รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเพชรกะรัต  สุวรรณสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุทธิดา  ปัคมา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภัสราภรณ์  เบญจวงศ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธีร์ปิติกร  ศรีสันธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายชนภัทร  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภัคจิรา  โสภาวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชลชนก  พยุงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอารญา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิรภัทร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอารดา ซาฟรอน  เซฟเฟิร์ด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจารุภา  นามศรีฐาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายอภิชิต  วิรุฬบุตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนจิรเดชน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิริฒิพา  ศิริโชคมาวิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพรหมมินทร์  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนอาบัตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชชาภา  แสนอาบัตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแสนสิริ  แสนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปัณณทัต  จรูญรัตนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธนาทิพย์  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนัฐพร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปรียาศิริ  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรภัทร  เรืองสันติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ธนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายศิวัจน์  พีรธรรมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภูมิรพี  พร้อมมูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปรีดิ์ติพัทธ  ไชยพลงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเปลวเทียน  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอิสริยยศ  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายปรมะ  สุขพอดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายรัตนกร  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอรวรรยา  มาตย์เหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐมน  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสวะภาสน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกฤตษวัฒน์  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายศิวัจน์  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอภิชญา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนาธิป  ควรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภานุพงศ์  คำใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธนดล  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวรมัน  อภิบาล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิรินาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายสิรภัทร  สังคะลุน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชนกันต์  พิรุณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิรัญญา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวรวิทย์  สืบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรมย์นลิน  อ่างคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายวีระภาพ  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสหรัถ  สำเภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปณต  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนกฤต  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอรรตภูมิ  รัตนภู โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสิริรัตนากร  วิศิษฐ์ผจญชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอโณมา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายเตชินท์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธราเทพ  กกเเก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ดอกสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายเต็มลักษณ์  รัตนเถรา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายกันตพงศ์  จรลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายชนกภูมิ  สุพนมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงขวัญทิพย์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายแทนสิทธิ์  วิชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเจริญชัยยศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงบัวชมพู  จิตสาร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายเอื้ออังกูร  คำผา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวริศรา  วรรณสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันตกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชัญญาณัฎฐ์  กันยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศุภมาส  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายนภัสรพี  อาจลึก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายกฤติน  ขุ่ยลานหญ้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปริ่มกานต์  โคตรุฉิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายพิริยพงศ์  อามาตมนตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอินชุอร  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกวินภพ  ชุมกาแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชนิกานต์  เอกศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสิรินทรา  จิบทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณภัทร  เศรษฐานัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศจิษฐา  ป้องโล่ห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงครัทธิยา  อุดคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกาญจนภัสฐ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณหทัย  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพริ้วพร  บัวมี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายชยทัต  ราษอาษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภูวดล  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทะไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายกีรติ  โสมะตะนัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายณปภูมิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกิ่งกมล  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชลธิดา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกิตติมา  ในจิต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิพรรษพร  เครือสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพชร  แสวงดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสิรวิชญ์  สุพรรณกลาง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศิวกร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงโชติกา  สดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพรรณพัชร  แซ่ต่าง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงศ์คำชาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุปรียา  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุพิชชา  สิทธินาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเอโลดี้  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธิติรุต  ทาลีราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสกุลรัตน์  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชัย  คำวิชิตธนาภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวรรธนพงศ์  จำปาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริธนสกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอนัญญา  ก้อนน่วม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรณกฤต  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงแพรวา  เหมลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสวิตตา  ไม่โศก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนวินย์  รุจิรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอิสระ  สุขศรีนวล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชวนากร  เที่ยงศิริ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายก้องเกียรติ  งามสาย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พราวศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชิณแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปุณยวีย์  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอีตัน  โฮเวล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐชยา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรูญรัตนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภันทิลา  มีไชยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฑิตฐิตาพร  จินตะเวช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวชิรวิชญ์  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงดวงพร  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิราภา  ภัยกุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเกื้อกูล  องอาจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศุภัชญา  กุลอ่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรปรียา  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูวดล  นาทัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภคพร  นันทจักร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสุกฤษ  สงวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายแวว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกนกกาญจน์  มุ่งผล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายบารมี  คลองงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนราภัทร  ไวพจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณฐมน  บุญปกครอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุรสิทธิ์  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวลิชาญา  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสินธุ  จอมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรณัฐ  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธวัชชัย  แก่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปวิชญา  สารบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชฎานาฎ  จันทร์ทรง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสินพร้อม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวันชนะ  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงไปรยา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนภัสสร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชัญญานันท์  ครุสันธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฑิฆม์พร  ใช่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงทิพย์นภา  สีนิล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายจิรพิพรรณ  ทองนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผาสินธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายตุลยวัต  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐพัฒน์  สัตย์ธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปิยวรรณ  สีโส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกฤษดา  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงครองกานต์  ครอบบัวบาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนัฐริกา  ภาคเพียร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภัคพล  รสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปัฉฉิมา  วงษ์ชม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพย์มาก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธฤตวัน  ทองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเพชรลดา  ผาสินธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุธาสินี  มะปรางค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอนุธิดา  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุลปรียา  ปุเลโต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนันท์ชนก  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิตรลดา  ตามบุญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภีมวัจน์  ต้นหลุบเลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศศิลักษณ์  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายมีวิชช์  ชนเขตต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกศิมา  โทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพูนภัทร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกุลสินี  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนันทรัตน์  พละวัตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤษฎา  แก้วศรีใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพรรณกร  เนินทราย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัชริญา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เข้าช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกรณ์ดนัย  คำแพง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนราวิชญ์  สิทธิพาที โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญานันท์  เชิญบ่อเเก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิราพัชร  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐชยา  กลักโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพิชญุตม์  อินทะมน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภูฟ้า  เพชรนาวาส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมอเนื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศิรณัชกรณ์  วรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงยลธิดา  สมบัติตา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเขมิกา  กุลน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชาลิสา  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอริสา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณชา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจีรภัทร  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐดนัย  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชนกานต์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกวินชฎา  มีศรี โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอารยา  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงโชติกา  เครือเนตร โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายภูดิศ  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายสุธี  ยอดขำ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพีรยา  จักรไชย โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายเลิศนริทธิ์  โฆษิตพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายกิตตินันท์  มาแสวง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายภานุรุจ  จันทร์เหลือง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอภิวัฒณี  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชนาภา  สังฆะชาย โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายชยานนท์  พรหมป้อง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายทวีทรัพย์  เทศทอง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภัททิยากร  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงขวัญจิรา  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกนกอร  พิมพ์ผง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญจนาพร  แนวบุตร โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปวรรัตน์  พิมพ์ผง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอริญาพร  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สาระวัน โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายชยานนท์  ยะมุด โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงจิราพร  สงวนพงษ์ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอาทิตยา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพรชนิตว์  จันเจริญ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายดนุพล  อาจอาสา โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปนัดดา  คำบาง โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวรัชดาพร  ทีฆะสุข โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวสุนิษา  กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวสุวิมล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายศิริโชค  อาจอาสา โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาววิภาดา  โยนากุล โรงเรียนบ้านคุ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงเอมิกา  สระทองขม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอารียา  ศรีชนะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายจิตรทิวัส  แก่นคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายอมตะ  นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอนันดา  นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายศักดิ์ระพี  ต้นชมพู โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  สืบศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้ำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสวรินทร์  มุลทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโสม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพีรพัฒน์  มูลสาร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณรากิติ์  สีเชียงหา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายนรวีย์  เข็มเพชร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศิวาวุธ  คำอินทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกิตตินันต์  โชติกุลรุ่งโรจน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอมิตา  นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตั้งศิริสุข โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงญานิกา  แก้วทองคำ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเขมิกา  ชาลีวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายพิสิทธิ์  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายอดิเทพ  บุญวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนพวรรณ  มณีธรรมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญขจร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงเปมิกา  สมจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปิยาดา  สง่างาม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธันยภรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอรอุมา  ทองโสม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์พานิช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุภัสสร  มะโนวรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายสิรภัส  โรจนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายอิธิกร  ธงชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายประภัษนัย  โพธิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายสุภกร  วันเมืองเก่า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปริยากร  ประสารแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสุทัตตา  พิมพ์จำปา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงญาฏาวี  อนิวรรตนกูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายนนทพัทธ์  เมืองภูงา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายธนายุต  เทพปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงใบบุญ  ศรีธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายไชยวิชิต  เตียประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงชาริณี  พวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายวชิรวิทย์  สืบศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญาพร  สมภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์หาจักร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชลธิชา  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐฌา  เสาร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปรียาพร  ราชอาษา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภาคินี  ฉิมบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเกศราภรณ์  โสมณวัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก่นกุหลาบ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกฤติพงศ์  แสนจำลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกณิษฐา  บุตรเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทราวดี  เอฟวา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกานต์  สมไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐพล  ศรีวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรินรดา  ทองเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอชิรญา  สระ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาดดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอศิรวรรณ  ปัญจะขัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงญานิศา  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายก้องภพ  สมอ้าง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงประภาวดี  ศรีมูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายทีปกร  แสงใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพงศกร  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายราม  แสวงผล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วิเวก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพุฒิสรรค์  หลักหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไอยะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชนะศักดิ์  ทิพวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปิยะนันท์  ฐิติมากุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  รักภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศิริน  สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิพัฒน์พร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภูริณัฐ  เปลี่ยนชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม