รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรริกา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนากานต์  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์นำ้เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิรดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุติภรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปิติภัตน์  โมระดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษดา  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปอแก้ว  อุทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงบุญยธร  ธามณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศักรินทร ์  บุญชัยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปฏิมา  แสงศักดิ์สิทธารถ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนภัทร  ชมภูพาส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชยุตพงศ์  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพล  ค้ามีผล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาณธิชา  สุทธิแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสปา  พันธราช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธูปสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงทิตาวีร์  อุทโท โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายฉัตรฐพงษ์  ถาวรบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธาระพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตะนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกฤษณาพร  ศรีธาตุ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายปุณยกร  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธนิดา  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัทร์นฤน  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศีรภัสสร  โคตะนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณภัทร  เพ็ญเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอำพล  มุกธวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายเจ้าสัว  เมืองจันท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกฤตชยา  อินไช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเวทิดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชนิดาภา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐนรี  สงวนชม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสิริญาพร  นาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปิยภรณ์  แสงประยูรพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐชนันท์  จันทขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพัชรพร  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาล์มธนพร  รูปเรี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปุณยนุช  คุณสาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเกณิกา  นำพา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวรัญญู  หมีคำ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนวิทย์  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอภิรักษ์  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวิชุดา  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฐิติกุล  ดีบุบผา โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์ครุบ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงลลิดา  ผัสดี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกรกมล  สีชมภู โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลสาร โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอัศม์เดช  วิเวก โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิชญาพร  นามมั่น โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิเชียรศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณฐิกา  พิมพ์ภาค โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิณณพัต  วิเชียรศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนัญญา  แพงศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชัยภัทร  ทองใบ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกชกร  รอดอุด โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกฤติญาณี  วงศ์อินตา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรุริญา  เดชหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรมิตา  เพ็งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนครินทร์  จินดากุล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวนัสนันท์  มาตขาว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงรชิดา  นางาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมัดมุกดา  สังฆะภูมิ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอาภาพร  หนองเทา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายชัยยทร  สำราญเย็น โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายวิชญ์ภาส  เถาหอม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธาวิน  จาริอุต โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายตันติกร  เสาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายปกรณ์  ไชยจิตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฐิติพร  พรมชาดา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกันตยา  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชริฎาภรณ์  พละมาตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพรพิมล  จำลองโพธ์ิ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศุภิสรา  บงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายอลงกรณ์  สันตวงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายสวิตต์  แพงไธสง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงดวงกมล  สารินทร์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวราภรณ์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศิรภัสสร  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกฤตานนท์  วะชุม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอรปรียา  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชนิตว์นันท์  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงจิณห์นิภาภัค  ผิวเณร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงอ่อน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภัชราภรณ์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงษ์ศธร  จิตบรรจง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพีรชญา  ช่างไชย โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชากร  ระศร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรพิชชา  จวนสาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัชพร  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปริณดา  พันธุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวิทวัส  นามโยธา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวรัญญา  สุดดี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยจิตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนิกานต์  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุทธาอร  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวรินทร  ช่วยญาติ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอาลิชา  เหลาบัว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐริกา  สุมมาตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่างไชย โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อมุทะสี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวีรศรุต  เสนาพรหม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชัยกิจ  อินเงิน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจิตราพร  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีวะสุทธิ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวรกาญจน์  วงษ์ชม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปภัสนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชชาพร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพัทธพล  วงค์เรือง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรมย์ธีรา  โสตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอันชุรีพร  ก้อมมังกร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงยุวดี  คำมาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเดโชชัย  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณภัทร  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัตริยะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนิศาชล  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอรทิพา  สมาจักร์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชลธิชา  เชิดทอง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงแก้วมณี  วิชาดี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธาริดา  วรสาร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกชกร  ทับแสง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุวภัทร  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพัชราพร  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพีรดา  จันทร์สะดี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรพีภัทร  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงมณฑิตา  จึงบรรเจิดศักดิ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายป้องเขต  พรมแพง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอนุพงศ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุดมชัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วหาญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิลาสินี  ไชยอุตร์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนุสรา  เมืองพิล โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเกวลิน  โสมาบุตร โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีศรี โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปิยดา  สร้อยมาศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิริวรรณ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมณีพอย  กาลจักร โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์บุญเรือง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ทวดขุนทด โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรรณพัชร  ทับแสง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงคีวภัทร  นนทภา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวิชญาพร  สวาทดี โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธิวาภร  ชอบ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบสำราญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงไปรยา  ดอกบัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอาภรณ์  ดอกบัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอาริยา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงญาดา  ชวนนอก โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ดอกบัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนบดี  แสงหมื่น โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอรัญญา  นัยลี โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐวดี  วงค์เพ็ญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงยุพารัตน์  เกตศิริ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปอรวรรณ  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนิติพร  พรมโสภา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปาลิตา  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพงศ์ภัค  ทับแสง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูวดิน  จำปาน้อย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอัครวินท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสมวิพร  เปี้ยมั่น โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุกัญธารา  จันทร์บุญเรือง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพัทธดนย์  บุตรจันทร์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายนวพล  พึ่งเพ็ง โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกมลพรรณ  แรกเจริญ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายนราภัทร  รุ้งไธสง โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายกฤษติพล  แสงฉวี โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายวรรณศิลป์  ทาศรีเพชร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธัตธนะภูมิ  เขียวอ้วน โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายพิพัฒน์  เอกศรี โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายทศพล  สาธารณะสุข โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายภูริพัฐ  ศรีมาเมือง โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยวรรณ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายเสกลาภ  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายพชรกฤต  พรมโสภา โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายปรัชญา  ทองช่วย โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายภูพิรัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
234 นายฐาปนกรส์  ยศโยธินกุล โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายคนาธิป  บุทธนา โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายกฤษดา  คุณมี โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริวาลย์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ยังวิจิตร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรจิรา  บุราณรัตน์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ภาวะชัย โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิริกานดา  จันทร์สว่าง โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์สาจันทร์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัฒนสุดา  นิลคำ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  ภูมิอินทร์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงฐาปนี  อุดไชยา โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนตรวงศ์สมบัติ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกฤติยา  ทองโกฎิ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอรจิรา  บุราญรัตน์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุธีรา  ติ่งสีทา โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลุณบุตร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายวีรพงศ์  แสวงผล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายวรวุฒิ  ดังตราชู โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายทักษ์ดนัย  มูลสาร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภโชค  ศรีละโคตร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงหทัยภทร์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสายสุด  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพชรีย์  อุ่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิริยากร  สุกใส โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกมลวรรณ  มูลสาร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม