รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายยุทธศาสตร์  หวานซึ้ง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชารีฟาห์  ถาทวี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอริสรา  บุญชู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวริทธิ์ธร  สวาสดิ์ญาติ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์สุพรรณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณฐพล  สนิทชาติ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายบารเมษฐ์  สุทธิเชษฐ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายวรากร  จิตดา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอริญชัย  อนุจร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนิรดา  ยารวง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจรรยพร  แก้วทะวัน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเขมจิรา  รังษีจันทร์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรัชญานันท์  ชนะบูรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  วนากาญจน์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปูนมาก โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวนัตชญาภรณ์  รุ่งเรื่อง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปานฤทัย  แก้วธิวัง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายมิตรภาพ  ปะมะโน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนัญธิดา  แรดสมศรี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุชานันท์  หลวงมะลิ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนภัสสร  ทะสุใจ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุทธินันท์  เขื่อนขวา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายชัชดล  คำแดง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปานชีวา  ชัยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุนิศา  น้อยสกุล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงโรสิยา  ไทยดำรงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายปุณณวิช  แก้วทะวัน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวรัลพัชร  สมแก้ว โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดสุริยะ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยนำบิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณริศรา  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุชาดา  มรดกพนา โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายทวีรัฐ  บรรยง โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายภาณุวัฒน์  ถาวรรัศมีพจน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แรกรุ่น โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภัทราวดี  ใฝ่เอกภพ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงประภาศรี  แฮทู โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกัญญาวิร์  ใจสดสวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงหน่อมึ  - โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนัฐลดา  ภักีคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปพิชญา  ถาวัน โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัลธิดา  อ่อโข่ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงฤดี  จาตุรนกำธร โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ิดิหน่อโพ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปภาวี  ปัญญาภิษัชเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐกิจ  ใสงามแท้ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงฉวีพร  ใฝ่ในกิจ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสุภัชชา  ชีวสวัสดิ์ชัย โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุภัสสร  ชีวสวัสดิ์ชัย โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ษา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชงคม  โพธิตา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชาคริต  เชื่อนจะนะ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายสิรดนัย  พงไพรเกษตร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายอนุพงษ์  พิกุลทองรักถิ่น โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 นายอนุเทพ  นุชนงคราญ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุนิสา  สุขทัศนาจร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวฉลองรัตน์  เฉิดฉายบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจตุพล  สุขคีรีไพร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงแพรนวล  สดใสดาวเรือง โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวยุพิน  มณีชัยพร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวสลิลทิพย์  งามเจริญ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวสิรินทรา  สุดสวยวนา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวรักษิณา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจุฑามณี  หอมขจร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฐพงค์  ธิบุตร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชินดนัย  อุดมเดช โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนาพร  เลิศรุ่งวทัญญู โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสุนิตา  บรรพตผล โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใฝ่เอกภพ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกชวรรณ  ผาติวโรดม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกชพรรณ  ผาติวโรดม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกชมน  ผาติวโรดม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอัฐภิญญา  วงค์น้อย โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนงนุช  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤษกร  หยุดยั้ง โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศรัณย์ภัทร  มงคล โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจินดารัตน์  เตปินตา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมยามเย็น โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสายธาร  ชัยเรืองศรี โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสัตย์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนัฐนนท์  จันทรยุทธ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณิชาพร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายกันตินันท์  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณฐกร  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจีรนันท์  นิลประยูร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนาถรดา  วิษณุกรรม โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปราณปรียา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรัตนากร  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายสงกราณ  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายนราวิชญ์  วิศวกลกาล โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดียวสกุล โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวริศรา  มโนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิชา  กลางทุ่งกว้าง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปวริศร์  ขาสัก โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนธรณ์  มั่นอ่าว โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรสาร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนันทกานต์  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธมลวรรณ  พจน์หรรษา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์วงค์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนัทธวัฒน์  สีทา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภูมินันท์  สุเมธีธิกุล โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปัญจพล  บุญทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวรรัตน์  คำประวัน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนันทนัช  วัชโรธร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุธินันท์  อินตาปัญญา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรัชยา  สุธรรมยอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวีรวัฒน์  บุษยาวรรณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฤทัยกาล  ดวงงา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอธิชา  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์สูตร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธันย์ชนก  ริยะสาร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภีมวายุ  ธรรมเนียมต้น โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงมิณตญา  กัณฑา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงรมิดา  วนาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศุภัสรา  ปันโน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายรักษพงศ์  ประดับภูทอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวชิราวุธ  เรืองแดง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชนัญญู  ชื่นชูไพร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปภิณพิทย์  ใจน่าน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกฤษณา  ปู่ติ๊บ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายเอกมงคล  ใฝ่การงานสัมพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายปกรณ์  สมฟู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายปกฤต  สมฟู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงไอนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนภัสสร  วิมลอานัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เขตคำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศิรินญากร  เสียพลี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวนิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 คณิตประถม
140 นางสาวสุพิชญา  มณีวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวปิยะมาศ  กิรตินานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวโยมีลา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวลลิตา  คงเจริญงาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนาตาฌา  วงษ์ภูธร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนกร  ปัณณิกา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพงศธร  เลิศหลั่งหลาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประทินสุขอำไพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสิทธิพล  สุขวาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปริยากร  วงษ์ภูธร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชชากรณ์  มีสุขไพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ปันทวัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวสันต์  ขันติยะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธรรมโชติ  ศรีพจน์มณีรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรัทยา  มีถู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงขวัญชนก  ชัยอุปละ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอธิภัทร  ชมชื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอมราพร  ชีวไพรสิริสิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  จันต๊ะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำคุ้มครองโชค โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรัตติกาล  พันธ์ไผ่ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนีรชา  แก้วต๋า โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิลสกุลเด่น โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีสุขสันต์คงคา โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายทินภัทร  วนาศรีกุล โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพรดรัล  จิตสำรวย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายวชิรศิลป์  วชิรพงศ์เดช โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวิมลศิริ  เกียรติเนตร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุริยเปล่งแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปุญยทรรศน์  ชัยปราณี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอรณี  มณีเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิชญา  พงศ์ไพรภูมิ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปรียา  วงศ์น้อย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายเทพบุตร  ประภาศสังเกตุ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนัญธิดา  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำพุทธ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปรีชาชาญธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปกรณ์กิจโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐชยากร  เงินแก๊ง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชญา  นายนำ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายดากิ  - โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันท์สินี  วิเศษไพรสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอรรัมภา  เลิศศักดิ์ดานนท์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอำไพ  สุนามถาวร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 นางสาวจินดา  ศรีไสวจำปา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภูริชญา  มาวิเศษ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 นายอภิชัย  ศรีไสวชงโค โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเกศฎา  มหาศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิชญา  จันเป็ง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  เกียเกย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกมลกานต์  มณีรัตน์ผ่องไพร โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายสุพรรณ  เครือซุย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอภิเดช  พนาสกลกุล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แสวงเสริมศิริ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงเกวลิน  วันเผด็จ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศศิภา  เมืองงาม โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศศิวิมล  จันเป็ง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสาวิกา  อมรใฝ่สดใส โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวีรภาพ  บุษบาศรีไสว โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฤษดา  เนียมโภคสกุล โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1 ป.6 วิทย์ประถม