา  ยะเชียงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฮ้อเรืองเวทย์กิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปุณยวีร์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชนิตา  ทองเอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพีรดา  สายธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอรชุมา  รักใหม่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอลิชา  ขจบพรมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปาริสรา  สุนาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงชนม์ชนก  สุโกรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงชัชชญา  พรประเสริฐทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปรียากรณ์  เอกอัจฉริยกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายภูมิช  เพิงมาก โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวิชาดา  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายจิรภัทร  วรนิจ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายกันต์กวี  นรากร โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายอลัน ออสการ์  สแตน โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กลีอิ่ม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณะเรียนไธสง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์เกิด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายแอนโทนี่  แบร์ทิน โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงแองเจิลลีค  มาร์กาเร็ต ฟุต โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงดากานดา  ตั้งคำ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายอชิระ  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายบัญญพนต์  สว่างโรจน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายณัฐชนน  จันทวงศ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายนราวิชญ์  ผลานันทนิท โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงญาสุธาดา  ภู่ห้อย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงชนาพร  ศรอารีย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปิณฑยา  คงมะลวน โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายสิรภพ  ธรรมถาวร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงรวิสรา  พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงมนัญชยา  พฤกษชาติ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงดลรดา  ศักดิ์นรงค์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภาคินี  สระศิริ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงทอฝัน  ชูชมชื่น โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงมสฤณา  ชื่อชูแพง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชวริศา  สุดเอียด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันดีแก้ว โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายปฐมพงษ์  วงศ์บุบผา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนิธิศา  มณีนาค โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงปาลิตา  สูงล้น โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงไอริณ  บุญประคม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงญาสิตา  ภู่ห้อย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธนวรรธน์  วงษ์ไพศาล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณิชากร  ยมพกาล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงญาณิศา  จินันทุยา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปัณณ์  คงเดช โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิชชาพร  สมสาย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปวรา  สุทธิธรรมสกุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายธนกร  พุฒแก้ว โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายทนุธรรม  ปี่แก้ว โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายจิรภัทร  พบวงษา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณภัทร  แตงมณี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงบุญญิสา  นาสร้อย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายจิรายุ  ถนอมมิตร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงฑิตฐิตา  วงค์พิทักษ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพิร์พบพัตร์  คีรีแลง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายตะวัน  ทากาฮาชิ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชยธร  เชียนพลแสน โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงบัวหมัด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายสรยุทธ  สาลีรัตน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสุปรียา  ศรีนิล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วกระโทก โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายรวิชญ์  เทพเสถียร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนิจฉรา  สุขเลิศ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายบุญยกร  มนกลม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญรมย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงประพาศิริ  วุฒิจารีเลิศสกุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกิติยากรณ์  เขตต์คีรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทรชิต โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกิมิทา  สุทธารมณ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายวชิรศรณ์  คเชนทรพรรค โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายคนัสนันท์  นานาค โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีจันร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่โค้ว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายศรณ์ไกรวิทย์  ยั่งยืน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงภัทรจิรา  คงแสงทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุจริตจิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายกาญจณพล  ศรีนันทา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายศิวัช  ดีงามเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงชนกนันท์  ราชกรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายจิรภัทร  แย้มแสง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บรรจงการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนะวัน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายธนกฤติ  ปริญญานุกุลวงศ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายตนุภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายคชสาร  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงชวัลญา  สุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายชิตเมธี  เจริญงาม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายปุณวิวัฎน์  จิรณัฏสิทธินนท์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนวิจิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสกุลตา  อุตสาหะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงเขมิกา  แฉล้มล้ำ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอนุสรา  หนูแก้ว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอิทธิวัตร  สิทธิวงษ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพิญชา  เชขุนทด โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นายปัณณธร  สำเริง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ปัญญาโอภาส โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายอัษฏายุธ  ยิ้มถนอม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายศดิศ  นานากิจมั่นคง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวนลินนิภา  ขจรรัตน์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เสาวรส โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงเจนรวี  เจริญพันธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวปภาวี  เห็นเจริญสุข โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสุกฤษฏีไชย  หอมกระจาย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงภัทรนันท์  เลนสันเทียะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงอินทิรา  ไกรทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงกาญจนมาศ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายราชันย์  สมล้วน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอรนลิน  โปรา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกฤตติกา  แก้วเขียว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงวรินทร์รักษ์  บวรสิริกานต์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงศิริรักษ์  จัดแจง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธีรเมธ  วงศ์เกิด โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายภูมิรพี  ศิริภักดี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอนัญญา  แผ่นสุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอรพรรณ  ต๊ะเงิน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายณภัทร  ศิริภักดี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงวราวรรณ  เค้าสิม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงเกศกนก  ศิริประทุม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอัญชิสา  ต้มวิจิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุตรวาระ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายศิลา  อิ่มคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายอรรคพงษ์  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายปฐพี  นิลพัด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายศึกษก  พงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดีวอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายกฤษณล  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายภาคิน  เดชาเลิศตระกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายอาทิวราห์  จันทร์สีเผือก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายธนภัทร  ชาตะรูปะชีวิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายสิรภพ  ศรีสังข์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายศุภณัฐ  บุตรรักษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงนิรภาดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงพรลภัส  โชคนาวีสกุลรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงปริตตา  วะลัยพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงอนัญญา  เหินชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอริสา  ศิริบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายวรชัย  คูธนากรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายเศรษฐกรณ์  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายณฐกันต์  ธูปแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายมนต์มนัส  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุตรสืบสาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงสวมน  ฟ้าประทานชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงปัณฑิตา  เจริญบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปุณยวีร์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงเอลีชา  ลือวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายนภัส  ตรางา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายภคพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายกรวิชญ์  คฤคราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายพัชร์ธริศร์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายภากร  สุวรรณละออง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสนสุขเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายพรพิพัฒน์  พัฒนเศรษฐศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายกำชัย  เกษมสุขสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายชญานนท์  หาญยุทธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายจิรภัทร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงปวริศา  สัมพันธวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงนนทรี  แก้วศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงดนิตา  พันธุ์เพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงธนภรณ์  ถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงนรมน  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิลปสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงธัญพิชชา  เนินอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงพิมพ์ภา  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงธนิสร  เรืองภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงธัญญา  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเจดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายภาณุวิชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายนันทพงศ์  กิ่งวงษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายภาคิน  โยทองยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายนนทพัทธ์  มาศเมฆ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงกุลณัฐ  เอมสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงมันัสนันท์  กรุงพลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงณิสาพัชร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงปัทมพร  พรหมโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงรรร  จิรปิติสัจจะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายจิรัฏฐ์  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายอริญชย์พงศ์  ร่มรื่นสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายรัชพล  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายธนวิชญ์  บรรเทิงสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายปกรณ์  เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายพชรพล  อินป้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงศรัญญา  รักษมาตา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงศริณยากร  บำรุงอินทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงไปรีณ  สำราญรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงอภิญญา  ไทรงามเอี่ยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายนวพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายณัฐวัฒน์  ซึมทราบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายทัศน์พล  ขยันกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงสุชาวดี  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายจิรภัทร  ถนอมมิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายภูรินทร์  แสงทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายดลนภัส  อ่อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายนันทภพ  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายใจสมุทร  คงวิจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปชิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายวีรภาพ  รากทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายรัชต  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายปภังกร  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงกรรวี  ประมงอุดมรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกมลชนก  เขตรสมุทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงแพรไหมทอ  เจริญครองสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงธิดารัตน์  จิรวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงบุณยวีร์  เทวาประดับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงกานต์สินี  ยอดสลุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงวิภาวี  ประยุทธเต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงธัชกร  มีสบาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพณณกร  วรรณราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงณิชานันท์  ไกรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายธนวินท์  ชิณศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายภาคิน  ดวงประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายธีรภัทร  วิชาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายกฤษฎาวัฒน์  นามปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงกัญญณัช  หิรัญพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงวรรณวิสา  ศิริรัตนมงคล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายชญานน  นามเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายธนัทวัฒน์  คำมะฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายสิรธีร์  จงจุดเทียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายพงศ์พสิน  พัสกรองษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณฐมณ  ผลารุจิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายนนทนธร  ศิริอินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายภูรี  จิรพิทยาเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายสิริภวิษย์  เหล่าหัสกุลพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงจิดาภา  เหมหัตถภร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เมืองศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงวริสรา  คนแรงดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงสิริกร  กมล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงวิมลสิริ  แจ้วเสียง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงพิมสิริ  มูสิกัณฑ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายทินพัทร  ดีวอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงณธษา  ฉิมเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงปุณยนุช  โตวิวัธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงสุภัสสรา  สำรวย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสืบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายนันต์ธชัย  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายวิชชากร  โตสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายทองไท  กาสีใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงพิชญาณี  รจนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงเจตปรียา  ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายธนัทภัทร  พรหมทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงธนัชชา  เจริญชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงอชิรญา  สายคำวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงเมฐิตา  เหินชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกิตติวรรณ  ภมรคณสวิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงเอลียาห์  ลือวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายธรวรรธณ์  ภาษาชีวะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิมทิพลา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงภัทรธิดา  มหิเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวงศธร  ลิ้วเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายชวัลวิทย์  ชีวธนากรณ์กุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายปรวัตร  หุมสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพชรพล  พรหมช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายวราวุฒิ  วงค์ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายอัษฎายุธ  มากสวาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายวิชธนันท์  แย้มกลิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายจิณณเจตน์  ปานเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปวริศ  ดรละคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายนัธทวัฒน์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายณัฐภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายณัชพล  ชโลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชติญา  เผ่าทองสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพรนภัส  ใจกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสุวิชาดา  เขตรสมุทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พะนิจรัมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณฐานภ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพรีม  เพชรสะแก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเกตุจันทร์  ไกรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณัชชา  อังคะสาระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณิชชยา  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงนรกมล  พานทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวรนิษฐา  คีรีแลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงภานิชา  สงวนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณิชชา  กุลบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฐชยา  พลวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงนันท์ชนก  ศรีบุญมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงอมิตา  บุตเชอร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายทรงธรรม  กาสีใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงณิชกมล  เกิดโต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปรรณ  ฉายารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงมณีรัตน์  พลเดชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพัณณิตา  เกตกินทะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงภัทรดา  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพิชยา  วรรณราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วพินิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  แก่กล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกฤษฎา  พันเรืองเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายตังครินทร์  สูงพ้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนงนภัส  หลักเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุพัชชา  เบ้าคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มัทธกุลพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงชนาพร  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวณิชยา  สุดสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอัลวานี  ต.วิเชียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงโยษิตา  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงกรวรรณ  พิทักษ์คีรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอินธิรา  สามหมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงวณิศรา  บุญเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณภัทร  มัจฉาเกื้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายปภังกร  ศรีบุญจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายธนวัฒน์  ทับทิวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายพีระณัฐ  แดงโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายปัณณธร  ทับอุดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายปิติพงษ์  สุขกับหลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภูเศ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายกันต์ธีร์  แก้วมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายชยพล  สูตรไชย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธนภัทร  ล่องอาวุธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอัญชิษฐา  ทองทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงธัญชนก  มากโฉม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพัชรียา  จันทร์ศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฏฐิ์ประภา  กลิ่นขจร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงมนัสสศิกานต์  การดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอนันต์ธิดา  ประพิตสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงชนากานต์  เจริญรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปูชิตา  แจ่มจันทร์ชนก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกุลยาวรรณ์  ดาราดิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายณัฐนวัฒน์  วิมลศุภกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงลลิตาวดี  เจริญวารี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงชญาภา  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายกิตติ์ภิสิทธ์  หงันเปี่ยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายนภวดล  อุดมรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายภัทรกร  นิลชมพู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธนพัฒน์  ขวัญศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายปวริศร  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายนพรุจ  ไทยนุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงกชกร  ชูจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณิชนันทน์  วิรัญกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศิริพิมล  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงเสาวภาคย์  อุทัยรังศรีเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษ์ยน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงภาณพรรฒ์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณธิดา  ตาลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงธิรดา  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธนกร  ดีไร่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายสิรวิชญ์  วีรวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายเอกศรัญญ์  เอกอัครเจริญสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายภูริช  เสือแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายรัชทา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายชัยภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายศรัณย์  นิลฉวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงณัฏฐนิจ  ตรีวิจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอารยา  เรืองศิลป์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงปานิสรา  กำเหนิดรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงเปมิกา  ลิ่มตี๋ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสุพนิดา  อยู่สุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชญาน์นันท์  บุญเชิดชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธนพร  ยอดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงภัคธีมา  ขันโท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณัทกาญจน์  บุญจริง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงศิริญา  นาคนาเกร็ด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกวิตา  เจนบวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายณัฐพฤทธ์  เจริญเกียงสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชลดา  มาแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพิชญา  ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงนวพรรษ  เพ็ชรดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศรวนีย์  เชาวน์นิยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายชนกานต์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนันทิพัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายพุฒินาท  แสนสุขเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายณัฐธีระภัทร  ศิลาชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงธิติมา  มั่งละมูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงนภัสนันท์  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพลอยปภัส  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงวรัชยา  กราวนอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงวรัทยา  ชลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสุธาวินี  อังควินิจวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปิติวัฒน์  ภูเขมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอมิตรดา  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายภัคพล  สุกใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายชนุตม์  อัมพรมหา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายปพนพิพัฒน์  ชัยพิมพา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายเดชานนท์  สำเร็จกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายเมธานันท์  ญาติดุสดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธาวิน  อังคประสาทชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายศิรวิชญ์  เจนนพกาญจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายศุภบดี  กระจ่างแจ้ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงศศิพินทุ์  คงสวาสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลักษะรัสษะณะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงวิศินี  โคตะนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงแพรไหมแท้  เจริญครองสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงรมยกร  แก้วประดับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงภทรมน  ศรีชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายพีรดนย์  สมนึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายชยานันท์  นามเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  พินิจสุขใจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายกฤตภาส  แย้มสรวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายพิชญุตม์  เพชรอักษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายชินวุฒิ  วารีรัตนโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงจิตตรีกานต์  ศิลป์ชัยกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปภาพินท์  เมฆกล่อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงจิรนันท์  คิดการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงวาสนา  รอดแรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  คงภิบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงณัฐชยา  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์สง่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปนัสยา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงชนิดาภา  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุรภา  โตสมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงชนิตา  ลีธนะนันท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงกัลยากร  ฉลาดล้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธรรมโรจน์  นิเทศวิทยานุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายศุภโชค  วิริยะปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงธนมณ  คูธนากรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์พัฒนสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงสมิตานัน  ถีสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงธันยา  มนูญภัทราชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงฮัชฌา  ขรสิงห์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภูเมธ  รัตนอมรภัทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายเตชินท์  เรือนคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายมุคต้าร์  หะตีมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายกฤชณภัทร  สุวรรณเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายวรชัย  ทุมวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายวชิรวิทย์  ชาญวิทย์ธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายราเชนทร์  เสียงชอบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายปุณณภพ  สิทธิชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายเก็จฐาพล  ศรีจันทร์สุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายชนัญญา  ธัญญานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงปรียานันท์  อิสสระ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงพีรฎา  ปาพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชิสาพัชร์  พิไลแสงสุรีย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีภัทรพันธุ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธนัชพร  มิ่งมีไชย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายชนาธิป  เมณฑ์กูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายเตชทัต  ดิลกสุนทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายรณกฤต  ศรีแปงวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายกวิน  ศูนย์ดอน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงพิชญาภา  ผลศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงณัฏฐพิชา  แก้วกำชัยเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงพุดพิชญา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงณัฐชิดรดา  สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสินีนาฎ  วิเชียรล้ำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงนลินี  เศาจกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายวีรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายวฤนท์  สังกาศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพรหมพิริยะ  ประสงค์เศรษฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงกัญญารัศมี  มหาเขต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตรดาอ่อนน้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงรุจิเรศ  ต้นเถา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อุปโคตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงสุพัตรา  เวียงนิล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงเจนนภา  มีอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงวรรณภา  หาญหึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงวรกานต์  สีนวม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงดาวธิดา  แก้วรัตนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงกันย์กวี  สุขขา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายณชพล  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายธีร์ธวัช  ธีระเดชพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายพศิน  ธรรมราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายธนวินท์  ดีสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายภูตะวัน  ถิรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายอัฑฒสรณ์  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายธีรภัทร  ศิริมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธนนันต์  จินดาสว่าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายสุริเยศ  ศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายณัฐภูมิ  หม้อกรอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพัชรวิภา  ศิริสมบัติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงศิลาวลี  เพ็ชร์นคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงชนิกานต์  นามเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงแก้วกล้า  นิ่มละออ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงจิรัชญา  บดีรัฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงเบญญาภา  รถมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงชื่นนภา  ดวงมาลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงธิริสา  โคตรคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงสุชาดา  ใจชื้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงปริยากร  นระแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงวลัยพรรณ  นารถสุนทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์ศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงรัฐติยากร  การีวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายอนาวิล  แจ่มฉาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงศิริภัสสร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายกฤษกร  บุตสีนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายวิริทธิ์พล  กรวิลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กชายภูบดี  ฉันทมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายกษมา  จันเทพา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงวนิศรา  ศรีนัทธี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กชายอัศวิน  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงญาณาธิป  คำพรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงศิฬิณัญต์  ศรีโพธิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายยศพล  หัสชู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงอิงลดา  ทุมดี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงอภิชญา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายธิติวุฒิ  ธิษาไชย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงศิริรักษ์  อยู่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงลักษณารีย์  ขาวโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายวิจักขณ์  ฉัตรหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายภูริช  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงณัฐชนม์  ลียะทา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงเบญญาพร  เกตุอ่ำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กชายรัชชานนท์  เต็มชุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายธนวัฒน์  คงคารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายระพีพัฒน์  ญาณปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายณศกล  อมรทัศนสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงสิริเกศ  ตัณฑกุล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อยู่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บรูณกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงกุลชญา  ไพพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กชายภัทรวิน  ยอดสุขา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กชายศุภณัฐ  ประมวล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กชายภรกฤช  วงษ์กลม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงกาญจนา  ชมภูดาษ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงเบญญาภา  ชุ่มวิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงภ้ทรวดี  เสงี่ยมงาม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงอัญชสา  แก้วศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายสิทธา  นิลวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายทีปกร  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายรุ่งภพ  คำเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงศิลาชล  ทอนศรี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธัธกรานต์  อุ่นวัง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายกฤตภาส  ชวนบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงโชษิตา  ชวนเชย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธิติวุฒิ  สุทธิธาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพาขวัญ  ฟูคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงปัณฏิกาล  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงรวิพร  สืบเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายวุฒินันท์  มีมิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงกัลยรักษ์  เกตกินทะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายธนัท  ตันธนะเสตะกุล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงศศิวัลย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณัฎฐญาณีย์  ชัยสีหา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพัสรียานันท์  นิลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายสรสิช  แฉล้มล้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายนวพล  พุฒหอม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงชาลิสา  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงธีราพร  เกลี้ยงกมล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงนาขวัญ  แคล้วคลาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสริญทร  ประสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายรัชฐาวิชญ์  กฤศธนาวริษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงสุวภัทร  พูลสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงมนฑกานต์  แก้วบุญตรี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกัญจน์รัศม์  บุญยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วปริมประ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงวัชรียา  สมทรง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายฑีฆายุ  สัมพันธ์อำนวย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุทา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอภิชญา  พวงผกา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงค์ดวงผา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงสรีรำไพ  แจ้งโลก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายกฤติน  วิวัฒน์โยธิน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงธนสรณ์  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายคยองบิน  ชอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงอธิตะวัน  เขตสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงภรชนก  สุภคุตป์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงอัสรา  ทราจารวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงนวพร  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชาลิสา  แสนสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงอรชร  ด้วงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีชู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายชนธัญ  น้อยคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายธนภัทร  เกตุปลั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธนวรรณ  ละมัย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายกิจจาณัฎฐ์  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายจิรายุ  สิงหเขต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายญาณวรุตม์  เกมกลาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณวัต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายตะวันรอน  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายอัจชิระ  แผ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงณัฏฐ์สิฏา  ใจบุญลือ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงธนาภา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงปาริชา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงพิชชา  สมานสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงพิสินี  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงรัตติยา  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงปัณณพร  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กชายธนกร  ทรัพย์ผดุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กชายปภังกร  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กชายภูผาชล  หลงเวช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายศิลปกร  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงธนพร  ทองเถื่อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงศรัณยา  ตั้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายปัณณพัฒน์  ย่องเส็ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงรวิภา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงนลินพรรณ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงนัชชนันท์  อินทร์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงอรปรียา  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงชนินทร์พร  ทองลาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุบผาชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กชายปวินท์สิทธิ์  พานิชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กชายพีระพัชร์  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงจิรัชญา  เบาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จำลองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงพรรณปพร  สันติสุขลาภผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กชายรัตชพงษ์  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปริเปรมกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กชายชินธีร์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายศุกล  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงคริษฐา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงนภัสสุดา  คงทน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายณฐนนตร์  บางตระกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงดาริณยา  โรจนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงกัญญนันทน์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงพิทย์วรินทร์  คณาศรีนุวัติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ถม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายอนันดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงทักษพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงปทิตตา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุขปัทม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายธีราธร  แสนประเสริฐสกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายปัณฑ์ธร  พวงลำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายณัฐนันท์  หิรัญสอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายติณณภพ  อะเวลา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายพงศกร  ทรงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงสาริศา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายกันตินันท์  สิงหรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายชัยธวัช  เอี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายปราการ  สอนโกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายพงศพัศ  ชูประทีป โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายพุทธภูมิ  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายอัษชากร  แลศิลา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงจิรประภา  ขวัญกล้า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงนขวัญมนัส  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงภัคธีมา  ห่วงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงวิชุดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายเจตนภัทร์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายภูเบศ  ห่อศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงเขมจุฑา  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานสงวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์พัฒนยะโสธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงธนัชชา  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีไพรสน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กชายในชีวิต  ธงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กชายอานนท์  วิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายนภสินธ์  พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงปาลิดา  โชควงษ์สิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงชลธารา  จัยทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงรสิสรา  เกธนิธี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงวลัชญา  ฉัตรวรสฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายโสภณัฐ  แก้วจรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายกรวิชญ์  หลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายพลกฤต  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงนิศาชล  หลงเวช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงพุทธชาติ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กชายจิรายุศ  ภักดิ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กชายฐิติกร  ชัญญพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กชายนรภัทร  ถ้อยสุนทร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กชายปภังกร  พรมชา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กชายพอเพียง  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กชายภัคศรัณย์  ไตรภพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กชายสรวิชญ์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายอัสสราวิชญ์  อรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกวินธิดา  ทิพย์โอสถ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงคริมา  สรุงบุญมี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงชนาพร  ตั้งสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทดวง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงนฤชยา  อุปละ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงปภาดา  ภูครองแง้ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงพัชรี  อ่อนแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงภัทรศรี  สุขุมกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงอรณิชชา  สาครเสถียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กชายญาณาธิป  สังขมาลัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายณัฏฐชัย  พุทธเนียม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายธรรม  ภู่ศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายปณต  หล่อนวกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายพศวีร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กชายภคิน  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายธีรภัทร  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงกมลชนก  ไวยวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงขวัญข้าว  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงชลากร  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงนัชชา  เทียนใส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทิมแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงภวิษย์พร  จิรเดชขจร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงเวณิกา  ศรีล้อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงอนัญญา  อนุวาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงญาดาวดี  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายณัฏฐภพ  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายวรพล  วุฒิมากูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงสุพิชญาย์  วงษ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงนงนภัส  พิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงอชิรญา  ไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กชายฉัตรดนัย  ประเสริฐวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายชัยสิทธิ์  โตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายณัชพล  โพธิ์ตาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายเดชบดินทร์  การสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายตะวัน  ชำนาญชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายทีปกร  เสียงสนั่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายปวิชญา  ชวนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายพานเพชร  พรมเรือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายสุวิสิษฐ์  จิตรวานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกัลยกร  โดรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงกาญจณากร  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อธิษฐานเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงทอฝัน  สากิยบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงบุญยะวีร์  สันติสุขลาภผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงรสมาลิน  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายปวริสร  ชวนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายภัทรดนัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พุฒิพร้อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงศุภิสรา  วิธวินท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายธนภูมิ  เพชรคุ้มพล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายธนกร  รังรงทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงพิชญาภา  นาวินธรรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายราเชนทร์  เภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายภานุพงศ์  อาจวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายศักดา  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงปิ่นปินันท์  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายปภังกรณ์  นวลเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายปรัชญา  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายเพ็ช  จักรทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายสิปปกร  สันทัด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายสิรวิชญ์  พิศาลพงศกร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายจามิกรณ์  สรุงบุญมี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกฤติมา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงธนัชพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงพรรณปพร  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายกฤติพงศ์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายชินกฤต  ปันทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายญาณวิชญ์  พรหมงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายธนัตถ์  ลีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายธีทัต  ลิ้มธนะเดชา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายพัทธนันท์  ยอมิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายพัสกร  วิมลปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายภานุพงศ์  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายรัฐภูมิ  ด่านระงับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายศุภกร  มะโน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายอธิภัทร  จิรันวานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายอนุภัทร  แย้มชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงจิณณปภา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงชญาดา  พิพัฒน์รัตนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงณัฐชยา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงเบญญาภา  สีถัน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงปูริดา  ใจสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงสุพิชญา  นาวินธรรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงอัญยุรีย์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายจักรวรรดิ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายจักรินทร์  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายณรงค์กร  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายนิธิศ  ตาวิยะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายพบพริษฐ์  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายอธิตพล  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายอนุชา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายอัษกร  อินทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงจารุพร  ตริพัฒน์กบิล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงณิภัทรา  สังข์วรากร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายศุภกร  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายณัฐพงศ์  ขจรศักดิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายธนดล  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายทัชชกร  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายวชิรวิทย์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายรณกร  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองทวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายคณาธิป  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนวพร  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงชนิดาภา  บรรจงอักษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงชัญญพัชร์  พริ้มขจีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงชวิศา  ไทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณฐมน  วิศรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายเจษฎา  เมฆาพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงลักษิกา  มาร์ติน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงศนิตา  ซื่อจริง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายจิระศักดิ์  สิงหเขต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายนภัสถ์  ปัญญาพินิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงนภัส  ปลดปลิด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงบัณฑิตา  ณลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายอริยปราชญ์  โมดาคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงพชร  น้ำเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงดลยา  ทองชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงพิมลวรรณ  พอกกลาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงธันยาพร  เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงอินทุกาล  พรมเรือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พู่ศิริถิรพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงศุภิสรา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายวนพล  ภูดรนาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม