รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องภพ  ทศธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคณิศร  อุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวรากร  ดอนสกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสิรวิชญ์  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภูริฑัต  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนิสรา  นิคมเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณํฐฐินันท์  ไชยยศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพุทธธิดา  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐยาพร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานิน  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายภูมิสุข  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายคมิก  ด่านวันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณวัฒน์  ชาบัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายอภิวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายรัฐพล  พนมเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายครองธรรม  ศรีสุนารถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายภูบดินทร์  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภคพล  สีแก้วทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณภัทร  นนทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายศุภณัฐ  เพคยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวัฒนวิบูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปริยฉัตร  แพทย์เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพุทธิชา  จารย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุกานดา  ดำรงวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิราภา  สถิรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรัญทรินทร์  อ้อคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชนินทร์  หอมไกล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายก้องเกียรติ  จารุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายราเชน  โสระศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐนนท์  ปราบนอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธีร์วรา  มะโนนึก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายเมฑัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายครองภพ  สดมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐฑริตา  หนองพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเกษสินี  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชยาพร  เฉลียวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุพัชญา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอรกช  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบุณญานุช  ศรีระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายกิตติกมล  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธิติ  อุทการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปลื้มใจ  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสิรภัทร  พึ่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายสาวิตร  อภินันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพีรดนย์  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายวรินทร  จังพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอานันท์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอริยะ  ภาโนชิต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐดนัย  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกุลปรียา  นาอ้อม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวิชญาดา  อินทวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจิรภิญญา  เวียงพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญพร  โคตะยันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญกาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธีริศรา  วงศ์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุภัทรธิดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกรณิชา  เสนาประทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพัทธ์รพี  ชายพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายเดชาวัสส์   แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรพิธ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชนกนันท์  เปลือยหนองแข้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงบุญศิริ  รู้เจน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณภัทร  พึ่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสโรชรัตน์  รมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุธาสินี  พฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณิชาภรณ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนพงษ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิวินา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปริญญา  ศรีส่อง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายรชจิรธร  ปนคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายมงกุฎเพชร  ปากเสนาะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวริศรา  หอมละออ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปภาวรินท์  มาศเกษม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วกิจติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนิธิศ  ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปัณณธร  วินมูน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายคุณชนิต  ด้วงปลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเกียรติภูมิ  จินดามล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเมธาวุธ  วงสมศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปณชัย  แม่นมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลคำมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชาพัชร์  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเมทนี  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนันทนัช  ตริพงษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศิกานต์  ธุลีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอาจรีย์  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพานเพชร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พลซื่อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพคยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเสกฐวุฒิ  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จัตุรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภูมิภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐภัทร  เกษทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรโชติ  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรัตนพร  อุสาพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจารุกัญญา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวริศรา  วุฒิปรีดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศิริโอด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวริษศวรัตน์  หงส์วิไล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศวรรยา  หาญอาษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฐิตชญา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพุธิตา  พาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสรัญญา  โสมณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหลืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงฉันทิกา  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปราณภาฬ์วรินทร์  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปริษา  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศตพร  ถิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงญานิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกตัณณ์สมัช  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกันต์ธภพ  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤษณะ  นาถ้ำนาค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเปรมประชา  ไค่นุ่นกา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเนติรักษ์  โคเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกันต์กวี  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนภัทร์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนภัทร  อนันเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกฤติมา  พันธะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนานันท์  ศรีโซ้ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปรายฝน  ฉ่ำมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพชร  เพ็งวิภาค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปิยาทิพย์  วันพฤติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปภาดา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนาพร  อนันเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนพร  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอัจจิมา  ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเกศแก้ว  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษรก้านตง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกฤติพร  ผาโท โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกมลญาลักษณ์  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอชิรวิชส์  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพีรทัต  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนิติธร  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐพัชร์  อิฐรัตน์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนกฤต  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงลลนา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปิยาอร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายมหรรณพ  พิมพ์เขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤตเมธ  เศรษฐากา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศริณย์พร  นิตุธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเทพพิทักษ์  เวฬุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสุภเวช  ภูพลผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายก้องภพ  ปุริโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรายุ  อินทะเกษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอัครพนธ์  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนชัย  จรอนันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอนพัทย์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพงศพัศ  พาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายทีปกร  จรบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวรวิชญ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิรายุทธ  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวัชรวิชญ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอนันสิทธิ์  เตชะโกศล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ฉัฐมะพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชิดชนก  นามมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฏณิชา  หินซุย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นันทะเสนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศริดา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศศิพรรณ  เอี่ยมแบน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปัณณพร  ศิวิแว่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปิยธิดา  พิสุทธิเมธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสวรินทร์  ทวีโชค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิชญาวดี  ไวนิยมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศรุตน์  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสรธร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณภัทร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศรัณย์พร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนัญชิดา  ลายสาคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปวิตร  มุมกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนัช  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชุติเทพ  วีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอนันต์ทวีป  ประหยัดรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนน  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิณโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉัตรเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐชยา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายคณพศ    เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเดชพสิษฐ์  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอรชพร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปวริศา  แม่นมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศวรรยา  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนกร  นิติเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชินันพร  ขจรฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายโรจนศักดิ์  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงขวัญอนงค์  หงส์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงลิลลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฉวียงหงส์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกียรติกรทวียศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนราธิป  สาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายก้องภพ  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกรียติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐพล  บุรณะเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกัลป์ภัทร์  ภูริเจริญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนรมณ  พวงศรีเคน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเพชรลดา  นันทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพัชรพร  อัศวแสงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกชพร  สุขเพสน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพัทธนันนท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศตานนท์  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอริญชัย  ประดาสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศักดินนท์  พลสุภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสุภเวช  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวรภัทร์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพชรวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปิยรัก  กันไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสิรวิชญ์  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูเมศวร์  ลำพาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายไพรสณฑ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปริยากร  สระกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัฐจิราภรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงบัญจิตรา  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันดาชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอัจฉรียา  จำนงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัฐชยา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาคดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธันยพร  ตาแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรชนก  สุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณภัทร  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงขวัญศิริ  บุญพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธีราภรณ์  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงลวิตรา  นามลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชญาดา  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธนพร  มะโนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรวิภา  จตุรวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปาลิน  นามเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวิทวัส  จันทร์มณฑล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายธนภัทร  อาษาธง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายปวริศ  อนันเต่า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายกิตติพิชญ์  หานุสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายสุทิพัส  เพชรดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายภูรินท์  เวียงสมุทร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนิชากร  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทคัต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฎฐริการ์  สาระโภค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฐนันท์  โคตะขุน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกัลยาณี  ลาภกระจ่าง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายวรรณธเนศ  โพธิประสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วกาหลง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตรีวงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายธรรษชนม์  ฮวดศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชลลดา  จตุเทน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงศุภกานต์  บังใบ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวันวิสาข์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิชานันท์  แก้วนาเหนือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสวรรยา  ยางศิลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายกรวิชญ์  จันท์วิภาค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอโณมา  นาไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงวาณิชญาภรณ์  ศรีทองจันทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงปัณฑิกา  กันธิยะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชญานิศ  พลภูเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสวิตตา  ภูสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาลอำไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ศรแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ศิริงามเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายศมาวรรษ  พลวิชิต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภฤกษ์  คำหารพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายภัทรพล  คูลิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงจันทิมา  เคนโยธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงนวพร  หนูแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพีฌาญฏา  สุขกำเนิด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายชุติเดช  ศรีณะพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงจุฬภัสสร์  สาระภักดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์แดง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายพิตตินันท์  ทวีชีพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธนดล  เย็นทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายศุภวุฒิ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายสมิทธ์  ไวยวุธ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายศุภโชค  ดาบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายจิรภัทร  ศรีโอษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายกิติธัช  ภูมิพันธ์ุ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงภูษณิศา  พลโรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายภูษณ  วรรณุเสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายนพรุจ  แก้วสวนจิก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสลามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอนุสรณ์  มะคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภูรินท์  บุญกมล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายโสภณวิชญ์  ชาชิโย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายมหานที  ชมภูบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายจิรวัฒน์  บุตรราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงณัฐฏาพร  เตาะอ้น โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีกลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชญตา  พลเยี่ยม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
390 นางสาวมุจรินทร์  ศรีไชยา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวณัฐธิดา  จิตต์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวจันประภา  แสนแก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวพยัคฆ์ธิดา  ศรียา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ประทุมดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัฐนนรี  บุตรพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงประภัสรา  แวงวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงจริญญา  พิมพา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงบัญญิตา  หลักคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอนัญญา  โชคประจักษ์ชัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงภัทร์ลัดดาท์  กมลช่วง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปฏิมาพร  มลาไสย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพิชิต  สาระวิดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีกลับ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวริศรา  ปาสานะตา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอรอนงค์  สุระพินิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอรยา  สงคราม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐาวีรนุช  โพธิ์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วขาว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทรสุดา  จันสุธรรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายรักตัญญู  ขันคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงขวัญชนก  อรรคนันท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสรวิศ  ทองยวน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนบดี  แฝงมณี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ฮามคำไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพีรภัทร  เตชะวรงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอมิตา  ดวงแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชนาธิป  สุมาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรรณกานต์  โคตสีสาย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุภนิดา  จันทระวิชะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพกาญจนวิสุทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุทสาร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิระภัทร  อ้มสงคราม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกชกร  เอี้ยงหลง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกชพร  ปัญหนองสา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขันบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธนูรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเจษฏา  สหะขันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ท้าวพรหม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปาริชาต  วิเศษการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายตะวันฉาย  ฉายจรัส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณภัทร  พิเนตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกฤติยา  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศิธาวุฒิ  สัจจวีระกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายบรรดาศักดิ์  พิทักษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปุญญวีย์  ศรีชุติโยทัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายทรงรัฐ  ม่วงมนตรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรดิศทัต  เพิ่มชีวา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายชวพล  ศิริโสภณภิวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายคม  วานิชกิตติกูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสิปปกร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายฮิคารุ  ชิโมคูระ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชัญญานุช  พรมเจดีย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภกร  สารเสวก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายรัฐภูมิ  เหมโส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภูมิพศุตม์  มุณีไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปุณญศิริวิภา  แก้วพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภาณุศร  จึงสวัสดิ์มีชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายฐิติวุฒิ  แป้นสุขา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนโชติ  นิลผาย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเจนธีรา  มีหอม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  พวงศรีเคน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอชิระ  เครือวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐชญา  จันทรโท โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงทัศรินทร์  ยานะสาร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สังฆะมาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวีระภาพ  วงศ์พานิชย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชัยวัฒน์  สีหะโชติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายรณกร  สวัสดิสาร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสิริภาพร  เผ่าภูธร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวฤณ  วิสูตรานุกูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทเรืองศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวิรดา  จันทะวงศ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายรุจิภาส  ตามบุญไกรสร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวิชยุตม์  ธนวัฒน์โอฬาร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสิรภัทร  โคชา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐยาลินี  ศรีเคลือบ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวรวลัญช์  คงอิ้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนวล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจิรประภา  ชนะพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนธีรภัทร  กลมลี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายกิตติพศ  พุทธรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายกฤตยชญ์  ชมหมื่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายภานุพงษ์  รวินท์วัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายศักธิชาญ  ขวาภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายวัฒนคุณ  เมืองทองแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายรุ่งโรจน์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายศุภกิตติ์  ตรีธันวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายฉัตรวัชร์  ป้านภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายสุรเชษฐ์  อินทะชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายภควัค  อัคมูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายนันทภัค  ทิพมาลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายกฤตนันท์  เทวราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงทรายทอง  นรชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองสุพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงกนกวรรณ  วิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกชกร  ไชยฮนิต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอริศรารัตน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงภัททิยาพร  พรมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณัฐนันท์  เตี๊ยะตาช้าง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงจิราพัชร  วรชินา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชาลิสา  ติสองเมือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชญานิน  บุบผาชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอภัชญา  บุญพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงศิริกัลยา  พลสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยฮะนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงตรีชฎา  วรสนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายศุภเสกข์  ชมหมื่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายรติวรรธน์  คันธจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายพงศกร  พรมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายโกมินทร์  คำมูลนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายกฤษกร  เหลาไผ่ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศิรินทร์พร  แก่นโมก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มันทะรา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีโนนโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพรไพลิน  นาชัยโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรียงยศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงจิราพัทธิ์  พลหาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณัฐพร  อัญญะโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายกชคทา  แท่นประยุทธ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายปฏิพัทธ์  อาจวิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายธนาธิป  สุ่มมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายภูวิศ  ภาชนะวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชำนิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวรกมล  นุ่นนาแซง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายวันระพี  แก้วกองนอก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงจีรพร  ทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายธนภัทร  กกฝ้าย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายกฤษฎากร  นาอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายธีรดนย์  พลท่าม่วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพิณไพเราะ  พิทักษ์ภิญโญกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงจิระประภา  แวดอุดม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอมรพรรณ  พิลาจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปาริตา  แก้วก่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงศศิประภา  มาสงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายศรัณย์  ดุลยะลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปทิตตา  วัลภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภรณ์  วงศ์สถาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงดลนภา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายชาญชล  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงริญชิดา  กมลแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสุพรรษา  คำผุย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนภัทร์  ลครราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพิริยะพัฒน์  ฉายวิไชย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายนพพล  ช่างชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชาคริต  จันทะคัด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกุลยา  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายโชคทวี  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุรางคนา  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกมลชนก  อนงค์นุช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอรรถนีย์  ปุริสา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงรัญธิดา  สังฆทิพย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพรชิตา  ชุมพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอภิญญา  หันชัยศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงจารุวรรณ  เจริญผล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวรนุช  แวงสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายสุรดิษ  สง่างาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธัญกาญจน์  กัสรุกา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงขวัญประภา  ภาษีภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายยุทธพิชัย  ไชยนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงชลธิชา  ชูใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอรฤดี  ฉวีวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสวิตา  คามมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนิลณภัทร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงจิราพร  มาลาไสย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขะจิตทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายนวพล  พูลแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายธนชัย  ฝูงขจร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายคิมมิคาเอล  เฟรดริดเซน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายบูรพา  ชมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวรรณพร  ประกาโส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงคชาภรณ์  วงวิพัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงฐิตินารถ  ท้าวบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัญดิษรัมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงปทิตตา  สินธุชน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุพรรณี  จันทะรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพัชราภา  เผ่าเงินงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพัดชา  ผ่านสำแดง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายบิดนทร์  โฮมพลงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศุภสัณฑ์  วิลาจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายอภิรักษ์  อารีเอื้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  มูลมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมหวล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงภิรมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงนิชานันท์  โหราเรือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพลอยชมภู  พัฒนาศูร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ศรีสาวแห โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงรติมา  บุตรสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลอาษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัฐชา  ปองไป โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงลัดดา  หลอดคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอรนันท์  ตริมหา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวิลาสินี  สว่างวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธนานันท์  สีดวง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกมลวรรณ  วิลาจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกิตติทัต  เภรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงหาบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายขจรวัฒน์  เพิ่มพูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายกานต์ชัย  เบื้องบน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายต้นกระกูลพันธ์  คนแรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายพรธิชัย  เกรียบกลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวศิน  นิลผาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายเทิดศักดิ์  ภักดิ์ภูมินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณิชา  สิทธิโภชน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิทธิเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นราทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายบัญญพนต์  สังวิบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายปฏิภาณ  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงอมรรัตน์  มาหา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายกิตติชัย  สมฤาแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพิชาพร  ฤทธิดิลก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกิตตินันท์  เม้าศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายวชิระพงษ์  งามเหล่าผา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพีรพล  วงค์สมศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายทักษิณ  กริ้วหนู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพีรภัทร  ไชยพจน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกฤษณพงษ์  สังฆะชาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายธนกร  สท้านอาจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธวัชชัย  มะโนมัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายยศกร  ลาศา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธราธร  ศิริเวช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอัครพงศ์  อรรคอำนวย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณิชา  ก่อเกียรติโกมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปรารถนา  พงศ์ทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงญาโนทัย  วงษ์ปัญญา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปภาวริณท์  ปริปุณณะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรุจรดา  งามแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพรหมพร  พนมเขต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงประวิตรา  แสนเมืองชิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธีรโชติ  กิจตวุฒิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนชัยธรณ์  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายนวภูมิ  พัฒนสระคู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายจักรดุลย์  ราโช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกฤชปกรณ์  วิเชียรศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปิติพงษ์  นามไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธาราวุธ  ขันขวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพัทธดนย์  กุลคำแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายศิรภพ  สมมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภัทรภูมิ  ทักษิณพิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุธีกานต์  ป้องนานาค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิทักษ์วัชรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุทัตตา  จำปาชุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิภาวดี  เขตเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เพ็ญนาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไพหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกันติชา  เหล่าศักดิ์ชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนิยรัศมิ์  หัตถนิรันดร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวรัชยา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวริศรา  กุลกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสุพิชชา  พันธ์เพชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงเพ็ญโภดัย  รุกขพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แซ่ลี้ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธาราพร  แก้วเมืองทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธัญชนก  มุทนาเวช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงบุญลักษ์  เดชสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปภานิน  เพียวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายกฤติน  อาวรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสมิดา  ภูระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนโชติ  แสนสมบัติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุปวีย์  ยางเงิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวรัท  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนภัทร  ศิริแข็ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงศิรินา  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุธาศิณี  อุลลาวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุนิสา  พลเวียง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอชิรวิชญ์  มงคลบุญเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกนกพร  จันทะมิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงประภาธร  สุขยิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอภิญญา  คงโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวริศรา  สิงห์ฉลาด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายจตุโชค  ตรีธันวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศุภกานต์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองสาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอชิรญา  ยลอารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์นร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายชินภัสร์  ยิ่งรักศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายธนวรรธน์  ทาวังลาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายดุษฎี  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายศุภชัย  เมืองวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายสิธินันต์  ชัยตระกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายธนาพล  คำแข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงรัสกร  หงส์ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงบุณยาพร  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงนิวาโต  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงสิตางศ์สุภา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงตรีเนตร  โคตะยันต์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายฉัตรชัย  จตุรนต์รัศมี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธนวินท์  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายเดชาธร  ศรีกุลคร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายก้องภพ  ชมภูบุตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายอธิวัฒน์  ลัคนาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงเวทิสา  ขานทะราชา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปัญญาดา  ปิยะนารถ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาติบัญชากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซงกระโทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงเงินทองเพชร  ชัยคณารักษ์กูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงขจารินทร์  บุญยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วรรณวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธิดาทิพย์  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิราอร  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกมลทิพย์  กลางโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอธิตยา  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงโชติกา  สุขพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปาณิศา  วิชพล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายกรวิชญ์  วิชระอนนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงดลยาพร  รัตนโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปนัดดา  ตั้งปนิธานดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพัชระดา  เพ็ชรสังหาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม